01b Alat Pengukuran by simee

VIEWS: 209 PAGES: 3

									KPN2043


      Alat-alat Pengumpulan Maklumat.

Ujian

Soal Selidik
    Kelebihan soal selidik.
    •  boleh diposkan
    •  boleh diedarkan kepada ramai orang dalam masa
      yang singkat

    Kekurangan soal-selidik
    •  soalan yang kurang jelas tidak dapat diberikan
      penerangan yang jelas oleh penyelidik dengan segera.

    Jenis-jenis item pada soal-selidik
    •  objektif pelbagai pilihan
    •  benar-salah
    •  menandakan
    •  isi tempat kosong


Senarai Semak
    •  Senarai yang mengandungi ciri-ciri atau aktiviti yang
       dikemukakan kepada partisipan yang dikaji
    •  Partisipan dikehendaki mengkaji kandungan
       pernyataan yang diberikan dan membuat tanda yang
       bersesuaian bersebelahan dengan ciri-ciri atau aktiviti
       yang berkaitan dengan partisipan berkenaan
    •  Berguna bagi calon untuk mengdiagnos atau menilai
       prestasi mereka sendirihazba               1
KPN2043


Skala Kadar
    •  Partisipan dikehendaki menandakan atau
      membulatkan satu titik di atas kontinium yang
      menunjukkan darjah perkadaran yang diberikan.
    •  Contoh skala kadar paling mudah ialah skala kadar
      numerik

    Contoh:
      •   Skala kadar grafik:
         •  Skala kadar grafik menghuraikan setiap ciri
            yang akan dikadarkan dan meletakkannya
            pada garisan mengufuk dan responden akan
            meletakkan tanda.
      •   Skala kadar produk.
            Bertujuan untuk mengkadarkan produk.


Anekdot
    •  Satu rekod tentang perlakuan yang dianggap penting
    •  Tidak semestinya berfokus kepada satu perlakuan
      sahaja bagi semua partisipan
    •  Pencatat mestilah spesifik dan tepat
    •  Merekodkan apa yang dilihat atau dibuat
    •  Mengelakkan penilaian atau interpretasi dalam catatan
hazba               2
KPN2043


Sosiogram
    •  Satu persembahan visual
    •  Menggunakan anak panah - simbol pemilihan individu
      terhadap individu lain - interaksi
    •  Menentukan keadaan dan struktur hubungan
      interpersonal dalam sebuah kelas
    •  Setiap calon diwakili dengan bentuk:
      •   bulatan (lelaki) atau
      •   segi tiga (perempuan)
    •  Anak panah menggambarkan pilihan mereka terhadap
      sesuatu soalan aktiviti kepada seseorang individu
    •  Contoh:
      •   pelajar mungkin dikehendaki menamakan tiga
         orang pelajar lain yang mereka akan pilih sebagai
         wakil mereka dalam kelas atau
      •   mereka yang dipandang mulia atau
      •   amat peramah atau
      •   yang mereka suka berkawan dengannya atau
         sebagainya.
    •  Respons calon dan interaksi mereka yang dinyatakan
      melalui anak panah - sosiogram
hazba               3

								
To top