05a Pemarkahan by simee

VIEWS: 3,293 PAGES: 17

									KPN2043
        KAEDAH PEMARKAHAN SOALAN ESEIKriteria Pemarkahan Skrip Jawapan Esei

Memeriksa skrip jawapan pelajar merupakan proses
mengukur dan menilai yang memerlukan kriteria tertentu.
Kriteria yang digunakan dalam pemarkahan jawapan esei
berkaitan rapat dengan tujuan dan tugasan soalan. Kriteria
ini terbahagi kepada tiga seperti yang berikut.

    (i)   Kriteria kandungan yang merujuk kepada
         penguasaan maklumat dan fakta yang berkaitan
         mengikut kehendak soalan
    (ii)   Kriteria pengolahan yang merujuk kepada
         kemahiran menghuraikan maklumat, fakta dan
         idea secara logik dan matang serta penggunaan
         bahasa yang tepat
    (iii)  Kriteria proses yang merujuk kepada aspek
         ketepatan,  kemunasabahan,    kelengkapan,
         ketekalan, keaslian, dan kreativiti dalam teknik
         penulisan
hazba               1
KPN2043
Kaedah Pemarkahan

Pada umumnya, terdapat dua kaedah pemarkahan jawapan
esei yang digunakan sama ada secara berasingan atau
secara gabungan oleh pemeriksa. Kaedah pemarkahan
tersebut ialah kaedah analitik dan kaedah holistik (atau
global).Kaedah Pemarkahan Analitik

Kaedah analitik dikenal juga sebagai kaedah markah poin
kerana kaedah ini memerlukan skema pemarkahan yang
terperinci dan setiap unit jawapan diberi perhatian dan
pemberatan. Dalam kaedah ini, markah diuntukkan kepada
unsur-unsur penting mengikut pemberatannya. Unsur-unsur
penting yang merangkum kriteria kandungan, pengolahan,
dan proses itu dikesan dan diberi markah secara berasingan.
Ini bermakna bahawa jika unsur-unsur tiga kriteria tersebut
banyak terdapat dalam jawapan pelajar, maka tinggilah
markah yang akan diberikan kepadanya. Pemarkahan
analitik memberikan perhatian bukan sahaja kepada unsur
isi atau idea utama tetapi juga kepada organisasi dan
kebersepaduan unsur-unsur berkenaan.

Kaedah analitik sering digunakan dalam peperiksaan awam,
khasnya bagi soalan yang memerlukan jawapan yang
terperinci, seragam, dan berstruktur. Kaedah ini paling
sesuai digunakan untuk soalan esei jawapan terhad. Skema
pemarkahan yang dihuraikan secara terperinci memudahkan
pemeriksa untuk memberikan markah dengan tepat. Oleh itu
keobjektifan serta kebolehpercayaan ujian esei dapat
ditingkatkan.
hazba            2
KPN2043
Penyediaan skema pemarkahan analitik

    1.  Kaedah ini memerlukan
       (i)   penyediaan satu garis panduan atau satu
           senarai unsur-unsur utama yang perlu
           dimasukkan sebagai jawapan yang paling
           baik bagi soalan itu;
       (ii)  penentuan bilangan poin yang akan diberi
           untuk setiap unsur utama;
    2.  Jawapan pelajar yang sepadan dengan jawapan
       yang dikehendaki akan diberi markah penuh; yang
       langsung tidak sepadan tidak akan diberi sebarang
       markah;
    3.  Sebahagian daripada markah penuh boleh diberi
       sekiranya jawapan tidak tepat sepenuhnya;
    4.  Keobjektifan pemarkahan boleh ditingkatkan
       dengan menentukan berapakah markah akan
       diberi kepada pelbagai jenis jawapan yang kurang
       tepat itu;
hazba              3
KPN2043
Contoh Skema Pemarkahan Analitik
Contoh A

Soalan:  Huraikan perubahan keadaan       jirim dan
tenaga yang berlaku apabila ais mencair.

                               [15]

Skema pemarkahan:

    ─ perubahan keadaan jirim berlaku    ..........    1
    ─ pepejal     cecair        ..........    1
    ─ zarah-zarah dalam ais berada

     di kedudukan tetap          ..........    2

    ─ bergetar dan berputar di kedudukan
     tersebut               ..........1 + 1
    ─ dengan memperoleh tenaga haba     ..........  1
    ─ zarah bergetar lebih kuat      ..........  1
    ─ apabila memperoleh tenaga haba
     yang mencukupi, ikatan-ikatan    ..... 3 atau 0
     antara zarah terputus
    ─ proses pencairan berlaku dan      ..........   1
     cecair terbentuk
    ─ kandungan tenaga meningkat       ..........   1
    ─ zarah-zarah mempunyai lebih
     banyak tenaga kinetik        .......... 1 + 1

                             15
                           ======
hazba             4
KPN2043

Contoh B
Markah diuntukkan kepada isi-isi     penting  berdasarkan
kandungan skema pemarkahan.
Soalan : Berdasarkan teori Piaget, nyatakan dua
    perkara yang harus diberi perhatian dalam
    pengajaran matematik kepada murid-murid
    sekolah rendah.
                          [4 markah]
    Skema pemarkahan:
       (i)  Penggunaan  alat  bantu  mengajar  yang
          banyak
       (ii)  Penggunaan cara pertanyaan-penemuan
       (iii) Pewujudan   situasi pengajaran    dan
          pemelajaran yang sebenar
              (2 perkara × 2 markah = 4 markah)
hazba              5
KPN2043

Contoh C
    Soalan : Jelaskan, dengan memberikan contoh,
         masalah-masalah utama yang dihadapi
         oleh penduduk bandar raya primat.
                        [12 markah]

    Skema pemarkahan :
      (1) Masalah perumahan. Persaingan guna tanah
        di bandar menyebabkan harga rumah tinggi -
        mewujudkan fenomena setinggan.
                          (3 markah)
      (2) Masalah persaingan, pengangguran, dan
        kemiskinan bandar akibat migrasi penduduk
        yang tidak berkemahiran dan berkelulusan
        secara berlebihan dari luar bandar.
                          (3 markah)
      (3) Masalah sosial seperti jenayah, pelacuran,
        penyakit berjangkit, dan yang berkaitan di
        lokasi-lokasi tertentu.
                          (3 markah)
      (4) Masalah   kesesakan  lalu lintas  akibat
        pertambahan jumlah kenderaan.
                         (3 markah)
      (5) Masalah kesihatan akibat pencemaran alam
        sekitar: udara, air, bau, dan bunyi dari
        kenderaan, perindustrian dan pembakaran
        sampah/pelupusan sisa domestik.
                          (3 markah)
      (6) Masalah kekurangan kemudahan asas dan
        kemudahan sosial. Kekurangan kawasan
        hijau  kerana   pembinaan  bertempatan,
        bangunan, jalan raya, medan letak kereta
        dan lain-lain menyebabkan bandar menjadi
        panas - pulau haba. Masalah pengurusan
        bandar yang berkaitan dengan pembetungan,
        pemprosesan kumbahan, perparitan (banjir
        kilat) dan lain-lain.       (3 markah)

      (mana-mana 4 masalah × 3 markah = 12 markah)
hazba              6
KPN2043

Contoh D
  Soalan : Anemia sel sabit dan sindrom Down
     disebabkan oleh   mutasi. Bagi setiap
     kecacatan tersebut, jelaskan jenis mutasi
     yang terlibat.
                    [10 markah]


 Skema Pemarkahan :
 ─     Anemia sel sabit - mutasi gen           1
 ─     penggantian bes                  1
 ─      kod triplet/kodon asid amino keenam      1
 ─      pada rantai β hemoglobin            1
 ─      asid glutamik diganti oleh valina       1
 ─     hemoglobin normal A menjadi hemoglobin S     1
 ─     bentuk eritrosit/sifat sel darah merah berubah  1
 ─     menjadi lebih rapuh/kurang cekap mengangkut O2 1
                            8 markah
                      maksimum 5 markah
 ─   Sindrom Down - mutasi kromosom            1
 ─   Aneuploidi                      1
 ─   tak disjungsi semasa meiosis/meiosis I
      /Anafasa I/pembentukan gamet           1
 ─   kromosom no. 21 tak berpisah semasa Anafasa I     1
 ─   zigot mengandungi 3 kromosom no. 21/
         tisomi no. 21                1
 ─   individu mempunyai lebih satu kromosom no. 21/
    3 kromosom adalah cacat (fizikal dan mental)     1
                            6 markah
                     maksimum 5 markah
hazba              7
KPN2043
Kelebihan Kaedah Pemarkahan Secara Analitik
    (i)   Skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa baru
        yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang
        tidak begitu menguasai bidang berkenaan.
    (ii)  Skrip jawapan memadai diperiksa sekali sahaja.
    (iii)  Skema pemarkahan yang terperinci memudahkan
        pemberian markah dengan tepat.
    (iv)  Memberikan gambaran yang jelas tentang asas
        taburan markah, oleh sebab itu cara ini dapat
        menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi
        atau rendah.
    (v)   Dapat membantu guru mengenal pasti secara
        spesifik kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar;
        dan menyampaikan maklumat ini kepada pelajar
        secara spesifik.
    (vi)  Pemarkahan lebih objektif. Ketekalan dapat
        dikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankan
        tugas dengan teliti.Kelemahan Kaedah Analitik
    (i)   Masa yang agak lama diperlukan untuk memeriksa
        setiap skrip jawapan.
    (ii)  Pemeriksaan dilakukan secara fakta dan tiada
        penekanan pada kemahiran penulisan.
    (iii)  Pemeriksaan boleh bersifat negatif, iaitu markah
        yang diuntukkan bagi sesuatu aspek ditolak
        apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek
        tersebut.
hazba               8
KPN2043
Kaedah Pemarkahan Holistik

Pemarkahan jawapan dengan kaedah holistik untuk
menentukan pencapaian pelajar dalam ujian subjektif
didasarkan pada andaian bahawa keseluruhan lebih penting
daripada bahagian-bahagian sesuatu jawapan esei. Kaedah
ini menekankan aspek yang baik, bukan yang buruk, dalam
sesuatu jawapan. Oleh itu kaedah ini sesuai digunakan untuk
memeriksa karangan bahasa dan mudah dilaksanakan
kerana skema pemarkahan yang terperinci tidak disediakan.
Dalam pemarkahan kaedah holistik ini, ada dua jenis kaedah
yang lazim digunakan iaitu secara ordinal dan nominal.


1. Kaedah Ordinal
Sekiranya pemarkahan secara holistik dibuat dengan
menggunakan kaedah ordinal, pemeriksa perlu mengikuti
langkah-langkah yang berikut:
    (i)   Memeriksa setiap skrip jawapan pelajar secara
        keseluruhan.
    (ii)  Menyusun skrip-skrip jawapan pelajar mengikut
        prestasinya, iaitu prestasi terbaik diletakkan di
        atas dan prestasi terburuk diletakkan di bawah.
    (iii)  Menentukan berapa peratus pelajar yang patut
        diberi gred A, B, C, D dan E sebagainya.
    (iv)  Memberikan gred kepada skrip jawapan
        mengikut kumpulan berdasarkan peratusan
        pelajar yang telah dipertimbangkan untuk
        setiap gred.
hazba              9
KPN2043
2. Kaedah Nominal
Dalam pemarkahan yang menggunakan kaedah nominal,
pemeriksa perlu mengikuti langkah-langkah yang berikut:
    (i)   Menentukan skema pemarkahan terlebih dahulu
        sama ada menggunakan markah atau gred.
        Misalnya, gred A = Cemerlang, B = Kepujian, C
        = Lulus, D = Gagal. Gred berdasarkan kriteria
        kandungan, kriteria pengolahan, dan kriteria
        proses.
    (ii)  Pemeriksa dikehendaki membaca skrip jawapan
        pelajar sekali lalu untuk memperoleh gambaran
        setinggi  mana    tahap  jawapan pelajar,
        berdasarkan   kriteria  kandungan, kriteria
        pengolahan, dan kriteria proses.
    (iii)  Pemeriksa kemudian dikehendaki membaca
        skrip kali kedua untuk menetapkan gred yang
        difikirkan sesuai diberikan kepada skrip tersebut
        berdasarkan   skema   pemarkahan    yang
        disediakan.
    (iv)  Pemeriksa dikehendaki membaca skrip kali
        ketiga untuk membuat pengubahsuaian, jika
        ada, pada gred-gred yang telah diberikan.


Proses pemarkahan secara holistik amat subjektif sifatnya.
Oleh sebab itu pemarkahan cara ini memerlukan pemeriksa
yang berpengalaman serta menguasai bidang berkenaan.
Ciri keobjektifan pemarkahan secara holistik ini dapat
ditingkatkan dengan mengadakan mesyuarat penyelarasan
antara ketua pemeriksa dengan pemeriksa-pemeriksa. Pada
mesyuarat itu pemeriksa akan diberi taklimat dan panduan
tentang cara memeriksa skrip jawapan dan kemudian
berlatih memeriksa beberapa contoh skrip jawapan. Dengan
cara ini, perselisihan dalam pemberian markah dan
penentuan gred antara pemeriksa dapat dikurangkan.
Dengan yang demikian, mutu pemeriksaan skrip jawapan
esei dapat dikawal dan keobjektifan ujian itu dapat
ditingkatkan.


hazba              10
KPN2043
Contoh     Skema    Pemarkahan     Kaedah    Holistik
Berdasarkan Kaedah Nominal


Contoh Skema Pemarkahan Karangan Bahasa

    Gred/Markah          Ciri-ciri dalam jawapan
      Gred A  Takrif yang tepat terhadap tajuk karangan yang dipilih.
    (75% - 100%) Bahasa lancar dan bersih daripada segala aspek
           kesalahan.
           Terdapat keragaman struktur ayat dengan susunan
           yang sangat menarik.
           Isinya cukup dan berkembang dengan contoh yang
           sesuai.

      Gred B   Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih tepat.
    (60% - 74%)  Isinya cukup dan pengolahan agak menarik.
            Bahasa memuaskan. Keragaman struktur ayat agak
            sedikit.
            Masih terdapat ciri-ciri kematangan fikiran dalam
            penulisan.

      Gred C   Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang
    (40% - 59%)  tepat.
            Isinya kurang, ada yang sesuai dan ada yang tidak.
            Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang dapat
            dimaafkan.
            Tiada keragaman struktur ayat. Kosa kata agak terhad.

      Gred D   Takrif terhadap tajuk karangan kurang difahami.
    (30% - 39%)  Isinya terpesong sipi. Pengolahannya agak lemah dan
            kurang teratur. Terdapat beberapa kesalahan bahasa
            yang tidak dapat dimaafkan.
            Penguasaan bahasa dan kosa kata kurang cekap.

      Gred E   Takrif terhadap tajuk karangan tidak difahami langsung.
     (0% - 29%)  Isinya terpesong sama sekali. Pengolahannya tidak
            teratur.
            Penguasaan bahasanya lemah dengan susunan ayat
            yang kelam kabut dan kesalahan kosa kata yang
            banyak.
hazba                11
KPN2043
Contoh Skema Pemarkahan Geografi

      Kategori           Huraian Kategori         Markah
      jawapan
                Jawapan sukar dibaiki. Pelajar        25
      Cemerlang     memahami soalan /topik /isu.
                Maklumat dan ilustrasi/contoh sesuai.
                                      24
                Persembahan baik, jitu, dan tidak      23
                mampu diperbaiki lagi oleh pelajar yang
      Amat baik
                berumur 18 tahun dalam masa 35
                minit.                    22
    L           Jawapan baik. Pelajar memahami        21
      Baik        soalan/topik/isu. Isi baik dengan contoh   20
                dan ilustrasi yang cukup. Susunan baik
    U           dengan penerangan yang padat dan       19
      Sederhana baik
                jelas.                    18
    L           Memahami soalan/topik/isu. Isi
                terperinci, contoh/ilustrasi sesuai.
    U                                  17
                Jawapan lebih baik daripada kategori
      Kurang baik
                10-15 dan bukan hanya meluahkan
    S           maklumat yang dipelajari serta jawapan    16
                masih boleh diperbaiki.
                Pelajar memahami soalan/topik/isu. Isi    15
      Isi banyak yang  ada yang terperinci, ada yang umum.     14
      terperinci     Ada contoh/ilustrasi.            13

                Maklumat/isi yang diberikan ialah      12
      Isi lebih banyak
                maklumat/isi mengikut pendekatan       11
      yang umum
                yang biasa terdapat dalam buku teks.     10
                Memahami soalan/topik/isu tetapi
      Isi umum                            9
                jawapannya umum.
      Isi kurang     Jawapan lemah. Pelajar kurang        8
    G  kesalahan     memahami soalan/topik/isu. Jawapan      7
                tidak tersusun.
                                      6
    A  Isi banyak
                Isi umumnya mengandungi maklumat
      kesalahan
                yang relevan tetapi mengandungi       5
    G
                beberapa kesalahan.
      Isi ada yang
    A
      relevan dan ada                         4
                Jawapan nyata lemah. Pelajar tidak
      yang tidak                           3
    L           memahami soalan/topik/isu. Isi
      relevan
                sebahagian besarnya tidak relevan
      Isi lebih banyak
                tetapi mengandungi satu atau dua fakta    2
      yang tidak
                yang berguna
      relevan daripada
                                      1
      yang relevan
hazba                  12
KPN2043
Kelebihan Kaedah Holistik
    (i)   Memeriksa skrip jawapan tidak mengambil masa
        yang panjang.

    (ii)  Dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam
        aspek penguasaan pengetahuan serta dapat
        menilai  kemahiran  yang  lain terutamanya
        kemahiran aras tinggi seperti kebolehan mengolah
        idea dan membuat rumusan tentang sesuatu
        perkara atau keadaan.

    (iii)  Penilaian jawapan dibuat oleh lebih daripada
        seorang   pemeriksa   atau   pemarkahan
        dibandingkan antara pemeriksa dalam kumpulan.


Kelemahan Kaedah Holistik.
    (i)   Terdapat perselisihan memberikan markah antara
        pemeriksa dan sukar diselaraskan.

    (ii)  Pemarkahan kurang objektif. Pemeriksa mudah
        dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak relevan
        seperti bentuk tulisan dan kekemasan skrip
        jawapan.

    (iii)  Pemeriksaan hanya sesuai dijalankan oleh orang
        yang menguasai bidang berkenaan dan yang
        berpengalaman sahaja.

    (iv)  Kesan halo dan kesan horn akan berlaku apabila
        pemeriksa dipengaruhi oleh pengetahuannya
        tentang latar belakang pelajar. Kesan halo
        merujuk kepada situasi pemeriksa memberikan
        markah tinggi untuk satu jawapan yang sederhana
        atau kurang baik kerana pelajar dikenalinya
        sebagai pelajar yang cergas. Sebaliknya kesan
        horn merujuk kepada keadaan satu jawapan baik
        diberi markah yang rendah kerana jawapan itu
        datangnya daripada pelajar yang dianggap kurang
        berkebolehan.hazba               13
KPN2043
Pemarkahan dengan Kaedah Gabungan Analitik dan
Holistik

Pemarkahan skrip jawapan boleh juga dijalankan dengan
menggunakan kedau-dua kaedah analitik dan holistik. Ini
bermakna pemeriksaan skrip jawapan berdasarkan point dan
secara keseluruhan. Dalam menggunakan kaedah gabungan
ini, skema jawapan disediakan semasa membina soalan
kerana ini dapat membantu menentukan sesuai atau tidak
sesuainya soalan berkenaan berkaitan dengan (i) masa yang
diperlukan, (ii) bentuk skema jawapan yang sesuai, dan (iii)
kejelasan arahan dan tugasan soalan tersebut.
hazba            14
KPN2043
Contoh Skema Pemarkahan       berdasarkan  Kaedah
Analitik dan Holistik

Dalam ujian karangan Pengajian Am, markah boleh
dipecahkan kepada empat komponen seperti yang berikut.
   Isi dan idea ( I )         5  markah
   Hujah atau huraian ( H )      15  markah
   Kemahiran kebahasaan ( B )     5  markah
   Persembahan/Impak          5  markah
                    30   markah

    (i) Pembahagian markah untuk
         isi dan idea: 1 Idea   –  1 markah
   (ii) Pembahagian markah untuk hujah atau huraian
      tentang isi dan idea
         1 Isi dan Idea – 3 markah hujah atau huraian
         Taraf hujah atau huraian:
            Baik :     3 markah
            Sederhana :   2 markah
            Lemah :     1 markah
   (iii) Pembahagian markah untuk kebahasaan
      Baik: 4–5 markah [bilangan kesalahan bahasa 0–
      4]
      Sederhana: 2½ - 3½ markah [bilangan kesalahan
      bahasa 5–9]
      Lemah: 1–2 markah [bilangan kesalahan bahasa >
      10]
      Cara pemarkahan bahasa:
   4 kesalahan ejaan atau tanda baca – potong 1 markah
   2 kesalahan struktur ayat – potong 1 markah.
   (iv) Pembahagian markah untuk persembahan/impak :
         Baik :      4 – 5 markah
         Sederhana :     3 markah
         Lemah :     1 – 2 markah
  Markah persembahan/impak berdasarkan pengolahan
  jawapan yang berkaitan dengan pengenalan, isi jawapan,
  penutup, serta kemahiran penulisan.
hazba             15
KPN2043
Teknik Memeriksa Skrip Jawapan Esei


Pemeriksaan yang baik bagi skrip jawapan esei ialah
mencuba mengurangkan unsur subjektiviti dan ralat dalam
pengukuran. Ini disebabkan salah satu kelemahan ujian esei
ialah pemarkahannya   kurang  objektif dan  kurang
kebolehpercayaan. Beberapa langkah boleh digunakan oleh
pemeriksa   bagi   menambah    keobjektifan  dan
kebolehpercayaan dalam pemeriksaan skrip jawapan esei.

  1. Memahami   tugasan soalan dengan  jelas dan
    menyediakan skema jawapan bagi setiap soalan.
    Skema jawapan haruslah lengkap, meliputi skop
    jawapan mengikut tugasan soalan dan boleh ditokok
    tambah untuk menangani respons yang berbagai-bagai
    daripada pelajar.

  2. Tentukan kaedah pemarkahan yang sesuai sama ada
    secara analitik atau holistik sebelum menyediakan
    skema pemarkahan.

  3. Jika terdapat lebih daripada seorang pemeriksa,
    mesyuarat penyelarasan hendaklah diadakan sebelum
    memeriksa  skrip jawapan. Penyelarasan  boleh
    dijalankan terhadap isi, bentuk dan pemberatan
    markah yang diuntukkan. Semasa penyelarasan,
    pemeriksa akan memeriksa contoh jawapan dan
    membuat perbandingan pemberian markah antara
    pemeriksa. Cara ini akan dapat mengurangkan
    perselisihan dalam  pemberian  markah  antara
    pemeriksa.

  4. Pastikan bahawa markah yang diberikan itu benar-
    benar menunjukkan pencapaian pelajar mengikut
    tujuan ujian yang telah ditetapkan. Misalnya, jika ujian
    itu bukan bertujuan untuk mengukur gaya bahasa
    tetapi mengukur isi bahan atau fakta, maka pemeriksa
    harus memeriksa taraf penguasaan isi bahan atau fakta
    dan tidak dipengaruhi oleh bahasa pelajar.
hazba             16
KPN2043
  5. Jika ujian terdiri daripada beberapa soalan, pemeriksa
    hendaklah memeriksa soalan yang sama bagi semua
    pelajar sebelum beralih kepada soalan yang lain.
    Dengan cara ini diharapkan
     (i)  Pemarkahan adalah lebih selaras kerana
         perhatian penuh pemeriksa telah ditumpukan
         pada setiap soalan, dan
     (ii)  Prestasi pelajar dalam soalan yang telah
         diperiksa   itu  mungkin   tidak  akan
         mempengaruhi     pemeriksa    semasa
         memberikan markah bagi soalan yang
         berikutnya.

  6. Pemeriksa  tidak  sepatutnya  mengenal   identiti
    pelajarnya  kerana  ini  mungkin  mempengaruhi
    pemeriksa untuk memberikan markah berdasarkan
    pencapaian lepas atau latar belakang pelajarnya.


  7. Sebaik-baiknya pemeriksa hendaklah memeriksa dua
    kali dalam selang masa sekuang-kurangnya 24 jam
    sebelum memberikan markah. Pilihan yang lain ialah
    pemeriksa kedua memeriksa skrip jawapan, kemudian
    markah pemeriksa pertama dan markah pemeriksa
    kedua diputarkan untuk dijadikan markah muktamad.

  8. Sekiranya skrip jawapan dikembalikan kepada pelajar,
    pemeriksa harus memberikan ulasan tentang kesilapan
    dan kelemahan jawapan pelajar serta memberikan
    jawapan yang tepat bagi setiap soalan yang dijawab
    oleh pelajar.
hazba20040106


hazba             17

								
To top