An insensitivity property for light-tail shot noise traffic

Document Sample
An insensitivity property for light-tail shot noise traffic Powered By Docstoc
					 Ò Ò× Ò× Ø Ú ØÝ ÔÖÓÔ ÖØÝ
 ÓÖ Ð Ø¹Ø Ð × ÓØ ÒÓ × ØÖ Æ ÓÚ Ö­ÓÛ
 ×ÝÑÔØÓØ ×
È ÖÖ    Ö Ñ Ù  ½   ËÌÊ  Ì
ÁÒ Ø × × ÓÖØ ÒÓØ ¸ Û Ö Ú Ø Ð Ö   Ú Ø ÓÒ× ×Ø Ñ Ø Ó Ø Ø Ð Ó Ø  Ù« Ö Ó ÙÔ Ò Ý
 ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò   ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ð Ò Û Ø  Ú ÖÝ Ò Ö Ð ÒØ Ö Ø ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ ×
ÑÓ Ð ÓÖ Ø ØÓØ Ð ÒÔÙغ Ì Ö ×ÙÐØ × Ó Ø Ò     Ý ×ØÖ  Ø ÓÖÛ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø
 Ò Ö Ð Ø ÓÖÝ Ú ÐÓÔÔ Ò ÃÏ ¿ ¸ ÐÏ       Ò  Ùdz  º Ì ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÙØ ÓÑ
Ó Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× × Ø Ø¸ Ò Ø Ð Ø¹Ø Ð × ¸ Ø × Ð Ö ÐÝ ÑÓ Ð Ò Ô Ò Òظ Ò
Ø × Ñ × Ø ×Ø Ø ×Ø Ð Ò ÐÝ× × Ó ØÖ Æ Ò Ú Û Ó Ð Ò Ñ Ò× ÓÒ Ò ¸ Û Ø    ÔÖÓ ÙÖ
 ÑÔÐ Ñ ÒØ Ð Ý × ÑÔÐ Ò ØÛÓÖ ¹ × ×Ó ØÛ Ö º


½    ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ
ÁÒ Ø ­Ù ÑÓ Ð× Ó ØÖ Æ ¸ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô
               Ê          Ø× ÔÖ × ÒØ ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
Ð Ò ÙÖ Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ´ È×   ´×µ ׸ Û Ö ´Øµ × Ø ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ Ø Ø Ñ Ø¸
Û Ö × ÒØ    Ö ÑÓ Ð¸ Ø × Ò Ò ½´ ´ÌÒ µ Û Ö Ò × Ø ÛÓÖ ÖÓÙ Ø Ø Ø Ñ ÌÒ º
Ì ­Ù ÑÓ Ð × Ù×Ø ¬   × ÐÓÒ × Ø Ô   Ø × Þ × Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÚÖ
ØÖ Æ ÒØ Ò× Øݸ × × Ò  Ø  × Ò ÖÓ    Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò ØÛÓÖ ×º
  ÁØ Ö Ñ Ò× ØÓ ÓÓ× Ö Ð ×Ø ÔÖÓ   Ð ×Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ø ØÖ Æ ÒØ Ò× Øݸ Ò ÓÒ Û
 × Ð×Ó Ò ÐÝØ ÐÐÝ ØÖ Ø Ð º Ë Ú Ö Ð Ú   Ò ÔÖÓÔÓ× Ò Ø Ð ØØ Ö ØÙÖ ¸ ÓÖ Ò×Ø Ò ÓÒ¹
Ó« Ò Å Ö ÓÚ ­Ù × ÃÏ ¿ ¸ ÇÖÒ×Ø Ò¹Í Ð Ò     ÑÓ Ð× ÃÙÊÓ ¸ Ò Ö Ø Ð ÖÓÛÒ Ò
  ½ÄÓÖ ØÓ Ö  × Ë Ò ÙÜ Ø ËÝ×Ø Ñ ×¸  ÆÊ˸ Ö Ò ¸ Ò  Ô ÖØ Ñ ÒØ ËÝ×Ø Ñ ×  ÓÑÑÙÒ  Ø ÓÒ׸
 È Ä¸ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò

                       ½
¾

ÑÓØ ÓÒ ÑÓ Ð× ÆÓ º ÁÒ Ø × ÖØ Ð ¸ Û Ø   ÓÖ Ø ÒØ           Ö Ø ØÖ Æ Ò ÒØ Ö Ø ÈÓ ××ÓÒ
× ÓØ ÒÓ × ¸ Û   Ò ÓÑÔ ×× × ­Ù  × Û ÐÐ × Ö ÑÓ             Ð׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø Ù×Ù Ð Ö
Å Á ÒÔÙØ Ò Ø ­Ù Å Á ½ ÒÔÙغ ÀÓÛ Ú Ö Û                  ÓÒ× Ö Ø Ú ÖÝ Ò Ö Ð ÑÓ Ð¸
Ð ÚÒ Ø    ÒØ ¬ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ×  ÓÖ Ø Ø Ñ   Ò          º
   Ï Ö ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø Ö Ø Ó ÜÔÓÒ ÒØ Ð       Ý ´Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ µ Ó Ø
ÔÖÓ  Ð ØÝ Ó ÓÚ Ö× ÓÓØ Ó Ð Ú Ð  Ò Ð Ò Ó Ú Ò Ô ØÝ ¸ Û       Ò ØÙÖÒ Ú × Ø
 « ØÚ    Ò Û Ø ´ à ½ µº Ì Ð Ò    ÓÙØ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ö Ø × ÑÔÐ × ×ÓÑ Ò Ó Ð ¹
Ø Ð Ò »ÓÖ × ÓÖØ Ô Ò Ò    ××ÙÑÔØ ÓÒ¸ Û   Û ÐÐ  ÜÔÐ Ø Ò × Ø ÓÒ ¿º Ì Ð Ö
 Ú Ø ÓÒ× ×ÝÑÔØÓØ × Ó Ø ÓÚ Ö× ÓÓØ ÔÖÓ    Ð ØÝ Ö Ó Ø Ò   ×  Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó
Ø Ö ×ÙÐØ× Ò ÃÏ ¿ ¸ ÐÏ      Ò   Ùdz    Ò Ó Û ÐÐ ÒÓÛÒ ÓÖÑÙÐ × ÓÒ ÖÒ Ò
ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ × º
  Ì Ö ×ÙÐØ × Ø Ø Ø Ö Ø Ó         Ý Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø ¬Ò     Ø Ð× Ó Ø ÙØØ ÖÐÝ
 Ò Ö Ð ÑÓ Ð Û ÓÒ× Öº ÁØ Ô      Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø  ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô  Ø×
 Ò ØÝÔ Ð × ÓØ Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ×      ÓØ ÒÓ × ¸ Ø Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø Ö Ø Ó Ð Ú ÖÝ Ó Ø
× Óغ Ï × ÓÛ ÓÛ Ø × ØÙÖ         Ò   ÜÔÐÓ Ø Ò ÑÓ Ð Ò Ô Ò ÒØ ×Ø Ø ×Ø Ð Ò ÐÝ× ×
Ð  Ò Ö ØÐÝ ØÓ Ò ×Ø Ñ Ø Ó      Ø  « ØÚ   Ò Û Ø Ù× Ò × ÑÔÐ ×Ó ØÛ Ö ØÓÓÐ׺

¾   ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ × ØÖ
   ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ × ´ÈËƵ × ÔÖÓ ×× Ó Ø        ÓÖÑ
                ´Øµ       ´Ø   ÌÒ  Ò  µ ½´¼ Ø ´ÌÒ µ
                     Ò

Û Ö   ÌÒ Ò¾ × Ø × ÕÙ Ò Ó Ø Ñ × Ó   ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Ó Ö Ø ¸ Ò
  Ò Ò¾ × Ò º º × ÕÙ Ò Ó Ö Ò ÓÑ Ð Ñ ÒØ× Ó Ñ ×ÙÖ Ð ×Ô    ´  µ¸ Ò Ô Ò ÒØ
Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×׸ Ò ´Ø ܵ ¼ ÓÖ Ò Ø Ú Ø Ñ ×¸ Ò × ÓØ ÖÛ × ÒÓÒ¹Ò Ø Ú º
 ÖÓÑ                 ½
               ´Øµ     ´× ½ µ ×
                           ¼

Û   Ù  Ø ØØ  ÈËƸ Û      × ÐÛ Ý× Û ÐÐ ¬Ò × Ò Ø           ÙÒ Ø ÓÒ  × ÒÓÒ¹Ò  ØÚ ¸
× ¬Ò Ø                  ½
                        ´Ø ½ µ Ø ½
                       ¼

ÁÒ    ÓÑÑÙÒ  Ø ÓÒ× ÓÒØ ÜØ  ×   ÐÐ    Ø  ØÖ Æ Ö Ø º
   ØÝÔ Ð Ü ÑÔÐ × Ø ­Ù Å Á ½ ÒÔÙظ Û Ö ´Ø ܵ ½ Ø Ü Ò Û         × ´Øµ
Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú ÖØÙ Ð Ù×ØÓÑ Ö× ÔÖ × ÒØ Ø Ø Ñ Ø Ò Ú ÖØÙ Ð ÔÙÖ Ð Ý ×Ý×Ø Ñ¸
 ØÝÔ Ð Ú ÖØÙ Ð Ù×ØÓÑ Ö ÖÖ Ú Ò Ø Ø Ñ ÌÒ Ò   Ô ÖØ Ò Ø Ø Ñ ÌÒ · Ò º
¾º  ÈÇÁËËÇÆ ËÀÇÌ ÆÇÁË              ÌÊ     Á                                              ¿

   ÈËÆ × Ð×Ó      ÐÐ  ´Ö Ò ÓÑÐݵ ¬ÐØ Ö ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×׸ Û Ø Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ø Ø
 ´Ø   ÌÒ Ò µ × Ø     Ö Ò ÓÑ ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ××Ó Ø Û Ø ×Ô ¸ ÓÖ ÑÔÙÐ× ¸ Ø ÌÒ º
Ì    ØÓØ Ð ´ÓÖ ÒØ Ö Ø µ ÒÔÙØ Ò Ø           Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ´¼ Ø ×
                                         Ø
                            ´´¼ Ø µ                ´×µ ×
                                       ¼

 Ò    ØØ  ×Ø    ÓÖÑ
   ´´¼ Ø µ      À ´Ø   ÌÒ      Ò  µ ½´¼ Ø ´ÌÒ µ ·       ´À ´Ø   ÌÒ         Ò  µ   À ´ ÌÒ      Ò  µµ ½´ ½ ¼ ´ÌÒ µ
          Ò                        Ò
                                                                          ´¾º½µ
Û Ö                                     Ø
                          À ´Ø ܵ              ´× ܵ ×
                                     ¼


  ÌÓ   ÓÙÒØ ÓÖ ØÖ Æ Ó   Ò Ö Ð ØÝÔ ¸ ÒÓØ Ò                          ×× Ö ÐÝ ­Ù ¸ Û       ÓÔØ Ø      ÒØ Ö Ø
ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ × ´ÁÈËƵ ÑÓ Ð ´¾º½µ Û Ö
                           À ´Ø ܵ           ´Ü ¼ Ø µ                              ´¾º¾µ
 Ò    ´Ü ¡µ × ÓÖ      Ü  Ñ ×ÙÖ ÓÒ Ø           ÒÓÒ¹Ò          ØÚ       Ð ¹Ð Ò º
   Á   ´Ü ¡µ ÜÆ ´¡µ Û Ö Æ ´¡µ × Ø           Ö ÙÒ Ø Ñ ×× Ø ¼¸ Û Ú Ø                      ÒÔÙØ Ó Ø        Ð ××  Ð
Å    Á ½ ½ ÕÙ Ù º ÁÒ Ø × × Û             ÒÓØ Ò Ý Ò ¸ Ò Ø Ö ÓÖ
                          ´´¼ Ø µ                ½
                                           Ò ´¼ Ø   ´ÌÒ µ
                                     Ò


   ÁÒ Ø    Ò Ö Ð ÑÓ Ð
                    Ø                        ½
        ´ ¼ صµ             À ´×   ½µ × ·                  À ´Ø · ×     ½  µ   À ´×     ½  µ ×
                  ¼                        ¼

ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø × ÕÙ ÒØ ØÝ × ¬Ò Ø ÓÖ ×ÓÑ Ø¸ Ø Ò Ø × ¬Ò Ø ÓÖ ÐРظ Ò ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð
ØÓ Øº Ì ØÖ Æ ÒØ Ò× ØÝ × Ø Ò
        ½   Ø         ½
             À ´× ½µ × ·    À ´Ø · × ½ µ   À ´× ½ µ ×   ´¾º¿µ
        Ø  ¼         ¼


 Ì × ÑÓ Ð × Ú ÖÝ Ö ¸    Ù× Ø Ñ Ö × Ò Ö Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ Ò ØÙÖ º Ì Ñ ×ÙÖ
 × Ð×Ó ÐÐ   ÈÓ ××ÓÒ ÐÙ×Ø Ö Ñ ×ÙÖ ¸ Û Ö ´ Ò ¡µ × Ø    ÐÙ×Ø Ö Ñ ×ÙÖ Ø ÌÒ º Ò
ÑÔÓÖØ ÒØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ø ØÓØ Ð ÐÙ×Ø Ö × Þ ¸ ÓÖ ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ô Ö × Óظ
                          À ´½   ½  µ          ´    ½  Ê· µ
   Ì  ØÓØ Ð ´ ÒØ Ö Ø µ ÒÔÙØ Ò Ø           ÒØ ÖÚ Ð ´¼ Ø      Ò    ÛÖ ØØ Ò ×      ×ÙÑ

                      ´´¼ Ø µ      ¼
                                 ´´¼ Ø µ · ´´¼ Ø µ                      ´¾º µ

Û Ö
                 ¼
                   ´´¼ Ø µ        À ´Ø   ÌÒ     Ò  µ ½´¼ Ø ´ÌÒ µ               ´¾º µ
                             Ò

×Ø    ØÖ Ò× ÒØ ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¼ Ø ¸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ò Ò Ø ÐÐÝ ÑÔØÝ ×Ý×Ø Ñ¸ Ò

            ´´¼ Ø µ         ´À ´Ø   ÌÒ     Ò  µ   À ´ ÌÒ     Ò  µµ ½´ ½ ¼ ´ÌÒ µ         ´¾º µ
                      Ò


×Ø  Ô ÖØ Ó Ø ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¼ Ø Ù ØÓ ÐÙ×Ø Ö× Ò Ø Ø ÓÖ Ø Ñ ¼º ÆÓØ Ø Ø
  Ò  ¼
      Ö Ò Ô Ò Òغ Ì ØÖ Ò× ÒØ ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ñ ×ÙÖ ÔÖÓ ×× ¼ ´Ø · ¡µ ÓÒÚ Ö × Ò
 ×ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ñ ×ÙÖ    × Ø ½ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÐÐ ÒØ ÖÚ Ð× ´   ¾ Ê·
Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð

      ´´Ø ·    Ø· µ          ´À ´Ø ·    ÌÒ     Ò  µ   À ´Ø ·     ÌÒ     Ò  µµ ½´ ½ ¼ ´ÌÒ µ
                    Ò


 ÓÙÒØ Ò ÓÖ Ø Ø Ô ÖØ Ó Ø ØÖ Æ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ´     ÒØ Ø   ÓÖ Ø Ñ ¼¸ ÓÒÚ Ö ×
Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ¼ × Ø ½º Ì   Ö Ø Ö ×Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø × Ú Ö Ð ×
            ½
          ÜÔ    Ù´À ´×·Ø· ½ µ À ´×·Ø· ½ µ   ½ ×
                      ¼


 Ò Ø Ö ÓÖ      Ò  ×× ÖÝ Ò ×ÙÆ         ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÒÚ Ö Ò              Ò    ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ø Ø ÓÖ
 ÐÐ ÒØ ÖÚ Ð× ´     ¾Ê·¸


                   ½
                 ¼
                         Ù´À ´×·Ø·    ½ µ À ´×·Ø·    ½µ   ½   ×

Ø Ò × ØÓ Þ ÖÓ × Ø Ø Ò × ØÓ Ò¬Ò Øݺ
  ÆÓØ Ø Ø Ò ×ÓÑ Ó × ÓÒ׸ ´´ ½µ ¼ ÓÖ ×ÓÑ ÐÑÓ×Ø ×ÙÖ ÐÝ ¬Ò Ø Ö Ò ÓÑ Ø Ñ º
ÁÒ Ø × × Ø ØÖ Ò× ÒØ Ò Ø ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ñ ×ÙÖ × ÓÙÔÐ ¸ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö
Ø   ÓÒÚ Ö Ò × Ò Ú Ö Ø ÓÒº Ì × × Ø  × ÓÖ Ø Å» Á»½ ÔÖÓ ×׺   Ò ×× ÖÝ
 Ò ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø × × Ø Ø Ø ×ÙÔÔÓÖØ ¼ ½ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Ø ½ µ Ú Ö ¬ ×
  ½   ½º Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ÓÒ× Ö Ø ÓÒ Ó Ø ××Ó Ø Å» Á»½ ÔÖÓ ×× Û Ø
ØÝÔ Ð Ð Ý ½ º
¿º      ÌÁÎ   Æ ÏÁ ÌÀ

¿        ØÚ      ÒÛ Ø
Ï ÓÒ×   Ö   ÓÑÑÙÒ    Ø ÓÒ× Ð Ò Ó   Ô    ØÝ º Ï   ××ÙÑ Ø    ×Ø  Ð ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ
                                                  ´¿º½µ
Û    Ù Ö ÒØ × Ü ×Ø Ò Ó      ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù« Ö ÓÒØ ÒØ Ï Û Ò Ø   Ù« Ö × Ò¬Ò Ø º
 ÓÖ ¬Ò Ø Ù« Ö Ô ØÝ Ø        ÓÚ Ö­ÓÛ ÔÖÓ  Ð ØÝ × ÓÚ Ö ×Ø Ñ Ø Ý È ´Ï  µº Ì
×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù« Ö ÓÒØ ÒØ ×
                 Ï    ×ÙÔ    ´´ Ø ¼ µ   Ø                 ´¿º¾µ
                      Ø ¼

Ä Ø Ï ´Øµ Ø ¼  Ø ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ù« Ö ÓÒØ ÒØ ÔÖÓ ×׸ º Ï ´¼µ Ï ¸ Ò Ð Ø Ï¼ ´Øµ Ø ¼
  Ø ØÖ Ò× ÒØ Ù« Ö ÓÒØ ÒØ ×Ø ÖØ Ò ÑÔØݸ º ϼ ´¼µ ¼º Ì ÓÖÑ Ö ÓÑ Ò Ø × Ø
Ð ØØ Ö¸ Ò ÓØ ÓÙÔÐ × ×ÓÓÒ × Ø ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖÓ ××     ÓÑ × ÒÙÐк Ì Ö ÓÖ Ò ÓÖ Ö
ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÓÙÔÐ Ò Ó ÙÖ× Ò ¬Ò Ø Ø Ñ ¸ Ò Ø Ö ÓÖ Ø ØÖ Ò× ÒØ ÔÖÓ ×× ÓÒÚ Ö × Ò
Ú Ö Ø ÓÒ ØÓ Ø ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÒ ¸ Ø ×ÙÆ × ØÓ × ÓÛ Ø Ø È ´Ï ¼µ ¼º ÙØ Û     Ú Ø
 Ò ÕÙ Ð ØÝ
                         Ø
            Ï ´Øµ Ï ´¼µ · ´´¼ Ø µ     ½Ï ´×µ ¼
                                   ¼

ÖÓÑ Û     Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø
                  È ´Ï     ¼µ   ½         ¼             ´¿º¿µ

   Ï ÒÓÛ ××ÙÑ Ø Ø Ø     ØÖ Æ × Ð    Ø¹Ø Ð ¸ Ø Ø ×
                       À ´½ ½ µ
                            ½                     ´¿º µ
ÓÖ ÐÐ  Ò Ò    ÓÖ ÓÓ Ó ¼º Ð×Ó¸ Û ××ÙÑ Ø Ø Ò Ø × Ñ Ò               ÓÖ ÓÓ Ó ¼¸
              ½ ½
            ÐÑ
            Ø ½ Ø ¼
                  ´À ´Ø·× ½ µ À ´× ½ µµ
                              ½ × ¼                  ´¿º µ

ÁØ Ø Ò ÓÐ × Ø Ø
                    ½
                 ÐÑ
                  ½
                      ÐÒ´È ´Ï     µµ       Ê            ´¿º µ
Û Ö Ê   ¼ ×Ø   ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó
                      À´  ½ ½µ   ½                     ´¿º µ
ÈÖÓÓ º  Ï Ù× Ø    Ò Ö Ð Ö ×ÙÐØ× Ó    ÐÏ      Ò   Ùdz     ¸Û   Ú
                   Ê  ×ÙÔ      ´ µ   ¼                 ´¿º µ
Û Ö
                                   ½   ´ ´ ¼ صµ  ص
                          ´ µ      Ð Ñ ÐÒ                                        ´¿º µ
                                 Ø ½ Ø

ËØÖ   Ø ÓÖÛ Ö       ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× ´×           × Ø ÓÒ ¾º½ Ó ÃÐÅ µ × ÓÛ Ø Ø
 ½               ½    Ø                       ½ ½
 Ø
  ÐÒ     ´ ¼ صµ

                Ø  ¼
                          À ´×     ½µ   ½   × ·
                                            Ø ¼
                                                        ´À ´Ø·×   ½ µ À ´× ½ µµ   ½  × ´¿º½¼µ

ÍÒ Ö Ø   Ð    Ø¹Ø Ð      ××ÙÑÔØ ÓÒ ´¿º µ¸ Ø              ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ò Ø          Рع Ò ×         ÓÒÚ Ö × ØÓ
                                       ½ ½µ   ½
                                      À´Û Ö ×Ø     × ÓÒ Ø ÖÑ Ø Ò × ØÓ ¼ ÙÒ Ö Ø                    ÓÒ Ø ÓÒ ´¿º µº                             ¾
   ÓÒ Ø ÓÒ ´¿º µ × ÑÔÐ              Ý
                          ½         ½ ½ µ À ´× ½ µµ   ½
                        ¼
                                ´À ´
                                                      ×        ½            ´¿º½½µ
Ì × ÓÒ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ø             ÓÒÚ Ö Ò Ó Ø             ØÖ Ò× ÒØ ØÖ Æ ÔÖÓ ×× ØÓ Ø               ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ØÖ Æ
ÔÖÓ ×׺
  ÇÒ × ÓÙÐ ×Ø ÖØ Ý                Ò Ø × ÑÔÐ Ö ÓÒ Ø ÓÒ ´¿º½½µº ÆÓØ ÓÛ Ú Ö Ø Ø Ø Ñ Ý
 ÔÔ Ò Ø Ø ´¿º½½µ × Ú Ö ¬             ÙØ ÒÓØ ´¿º µº À Ö × × ÑÔÐ Ü ÑÔÐ Ì
                      À ´Ø    ½  µ    À ´Ø  ½   ½  µ      ½  Ò ´Ø    ½  µ
Û Ö ½      ½    º Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ô Ö × ÓØ À ´½ ½µ ½
             ½                                                            ÐÚ Ö    Ø
Ö Ø ½º Á     ½    ½ ½ ´Ú ÖÝ ×ÐÓÛ Ð Ú Öݵ¸ Ø Ð Ø Ò × Ó ´¿º½½µ ×
                            ´     ½      µ ½      ½      ½
Û Ö ×Ø     Ð Ñ Ø ØÓ      Ø     Ò Ò ´¿º µ × Ø Ø Ó
                 ½ ½                                       ½ ½·
           ½Ø ½ ½
                 Ø ½
                   ´        ½         µ · ½Ø ½ ½ ´       ½Ø    ½µ             ½
                                                         ½Ø


Ì × ÓÒ Ø ÖÑ × × ÐÝ ÓÙÒ                       Ý  Ø ÖÑ Ò ×Ø            ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ñ × ½Ø ½ ½ Ò Ø Ö ÓÖ
Ø× ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ø Ò × ØÓ Þ ÖÓ × Ò                   ½ × º¹×º ¬Ò Ø º           × ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Û ÛÖ Ø
                                 ½


                                    ½ ½     ½ ½
                          ½Ø ½ ½                Þ ´Þ µ Þ
                                    Ø ½      Ø Ø
 º  ÇÆ ÄÍËÁÇÆ

Û Ö   × Ø ÔÖÓ  Ð ØÝ       Ò× ØÝ Ó ½ ½ º Á ÓÖ Ð Ö Þ Ø × Ò× ØÝ    Ú×Ð    ½
                                            Þ ½·
                                                ¸Û Ö
 ¾ ´¼ ½µ¸ Ø Ð ×Ø ×ÔÐ Ý        ÕÙ ÒØ ØÝ ÓÒÚ Ö × ØÓ Þ ÖÓ × Ø Ø Ò × ØÓ ½º
  ËÙÔÔÓ×   Û Ò Ö Ø Ö Þ Ã Ò Ô Ò ÒØ ÒÔÙØ× ØÓ Ø Ð Ò × ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ × × Û Ø
Ö Ø×   Ò    ØÓØ Ð ÒÔÙØ Ô Ö × ÓØ À ´½ µ¸ ½     à º Á Û ÑÔÓ× ÓÒ Ø Ð Ò
Ð Ö  Ù« Ö   ×Þ   Ò   Ú Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÓÚ Ö­ÓÛ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ  ÚÒ  ÝÖ Ø
ʸ Ø Ò Ø     « ØÚ   Ò Û Ø ´ à ½ µ Ó ­ÓÛ ×

                       ¬
                          Ê
                            Ê
                               ½                 ´¿º½¾µ

ÁÒ   Ø     Ö    Ø   ­ÓÛ Ö ÕÙ Ö ×¸ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ù Ö ÒØ   Ø  ÓÚ  ÓÙÒ Ó Ø    ÓÚ Ö­ÓÛ
ÔÖÓ   Ð Øݸ     Ô    ØÝ ÕÙ Ð ØÓ

                   Ê
                     Ê
                        ½      Ê
                                Ê
                                   ½             ´¿º½¿µ


   Æ ÙÐØÝ Û Ø ØÖ Æ ÑÓ Ð× Ó Ø × ÓØ ÒÓ × ØÝÔ × Ø   Ó Ó Ö              Ð ×Ø × ÓØ
× Ô  ´Ø ½ µ Ò Ó Ø × ÓØ Ö Ø  º Æ ÒØ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ ×¸ × Ý ÓÖ            Ô Ö Ñ ØÖ
ÑÓ Ð Ó Ø × ÓØ × Ô ¸ Ö ÒÓØ Ò Ö ÐÐÝ Ú Ð Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ö × « Ø Ú              Ò Û Ø ×
 ÓÒ ÖÒ ¸ Ø ÑÓ ÐÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒÐÝ ÓÒ ÖÒ× Ø Ö Ø Ò Ø ØÓØ Ð ÓÒ ¹× ÓØ              ÒÔÙØ ½
À ´½ ½µº Ì ÑÓ Ð Ò Ò ×Ø Ø ×Ø Ð ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÛ Ú Ö Ó ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ              × ÔÔ Öº
  Ï ÒÓÛ Ø     ÐÓ Ð ÔÓ ÒØ Ó Ú Û¸ Ý ÓÒ× Ö Ò ×ÙÆ ÒØÐÝ   Ö Ø ØÖ Æ ¸ Ò
 Ú Ò Ð Ò ¸ × Ý ÖÓÑ ÐÓ Ð Ò ØÛÓÖ ØÓ Ø   ÒØÖÝ ÔÓ ÒØ Ó ÖÓ  Ò Ò ØÛÓÖ º Ï Ø Ò
  ÒØ Ý ÌÒ × Ø ×Ø ÖØ Ó × ×× ÓÒ Ò Ò × Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô    Ø× ØÖ Ò× ÖÖ Ò Ø
× ×× ÓÒº ÁØ × Ö ×ÓÒ Ð ØÓ ÓÒ× Ö Ø Ø Ø ÈÓ ××ÓÒ ÑÓ Ð ×   ÕÙ Ø ¸ × Ò   Ö Ø ÓÒ
Ó ×Ñ ÐÐ ×ØÖ Ñ× Ð × ØÓ ÈÓ ××ÓÒ Ð Ñ Ø¸ × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø Ú Ö ÓÙ× Ú Ö× ÓÒ× Ó Ø Ð Û
Ó Ö Ö Ú ÒØ× ´×    ι µº Ì ×Ø Ø ×Ø × ÓÒ ÖÒ Ò Ø × ×× ÓÒ Ö Ø × Ò Ø × ×× ÓÒ
× Þ × Ö ÕÙ Ö ×Ø Ò Ö ×Ø Ø ×Ø Ð ×Ó ØÛ Ö ØÓÓÐ׸ Ò Ø ÑÓ Ð Ò ÔÖÓ Ð Ñ × Ý¹Ô ×× º Ç
 ÓÙÖ× ×Ù ×Ø Ø ×Ø Ð Ò ÐÝ× × × ×Ø Ô Ö ÓÖÑ Ó«¹Ð Ò Ò × ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ Ù× ÙÐ ÓÖ Ò ØÛÓÖ
 Ö Ø ØÙÖ    × Ò¸ Ò Ú Û Ó ÔÖ Ø Ò Ö ×ÓÙÖ Ò ×º

     ÓÒ ÐÙ× ÓÒ
Ì   Ö ×ÙÐØ Ó Ø × ÒÓØ Ô Ò × Ò ÖÙ Ð Û Ý ÓÒ Ø Ð Ø Ø Ð ÝÔÓØ × ×º Ì × Ñ Ò × ×
Ø   ÑÔ Ø Ó Ø¸ × Ò Ø ×   Ò Ó × ÖÚ Ø Ø Ø ØÖ Æ Ó Ø Ò Ü Ø×    ÚÝ Ø Ð ÓÖ
ÐÓÒ  Ö Ò   Ô Ò Ò Ô ÒÓÑ Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ò  ÚÝ Ø Ð ØÖ Æ × Ò   ÖØ Ò × Ò× ¸
 Ø  ×ØÖÓÔ ¸ Ò Ò ÒÝ × ØÖ Ñ ÒØ Ð ØÓ Ø ÓØ Ö ØÝÔ Ó ØÖ Æ ¸ Ø ÓÙÐ    ÓÓ
ØÓ × Ö Ø     ÚÝ Ø Ð ØÖ Æ ÖÓÑ Ø Ö ×ظ Ú   × ÑÔÐ Ø Ö × ÓÐ ÖÙÐ ÓÒ Ø × Þ Ó Ø ¬Ð
´Û    ÓÙÐ ¸ ÓÖ Ò×Ø Ò   × Ö Ñ Ò Ø ØÛ Ò Ñ Ð× Û Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ ØØ Ñ Òص¸ Ò ØÓ
 ÐÐÓ Ø ØÓ     Ó Ø Ñ Ø× ÓÛÒ Ò Û Ø º
   ÒÓØ Ö Ö Ø ÓÒ Ó Ö × Ö      ÓÒ ÖÒ×  ÚÝ¹Ø Ð ÈÓ ××ÓÒ × ÓØ ÒÓ × ØÖ Æ ¸ Ù× Ò Ø
 ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÓÖÝ Ò Ùdz       Ò Ø × Ñ ÓÖÑÙÐ × ÓÖ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ ¹
Ø ÓÒ× Ó × ÓØ ÒÓ × º   Ö ÒØ ÖØ Ð Ò Ø × Ö Ø ÓÒ × È Å      ¸Û Ö Ø    × Ö Ø ¹Ø Ñ
Å   ½ ÔÖÓ ×׸ ×Ô Ð × Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ × ÓØ ÒÓ × × ÓÒ× Ö º ÁÒ Ø Ð ØØ Ö Ö¹
Ø Ð ¸ Ì ÓÖ Ñ ¿ Ò ÓÖÓÐÐ ÖÝ Ó Ò       ´ÑÓ ÙÐÓ Ø   Ø Ø Ø ØÑ × × Ö Ø ¸ Û      ×
ÒÓØ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ××Ù µ Û Ø ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø ×Ô Ð × ÓÒ× Ö º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ñ Ò
 ÑÔÓÖØ Ó ÓÙÖ ÛÓÖ ÓÒ× ×Ø× Ò Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø¸ ÓÖ Ø      Ò Ö Ð × ÓØ ÒÓ × Ò Ò Ø
Ð Ø¹Ø Ð × ¸ Ø Ö ×ÙÐØ Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ×Ø Ø ×Ø × Ó Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ô         Ø× Ò
× Óظ Ò ÒÓØ ÓÒ Ø Ö Ø Ó Ð Ú ÖÝ Ó × Óغ
   Ò ÐÐݸ Ð Ø Ù× Ó × ÖÚ Ø Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø × ÒÓØ Ò     ÔØ ØÓ Ø Ò×ÙÖ Ò ÓÒØ ÜØ
  Ö º

Ê     ÖÒ ×
  Ö  Ö Ñ Ù ¸ Ⱥ ´½ µ Ò Ò× Ò× Ø Ú ØÝ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÄÙÒ      Ö ³× ×Ø Ñ Ø  ÓÖ   Ð Ý
Ð Ñ׸ ØÓ ÔÔ Ö¸ º ÔÔÐ ÈÖÓ  Ð ØÝ
    ι   Рݸ º¸ Ò Î Ö ¹ÂÓÒ × ´½  µ Ò ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ ÈÓ ÒØ ÈÖÓ ×× ×¸ ËÔÖ Ò Ö¸
Æ
  Ùdz    ÙÆ Ð ¸ ƺ º¸ Ò Æº dz ÓÒÒ ÐÐ ´½    µÄ Ö   Ú Ø ÓÒ× Ò ÇÚ Ö­ÓÛ ÈÖÓ ¹
 Ð Ø × ÓÖ Ø   Ò Ö Ð Ë Ò Ð ¹Ë ÖÚ Ö ÉÙ Ù ¸ Û Ø   ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ Å Ø º ÈÖÓ º Ñ º È Ðº
ËÓ º¸ ½½ ¸ ¿ ¿¹¿
 ÐÏ      ÐÝÒÒ¸ ȺϺ¸ Ò Ïº Ï ØØ ´½ µ ÄÓ Ö Ø Ñ     ×ÝÑÔØÓØ × ÓÖ ËØ     Ý ËØ Ø
Ì Ð ÈÖÓ    Ð Ø × Ò Ë Ò Ð Ë ÖÚ Ö ÉÙ Ù ¸ º ÔÔк ÈÖÓ º¸ ¿½ ¸ ½¿½¹½
à ½ à ÐÐݸ º ´½ ½µ « Ø Ú      Ò ÛØ  Ø ÅÙÐØ Ð ×× É٠٠׸ ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ׸ ¸ ¹½
ÃÏ ¿ Ã × ×¸ º º Ï ÐÖ Ò ¸ Ò ºËº          Ò ´½ ¿µ « Ø Ú   Ò Û Ø × ÓÖ ÅÙÐØ ¹
Ð ×× Å Ö ÓÚ ­Ù × Ò ÓØ Ö ÌÅ ×ÓÙÖ ×¸ Á        » À ÌÖ Ò׺ Æ ØÛÓÖ Ò ¸ ½¸ ¾ ¹ ¾
ÃÐÅ  ÃÐÙÔÔ Ð Ö ¸ º¸ Ò Ìº Å Ó× ´½ µ ÜÔÐÓ× Ú ÈÓ ××ÓÒ Ë ÓØ ÆÓ × ÈÖÓ ×× ×
Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× ØÓ Ê × Ê × ÖÚ ×¸ ÖÒÓÙÐÐ ¸ ½¸ ½»¾¸ ½¾ ¹½
ÃÙÊÓ ÃÙÐ ÖÒ ¸ κ¸ Ò Ìº ÊÓÐ× ´½      µ ÐÙ ÅÓ Ð× Ö Ú Ò Ý Ò ÇÖÒ×Ø Ò¹Í Ð Ò
ÔÖÓ ×׸
º   ÇÆ ÄÍËÁÇÆ

 ÆÓ  ÆÓÖÖÓ׸ Áº ´½  µ  ×ØÓÖ  ÑÓ Ð Û Ø × Ð ¹× Ñ Ð Ö ÒÔÙظ ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ׸ ½ ¸ ¿ ¹
¿
È Å    È ÖÙÐ Ö¸ ź¸ Ò º Å ÓÛ× ´½ µ Ì Ð ÈÖÓ      Ð Ø × ÓÖ Å    ½  ÒÔÙØ ÔÖÓ¹
 ×× × ´Áµ ÈÖ Ð Ñ Ò ÖÝ ×ÝÑÔØÓØ ×¸ ÉÙ Ù Ò ËÝ×Ø Ñ׸ ¾ ¸ ¾ ½¹¾