Docstoc

SK WAKASEK 07-08 - DOC - DOC

Document Sample
SK WAKASEK 07-08 - DOC - DOC Powered By Docstoc
					                                                          1
                  PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
                   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                       SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
               Jl. Pelabuhan II Km. 20 Telp. (0266) 321632 Cikembar – Sukabumi


               KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI I CIKEMBAR
               DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
                   NOMOR : 800/139/SMAN/2007
                       Tentang
         PENETAPAN WAKIL KEPALA SEKOLAH DAN STAF WAKIL KEPALA SEKOLAH
                   TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Menimbang        : Bahwa Kepala Sekolah adalah penanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan,
              administrasi sekolah, pembina tenaga kependidikan di sekolah dan pendayagunaan sarana.
              Agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut lebih berhasil dan berdaya guna, maka
              Kepala Sekolah perlu dibantu oleh salah seorang atau beberapa orang Wakil Kepala Sekolah
              dan Staf Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat        : 1.   Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
              2.   Peraturan Pemerintah nomor : 29 tahun 1990 tentang Jenjang Pendidikan Menengah
              3.   Keputusan Menpan nomor : 26/Menpan/1989
              4.   Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN nomor :
                 57586/MPK/1989 dan nomor : 38/SE/1989
               5.  Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 143/MPK/1990
               6.  Surat Keputusan Dikdasmen nomor : 186/C/Kep/PP/1999, tentang Pedoman
                 Pelaksanaan Kalender Pendidikan dalam Lingkungan Pembinaan Dirjen Dikdasmen
                 Depdikbud
               7.  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat nomor : 425.3/SK.3100-
                 Disdik/2005, tanggal 01 Agustus 2005, tentang Petunjuk pelaksanaan Kalender
                 Pendidikan 2005/2006 bagi sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
                 Barat

Memperhatikan      :  Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat tentang petunjuk pelaksanaan
               Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2006/2007 bagi sekolah di lingkungan Kanwil Propinsi
               Jawa Barat

                           Memutuskan:
Menetapkan

Pertama         : Menugaskan guru-guru yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, untuk
              melaksanakan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Staf Wakil Kepala Sekolah, dengan
              rincian tugas yang telah ditetapkan.
Kedua          : Masing-masing Wakil Kepala Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya baik secara
              lisan maupun tertulis secara berkala kepada Kepala Sekolah
Ketiga          : Masing-masing Wakil Kepala Sekolah wajib mengamankan segala keputusan yang
              ditetapkan oleh Kepala Sekolah demi tercapainya keselarasan dalam menjalankan
              mekanisme kerja di sekolah
Keempat         : Masing-masing Wakil Kepala Sekolah wajib menegakan disiplin dan kultur sekolah sesuai
              dengan norma, etika serta Tupoksi yang telah ditentukan
Kelima          : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau ulang demi perbaikan
Keenam          : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

                                         Ditetapkan di   : Cikembar
                                         Pada tanggal   : 01 Juli 2005
                                         Kepala,                                         Drs. H. ROSIM
                                         NIP. 131 260906

 D:\Docstoc\Working\pdf\0b71d39b-40c3-4cbf-8c24-33c18442a4c5.doc
                                                       2
Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Cikembar

Nomor      : 800/139/SMAN/2007
Tanggal     : 01 Juli 2006
Tentang     : Penetapan Wakil Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 No           Nama/N I P            Pangkat/Gol        Tugas


    Drs. AA ROKHMAN                            Wakil Kepala Sekolah
 1.                           Pembina/IV. a
    NIP. 132056038                              Ur. Kurikulum


    Drs. DADI AFYAMAN, M. Pd                        Wakil Kepala Sekolah
 2.                           Pembina/IV. a
    NIP. 132009716                              Ur. Kesiswaan


    HERI HERIAWAN, S. Pd                          Wakil Kepala Sekolah
 3.                           Pembina/IV. a
    NIP. 131779996                               Ur. Sarana


    EDEH DIKE MARISKE, S. Pd                        Wakil Kepala Sekolah
 4.                           Pembina/IV. a
    NIP. 132929910                               Ur. Humas
                                     Ditetapkan di   : Cikembar
                                     Pada tanggal   : 01 Juli 2005
                                     Kepala,                                     Drs. H. ROSIM
                                     NIP. 131 260906
D:\Docstoc\Working\pdf\0b71d39b-40c3-4cbf-8c24-33c18442a4c5.doc
                                                        3
Lampiran Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Cikembar

Nomor      : 800/139/SMAN/2007
Tanggal     : 01 Juli 2006
Tentang     : Penetapan Pembantu Wakil Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 No           Nama/N I P             Pangkat/Gol         Tugas


    ASEP MULYANA, M. Pd                         Pembantu Wakil Kepala Sekolah
 1.                            Pembina/IVa
    NIP. 131790961                               Ur. Kurikulum


 2.  YUDI SETIAWAN, M. Pd                         Pembantu Wakil Kepala Sekolah
                              Penata/IIIc
    NIP. 132275790                               Ur. Kurikulum


    IWAN RIDWAN, S. Pd                          Pembantu Wakil Kepala Sekolah
 3.                           Penata Tk I/IIId
    NIP.132202561                                Ur. Kesiswaan


    YUYUS HADIRUSMAN, S. Pd                       Pembantu Wakil Kepala Sekolah
 4.                          Penata Muda/IIIa
    NIP. 480132424                               Ur. Kesiswaan


    Drs. H. ENTANG TARLIAN                        Pembantu Wakil Kepala Sekolah
 5.                            Pembina/IVa
    NIP. 131834402                              Ur. Sarana prasarana


    AYI KURLAELI, S. Pd                         Pembantu Wakil Kepala Sekolah
 6.                           Penata Tk I/IIId
    NIP. 131915983                                Ur. Humas
                                      Ditetapkan di   : Cikembar
                                      Pada tanggal   : 01 Juli 2005
                                      Kepala,                                      Drs. H. ROSIM
                                      NIP. 131 260906
D:\Docstoc\Working\pdf\0b71d39b-40c3-4cbf-8c24-33c18442a4c5.doc
                                                              4
              RINCIAN TUGAS WAKASEK DAN PEMBANTU WAKASEK No       Nama/N I P         Pangkat/Gol                Rincian Tugas


 1.  rs. Aa Rokhman            enata Tk.1,   Wakasek Urusan Kurikulum :
    NIP. 132056038             III/d     1. Menyusun program pengajaran
                               2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal
                                 pelajaran
                               3. Menyusun program ulangan blok, unas dan
                                 pelaksanaan program
                               4. Menyusun jadwal evaluasi belajar
                               5. Menyusun pelaksanaan UAS/UNAS
                               6. Menetapkan kriteria persyaratan naik kelas/tidak
                                 naik kelas
                               7. Menetapkan jadwal penerimaan Buku Laporan Hasil
                                 Belajar Siswa dan Ijazah
                               8. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan
                                 satuan pelajaran
                               9. Menyediakan buku kemajuan kelas
                               10. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran

 2.  Drs. Dadi Afyaman, M.Pd       Pembina, IV/a     Wakasek Urusan Kesiswaan :
    NIP. 132009716                       1. Menyusun     program    kegiatan  pembinaan
                                   kesiswan/OSIS
                                 2. Melaksanaan    bimbingan,   pengarahan  dan
                                   pengendalian kegiatan siswa/OSIS dalam rangka
                                   menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah
                                 3. Membina dan melaksanakan koordinasi K6
                                 4. Memberikan pengarahan dalam pemilihan pengurus
                                   OSIS
                                 5. Melaksanakan pembinaan pengurus OSIS dalam
                                   berorganisasi
                                 6. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa
                                   secara berkala dan insidentil
                                 7. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan
                                 8. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili
                                   sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
                                 9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan
                                   secara berkala
                                 10. Mengatur mutasi siswa
                                 11. Pembinaan terhadap ekstrakulikuler, Pramuka, PMR,
                                   Kesenian, Olah raga, Kerohanian.

 3.  Edeh Dike Msariske, S. Pd      Pembina, IV/a   Wakasek Urusan Humas :
    NIP. 132929910                     1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah
                                 dengan orang tua/wali siswa
                               2. Membina hubungan sekolah sengan POMG/Dewan
                                 sekolah
                               3. Menyusun laporan hubungan sekolah dengan
                                 masyarakat secara berkala
D:\Docstoc\Working\pdf\0b71d39b-40c3-4cbf-8c24-33c18442a4c5.doc
                                                               5

 4.  Heri Heriawan, S. Pd        Pembina, IV/a     Wakasek Urusan Sarana/Prasarana :
    NIP. 131779996                       1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
                                   sekolah
                                 2. Menadministrasikan pendayagunaan sarana dan
                                   prasarana
                                 3. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran
                                 4. Menyusun laporan urusan sarana dan prasarana
                                   secara berkala
 No       Nama/N I P         Pangkat/Gol                Rincian Tugas 5.   Asep Mulyana, M. Pd                   Staf Wakasek Urusan Kurikulum :
     NIP. 131790961                      1. Membantu wakasek urusan kurikulum dalam
     Yudi Setiawan, M. Pd                     menyusun program pengajaran
     NIP. 132275790                      2. Membantu wakasek urusan kurikulum dalam
                                   menyusun pembagian tugas guru dan jadwal
                                   pelajaran
                                 3. Membantu wakasek urusan kurikulum dalam
                                   menyusun program ulum, ulangan blok, unas.
                                 4. Membantu wakasek urusan kurikulum dalam
                                   menyusun jadwal evaluasi belajar
                                 5. Membantu wakasek urusan kurikulum dalam
                                   menyusun pelaksanaan UAS/UNAS
                                 6. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran 7.   Iwan Ridwan, S. Pd                    Staf Wakasek Urusan Kesiswaan :
     NIP. 132202561                      1. Membantu wakasek urusan kesiswaan dalam
     Yuyus Hadirusman, S. Pd                   menyusun    program   kegiatan    pembinaan
     NIP. 480132424                        kesiswaan/OSIS
                                 2. Membantu wakasek urusan kesiswaan dalam
                                   melaksanakan   bimbingan,   pengarahan   dan
                                   pengendalian kegiatan siswa/OSIS dalam rangka
                                   menegakan disiplin dan tata tertib sekolah
                                 3. Membantu wakasek urusan kesiswaan dalam
                                   memberikan pengarahan dalam pemilihan pengurus
                                   OSIS
                                 4. Membantu wakasek urusan kesiswaan dalam
                                   melaksanakan pembinaan pengurus OSIS dalam
                                   berorganisasi
                                 5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan
                                   secara berkala
D:\Docstoc\Working\pdf\0b71d39b-40c3-4cbf-8c24-33c18442a4c5.doc
                                                            6

 7.   Drs. H. Entang Tarlian                  Staf Wakasek Urusan Sarana Prasarana
     NIP. 131834402                      1. Membantu menyusun rencana kebutuhan sarana dan
                                   prasarana sekolah
                                 2. Membantu mengadministrasikan pendayagunaan
                                   sarana dan prasarana
                                 3. Membantu dalam pengelolaan pembiayaan alat-alat
                                   pengajaran
                                 4. Membantu menyusun laporan urusan sarana dan
                                   prasarana secara berkala

 8.  Ayi Kurlaeli, S. Pd                  Staf Wakasek Urusan Sarana Humas
                               1. Membantu menusun program kegiatan Humas
                               2. Membantu wakasek humas dalam penyusunan
                                 anggaran PBS
                               3. Membantu Wakasek dalam pengelolaan humas
                                          Ditetapkan di   : Cikembar
                                          Pada tanggal   : 01 Juli 2005
                                          Kepala,                                          Drs. H. ROSIM
                                          NIP. 131 260906
D:\Docstoc\Working\pdf\0b71d39b-40c3-4cbf-8c24-33c18442a4c5.doc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1805
posted:2/6/2010
language:Indonesian
pages:6