เพลงลูกเสือ 2 www by roheem

VIEWS: 8,928 PAGES: 16

									                              “มาร์ชลูกเสือไทย”
      เพลงลูกเสือ           จริยะและคุณธรรม น้อมนําเราเหล่าลูกเสือเชื้อไทย
         “ราชสดุด” ี           รักชาติ ศาสนา องค์พระราชายิ่งดวงใจ
    ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ                        ้
                         รักษาความดีลูกเสือ เอื้อเฟือคนทั่วไป
   ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี          ระเบียบเพื่อพร้อมวินัย ยึดมั่นในสามัคคี
   พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี           ญ. เราผูกพัน รวมกัน สมานไมตรี
    ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา         ลูกเสือน้อมชีวี เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย
     ทรงอุตส่าห์อบรมบ่นิสัย         ช. เราพร้อมใจ ห่างให้ไกล จากยาเสพติด
      ให้มีใจรักชาติศาสนา            เป็นมารชีวิต จงช่วยคิดทําลาย
    ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา                 (พร้อม)
     เป็นอาภาผ่องพทุธิวุฒิไกร          เราจงหาญกล้า น้อมรักษา อธิปไตย
   ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง         ปฏิภาณยิ่งใหญ่ เทิดไท้ องค์ราชันย์
    กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย            เราทุกคนเทิดไว้ อยู่เหนือดวงใจ
     พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน       เสียชีพอย่าเสียสัตย์ไซร้ ลูกเสือไทยเด่นทั้งโลกา
   ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย
                           @@@@@@@@@@@@
    @@@@@@@@@@@@
                              “ไตรรงค์ธงไทย”
         “ลูกเสือไทย”            ไตรรงค์ธงไทย ปลิวไสวสวยงามสง่า
      เหล่าลูกเสือ ของธีรราช           สีแดงคือชาติ สีขาว ศาสนา
   ทะนงองอาจ สืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์    น้ําเงินหมายว่า พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
     สมัครสมาน โดยมีสามัคคีมั่น
พวกเราจะร่วมรักกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล        @@@@@@@@@@@@
  มีจรรยา....รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือ
  เลื่องลือต่อไปช้า-นาน ร่าเริงแจ่มใส         “คาขวัญลูกเสือสารอง”
 ใส่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบาน      จงทําดีที่สุด นี่คือคําขวัญลูกเสือสํารอง
      เพราะกิจการลูกเสือไทย        เราเป็นรุ่นน้อง จะขอทําตามลูกเสือรุ่นพี่
                         จงทําดีที่สุด นี่คือคําขวัญลูกเสือสํารอง
    @@@@@@@@@@@@                  เรารุ่นน้อง ขอตามตลอดไป

        “วชิราวุธราลึก”            @@@@@@@@@@@@
  วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
                               “พี่น้องลูกเสือ”
   ก่อกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
                        เราเป็นลูกเสือต้องช่วยเหลือกันและกัน (ซ้ํา)
     พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย
                          ทํางานอะไร ต้องเข้าไปช่วยกัน (ซ้ํา)
   เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
                           เพื่อความสัมพันธ์ มีน้ําใจไมตรี
   ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
                            อย่าทําเมินเฉย นิ่งอยู่เลยไม่ดี
   ปฏิภาณรักกษัตริย์ ชาติศาสน์ศรี
                          ต้องช่วยกันซี พี่น้องลูกเสือช่วยกัน
     มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี
   เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง        @@@@@@@@@@@@

    @@@@@@@@@@@@
             “พบกัน”                            “กฎลูกเสือสารอง” (ตลุง)
     เราพบกัน*** แสนยินดี *** ลูกเสือนี้มี           ลูกเสือสํารอง ทําตามลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือสํารอง ไม่ทําตามใจตนเอง
   น้ําใจใฝ่คุณธรรม *** ความสัตย์ซื่อคือเรื่องใหญ่
         ร่วมน้ําใจสามัคคีดีต่อกัน                       @@@@@@@@@@@@


        @@@@@@@@@@@@                                  “เพื่อนลูกเสือ”
                                         เพื่อนลูกเสือ ยิ้มทุกเมื่อ แสนสุขสันต์
          “กฎลูกเสือสารอง”                      แม้นมิพบ ประสบกัน สายสัมพันธ์คือจิตใจ
      ไหน ไหน ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ                      เพื่อนลูกเสือ ยิ้มทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
      ฉันยังไม่เชื่อ เธอคือลูกเสือสํารอง                หลอมความรักรวมจิตใจพร้อมมอบให้กันทุกครา
      ฉันจํากฎได้ ไหนท่องให้ฉันฟังลอง                   เรื่องงานหนักเบาลูกเสือเราเก่งหนักหนา
     บอกพี่ได้ไหมน้อง สํารองกฎว่าอย่างไร                  ไม่เคยเกียจคร้านงานทุกงานเราศรัทธา
      ลูกเสือสํารอง ทําตามลูกเสือรุ่นพี่                  ร่วมมือกันทุกเมื่อ ช่วยเหลือกันทุกครา
      ลูกเสือสํารอง ไม่ทําตามใจตนเอง                          ลูกเสือนี้ “มีน้ําใจ”
                                           เพื่อนลูกเสือ สังคมเชื่อ ลูกเสือไทย
        @@@@@@@@@@@@                              “น้อมนับถือ ความซื่อสัตย์ ” ไว้
                                             ผองชาวไทย.........จึงนิยม
             “ลูกเสือรื่นเริง”
         ชื่นชีวา เต้นช่าช่าช่าด้วยกัน                     @@@@@@@@@@@@
         ชื่นชีวันลูกเสือรักมั่นกันไว้
        เมื่อมีงานต้องเบิกบานให้อิ่มใจ                        “ตะลุงลูกเสือสารอง”
          ชื่นฉ่ําในพวกพ้องของเรา             ลูกเสือสํารอง ต้องทําหน้าที่ จงรักภักดีต่อชาติศาสนา ทั้งองค์กษัตริย์
         ชื่นชีวิตผูกมิตรซึ้งด้วยไมตรี           รักยิ่งชีวา เราต้องรักษาหน้าที่ของตน ยึดมั่นในกฎ เพื่อความรุ่งโรจน์
          ชื่นชีวีลูกเสือน้องพี่เริงเร้า         บําเพ็ญประโยชน์แก่เราปวงชน ทําตามรุ่นพี่ไม่ตามใจตน ลูกเสือทุกคน
        ด้วยวันนี้มีเพลงไว้ให้คลายเหงา                           ทําดีที่สุด
          อย่าซึมเซาเฝ้าแต่รอเวลา
         นานแค่ไหนก็ไม่รู้ลืมเลือน                       @@@@@@@@@@@@
       ยังติดเตือนเพื่อนทุกคนที่ผ่านมา
                                               “ในหมู่ลูกเสือ”
         จําได้ไหมใครเคยให้สัญญา
                                   ในหมู่ลูกเสือ เมื่อรวมเราอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง
          อย่ามัวช้าคว้าคู่ไปเต้นรํา
                                     ต้องช่วยกันทํา ทําไม่เว้นว่างงานทุกอย่าง งานทุกอย่าง
         ชื่นใจนิดใกล้คนสนิทยามนี่
                                              จะเสร็จโดยง่ายดาย
         ชื่นฤดีพบหน้าเพื่อนที่ใฝ่ฝัน
       เล่นรําร้อง พี่และน้องปองผูกพัน                      @@@@@@@@@@@@
        ลูกเสือนั้นรักกันมั่นเกลียวกลม
                                                “ลูกเสือจับมือ”
        @@@@@@@@@@@@
                                  ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นมือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ํา)
                                      ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมือ จับมือนั้นหมายถึงมิตร
           “ลูกเสือสารอง”
                                     เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มด้วยเมื่อการจับมือ (ซ้ํา)
ลูกเสือสํารอง ต้องทําให้ดีที่สุด ดีที่สุด ดีที่สุด ลูกเสือสํารอง
                                           เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน
           ลูกเสือสํารอง
                                            @@@@@@@@@@@@
        @@@@@@@@@@@@
                                       ร่วมรักร่วมใจร่วมสามัคคี มีไมตรีเป็นมิตรที่ดีทั่วกัน
                                    พระมงกุฎเกล้าท่านทรงประธาน (ซ้ํา) หน้าที่ของเรานั้นบริการ (ซ้ํา)
                                      พระมงกุฎเกล้าท่านทรงประธานหน้าที่ของเรานั้นบริการ
               “ราวงลูกเสือ”
เสียงกลองกระหึ่มมันดังพรึมพรึม สนุกจริงเหวย เพื่อนลูกเสือเราเอย             @@@@@@@@@@@@
            อย่าช้าเลยรีบออกมารําวง
 โน่นก็พี่นี่ก็น้อง อย่ามัวจ้องทําเป็นยืนงง ออกมารําวงกันเถิดน้องพี่                “ลูกเสือตบมือ”
 รําวงสนุกดี ขอเชิญน้องพี่ลูกเสือไทย รื่นเริงกันดีกว่า โอละหน่า              ตบมือให้ดัง อย่ามัวนั่งนิ่งเฉย
      เฉยอยู่ทําไม ร่าเริงเข้าไว้ จะสุขใจสุขจริงยิ่งเอย             ตบมือกันเถิดเหวย เพื่อเอยลูกเสือไทย
                                            ตบมือให้ดัง เจ็บก็ช่างมันประไร
          @@@@@@@@@@@@                            อย่ามัวนั่งเป็นทุกข์ สนุกกันเข้าไว้
                                            นั่งนิ่งอยู่ทําไม จิตใจจะหมองเศร้า
             “ลิมโป้ลูกเสือ”                      เกิดมาเป็นคน อย่าทําตนให้ซึมเซา (ซ้ํา)
           สนุกกันไปพาใจรื่นเริง
   มาร่วมบันเทิงกับลูกเสือดีกว่ากายและใจจะคลายเมื่อยล้า                @@@@@@@@@@@@
   ทั้งรักษาอายุให้ยืนนาน กิจการงานเราลูกเสือไม่หวั่น
          เพราะทุกวันใจเราร่าเริง                            “ลูกเสืออย่าช้า”
                                               เอ้า ฮ้า เฮ ฮา ชักช้าอยู่ใย
          @@@@@@@@@@@@                            ลูกเสือ ฮ้า ไฮ เร็วรีบไปให้ทันเวลา
                                            ลูกเสือ ฮิ ฮิ เร็วเข้าซิเขามีใหม่มา
             “ลูกเสือมาแล้ว”                      เอ้า ฮ้า เฮ ฮา เร็วๆ รีบมาเข้าห้องอบรม
      ลูกเสือสํารองมาแล้ว มาแล้วน้องแก้วของพี่
      ลูกเสือสํารองคนดี มาซิ มาซิ เรามาสนุกกัน                   @@@@@@@@@@@@
           (นอย น้อย น้อย ..........)
                                                 “ลูกเสือไทย”
          @@@@@@@@@@@@                               โอ้ลูกเสือ เชื้อชาติไทย
                                              สดชื่นแจ่มใส จิตใจร่าเริง
            “มอ เปอ แล ลูกเสือ”                        เราล้วนแต่บันเทิง รื่นเริงฤทัย
        มอ เปอ แล โกวา มอ เปอ แล โกวา                        เราต้องรักกันไว้ ๆ ๆ
         มอ เปอ แล โกวา ตือ บ่ ตือ โอปุย
        เราลูกเสือสํารอง เราต้องทําความดี                    @@@@@@@@@@@@
           คติพจน์เรามี ทําดีที่สุด
         เราจะทําความดี เราจะทําความดี                          “อยู่แห่งไหน”
          เราจะทําความดี ทําดีที่สุด                      อยู่ที่ไหน เหนือ กลาง ใต้
                                              อีสาน......... หรือที่ใด
          @@@@@@@@@@@@                            จงพร้อมจิตพร้อมใจ ร่วมกันพัฒนา
                                               เรามารักกันไว้ ๆ ๆ
              “พี่น้องลูกเสือ”
  เราคือพี่น้อง ลูกเสือชาติไทย ดีใจที่เราได้มาเจอะกัน มาพบกัน              @@@@@@@@@@@@
รักเรามั่นตรึงจิต เป็นนิมิตดีเลิศช่างประเสริฐดีแท้ รักไม่เปลี่ยนแปร
              ผูกใจสัมพันธ์
   เราลูกเสือไทย รักชาติไทย (ซ้ํา) เราต่างร่วมใจสามัคคี (ซ้ํา)
      เพื่อชาติไทยเรา (ซ้ํา) จะได้รุ่งโรจน์สดศรี (ซ้ํา)
                                          @@@@@@@@@@@@

                                             “อยากเข้าค่าย”
               “ลูกเสือร่วมใจ”         อยากนักเข้าค่าย อยากจะได้คําชม บุกโคลนลุยตม ไม่ร้าวระบมหรือหน่าย
           จากแดนไกลเหนือใต้อีสาน            อดทนยิ่งเอย ไม่เคยบ่นลา ทั้งชีวามอบให้ ไม่ขอทําผิดไม่ติดสงสัย
         เชื่อมผูกพันสําราญในดวงฤทัย                     มอบไว้ดวงใจดีกว่า
         ขอให้จงโชคดี อย่าให้มีเภทภัย
          หวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา                    @@@@@@@@@@@@
(หล่า ลา ลา ..................................)@@@@@@@@@@@@
                                                “นอนดีด”ี
           “มาร้องเพลงกัน”             อยู่บ้านนอนดีดี ไม่ว่าดีมาเข้าอบรม ทีแรกทําใจระทม มาอบรมไม่สนใจ
มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลันทันที                 นานนานไป
   แล้วเราก็หันหน้ามาหากัน แล้วยิ้มให้กันตบมือ 3 ที      พอเห็นคุณค่า ศรัทธาของลูกเสือไทย ลูกเสือนั้นมีระเบียบและวินัย
           (ป๊าบ ป๊าบ ป๊าบ)                         เหนื่อยยากนั้นเราไม่หวั่น
    เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา สนุกนักหนา..............                เราช่วยเหลือกันดังเจตนา
         ส่ายเอว 5 ที เอ้า 1 2 3 4 5
                                          @@@@@@@@@@@@
        @@@@@@@@@@@@
                                              “สัญญาณนกหวีด”
            “เดินทางไกล”                       ยาวหนึ่งครั้ง เราฟังได้ความว่าหยุด
  เกิดมาเป็นคน ต้องตรงเวลา อย่ามัวรอช้าเร่งรีบมาเร็วไว             เป่ายาวเป็นชุด เราต้องรีบรุดไปต่อไป
            ร่วมเดินทางไกล                       สั้นติดต่อกัน เราพลันเข้าแถวทันใด
     จะไกลเพียงใด พวกเราเดินไปแล้วสุขใจจริง               สั้นยาวนั้นไซร้ เรารีบไปเพราะมีเหตุการณ์
       เริงสําราญเราเบิกบานเดินทางไกล                    นายหมู่มานี่ ฟังซีสั้นสามยาวหนึ่ง
   ลืมทุกข์ไปเราสุขใจจริงๆ@@@@@@@@@@@@                     ลูกเสือรําพึงจดจําคํานึง นี่คือสัญญาณ

             “ค่ายลูกเสือลั่น”                     @@@@@@@@@@@@
         แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่
                                               “แกรนด์ฮาวล์”
       พวกเราแจ่มใส เมื่อมาอยู่ค่ายด้วยกัน
                                 เรียก แพค แพค แพค ขานแพค แล้วทําวงกลม ผายมือขยายวงกลม
           ต่างคนต่างรู้ในหมู่เรานั้น
                                 งอมือชื่นชม ลงนั่งยองๆ หงายมือแล้วก็ร้อง อาเคล่า เราจะทําดีที่สุด
      ทุกข์สุขร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ชาติไทย
                                กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ บอกนะว่า จงทําดี จงทําดี จงทําดี
         ตื่นเถิดหนาอายนกกามันบ้าง
                                   นี่คือหน้าที่หมู่บริการ ทุกคนก็ชม เราจะทําดีที่สุด เสร็จสิ้นพิธี
       อยู่ค่ายกว้างขวางแล้วเราสนุกสุขศรี
                                                แกรนด์ฮาวล์
    ไม่มีแม่อยู่ คุณครูคนดี ช่วยหนาวิธีผจญภัยนานา
           เสื้อผ้านี้มีชุดเดียวเข้าค่าย                 @@@@@@@@@@@@
     ลําบากยากกายพวกเราไม่เคยหน่ายแหนง
        มีค่ายเหมือนบ้าน มีป่าเป็นกําแพง                     “เมาคลีล่าสัตว์”
         พวกเราร่วมแรงร่วมใจพัฒนา                    เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์
        โลกจะหมองครองน้ําตายามเศร้า                     ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน
       แบ่งกันว่าเขา แล้วเราเศร้าจริงใจฉัน             ถลกหนังมันออกมาหมด ถลกหนังมันออกมาหมด
           ค่ายมีน้ําใจใสแจ่มทุกวัน                    มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย
       รักค่ายไหมนั่น เมื่อค่ายลั่นความจริง
       @@@@@@@@@@@@

             “สามัคคี”
    หมู่สีเราอยู่ใกล้กัน เขตรั้วมาขวางกั้นกลาง
   แต่ว่ารักของเรามิจาง เปิดทางมาสร้างรักเอย                   “เพลินใจชาวดง”
    อยู่กันคนละกอง เหมือนพี่เหมือนน้อง                  เพลินใจชาวดง ล้อมวงกันเฮฮา
     ร่วมท้องเดียวกน อย่าให้เขาเย้ยหยัน                   ลั่น ลัน ลา ลั่น ลัน ลา
         ว่าพวกเรานั้น ไม่สามัคคี                   เชิญชวนกันมา เฮฮามาชุมนุม
      อยู่ด้วยกันดีดี ค่ําคืนนี้มารําวงกัน                 บุ่ม บุม บุ๊ม บุ่ม บุม บุ๊ม
                                       ป่าดงพงไพร แม้ไกลสุดกันดาร
       @@@@@@@@@@@@                           เรายังชาวกัน นัดวันมาชุมนุม
                                         บุ่ม บุม บุ๊ม บุ่ม บุม บุ๊ม
            “ทิศ”
     ทิศทั้งแปดทิศ ขอจงคิด จําให้เคยชิน                  @@@@@@@@@@@@
    อุดร ตรงข้ามทักษิณ บูรพา ประจิม จําไว้
     อิสาน ตรง หรดี ท่องอีกที จําให้ขึ้นใจ                     “มาตามนัด”
  พายัพ นั้นอยู่ทางไหน ตรงข้ามไปคือ อาคเนย์ (ซ้ํา)    พวกเรามา มาวันนี้มาร้องเพลง ร่วมบรรเลงเป็นเพลงที่สุขใจ สนุกสนาน
                                    ร่าเริงกันไว้ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง
       @@@@@@@@@@@@                  มากลางวัน เธอนัดให้มากลางคืน มากลางคืน เธอนัดให้มากลางวัน
                                    มองนานนาน คนสวยต้องมองนานนาน
            “เดินวน”                     มองนานนาน คนสวยต้องมองนานนาน
 เดินเอยเดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนิดเธออยู่ทิศอะไร            มอเตอร์ไซด์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซด์
        ทุกคนโปรดได้เข้าใจ                     มอเตอร์ไซด์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซด์
       ใครอยู่ทิศอะไรของจงบอกมา
หนึ่ง สมพร เธออยู่ทิศเหนือ สอง บุญเหลือ นั้นอยู่ ทิศใต้            @@@@@@@@@@@@
สาม ตะวันออก สมใจจําไว้ สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตก เอย
                                           “ฝึกด้วยกัน”
       @@@@@@@@@@@@                         ฝึกมาฝึกมาฝึก ฝึกมาฝึกด้วยคน (ซ้ํา)
                                  พวกเราลูกเสือชาติไทย ต้องมาร่วมใจมาช่วยกันฝึก
          “เรร่อน ชินตา”
    เรร่อน เรร่อน ชินตา ชินตา เรร่อน เรร่อน                 @@@@@@@@@@@@
    เรร่อน เรร่อน ชินตา ชินตา เรร่อน เรร่อน
    เรามาอยู่ค่ายด้วยกัน ด้วยกันทุกวันทุกคืน                  “ตาจังวา (ปลาซิว)”
   เรามาอยู่ค่ายด้วยกัน ด้วยกัน ทุกวัน ทุกคืน      (เวียดนาม) ปอง ออฟ ตูก เตอว ตาจังวา ฮือ...... รดเปรียด บ่อง สะแล
                                  ประดัง เหยียด กะบือกะเมา กะบือกะเมา บ่องปรอส
       @@@@@@@@@@@@                 (ไทย) พี่พายเรือไป เจ้าปลาซิว ฮือ.... กระโดดปร๊าด พี่จึงร้อง ตะโกนญาติ
                                          มาดูอีดํา ๆ ให้พี่ด้วย

                                        @@@@@@@@@@@@
                                                   “แล่นเรือใบ”
                                              แสงอรุณเบิกฟ้า ท้องนภาสดใส
               “อะรัมซัมซัม”                         สกุณาบินไกล แล่นเรือใบหาปลา
อะรัมซัมซัม อะรัมซัมซัม กิรี กิรี กิรี กิรัม ซัม ซัม อะราวมี อะราวมี            แล่นไปฝั่งซ้าย แล้วย้ายมาฝั่งขวา
            กิรี กิรี กิรี กิรัม ซัม ซัม                     ส่ายเอวไปมา เพลินอุราน่าชม
 เราทํา ทํา ทํา เราทํา ทํา ทํา ทําดี ทําดี ทําดี เราทํา ทํา ทํา จงทําดี
                จงทําดี ทําดี                          @@@@@@@@@@@@
            ทําดี ทําดี เราทํา ทํา ทํา
                                                   “ทะเลสวย”
           @@@@@@@@@@@@                              โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส
                                               มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล
              “วันอยู่ค่าย”                          หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา
 วันนี้รื่นเริง สําราญสุขสันต์อุรา พวกเราต่างมา มาอยู่ค่ายพักแรม               กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล
              เราร้องเรารํา
ยามเมื่อมาพักแรม สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม พักแรม สุขสันต์อุรา                  @@@@@@@@@@@@
                 (ซ้ํา)
                                               “ลมบก ลมทะเล”
           @@@@@@@@@@@@                         ลมบกลมทะเล อากาศถ่ายเทเปลี่ยนกัน เปลี่ยนกัน
                                       ลมทะเลพัดตอนกลางวัน (ซ้ํา) ลมบกนั้นพัดตอนกลางคืน (ซ้ํา)
               “ร่วมเฮฮา”
           ร่วมเฮฮา เราก็มาเจอกัน (ซ้ํา)                       @@@@@@@@@@@@
      ไม่รู้เป็นอย่างไร (ซ้ํา) ใจมันผูกพัน.................
                                                   “สุขดวงใจ”
           @@@@@@@@@@@@                      สุขดวงใจที่ได้มาพบหน้า สุขอุราที่ได้มาพบกัน ถึงจะอยู่บ้านไกล
                                                    บ้านใกล้
                                         จะอยู่แห่งไหนก็ไทยด้วยกัน โอ่ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ่
               “ขุนเขา”                            เรามาร้องไชโยให้ ลูกเสือด้วยกัน
  ป่าขุนเขาที่สูงใหญ่ ต้องใช้กําลังและศรัทธาฝ่าอุปสรรคนานา                  หน่อย นอย นอย ................
         ต้องใช้ปัญญา และความกล้าหาญ
                                                @@@@@@@@@@@@
         @@@@@@@@@@@@
             “เที่ยวทะเล”                                 “เจอะกัน”
ไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวทะเล อย่ามัวโอ้เอ้ ไปเที่ยวทะเล กันเถิดเอย        เจอะกันวันนี้ ดวงฤดีสุขสันต์ เรามาพบกัน ผูกสัมพันธ์ไมตรี
 ไปซื้อปลาบู่ ไปดูเรือใบ มาซิเร็วไว ไปเที่ยวทะเล ดูเรือตังเกกัน
     แล่นออกหาปลา @@@@@@@@@@@@                               @@@@@@@@@@@@

               “ทะเล”                                  “เดี๋ยวเดียว”
         ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล่ ทะเล้                เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว สนิทสนมกลมเกลียว
         ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล่ ทะเล้                         เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้
         ลัน ลั้น หล่า ลัน ลั้น หล้า (ซ้ํา)            แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ํา) เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว

           @@@@@@@@@@@@                               @@@@@@@@@@@@
              “ยินดีที่มาพบกัน ”                               “ลูกเสืออยู่ไหน”
      วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ํา) ยินดี ยินดี ยินดี        ลูกเสืออยู่ไหน (ซ้ํา) จะต้องไปหา (ซ้ํา) อยู่ไกลนักหนา แม้ขอบฟ้าบัง
             มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก                                คิดถึงเธออยู่
     ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป มาเถิดมาเรามา                  ไม่เคยคิดชัง... ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ซ้ํา)
       ร่วมจิตช่วยกันคิดทําให้การลูกเสือเจริญ
                                                 @@@@@@@@@@@@
           @@@@@@@@@@@@
                                                     “เวลานาที”
                “ยินดีทรู้จัก”
                    ี่                    วันเวลานาที มีราคามากยิ่งกว่าสิ่งใด หากว่าใครไม่เสียดายเวลา
        ยินดีที่รู้จัก เพื่อนที่รักขอเชิญร่วมจิต           ปล่อยเวลาล่วงเลยไปวันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้ เวลาล่วงไป โทษใครกัน
       เรารักกันฉันมิตร รักสนิทเหมือนพี่น้องกัน                             (ซ้ํา)
         ยินดีที่รู้จัก เพื่อนรักขอร่วมใจมั่น
       ขอให้ผูกสัมพันธ์ ร่วมรักกันให้นานเถิดเอย                       @@@@@@@@@@@@

           @@@@@@@@@@@@                                       “รอ”
                                          รอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด เธอจะมาเธอจะมาเมื่อใด
                  “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม”                          นัดกันไว้ทําไมไม่มา
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มาหน้าตาหวานชื่น ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่นอุราอย่ามัวรอ  ฉันเป็นห่วง ฉันเป็นห่วงตัวเธอ ใจฉันเก้อ ชะเง้อคอยหา นัดไว้ทําไมไม่มา
                    (ซ้ํา)                              โอ้เธอจ๋า อย่าช้า
               มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย                      เร็วหน่อย รีบหน่อย ๆๆ เร่งหน่อยๆๆ
 ร่าเริง ร่าเริง เหล่าบันเทิงใจ หันหน้ากันไปทางไหน เขาก็ยิ้ม เราก็ยิ้ม
                    (ซ้ํา)                          @@@@@@@@@@@@
             ยิ้มแย้มเปรมปรีดิ์สดชื่นอุรา
                                                     “ตบมือ”
           @@@@@@@@@@@@                         ตบมือข้างซ้าย ตบมือข้างขวา ทุกคนสนุกเริงร่า ตบมือข้างขวา
                                                    ตบมือข้างซ้าย
             “พรวนดิน”
      พรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกข้าวโพดสาลี                        @@@@@@@@@@@@
        โอ้เจ้าดวงชีวา เจ้าไม่เมตตาตัวพี่
     ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ํา)                        “ตบมือให้ดัง”
                                       ตบมือให้ดัง ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหม อย่างน้อยรอยยิ้มก็ได้ (ซ้ํา)
           @@@@@@@@@@@@                                 สนุกกันไป เมื่อได้มาอบรม

             “ตรงต่อเวลา”                              @@@@@@@@@@@@
        ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
      ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา                           “ตบมือ 1 2 345”
      เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา                  ตบมือ 5 ครั้ง (1 2 345) ให้มันดังกว่านี้ (1 2 345)
      วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร (ซ้ํา)               กระโดดข้างหน้า 5 ที (1 2 345) แล้วกลับมาที่เดิม (1 2 345)
                                          กระโดดไปข้างซ้าย (1 2 345) แล้วย้ายมาข้างขวา (1 2 345)
           @@@@@@@@@@@@                                 ชื่นในอุราเมื่อเรามาเจอกัน
                                            ไม่รู้เป็นอย่าง ไม่รู้เป็นอย่างไร ชอบคนมีตังค์
          @@@@@@@@@@@@                             @@@@@@@@@@@@

             “กระโดด”                                 “เที่ยวกันเถอะ”
     กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดเพื่อสร้างพลัง                เร็ว เร็ว เร็ว เอาลูกใส่เอวไปเที่ยวกันเถอะ (ซ้ํา)
   กําลังให้แก่พวกเรา ลา ลั้น หล่า หล่า ลั่น ลา ....... (ซ้ํา)      วันนี้เรามีเพื่อนเยอะ (ซ้ํา) ไปเที่ยวกันเถอะเอาลูกใส่เอว

          @@@@@@@@@@@@                             @@@@@@@@@@@@

              “ของใคร”                               “วน”
   นี่มือ นี่มือใช่ไหม (ซ้ํา) ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง       วน วน วน พวกเราวนให้มันรอบตัว (ซ้ํา) จับมือ จับแขน จับไหล่ (ซ้ํา)
กระทบกันให้มันครื้นเครง (ซ้ํา) ฟังแล้วเป็นเพลง ชื่นใจ ชื่นใจ (ซ้ํา)           พอจับที่ใจ อุ๊ยกลัวๆ

          @@@@@@@@@@@@                             @@@@@@@@@@@@

                 “จา”                               “เล่นน้า”
         จํา จ้ํา จํา บอกให้จําทําใมกลับลืม                   มาพวกเรามา มาเล่นน้ําเร็วไว
        ลืม ลื้ม ลืม บอกให้ลืมทําไมกลับจํา                    ไปพวกเราไป หอย ปู กุ้ง ปลา
        แหมมันน่าขําบอกให้จําทําไมกลับลืม                    เราเป็นสัตว์น้ํา อยู่ในน้ําทุกเวลา
        แหมมันน่าขําบอกให้ลืมทําไมกลับจํา                     มาพวกเรามา มาเล่นน้ําเร็วไว

          @@@@@@@@@@@@                             @@@@@@@@@@@@

                “ลูกช้าง”                           “เรือแจว เรือพาย”
    ลูกช้างทําไมจึงตัวใหญ่ ลูกไก่ทําไมจึงตัวเล็ก (ซ้ํา)       แจว แจว แจว แล้วก็ พาย พาย พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว
      คิด แล้วยิ่งปวดหัวคิด (ซ้ํา) ก็ยังคิดไม่ออก                      แสนสนุก
      คิด แล้วยิ่งปวดหัวคิด (ซ้ํา) ก็ยังคิดไม่ออก                สุขสบายเมื่อลงเรือพายเรือแจว
          ลา ลา....................................        พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว แล้วก็ พาย พาย พาย
          @@@@@@@@@@@@                          แสนสนุกสุขสบายเมื่อลงเรือพายเรือแจว

              “โตงเตง”                           @@@@@@@@@@@@
       โตง โตง โตง นุ่งกระโปรงสีแดงสีแดง
        เตง เตง เตง นุ่งกางเกงสีแดงสีแดง                          “เรือแจว”
           สีแดงคือแสงตะวัน (ซ้ํา)             แจวแล้วมาแจวจ้ําจึก น้ํานิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปของ (ซ้ํา)
   สีใครสีมันสีกันให้แรงแรง@@@@@@@@@@@@                ขอเชิญนวลน้องลุกขึ้นมาแจว (ขอเชิญหมู่สอง ลุกขึ้นมาแจว)

                                             @@@@@@@@@@@@
                “ว่าว”
       ว่าวที่เราชอบเล่น เช้าเย็นเราเคยเล่นว่าว
                                                “ฝนตกซ่าซ่า”
            ว่าวน้อยที่ลอยสู่ดาว (ซ้ํา)
                                     ฝนตกซ่าซ่า ลงมาเป็นฝอยฝอย ลูกเสือหลบฝนกันหน่อย (ซ้ํา)
         สองมือเราสาวเมื่อว่าวติดลม (ซ้ํา)
                                               เปียกฝนเล็กน้อย
        โบกสะบัดสวิส สวาส เวียนวน (ซ้ํา)
                                        เดี๋ยวเป็นหวัดเอย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย.............
          มองดูสับสนอยู่บนเมฆา (ซ้ํา)
                                             @@@@@@@@@@@@
            “ลาโง่”                            “รถตุ๊กตุ๊ก”
 เจ้าลาเดินไปกินหญ้า ร้องเพลงช่างแสนไพเราะ (ซ้ํา)     ขับรถตุ๊กตุ๊ก บรรทุกถ่าน รถขึ้นสะพานขึ้นสะพาน เลยชักกระตุก
 ถ้าไม่ให้มันกินหญ้า มันจะว่าอย่างนี้ ซื่อบื้อ ๆ ๆ ๆ    ชักกระตุก ชักกระตุก ชักกระตุก ......... ชักกระตุก ชักกระตุก

       @@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@


              “โอ่ง”                             “ยิ่งยักยิ่งมัน”
โอ่ง จ๋า โอ่ง ซื้อโอ่งแถมฝา ส่งฝาชิงโชค เดินทางรอบโลก    ลา ลา ลา........... ยิ่งยักเราก็ยิ่งมัน ยิ่งมันเราก็ยิ่งยัก เรามายัก ยัก
            ชิงโชคฝาโอ่ง                           เรามายักให้มัน
                                       ฮาเฮ เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......
       @@@@@@@@@@@@               เรายักเอวไปทางซ้าย เราย้ายเอวมาทางขวา เรามายักซ้ายขวา ยักซ้ายขวา
                                                ให้มัน
           “สวัสดี”                        ฮาเฮ เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......
   สวัสดีเธอจ๋า เรามาพบกัน เธอกันฉัน สวัสดีๆ
                                        @@@@@@@@@@@@
       @@@@@@@@@@@@
                                           “ลม”
            “สวัสดี”             ลมเอ๋ยลม ลมเอ๋ยลมโชยมา (ซ้ํา) ฝนตกลงมา..... ฮุยๆ ฉันอยากนั่งคุย
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอกับฉัน พบกันสวัสดี               กับเทวดา

       @@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@

             “สวัสดี”                         “เดินทางไกล”
      เมื่อเจอกัน เราพบกัน สวัสดี สวัสดีค่ะ        เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอย่างไรไปให้ถึงปลายทาง
    เมื่อผิดพลั้ง ขออภัย ขอโทษที ขอโทษทีค่ะ                เราลูกเสือชาติเชื้อวชิราฯ
      เมื่อจากไปยกมือไหว้ สวัสดี สวัสดีค่ะ                ต่างขอพากันเดินทางไกล
    เมื่อเธอมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ                @@@@@@@@@@@@

       @@@@@@@@@@@@                            “เดินทางไกลรถไฟ”
                                    ฉัก ฉึก ฉัก ฉึก ฉักๆ รถไฟ ฉึกฉัก ฉึกฉัก
           “สวัสดี”                    เรามาเดินทางไกลบนขบวนรถไฟ ฉึกฉัก ฉึกฉัก
  มาพวกเราเดินกันไปทําให้ใจร่าเริง (ซ้ํา) สวัสดีๆ
                                        @@@@@@@@@@@@
   ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา
   ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา
                                       “ขายของบนรถไฟ”
          สวัสดี สวัสดี
                              ปู๊นกระฉึกๆๆ ดึกดึกบนขบวนรถไฟ ไม่ว่าจะไปทางไหนๆ
       @@@@@@@@@@@@               บนรถไฟมีแต่คนขายของ ซื้อไหมค่ะๆ ขนมปังปอนด์ และนี่กาแฟร้อน
                                     เงาะ กระท้อน ฮอลล์ ไข่ ดันๆ

                                        @@@@@@@@@@@@
              “เจ้าคางคก”                                 “เป็ด”
   เจ้าคางคก ฝนตกก็ออกหากิน เดินบนดินหากินแมลงเม่า                ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป มองแล้วไม่น่าดูเลย
 ได้กินกันหางมันก็สั่นระรัว ทีละตัวสองตัว สั่นระรัว แผล็บ แผล็บ         จําไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด

          @@@@@@@@@@@@                              @@@@@@@@@@@@

                     ่
                  “ตุ๊ดตู”                              “ช้าง”
  ตุ๊ดตู่ อยู่กลางทุ่งนา สี่ตีนเดินมา อะรัมซัมซัม ช้างน้อยส่งเสียง  ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรื อเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกมันยาว
                ส่งสําเนียงเสียง                 เรียกว่างวง สองเคี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว
        ดูดีดํา อะรัมซัมซัม ดูดีดํา ชื่นใจ ชื่นใจ (ซ้ํา)
                                              @@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@@@@
                                                  “หมู”
             “มดแดง”                      หมู หมู หมู น้องเคยเห็นหมูหรือเปล่า หมูมันตัวอ้วนไม่เบา
      มดแดงขบแข้งขบขา ขบเสื้อขบผ้า ตุ้งแฉ่งๆ              ผัดเผ็ดใบกระเพรา อร่อยดี (ซ้ํา) กินแล้วอ้วนพีแข็งแรง
       มดแดงมันเต้นระบํา เลยหัวขมํา ตุ้งแฉ่งๆ
                                              @@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@@@@
                                                    “มด”
             “ยูงราแพน”                    มด มด มด น้อยเคยเห็นมดหรือเปล่า มดมันตัวเล็กไม่เบา
ยูงรําแพน หางแบนแบน กรีดกราย (ซ้ํา) ขนเขียวลายงาม ระยับจับตา                  อ้ายที่แดงแดงเรียก
               (ซ้ํา)                    มดแดง อ้ายที่ดําดําเรียกมดดํา อ้ายที่นอนตะแคงเรียกมดตาย
   ลาลาลาล้าลาลาล่าลา นอยนอยนอยน้อยนอยนอยน่อยนอย
                                              @@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@@@@
                                                   “ควาย”
            “นกพิราบ”                   ควาย ควาย ควาย เราแลเห็นฝูงควายอยู่ในนา อาหารของมันคือหญ้า (ซ้ํา)
 พรับพรึบพรึบ พรึบพรับขยับบิน (ซ้ํา) ฝูงนกพิราบขาวดําและเทา         เราไว้ไถนาเกี่ยวข้าวให้เรากิน@@@@@@@@@@@@
            น่ารักจริงนา
   บนเวียนวนอยู่บนหลังคา บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา                             “ลิง”
        ไซร้ปีกหางกันอยู่ไปมา (ซ้ํา)                      เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง
         แสงแดดจ้าพากันคืนรัง                        ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา
                                           เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมันมา
          @@@@@@@@@@@@                           ครั้นพอถึงเวลา ออกเที่ยวหาผลไม้กิน

               “เป็ด”                            @@@@@@@@@@@@
        ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ําในคลอง
      ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา                             “ปู”
                                       ปูเอ๋ยปู มันอยู่ในรูมันทําอะไร เอานิ้วลองแหย่ลงไป (ซ้ํา)
          @@@@@@@@@@@@                        ปูมันตกใจหนีบมือทันที โอย โอ๊ย โอย โอย โอ๊ยเจ็บ

                                              @@@@@@@@@@@@
            “แมงมุม”                              “แมลงเกาะกระต่าย”
   แมงมุมขยุ้ม ขย้ํา (ซ้ํา) พอตกตอนค่ําขยุ้มขยุ้ม           มีแมลงตัวหนึ่ง เกาะอยู่บนจมูกกระต่าย มันจึงปัด มันจึงปัด
                                               แมลงก็บินหนีไป
         @@@@@@@@@@@@
                                             @@@@@@@@@@@@
                “กิ้งก่า”
     กิ้งก่า กิ้ง.....ก่า กิ้ง กิ้ง ก่า ก่า ก่า กิ้ง กิ้ง ก่า            “แมลงวัน แมลงหวี่”
                                  แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงหวี่ แมลงวัน ยุง ยุง ยุง เพราะมันตีกันแมลงวัน
         @@@@@@@@@@@@                                  แมลงหวี่

           “ระบานางช้าง”                            @@@@@@@@@@@@
      นางช้างตัวหนึ่ง ออกไปเที่ยวเดิน
      บนใยแมลงมุม เล่นจนเพลิดเพลิน                             “ยุง”
       มันเห็นเป็นการ สนุกเหลือใจ              ยุงมันมีมากหลาย มาเรามาช่วยตบยุง ยุงมันกัดที่ ก้น....ขอเชิญแม่ หน้ามล
    มันจึงร้องเรียกให้ นางช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมา                   มาช่วยตบยุง เอ้า ตบๆๆๆๆ
      นางช้างสองตัว........................ ฯลฯ
      นางช้างสามตัว........................ ฯลฯ                    @@@@@@@@@@@@
      นางช้างสี่ตัว............................ ฯลฯ                         “ม้า”
                                           ม้าวิ่งกรับกรับ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
         @@@@@@@@@@@@                            ม้าวิ่งเร็วไว เร็วทันใดควบกรับกรับกรับ
                                          ม้าวิ่งเร็วรี่ ดูซิหายไป ม้าวิ่งไวควบกรับๆๆ
             “ลิงกับเสือ”
ลิงก็จับมือเสือ เสือก็จับมือลิง จับกันไม่เบื่อ ลิงก็จับมือเสือ              @@@@@@@@@@@@
            เสือก็จับมือลิง
                                               “ควายลงภูเขา”
         @@@@@@@@@@@@                     มีควายตัวหนึ่งลงมาจากภูเขาใหญ่ เป็นเวลานาน (ซ้ํา) โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ
                                               นานนานมาแล้ว
             “ลูกกบตัวน้อย”
                                             @@@@@@@@@@@@
      ลูกกบตัวน้อย (ซ้ํา) พากันร่าเริงยินดี
      หางมันไม่มี (ซ้ํา) ส่งเสียงกู่ร้องก้องดัง
                                                  “จีบควาย”
        กู่ว๊อก กว๊อกๆ กู่ว๊อก กว๊อกๆ
                                      มองเห็นควายมันจีบกัน ฉันเลยไปช่วยมัน ผลักกันคนละที
          กู่ว๊อก กูวอก กูวอก (ซ้ํา)
                                                จะไม่ช่วยหรือก็ไม่ดี
                                      จีบอีกทีหรือก็ยิ่งมัน ล้า ลา ลา ลา ลา หล่า ลา ล้า หล่า ลา
         @@@@@@@@@@@@
                                             @@@@@@@@@@@@
         “กระต่ายหมายจันทร์”
     ฉันอยากจะบิน บินไปให้ถึงดวงจันทร์                          “เจ้าคางคก”
       ตามองบนนั้น มีกระต่ายหลายตัว                เจ้าคางคก ฝนตกก็ออกหากิน เดินบนดินหากินแมงเม่า ได้กินกัน
      ฉันอยากจะขอ จะขอเอาไว้ในครัว                           หางมันก็สั่นระรัว
     จงอย่ามองตัว เลยกระต่ายหมายจันทร์                     ทีละตัวสองตัว สั่นระรัว แผล็บ แผล็บ

         @@@@@@@@@@@@                               @@@@@@@@@@@@
                “ไก่โต้ง”
 ไก่โต้งขันโอ้ก อิ โอ้ก (ซ้ํา) ตัวเมียไข่ตก กระโต๊ก กระต๊าก (ซ้ํา)
 ออกไข่สบายใจมาก (ซ้ํา) กระโต๊ก กระต๊าก กระต๊าก กระโต๊ก (ซ้ํา)                “ สุขกันเถอะเรา”
                                            สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทําไม
           @@@@@@@@@@@@                          จับมือกันไว้ แล้วยักเอวยักไหล่
                                           หมุนตัวกลับไป หมุนตัวกลับมา
                “อึ่งอ่าง”                      อย่ามัวรอช้า เปลี่ยนคู่มาเร็วไว
อึ่งอ่างมันอยู่ข้างโอ่ง มันทําตัวโก่งอยากกินมด เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด
                 (ซ้ํา)                        @@@@@@@@@@@@
          เดี๋ยวจะเป็นมด เป็นเหยื่ออึ่งอ่าง
                                                “ส้มตา”
           @@@@@@@@@@@@                           ส้มตํามะละกอส้มตํา (ซ้ํา)
                                           เหยาะน้ําปลานิดหน่อย (ซ้ํา)
            “ทิงโนง โน่ง โนง”                       ปลาร้าตัวน้อยมาคอยส้มตํา
 ทิงโนง โน่ง โนง (ซ้ํา) นกจิ้งโคงมาจับหลังคา เห็นแมวแจวเรือ
            เห็นเสือไถนา ทั้งเป็ด                      @@@@@@@@@@@@
และไก่มาหัดรําไทยกันกลางพนา เห็นช้างเคียงคู่มา ลูกเสือทําท่ารําวง              “บ้านทรายทอง”
                                    บ้านทรายทอง (ซ้ํา) มีพจมาน ชายกลาง หญิงเล็ก หญิงใหญ่
           @@@@@@@@@@@@                   ชายน้อยเดินไม่ค่อยไหว (ซ้ํา) ผู้หญิงปากร้ายคือ หม่อมแม่ๆๆๆ
                                           เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......
             “ล่องเรือ”
   ล่องเรือไปตามธารา เห็นหอยปูปลา แหวกว่ายเวียนวน                   @@@@@@@@@@@@
 พวกลูกเสือมากันหลายคน (ซ้ํา) เห็นลูกเสือ 3..... คนเอาก้นชนกัน                “หัวใจผมเดาะ”
                                       โอ๊ย หัวใจผมเดาะ แหมจําเพาะมาเดาะเอาตรงหัวใจ
           @@@@@@@@@@@@                    ที่อื่นมีถมไม่ไปเดาะนี่เพราะอะไร ดันมาเดอะเอาตรงหัวใจ
                                             ใครบ้างที่เหมือนอย่างผม
          “คุณไม่รักทาไมไม่บอก”
 คุณไม่รักทําไมไม่บอก (ปั่นแปะๆ) มาลวงมาหลอกกันเล่นทําไม               @@@@@@@@@@@@
             (เป่ายิ่งฉุบ ๆ )                            “ส่งข่าว”
   โอ้คนหลายใจ (อ้อเลาะๆ) ฉันทนไม่ไหวแน่ๆ (โอ๊ยเสียวๆ)                 ใครเขาทําอะไรที่ไหน
                                            ทํากับใคร ตั้งแต่เมื่อไหร่
           @@@@@@@@@@@@                            เขามาพบกันทําไม (ซ้ํา)
                                            ทําอย่างไร ขอให้บอกมา
                 “รอรัก”
  ก ไก่ มันอยู่ที่แก้ม ป.ปลา มันอยู่ที่ปาก ต.เต่ามันอยู่ที่ตา ส่วน         @@@@@@@@@@@@
              ม.ม้ามันอยู่ที่จมูก                         “ฟ้าลั่น”
   ล.ลิงมันอยู่ที่ใหล่ ข.ใข่มันอยู่ที่แขน ร.รักสิมันขาดแคลน มี           แน่ะดังฟ้าลั่น แน่ะดังฟ้าลั่น
              ฟ.แฟนไว้ในดวงใจ                        ได้ยินไหม ได้ยินไหม
            ล้า ลา ลา ลา ลา ลา ลา (ซ้ํา)              เสียงฝนตกดังเปาะแปะ เสียงฝนตกดังเปาะแปะ
                                           เราเปียกปอน เราเปียกปอน
           @@@@@@@@@@@@
                                            @@@@@@@@@@@@
                                             “ดอกไม้แดนไพร”
                                      แดนป่าเขา หนูน้อยเริงใจ เด็ดดอกไม้สอดใส่แซมผม
               “นี่มือ”                  ดอกมะลิวัลย์กรรณิการ์ลั่นทม เฝ้าเด็ดดมนิยมแดนไพร
    นี่มือนี่มือใช่ไหม ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง            ชวนกันร้องเพลงเพลินเดินไป น่าชื่นใจดอกไม้ในป่า
 พบกันทําให้ครื้นเครง (ซ้ํา) ช่วยบรรเลงเป็นเพลงเสนาะดี (ซ้ํา)
                                            @@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@@@@
                                               “หมู่ส.ี ..อยู่ไหน”
             “ตะระแร็ก”                 หมู่สี แดง อยู่ไหน หมู่สี แดง อยู่ไหน อยู่นี่จ๊ะๆ สุขสบายดีหรือไร
   ตึง ตะระแร็ก ตึง ตะระแร็ก แต่นแตนแต้นๆ ตึง ตึง ตึง             สุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละ สวัสดี

          @@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@
                                               “หวานตา”
               “เมื่อย”                    หวานตาหวานเพลง เรามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย
      เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋า ต้องทําท่าอย่างนี้อย่างนี้         สนุกจริงหนาไม่ว่าชายหญิง ระรื่นชื่นใจในวงฟ้อนรํา
      ทําแล้วสดชื่นดี (ซ้ํา) อย่างนี้ๆ ๆ สบายใจจัง
                                             @@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@@@@                                   “ไปตลาด”
                                         คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกับหนูบุปผา
           “ออกกาลังซ้าย ขวา”                 คุณแม่ซื้อ...พัดงามตา (ซ้ํา) หนูบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ํา)
มาพวกเรามาครูจะพาไปออกกําลัง (ซ้ํา) ยกมือข้างซ้ายและขวา (ซ้ํา)    คุณแม่ซื้อ....กรรไกรตัดผ้า (ซ้ํา) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ํา)
โย้ไปข้างหน้าแล้วมาข้างหลัง มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่มตุ้มมง       คุณแม่ซื้อ....ตุ๊กา (ซ้ํา) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ํา)
               (ซ้ํา)                   คุณแม่ซื้อ....จักรเย็บผ้า (ซ้ํา) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ํา)
                                    คุณแม่ซื้อ....เก้าอี้โยกมา (ซ้ํา) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ํา)
          @@@@@@@@@@@@
                                            @@@@@@@@@@@@
              “ออกกาลัง”
        ออกกําลังด้วยการร้องรําทําเพลง                     “กรรไกร ใช่ ผ้า ไหม”
        ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ          กรรไกร ใช่ ผ้าไหม ใช่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาท หนึ่งใบ
        ร่ําร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทั ย                     ใช่ ผ้าไหม ใช่ กรรไกร
       แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องรําทําเพลง
                                             @@@@@@@@@@@@
          @@@@@@@@@@@@                                “อะรัม ซัม ซัม”
                                 อะรัม ซัม ซัม (ซ้ํา) กิรีๆๆๆ กิรัมซัม ซัม อราวมี (ซ้ํา) กิรีๆๆๆ กีรัมซัม ซัม
          “หากว่าเราออกกาลัง”
 หากว่าเรากําลังสบาย จงตบมือพลัน (ซ้ํา) หากพวกเรากําลังมีสุข              @@@@@@@@@@@@
            หมดเรื่องทุกข์
  ใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมือพลัน (ผงกหัว                   “พวกเราจงทา”
   กระทืบเท้า ส่งเสียงดัง เปล่งเสียงไชโย ออกท่าทาง)      พวกเราจงทํา (ซ้ํา) ทําดีๆๆๆๆ พวกเราจงทํา อย่าช้าซี (ซ้ํา) ทําดีๆๆๆๆ
                                               พวกเราจงทํา
          @@@@@@@@@@@@
                                            @@@@@@@@@@@@
               “ฮิปโป”                         @@@@@@@@@@@@
    ฮิ๊บฮิ๊บโป โอ้โฮตัวมันใหญ่ (ซ้ํา) มันเดินอุ้ยอ้าย (ซ้ํา)
           ลาลันลา.......................                    “ความเกรงใจ”
                                          ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี
          @@@@@@@@@@@@                           ลองตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ
                                          เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใคร
              “ปรบมือ”                        คนนั้นไซร้ ไร้คุณธรรมประจําตน
          ปรบมือกันให้สนุกครื้นเครง
         ปรบมือบรรเลงแสนประทับใจ                       @@@@@@@@@@@@
          เพลงไพเราะเสนาะจับใจ
         ปรบมือคราใดก็สุขใจไปหมด                           “ลา”
           123 456 123 456789                     ออกปากว่าจะลา น้ําตาไหลร่วง (ซ้ํา)
                                         แสนรักแสนห่วง โอ้แม่ดวงจันทรา
         @@@@@@@@@@@@                            ด้วยถึงกําหนด หมดเวลา
           “ตารวจดับเพลิง”                      ขอลาแล้วเธอจ๋า แต่ใจอุรานั้นคร่ําครวญ
  โอเมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแดงจ้า พวกเราพากันดับไฟมิช้าที
  รถดับเพลิงทุกคันห้อตะบันมิได้รอรี รีบเร็ววิ่งจี๋ รีบไปดับไฟ            @@@@@@@@@@@@
     ไฟมันลุกมีความร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ
    ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน น้ํามีไว้กลัวไฟทําไมกัน                     “ลาก่อน”
                                 ลา ลาก่อน จําจรฉันต้องขอลา ลาแล้วโอ้แก้วตา ถึงเวลาจําลาจากจร (ซ้ํา)
          @@@@@@@@@@@@
                                           @@@@@@@@@@@@
            “ชุมนุมรอบกองไฟ”
   โอ เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแดงจ้า พวกเราพร้อมหน้ากัน                     “ลา”
     คืนวันนี้มีสุขปลดเปลื้องทุกข์ รับความสําราญ         ถึงวันที่จะต้องลา จะต้องลาลูกเสือที่รักร่วมใจดวงฤดีของเรา
         เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ             สุดที่อาลัยดวงใจร้องไห้ไม่อยากลา นึกถึงคืนวันที่ผ่านเลยไป
     ไฟมันลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ           สุดแสนอาลัยลูกเสือจําต้องจากลา ลากันไปขอให้โชคดีเถิดหนา
        ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน สุขฤทัย                       จําลาขอลาไปก่อนเอย
             ร่วมวงเฮฮา (ซ้ํา)
                                            @@@@@@@@@@@@
         @@@@@@@@@@@@                                   “ลา”
             “ความซื่อสัตย์”              ลาก่อนเพื่อนที่รัก ลาก่อนเพื่อนที่รัก ลาแล้ว ลาก่อน เราจะพบกันอีก
        ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี                          เราจะพบ
        หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้                     กันอีก ลาก่อน ลาก่อน
       มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป
                                            @@@@@@@@@@@@
       คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมการงาน
                                               “พรากจากกัน”
         @@@@@@@@@@@@                         ถึงวันจําพรากจากกันไป ห่วงใยฤทัยอาวรณ์
            “ผูกไมตรี”                     เหมือนกําจําพรากต้องจากจร อ้อนวอนขอพรเทวา
ผูกไมตรีกันหนา ฉันสัญญาเป็นเพื่อนกับเธอ ฉันไฝ่ฝันมานานนะเธอ       โปรดรักษาพี่น้องลูกเสือไทย จงเดินทางกลับบ้านด้วยดี
   อยากพบเธอขอผูกไมตรี ลัน ลัน ลา...........................       จงอย่ามีทุกข์โศกโรคภัย จงอย่าลืมพี่น้องของเรา
                                          เหล่าลูกเสือไทย จําลาสุดแสนอาลัย
                                     แม้ต้องจากไกลจงอย่าได้ลืมกัน รักมั่นอย่าลืมกันนะเธอ
          @@@@@@@@@@@@                             @@@@@@@@@@@@

             “จากกัน”                                  “สาวปิล๊อก”
 ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่าน (ซ้ํา) ถึงตัวไปใจนั้น           บ้านอีต่อง ตําบลปิล๊อก น้องขอบอกพี่ชายคนดี
ไม่แปรผันและห่างไกล แม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพลันคงจะพบกันใหม่            บ้านน้องนางอยู่บนเขาตะนาวศรี เขตแดนพอดี
      ขอโชคดีมีชัยหมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล                 เขตแดนพอดีเมืองไทยพม่า มีป่ามีเขามีแมกไม้ลําธาร
                                  ตากลมกลมผมไม่เคยแต่ง แก้มแดงแดงที่พ่อเขาให้ ยังมีสี่ห้องประตูหัวใจ
          @@@@@@@@@@@@                       ที่เปิดเอาไว้ ยังไม่มีคนจอง ไม่มีคนมอง ยังไม่มีคนหมั้น
                                   เป็นสาวปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ไม่ใกล้ไม่ไกล
            “กาญจนบุรีศรีสยาม”                    ในโอกาสที่ดี มาเยี่ยมน้องบ้านซิ สาวปิล๊อกยังรอ
         กาญจนบุรีดินแดนที่สุขสันต์อาจิณ                                    ่
                                     เส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวลดชันชัน ให้พี่บากบั่นมาเยียมน้องบ้างซิ
    แดนอุดมด้วยทรัพย์สินผืนแผ่นดินทองของชาติไทย           มากินอากาศใสใสดีดี ป่าเขียวขจีมีเมฆน้อยร้อยเคียง ได้ยินสําเนียง
      ดินแดนสวยประหลาดธรรมชาติเลอล้ําถิ่นใด                        เสียงนกไร้ร้องเพลง
       งามถ้ําธารน้อยใหญ่เพลินใจเมื่อยามได้ชม
         ตื่นตาครั้นมาน้ําตกพลิ้วตกรื่นรมย์                   @@@@@@@@@@@@
       เสียงครืนครั่นโครมพลิ้วพรมอยู่ชั่วกาล
     ไทรโยคทั้งใหญ่น้อย สวยหยดย้อยแลดูตระการ                         “หนุ่มเมืองกาญจน์”
         สวยเอราวัณแม้นถิ่นวิมานตราตรึง              พี่เป็นหนุ่มเมืองกาญจน์ บ้านอยู่ลําภาชี ลูกเต้าเมียยังไม่มี
       ถ้ําละว้าแลลานวังตะเคียนชวนฝันรําพึง            และไม่เคยคิดจะมี เพราะตอนนี้ยังจน ให้บวชเรียนกันเสียก่อน
     งามสุดงามถ้ําดาวดึงส์สวยติดตรึงงามซึ้งไม่วาย               ก่อนจะมีใครสักคน มาเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนทน
   มีหินหยดย้อยน่ายลสวยราวหยดหยาดเพชรเพริดพราย                     มาอยู่กับคนก็ที่เมืองกาญจน์เอย
      ชวนให้ชมมิหน่ายดังประกายน้ําค้างพร่างพรม              (สร้อย) มาเถิดแม่มา มาเล่นพาดผ้ากันเอย พี่ตั้งวงคอย
     เปรียบดังทิพย์แดนวิมานสวรรค์สร้างชั้นพรหม              อย่าให้วงกร่อยเลยเอย พี่รักจริงๆ รักแล้วไม่ทิ้งเลยเอย
      แคว้นกาญจน์รื่นรมย์ด้วยทิวทัศน์เพลิดเพรา                 มาเถิดตาหวานมาอยู่เมืองกาญจน์เถิดเอย
      กาญจน์สวรรค์บนดินช้ําจิตจินต์งามเฉิดเฉลา         เที่ยวหรือยังเมืองกาญจน์ ข้ามสะพานแม่น้ําแคว พี่จะพาไปล่องแพ
       มิเคยอับเฉานี้แหละแคว้นเราเมืองกาญจน์          ล่องไปตามสองแก่งแคว ชมทิวทัศน์สวยงาม เขื่อนสะพานถ้ําน้ําตก
                                      ยี่สกเป็นปลาประจํา พลอยนิลมีชื่อลือนาม มาเถิดคนงาม
          @@@@@@@@@@@@                                มาอยู่ที่เมืองกาญจน์เอย
                                              (สร้อย)......................................
            “ไทรโยคแห่งความหลัง”              พี่เป็นหนุ่มเมืองกาญจน์บ้านทําไร่ ทํานา ตัดอ้อยขุดพลอยหาปลา
ท่ามกลางสายลมโบยโบก ริมน้ําธารไทรโยค ดินแดนแห่งความหลัง          หากว่าเธอคิดจะมา ช่วยกันขยันทํากิน ให้เธอเป็นคนนับเงิน
   ฉันยังจําได้ ใต้เงาร่มไม้บัง ตรงที่เราเคยนั่งอยู่เพียงสองคน           พี่จะเป็นคนพลิกดิน มีเงินเหลือใช้เหลือกิน
 ได้ยินเสียงลมเบาๆ กลางแสงนวลจันทร์เจ้า ดวงดาวเกลื่อนเวหน               ซื้อพลอยซื้อนิลให้หมดเมืองกาญจน์เอย
          สายน้ําซัดซ่าหลั่งมาจากเบื้องบน                    (สร้อย).....................................
        คืนนั้นเราต่างคน อยู่ชิดกันไม่ห่างไกล
ไทรโยคเคยเป็นเหมือนแดนสวรรค์ที่เธอกับฉันร่วมกันสร้างไว้ในใจ               @@@@@@@@@@@@
        เดี๋ยวนี้ตรอมตรมเพราะเธอมาเปลี่ยนไป                        “ถิ่นไทยเดิม”
          เห็นไทรโยคทีไรช้ําใจไม่อยากชม                  ถิ่นไทยเดิมอยู่ดินแดนเทือกเขาอันใด
 ท่ามกลางสายลมไทรโยค คงเหลือความเศร้าโศก ดวงใจสุดขืนขม     ่          ตระกูลไทยเป็นชาติใหญ่มาแต่โบราณ
          เสียงน้ําซัดซ่าหริ่งเรไรร้องระงม                    อยู่มาหากินขาดแคลน
      เคยเหมือนเพลงชื่นชมกลับคล้ายเพลงที่บาดใจ                    ข้ามแดนทิ้งเรือนทิ้งบ้าน
                                          ถูกศัตรูรุกรานต้องย้ายแยกแตกกันไป
     พวกไทยน้อยยึดลําโขงลงมาทางใต้
     ส่วนไทยใหญ่ไปตามลําน้ําสาละวิน

       @@@@@@@@@@@@

          “ดุจบิดรมารดา”
  รักชาติยอมสละแม้ชีวี รักเกียรติจงเจตน์พลีชีพได้
        รักราชมุ่งภักดิ์รองบาท
    รักศาสน์ ราญเศิกไซร้ เพื่อเกื้อพระศาสนา
อันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ดุจบิดรมารดาเปรียบได้
        ยามสุขสโมสรทุกเมื่อ
    ยามศึกทุกข์ยากไร้ประหลาดเว้นฤาควร

       @@@@@@@@@@@@

           “สามัคคีชุมนุม”
  พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างภูมิใจรักสมัครสมาน
   ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
(สร้อย) อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
   ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
  กิจใดถ้าประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
 พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง
           (สร้อย).............
    ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายขจัดขัดขวาง
    ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุณา
           (สร้อย)..............
   สามัคคีแหละล้ําเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน
           (สร้อย).............

       @@@@@@@@@@@@

								
To top