Docstoc

Photoshop Fakulti Teknologi

Document Sample
Photoshop Fakulti Teknologi Powered By Docstoc
					Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006


                   Latihan Makmal 9

      a) Adding interactivity
Topik
      b) Film loops and button
      c) Built in behavior

Objektif  Pelajar dapat memahami bagaimana untuk menambahkan interaktiviti kepada
      animasi/movie yang dibangunkan melalui fungsi behavior dan built in behavior.
Perisian
    Aktiviti
Adding interactivity, film loops, button dan built in behavior


Pembangunan sesebuah produk multimedia seperti seperti movie, koswer, CBT
(Computer-Based Training), CBL (Computer-Based Learning), multimedia kiosk,
laman web dan yang seumpama dengannya akan lebih menarik sekiranya ianya
disertakan dengan aspek-aspek seperti interaktiviti. Ini dapat membantu
pengguna   berinteraksi   dengan    produk   atau   perisian  multimedia  yang
dibangunkan. Antara ciri-ciri interaktiviti yang biasa digunakan adalah menu dan
butang yang mana ianya bertindak sebagai kunci penting dalam melayari
(navigating) sesebuah persembahan multimedia.


     Dalam Macromedia Director, Lingo adalah bahasa penskripan (scripting
language) yang digunakan untuk menambah kesan interaktiviti. Arahan yang
ditulis dalam Lingo dipanggil script. Script diaplikasikan ke atas objek melalui
fungsi behavior dan built in-behavior. Behavior adalah Lingo script yang boleh
                Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
               http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006

digunakan untuk menyediakan interaktiviti dan menambah kesan yang menarik
kepada movie yang dibangunkan.


    Terdapat beberapa konsep yang perlu difahami dalam menggunakan
behavior dalam Macromedia Director iaitu :


  1) Behavior dapat diaplikasikan sama ada ke atas objek, sprites, frame,
    keseluruhan channel atau pada behavior channel.
               Rajah 9.1 Behavior channel


  2) Untuk mengaplikasikan fungsi behavior, klik kanan pada tetikus dan pilih
    Behaviors.. Kemudian satu kekotak dialog Behavior Inspector akan
    dipaparkan yang mana ianya mengandungi tiga elemen utama iaitu label
    nama untuk behavior, Events dan Actions. Label nama adalah tempat di
    mana nama behavior boleh disetkan. Events merujuk kepada behavior
    yang boleh diaplikasikan ke atas objek atau sprites. Actions merujuk
    kepada apa tindakan yang akan dilakukan oleh objek atau sprites
    berdasarkan events yang ditentukan ke atasnya.
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006
             Rajah 9.2 Behavior Inspector


Senarai berikut menunjukkan events dan actions dalam Behavior Inspector


  Events/Action                   Penerangan
Mouse Up         Menunjukkan bila butang tetikus dilepaskan
Mouse Down        Menunjukkan bila butang tetikus diklik/ditekan
Right Mouse Up      Menunjukkan bila butang tetikus kanan dilepaskan
Right Mouse Down     Menunjukkan bila butang tetikus kanan diklik
Mouse Enter        Menunjukkan bila penunjuk tetikus memasuki kawasan
             sprite
Mouse Leave        Menunjukkan bila penunjuk tetikus meninggalkan
             kawasan sprite
Mouse Within       Menunjukkan bila penunjuk tetikus berada dalam
             lingkungan kawasan sprite
Key Up          Menunjukkan bila kekunci keyboard dilepaskan              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006

Key Down         Menunjukkan bila kekunci keyboard ditekan
Prepare Frame       Menunjukkan bila playback head meninggalkan frame
             sebelumnya tetapi belum lagi memasuki frame baru
Enter Frame        Menunjukkan bila playback head memasuki frame
             tertentu
Exit Frame        Menunjukkan bila playback head keluar dari frame
             tertentu
New Event         Menunjukkan bila event baru ditulis oleh pembangun
Go to Frame        Menggerakkan playback head ke frame tertentu
Go to Movie        Membuka dan memainkan movie yang ditentukan
Go to Marker       Menggerakkan playback head ke marker yang
             ditentukan
Go to Net         Pergi ke URL yang ditentukan
Wait on Current      Menunggu pada frame sehingga behavior atau script
Frame           lain mengarahkan ke frame berikutnya
Wait until Click     Menunggu pada frame sehingga butang tetikus diklik
Wait until Key Press   Menunggu pada frame sehingga keyboard ditekan
Wait for Time Duration Menunggu pada frame sehingga masa yang ditentukan
Play Cast Member     Memainkan bunyi cast member tertentu
Play External File    Memainkan fail bunyi dari luar
Beep           Memainkan bunyi beep
Set Volume        Mengsetkan paras volume bunyi ke setting tertentu
Change Tempo       Menukar tempo movie ke setting tertentu
Perform Transition    Melaksanakan kesan transition yang ditetapkan
Change Pallete      Menukar kepada pallete yang ditetapkan
Change Location      Memindahkan sprite kepada kedudukan tertentu
Change Cast Member    Menukarkan cast member pada sprite kepada cast
             member lain              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006

Change Ink        Menukar ink
Change Cursor       Menukar bentuk penunjuk daripada pop-up menu
Restore Cursor      Mengembalikan semula penunjuk yang asal
New Action        Melaksanakan fungsi Lingo atau script baru
Built-in Behavior
        Rajah 9.3 Built-in Behavior dalam Library Pallete
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006Berbanding behavior biasa, built in behavior adalah senarai behavior yang telah
disediakan dalam library pallete di mana events and action telah siap disertakan
sekali. Ia hanya perlu ditarik dan diaplikasikan ke atas objek atau sprites yang
dikehendaki.


Latihan :
A. Menggunakan Behavior Inspector


  1.  Import  fail  daripada  Macromedia     >  Director  8.5>  Learning  >
    Completed_Tutorials > fun. Satu senarai fail akan dimasukkan ke dalam
    Internal Cast.
  2.  Cari fail bernama small bee dan tarik masuk ke atas stage. Tarik sprite
    akhir small bee ke frame 20.
  3.  Salin sprites small be dan tampalkan pada channel dua, frame ke 21.
  4. Setkan animasi pada salinan sprites small bee yang kedua.
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
              http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006
  4. Letakkan dua butang pada bahagian bawah imej lebah dan
    namakan sebagai Play dan Stop.
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006

  5.  Aplikasikan behavior ke atas objek dan sprites seperti dalam jadual di
     bawah:


    Objek       Penerangan           Events      Actions
Small be pertama   Klik pada objek atau    exitFrame      Go to Frame 1
           sprites
Small be kedua    -             -          -
Butang Play      Klik pada butang      mouseDown      Go to Frame 21
Butang Stop      Klik pada butang      MouseDown      Go to Frame 1  6. Mainkan movie untuk melihat hasilnya.
B. Mengaplikasikan built-in behavior


  1. Dengan menggunakan latihan (A ) diatas, klik pada objek small bee yang
    pertama.
  2. Pilih pada menu Window > Library Pallete. Satu kekotak Library akan
    dipaparkan.
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
              http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006  3. Klik pada satu ikon pada sebelah kiri kekotak Library. Pilih Animation >
    Interactive.
  4. Tarik behavior Turn Towards Mouse ke atas objek small be dan
    lepaskan.
  5. Klik kanan pada objek dan pilih Behaviors…Secara automatic events dan
    actions akan disetkan dalam behavior Inspector.
  6. Mainkan movie dan lihat hasilnya.
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/suriawati

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:122
posted:2/6/2010
language:Malay
pages:9