SEB utsett till Best Trade Finance Bank i Norden by qpv40869

VIEWS: 7 PAGES: 1

									píçÅâÜçäã=ÇÉå=NN=ÇÉÅÉãÄÉê=OMMU=
=
=
=
mobppjbaabi^kab=
=
=
SEB utsett till Best Trade Finance Bank i Norden
=
pb_=Ü~ê=îìååáí=íáíÉäå=Ò_Éëí=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=_~åâ=á=kçêÇÉåÒ=á=ÇÉå=™êäáÖ~=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=
âìåÇÉåâ®íÉå=ÖàçêÇ=~î=éìÄäáâ~íáçåÉå=däçÄ~ä=qê~ÇÉ=oÉîáÉï=EdqoFK=
=
    J sá=®ê=çÉêÜ∏êí=∏Çãàìâ~=áåÑ∏ê=ÇÉíí~=éêáëI=ë®ÖÉê=i~êë=jáääÄÉêÖI=ÅÜÉÑ=qê~ÇÉ=
      cáå~åÅÉK=^íí=éêçÑÉëëáçåÉää~=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=âìåÇÉê=Ü~ê=î~äí=çëë=íáää=Ä®ëí~=Ä~åâ=
      á=kçêÇÉå=îáë~ê=~íí=î™êí=Ñ∏ê®åÇêáåÖë~êÄÉíÉ=ÖÉê=~îíêóÅâI=ãÉå=®ååì=®ê=îá=áåíÉ=
      Ñ®êÇáÖ~K=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=®ê=Éå=íà®åëí=ëçã=~ää~=Ä~åâÉê=â~å=ÉêÄàìÇ~I=Ç®êÑ∏ê=Ü~ê=îá=
      ä~Öí=ëíçê=îáâí=é™=~íí=ëÉ=íáää=~íí=îá=Ü~ê=ÇÉå=Ä®ëí~=éÉêëçå~äÉåK=aÉí=®ê=îá~=ÇÉã=ëçã=
      âìåÇÉêå~=ìééäÉîÉê=çëëK=
=
aêóÖí=OIMMM=Ñ∏êÉí~Ö=ÇÉäíçÖ=á=Éåâ®íÉå=çÅÜ=ÇÉíí~=®ê=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=Éåâ®íÉå=
Ü~ê=â~íÉÖçêáå=ÒkçêÇÉåÒK==
=
pb_=ä~åëÉê~ÇÉ=åóäáÖÉå=qÜÉ=_ÉåÅÜÉI=Éå=ïÉÄÄã∏íÉëéä~íë=Ñ∏ê=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=ëéÉÅá~äáëíÉêK==
ïïïKíÜÉÄÉåÅÜÉKÅçã=®ê=∏ééÉå=Ñ∏ê=~ää~=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉ=ëéÉÅá~äáëíÉê=çÅÜ=~åÇê~=~âí∏êÉê=
~âíáî~=áåçã=áåíÉêå~íáçåÉää=Ü~åÇÉäK=qÜÉ=_ÉåÅÜÉ=ÉêÄàìÇÉê=Éå=ìåáâ=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ü®ãí~=çÅÜ=
ÇÉä~=âìåëâ~é=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ë~ãí=ÇáëâìíÉê~=çÅÜ=å®íîÉêâ~=ãÉÇ=~åÇê~=éêçÑÉëëáçåÉää~=
~âí∏êÉêK=
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner
privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland
Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har
genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick
koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
c∏ê=óííÉêäáÖ~êÉ=áåÑçêã~íáçå=âçåí~âí~W=
i~êë=jáääÄÉêÖI=däçÄ~ä=eÉ~Ç=çÑ=qê~ÇÉ=cáå~åÅÉI=MUJTSP=UR=QS=
mêÉëëâçåí~âíW=bäáë~ÄÉíÜ=iÉååÜÉÇÉI=MTMJTSPVVNSI=Éäáë~ÄÉíÜKäÉååÜÉÇÉ]ëÉÄKëÉ

								
To top