06a Statistik Asas Taburan by simee

VIEWS: 1,840 PAGES: 7

									 KPN2043


     STATISTIK AWALAN DALAM PENGUKURAN

Definasi

Populasi – adalah seluruh himpunan perkara atau benda dari mana
  data dikutip.

Sampel – adalah sebahagian daripada populasi yang dipilih untuk
  mengumpul data supaya kesimpulan boleh dibuat mengenai
  keseluruhan populasi.

Statistik – adalah kuantiti yang dihitung daripada data yang
   didapati daripada sampel.

Parameter – adalah nilai yang mewakili ciri populasi. Biasanya
  ianya tidak diketahui. Oleh itu ianya dianggarkan melalui
  statistik sampel.

Statistik dibahagikan kepada:

   o Statistik huraian
     o menghuraikan ciri-ciri sampel
   o Statistik inferen
     o membuat rujukan tentang populasi berdasarkan
       sampel

 KEPENTINGAN STATISTIK DALAM PENGUKURAN.

   o mempercepatkan proses membuat ringkasan
   o menjelaskan makna sesuatu skor
   o membuat inferen atau kesimpulan tentang pencapaian
    keseluruhan
   o skor terbitan membolehkan membanding pencapaian
    antara mata pelajaran yang berlainan
   o kebolehpercayaan dan kesahan dapat ditaksir

 hazba              1
KPN2043


  o membantu guru membuat keputusan dan menilai
   pencapaian pelajar
  o membantu guru membuat pelaporan prestasi
  o dapat membaca pelaporan penyelidikan

            MENGINTERPRETASI SKOR UJIAN

Setelah ujian ditadbirkan dan kertas jawapan semua pelajar diperiksa, guru boleh
menggunakan keputusan yang diperoleh untuk membuat analisis dan kemudian
membuat kesimpulan tentang prestasi dan pencapaian pelajar dalam ujian itu.

Analisis dan pentafsiran/interpretasi keputusan ujian ― peringkat penting dalam proses
penilaian ― melibatkan aktiviti berikut.


 Memungut        Menghitung min,       Membuat      Membuat
 dan menyusun      mod, median dan       analisis pada   pentafsiran/
 skor          julat            data        interpretasi


Skor Mentah
Skor mentah/markah mentah ― markah yang dikumpulkan secara rawak (belum disusun
mengikut tertib) daripada sesuatu ujian.

Contoh
           78, 74, 80, 65, 63, 74, 67, 58, 74, 65,
           65, 63, 74, 86, 80, 74, 67, 50, 78, 89


Jadual Taburan Kekerapan

Taburan ― susunan skor-skor mentah daripada markah-markah ujian.

Kekerapan ― bilangan kali terdapatnya sesuatu skor atau skor terkumpul. Ini dihitung
melalui proses gundalan.
hazba                     2
KPN2043


Jadual taburan kekerapan ― susunan skor mentah mengikut tertib menaik atau menurun
dengan kekerapannya dinyatakan dalam jadual.

               Skor (x)        Kekerapan
                89            1
                86            1
                80            2
                78            2
                74            5
                67            2
                65            3
                63            2
                58            1
                50            1
               Jumlah          20

     Jadual 1: Jadual taburan kekerapan dengan skor mentah tidak terkumpul

Daripada jadual taburan kekerapan, skor mentah dipindahkan ke dalam bentuk graf garis.        5                     Bilangan calon yang mendapat
                               markah tertinggi = ?
        4                       markah terendah = ?

        3                     Markah yang diperoleh oleh
  Kekerapan                         calon terbanyak = ?
        2


        1


        0
          40  50   60     70    80   90
                  Skor
hazba                      3
KPN2043


Jadual Taburan Kekerapan Longgokan
Dua jenis kekerapan longgokan ― sama atau lebih daripada sesuatu skor
               ― sama atau kurang daripada sesuatu skor
                (sering digunakan)
Skor-skor mentah disusun mengikut tertib menaik dalam jadual taburan kekerapan
longgokan.

Contoh
                     Skor (x)                 Kekerapan
                                Kekerapan
                  (kurang daripada)               longgokan
                      50           0          0
                      55           1          1
                      60           1          2
                      65           2          4
                      70           5          9
                      75           5          14
                      80           2          16
                      85           2          18
                      90           2          20

              Jadual 2: Jadual taburan kekerapan longgokan (dibentuk daripada Jadual 1)
Lengkung kekerapan longgokan (ogif) ― daripada Jadual 2             25
  Kekerapan Longgokan
             20


             15

                                        18 orang pelajar mendapat
             10
                                         markah 85 dan kurang
             5


             0
                40   50    60   70     80   90   100
                            Skor
hazba                               4
KPN2043


Jadual Taburan Kekerapan dan Peratusan dengan Skor Terkumpul

Contoh
                   40, 46, 51, 53, 55, 56, 56, 57, 58, 61,
      Skor mentah
                   61, 63, 63, 64, 66, 68, 71, 73, 76, 79
      Disusun menaik:

             Skor (x)            Kekerapan longgokan    Kekerapan
     Skor (x)            Kekerapan
            sempadan              kurang daripada     longgokan
    selang kelas            (f)
             kelas             sempadan kelas atas     peratus
     40 - 44   39.5 – 44.5      1          1           5
     45 – 49   44.5 – 49.5      1          2          10
     50 – 54   49.5 – 54.5      2          4          20
     55 – 59   54.5 – 59.5      5          9          45
     60 – 64   59.5 – 64.5      5          14          70
     65 – 69   64.5 – 69.5      2          16          80
     70 – 74   69.5 – 74.5      2          18          90
     75 – 79   74.5 – 79.5      2          20          100
             Jumlah       20
                       Jadual 3

Bilangan skor dalam selang kelas = 5 (Misalnya 40, 41, 42, 43, 44,)
Saiz selang kelas = 5 (bilangan skor)

Dalam selang kelas 40 – 44,
   Sempadan kelas bawah = 39.5
   Sempadan kelas atas = 44.5
   Saiz sempadan kelas = 44.5 – 39.5 = 5
   Nilai titik tengah  = (39.5 + 44.5)/2 = 42
                     Kekerapan longgokan
Kekerapan longgokan peratusan =                     × 100 %
                      Jumlah kekerapan
hazba                       5
KPN2043


Lengkung Kekerapan Longgokan dengan Skor Terkumpul
         20                            -100%

 Kekerapan
 Longgokan                                       Kekerapan
         15                            -75%
                                            longgokan
                                            peratus
         10                            -50%


         5                             -25%


         0
          44.5  49.5   54.5  59.5  64.5  69.5  74.5  79.5

                      Skor (x)
Histogram, Poligon Kekerapan, dan Lengkung Kekerapan

             Skor       Nilai titik
                              Kekerapan
            sempadan      tengah
            50.5 – 53.5      52         3
            53.5 – 56.5      55         4
            56.5 – 59.5      58         6
            59.5 – 62.5      61        10
            62.5 – 65.5      64         7
            65.5 – 68.5      67         2
                      Jumlah       32
               Jadual 4: Jadual Taburan Kekerapan

Skor terkumpul dalam jadual di atas boleh dipindahkan kepada histogram, poligon
kekerapan, dan lengkung kekerapan.
      10 -

       8-

       6-

       4-

       2-

       0     50.5    53.5   56.5  59.5  62.5   65.5    68.5
                          Skor
             Histogram dan poligon kekerapan


hazba                         6
KPN2043


        10
                               Graf berbentuk lengkung
        8
                               licin yang dilukis dengan
  Kekerapan


        6                       menggunakan nilai titik
        4                       tengah dan kekerapan.
        2

        0
           49  52  55  58  61  64    67
                  Skor


                Lengkung kekerapan
hazba                        7

								
To top