03a Perancangan Ujian JSU by simee

VIEWS: 3,013 PAGES: 6

									KPN2043        PEMBINAAN UJIAN

Dalam proses membina ujian, ujian yang sah dan boleh
dipercayai prosedur berikut hendaklah diikuti.

    1.  merancang ujian
    2.  menggubal soalan
    3.  memilih dan menyelaras soalan
    4.  memprauji soalan
    5.  memasang kertas soalanPERANCANGAN UJIAN DAN PEMBINAAN
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Perkara yang penting dalam perancangan ujian ialah
pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) (Test Table of
Specification).

Dalam pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian langkah-
langkah berikut hendaklah diikuti.


1.   Mengkaji Sukatan Pelajaran

Sukatan pelajaran dikaji untuk memperolehi maklumat
yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Isi
kandungan   sukatan  pelajaran  dianalisis untuk
menentukan kepentingan tiap-tiap satu isi kandungannya.
  Antara aspek-aspek yang dianalisis ialah
  (i)  skop dan kedalaman kajian pada sesuatu
      tajuk
  (ii)  pendekatan yang telah diambil dalam
      pengajaran sesuatu tajukhazba             1
KPN2043    (iii)  kepentingan bandingan di antara satu tajuk
        dengan tajuk-tajuk yang lain
    (iv)  kekomplekskan sesuatu tajuk
    (v)   masa pengajaran yang diberi bagi sesuatu
        tajuk


2.   Menganalisis Objektif Pendidikan

Di samping itu objektif pendidikan dianalisis untuk
menentukan jenis-jenis kemahiran yang perlu di uji dan
pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji. Lazimnya aras
kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat
oleh Bloom dan rakan-rakannya.

Maklumat-maklumat yang tersebut di atas ini adalah amat
penting kepada penggubal soalan dan penggubal ujian
kerana dengan ini sifat ujian itu ditentukan. Dengan ini
jenis ujian ditentukan, bilangan soalan bagi setiap ujian
ditentukan, dan pada aras kemahiran dan kesukaran
apakah yang ia perlu diuji.

Berdasarkan penganalisisan inilah JSU dibina. Lazimnya
JSU mengadungi dua paksi utama.
  1. Paksi Kandungan
       -  Tajuk
       -  Subtajuk
  2. Paksi Kemahiran
       -  Aras kemahiran

Jalur terkanan adalah untuk wajaran bagi setiap tajuk dan
subtajuk yang menyatakan
        -  Peratusan pemberatan setiap tajuk
        -  Bilangan soalan
hazba             2
KPN2043Kepentingan JSU

JSU yang lengkap dibina akan sangat-sangat membantu
penggubal soalan dan pembina ujian. Antara kepentingan
adanya JSU ialah:
 1.   Ujian akan dibina secara sistematik.
 2.   Keesahan dari segi penyampelan sukatan
     pelajaran adalah terjamin.
 3.   Taburan tajuk adalah seimbang, dan pelajar
     diuji pada keseluruhan kurikulum.
 4.   Taraf, mutu dan aras keskaran ujian dapat
     dikekalkan dari setahun ke setahun, walaupun
     dibina oleh pembina yang berlainan.
 5.   Ia menjadi panduan kepada penggubal soalan
     dan pembina ujian.
hazba           3
KPN2043


                                       LAMPIRAN  1

           CONTOH JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Bahasa Melayu

Nama Kertas: Kertas 1

 Rujukan            Peringkat Kemahiran              Peratusan
  dalam
 Sukatan     Tajuk     I      II      III    Bilangan  Bilangan
 pelajaran
               M  P  S  M  P  S  M  P  S  Soalan   soalan
1.Pengenalan
2.Pemahaman                              12     20
3.Kegunaan
4. Sejarah   4.1 Asal
dan         Rumpun
Perkembangan    Melayu
Bahasa     4.2 Batu
Melayu     Bersurat
        4.3 B M                        4      6.6
        Klasik
        4.4 B M
        Pasca
        Klasik
5. Dinamika   5.1
Bahasa     Variasi
Melayu     Bahasa
        5.2 Laras
        Bahasa
        5.3                          6      10
        Retorik
        5.4 Wacana
        5.5
        Kesantunan
        Bahasa
6. Sistem    6.1
Bahasa     Fonologi
Melayu     6.2
        Tatabahasa
        6.3                          38     63.4
        Morfologi
        6.4
        Simpulan
        Bahasa
        6.5
        Peribahasa
Jumlah                                 60     100
soalan/
peratusan


I : Pengetahuan                    M  - Mudah
II : Pemahaman dan Aplikasi              P  - Pertengahan
III: Analisis, Sintisis, dan Penilaian        S  - Sukar
hazba                  4
       KPN2043                  JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
       FIZIK

          NAMA KERTAS : KERTAS 1

                                   Peringkat Kemahiran              Peratusan
                                                       Bil.
 Rujukan Dalam                                                    Bilangan
                Tajuk           I          II        III    Soalan
Sukatan Pelajaran                                                   Soalan
                         M    P    S   M   P   S   M   P  S
           1.1 Konsep                       1
           1.2 Kuantiti
                           4         2
             asas
           1.3 Kuantiti
                                    3
             terbitan
 1. Pengenalan                                                7    11.7
           1.4 Pengukuran         5
           1.5 Kaedah
                               7
             penyiasatan
           1.6 Penyelesaian
                                                 6
             masalah
           2.1 Gerakan linear       8                   9
           2.2 Inersia        10
           2.3 Momentum linear    11              12
           2.4 Kesan daya                        13
           2.5 Daya graviti                 14            15
           2.6 Keseimbangan daya      16              17
 2. Daya Dan
           2.7 Kerja, kuasa, tenaga                                13    21.7
  Gerakan
           keupayaan dan tenega          18    19
           kinetik
           2.8 Peranan daya dan
                                              20
           tenaga dalam kehidupan


           3.1 Teori kinetik jirim         22     21
           3.2 Ketumpatan bahan                            23
           3.3 Kekenyalan bahan    24              25
           3.4 Kekuatan dan
                         26                     27
           ketegaran bahan
           3.5 Tegangan permukaan,
           daya lekitan dan daya                  28
 3. Sifat Jirim   lekatan                                        18     30
           3.6 Tekanan               30              29
           3.7 Tekanan dalam cecair                       31
           3.8 Prinsip Archimedes     32                  33
           3.9 Prinsip Pascal     34                 35
           3.10 Prinsip Bernoulli         37     36
           3.11 Sifat jirim dalam
                         38
           kehidupan
           4.1 Sifat termometri                39
           4.2 Muatan haba         40                        41
           4.3 Haba pendam                        42
  4. Haba      4.4 Penyejatan dan
                               43                 44      9     15
           pendidihan
           4.5 Hukum gas       47                 45
           4.6 Peranan haba      46       hazba                        5
        KPN2043


            5.1 Pantulan Cahaya       48       49
            5.2 Pembiasan Cahaya    50            51     52
            5.3 Pantulan dalam penuh       53    54
            5.4 Kanta Nipis         55    56
  5. Cahaya      5.5 Kanta dalam                             13  21.6
                            57            58
            peralatan nipis
            5.6 Kewujudan cahaya
                                 59          60
            dalam kehidupan
Jumlah Soalan/
                            25       20        15    60  100
peratusan


        I    : PENGETAHUAN                     M - mudah
        II    : PEMAHAMAN DAN APLIKASI               P - pertengahan
        III   : ANALISIS, SINTESIS, DAN PENILAIAN      S - sukar
        hazba                     6

								
To top