Docstoc

เพลงรอบกองไฟ 1

Document Sample
เพลงรอบกองไฟ 1 Powered By Docstoc
					                        ระบําชาวไพร
     วันนี้เป็นวันดีมีการรื่นเริง บันเทิงเริงรื่นชื่นอุรา
พวกเราแสนสุขใจหาใดจะปาน เบิกบานยามพวกเราได้มาร้องรํา
รื่นเริง บันเทิงเริงใจ อุรา สุขใจ อุรา มาซิมาเริงระบํา
ลา ลา ลา ลาฮู ฮูลา ฮูลา ฮูลา (ซ้ํา)
     เสียงเพลงแว่วตามสายลมมา เหล่าสาวงามมาร้องรําระบําชวา
ฮะ ฮ่า ฮา ฮ่า ฮา (ซ้ํา)
     เพลงชาวดอยลอยมาตามสายลม
ลา ลา ลา ลาฮู ฮูลา ฮูลา (ซ้ํา)
     เสียงเพลงฟังไพเราะจับใจ เหล่าสาวงามมาร้องรําระบําฮาวาย
ฮะ ฮ่า ฮา ฮ่า ฮา (ซ้ํา)
     เพลงชาวดอยลอยมาตามสายลม
ลา ลา ลา ลาฮู ฮูลา ฮูลา (ซ้ํา)
เสียงกลองฆ้อง ดังก้องจับใจ เหล่าสาวงามมาร้องรําระบําชาวไพร
ฮะ ฮ่า ฮา ฮ่า ฮา (ซ้ํา)
     เสียงเพลงหมู่ระบําชาวไพร เร้าใจยามค่ําของราตรีกาล
ลา ลา ลา ลาฮู ฮูลา ฮูลา ฮูลา (ซ้ํา)                    ลูกเสือธีรราช
         เหล่าลูกเสือของธีรราช      ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
    สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักร่วมกัน จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
         มีจรรยารักษาซื่อ            สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน
    ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน      พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย


                      วชิราวุธราลึก”
         วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา ก่อกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
           พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
         ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา ปฏิภาณรักกษัตริย์ ชาติศาสน์ศรี
           มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง
                    เกียรติคุณลูกเสือไทย

     เกียรติคุณลูกเสือไทย แผ่ไปทั่วสากล ลูกเสือไทยทุกคนต้องรักษา มุ่งทําดียืนยัน ตามคํามั่นสัญญา
ด้วยศัทธาสามัคคีมีน้ําใจ มาพวกเรามัวช้าอยู่ใย ลูกเสือไทยมาเร็วไว ก้าวเดินไปจุดหมายข้างหน้า ๆ

(สร้อย) อยู่กันคนละกองก็เป็นพี่น้องกัน มีความรู้สู้งานไม่หวันไหว มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป
อยู่แห่งไหนสุขสนุกทุกเวลา มาพวกเรามัวช้าอยู่ใย ลูกเสือไทยมาเร็วไว ก้าวเดินไปจุดหมายข้างหน้า ๆ
(สร้อย)


                     ลูกเสือ ๆ ไว้ศักดิ์สิลูกผู้ชาย
X     ลูกเสือ ๆ ไว้ศักดิ์สิลูกผู้ชาย ลูกเสือ ๆ ไว้ลายสิลูกเสือไทย รักเกียรติและวินัย แข็งแรงและอดทน
เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แม้ลําบากตรากตรํา ก็จะทําให้สําเร็จ ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ รักชาติให้มั่นไว้ บันดาลอันเกรียงไกร พระมุงกฎทรงประธาน (ซ้ํา x)

                        อยุธยา
X     อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง อยุธยาแต่ก่อนนี้ยัง
เป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไท เดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่า ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน
ชาวไทยทุกคนล้วนแต่ร้าวราน ข้าศึกเผาผลาญ แหลกลาน วอดวาย เราชนชั้นหลัง ฟังแล้วเศร้าใจ
อนุสรณ์เตือนให้ ชาวไทยจงมั่น สมัครสมาน ร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้า ราวีชาติไทย (ซ้ํา x)

                         บางระจัน
X      ศึกบางระจัน จําให้มั่น พี่น้องชาติไทย เกรียติประวัติสร้างไว้ แด่ชนชาติไทยรุ่นหลัง แม้นชีวิต
ยอมอุทิศ แม้ชาติอับปราง เลือดไทยต้องมาไหลหลั่ง ขาดกลัวพื้นแผ่นดินทอง ไทยคงเป็นไทย
มิใช่ชาติเป็นเชลย
ไทยมิเคย ถอยร่อนชนชาติศัตรู บางระจันแม้สินอาวุธจะสู้ สองดาบฟาดฟันศัตรู สู้จนชีพชนมล้าย
ตัวตายดีกว่าชาติตาย เพียงเลือดหยดสุดท้าย ขอให้ไทยคงอยู่ แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู แม้ใครรุกรานต้องสู้
เพื่อกู้ผืนแผ่นดินทอง (ซ้ํา x)

                        ลําพูน
X     โอ้ลําพูนเมืองนี้ เมืองก่อน พระธาตุทอง เป็นศรีหริบุญชัย ลําพูนงามจามเทวีมีชื่อระบือไกล
เมืองลําไยผ้าไหม เมืองกระเทียม พระพุทธบาท บนยอดเขาเป็นสง่า ศรีวิชัยครูบาพระพุทธทามหาใฝ่
พระเจ้าทรงหวง พระธาตุหน้าทวง อยู่ห่างไกล ระหว่างใคร ทุ่งวัวช้าง ซับน้ําตา เมืองคนดี มีศรี และถือศักดิ์
บ้านประวัติโบราณสถานที่ มะผลรินกสิกรรมตลอดปี ป่าเข่ามีแร่แม่น้ําตั้งสวยงาม (ซ้ํา x)
                         กฎลูกเสือ
     กฎข้อ 1 พึงจําให้ดีลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้
     กฎข้อ 2 นั้นรองลงไป จงภักดีในผู้มีพระคุณ
     กฎข้อ 3 นั้นบําเพ็ญบุญช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเรื่อยไป นะ เธอ อย่าลืม อย่าลืม ๆ
     กฎข้อ 4 นั้นหน้าคิดจะเป็นมิตรกับคนทั่วไป กฎ
     กฎข้อ 5 นั้นว่าเอาไว้มารยาทนั้นไซร้หัดให้งาม ๆ
     กฎ ข้อ 6 นรกไม่ตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสักวัน นะ เธอ อย่าลืม อย่าลืม ๆ
     กฎข้อ 7 จงเชื่อจงฟัง ในคําสั่งด้วยดุสดี
     กฎ ข้อ 8 ยิ้ม ๆไว้สิ ลูกเสือไม่มีตกยากลําบาก
     กฎ ข้อ 9 เอาไว้ยามยาก จะไม่ลําบากเงินทองมากมี
     กฎ ข้อ 10 ประพฤติความดี ทั้งกายวจี มโนพร้อมกัน นะ เธอ อย่าลืม อย่าลืม ๆ

                        ช่างโชคดี
     ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ(ซ้ํา)           ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ
เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร (ซ้ํา)               มาร้องรําร่วมกันไปให้ฤทัยสุขชื่นบาน
ตบมือกันไปให้พร้อมเพรียงกัน (ซ้ํา)             ยกมือไกวหัวสายเอียงให้พร้อมเพรียงตามกัน
แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน (ซ้ํา)            มือเท้าเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย

                      สวัสดีน้องสาว
X สวัสดีน้อง ผิวพรรณงามผ่องพรรณ ดั่งสรรค์ลงมาแผ่ แสงตะวันจากไปแสงตะวันผ่านมา
พาให้ฝันละเมอ เชิญน้องสาวเข้ามา ๆ เจ้าอย่าได้เนียมอาย ๆ พาให้ชื่นหัวใจ (ซ้ํา x)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2446
posted:2/5/2010
language:Thai
pages:4