TamlyYHYD by alexdaklak

VIEWS: 119 PAGES: 4

									   "Hằng trăm lần làm việc tốt cũng chưa đủ, chỉ một lần làm việc xấu cũng đã quá thừa" nhắc
1
   nhở người CBYT về phẩm chất nào sau đây: Ý thức trách nhiệm cao
2  Asclepiade coi trọng chữa bệnh cho người già: Đúng
3  Bản kinh Susrata đã kê: 760 loại thuốc
4  Bản kinh Susrata kê 670 loại thuốc: Sai (760)
   Biển Thước thời Xuân Thu được xem là người đầu tiên tổng hợp phép xem mạch và châm
5
   cứu: Đúng
6  Bộ kinh yajur Veda đề cập nhiều về triết học và khoa học tự nhiên hơn là y học: Đúng
7  Bộ luật Hammourabi là của y học cổ Ai Cập: Sai (Cổ Đại Phương Đông)
8  Bộ luật Manu của y học cổ Ấn độ: Đúng
9  Bộ sách Y dược sớm nhất của nước ta là: Nam dược thần hiệu
   Các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm (Lao) trạng thái tâm lý chung về XH đó là: Sợ mọi
10
   người xa lánh
   Các giai đoạn của trạng thái stress: Là giai đoạn bảo đông, giai đoạn thích nghi, giai đoạn kiệt
11
   quệ
   Các hiện tượng tâm lý trong nhân cách có mối quan hệ mật thiết với nhau tác động qua lại
12
   nhau đó là đặc điểm: Thống nhất trọn vẹn của nhân cách
   Các hiện tượng tâm lý trong nhân cách có mối quan hệ mật thiết với nhau tác động qua lại
13
   nhau đó là đặc điểm: Thống nhất trọn vẹn của nhân cách
14  Các thời kỳ phát triển tâm lý xét theo mức độ phản ảnh có 3 thời kỳ: Cảm giác, tri giác, tư duy
   Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng sự hình thành và phát triển nhân cách: di truyền, giáo dục, hoạt
15
   động
   Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng sự hình thành và phát triển nhân cách: di truyền, giáo dục, hoạt
16
   động
   Cán bộ y tế trước hết phải có đạo đức của người công dân XHCN là: Phải tuân theo Pháp
17
   luật, phải tuân theo đạo đức của người công dân
   Cần thực hiện quy chế CSNBTD vì: Đó là nhu cầu của người bệnh, là động lực thúc đẩy,
18
   nâng cao vai trò của người điều dưỡng
   Chăm sóc người bệnh toàn diện đã trở thành phương thức chăm sóc phổ biến ở các bệnh
19  viện trên thế giới vì phương thức này: Đáp ứng được nhu cầu chăm sóc người bệnh về thể
   chất, tinh thần
20  Chấn thương học phát triển sớm ở y học cổ Ai Cập: Đúng
   Chú ý đến thẩm mỹ bệnh viện nhằm mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân được
21
   chăm sóc và điều trị tốt hơn
   Chuẩn bị tâm lý tốt cho bà mẹ, bà mẹ sẽ giảm lo hãi trong cuộc hội sinh và do đó giảm đau
22  đớn, hoạt động đóng vai trò quan trọng đó là: Sự phối hợp, mối quan hệ giữa sản phụ và
   NHS, sự chăm sóc của người chồng
   Chức năng cơ bản của người điều dưỡng trong CSNBTD là: Chủ động xây dựng kế hoạch và
23
   phối hợp với thầy thuốc trong chăm sóc và điều trị
   Con người muốn thực hiện được các chức năng phản ảnh tâm lý thì chỉ cần: Sống và hoạt
24
   động trong xã hội
   Đặc điểm nào sau đây nói lên vai trò quan trọng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe của điều
25
   dưỡng và hộ sinh: Là một trong những trụ cột của hệ thống dịch vụ y tế
   Đặc điểm tâm lý chung của người già mắc bệnh là: Dễ tự ái, dễ giận hờn, lo lắng, quan tâm
26
   đến diễn biến của bệnh tật, sợ chết
   Đạo đức Y học là: Các qui tắc, nguyên tắc chuẩn mực về đạo đức liên quan đến sức khỏe
27
   con người
   Để bệnh nhân đồng ý chấp nhận các phương pháp điều trị và chăm sóc, CBYT cần phải:
28
   cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề sức khỏe của người bệnh
   Để giảm lo hãi cho bà mẹ trong cuộc đẻ, cần: Chuẩn bị tâm lý tốt cho bà mẹ trong thời kỳ
29
   mang thai và lúc chuyển dạ
   Để thật sự giúp đỡ người bệnh giảm đi nổi đau về thể chất, người CBYT phải: Xem nổi đau
30
   của người bệnh như chính nổi đau của mình
   Điều kiện cần thiết đảm bảo hiệu quả tác động lẫn nhau của quá trình giao tiếp thì: Ngôn ngữ
31
   thống nhất và sự hiểu biết của hoàn cảnh xảy ra
   Điều kiện quyết định hiệu quả công tác của thầy thuốc, nhân viên YTCĐ đó là: Giao tiếp cộng
32
   đồng
   Dười thời Trần, phòng trào chống mê tín dị đoan được đề xướng bởi: Trương Hán Siêu và
33
   Chu Văn An
34  Galien cho rằng có sự ăn thông giữa 2 nữa phải và hai nữa trái của tim: Đúng
35  Galien chú ý chữa bệnh cục bộ: Đúng
   Giao lưu của giao tiếp gắn liền với việc tìm hiểu những nét đặc thù của quá trình trao đổi
36  thông tin giữa người với người trong danh nghĩa là chủ thể tích cực nhằm khảo sát: Thái độ
   của cá nhân, tâm thể, mục đích, ý định của nhau
   Giao tiếp bao gồm hàng loạt các yếu tố như: Trao đổi thông tin, xây dựng chiện lược hoạt
37
   động thống nhất, tri giác và tìm hiểu người khác
38  Giao tiếp có 3 khía cạnh chính gồm: Giao lưu, tri giác và tác động tương hỗ
   Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển tiếp xúc giữa cá nhân với nhau xuất phát từ: Nhu
39
   cầu phối hợp hành động và hoạt động
   Giao tiếp là sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau giữa các thành viên nhằm xây dựng hình ảnh:
40
   Tinh thần của mỗi người trong quan niệm của những người khác
   Giữa các nhân cách có sự tác động và ảnh hưởng qua lai. Thông qua giao iếp và hoạt động
41  chủ thể nhân cách dần dần trưởng thành và hoàn thiện mình, không ngừng phát triển đó là:
   Tính giao lưu của nhân cách
42  Hãi Thượng Lãn Ông là tác giả cuốn: Hành giản trân nhu
43  Heraclite cho rằng nước là khởi nguyên của mọi vật: Sai
44  Herodote là sử gia của La Mã: Sai (của Hy Lạp)
45  Hippocrate không phân biệt được động mạch và tĩnh mạch: Đúng
46  Hippocrate mất năm: 377 trước CN
   Hoạt động nghề nghiệp của ngành Y phải tuân theo: Luật pháp hành nghề và tiêu chuẩn đạo
47
   đức của người CBYT
   Hoạt động tâm lý con người chịu sự tác động của các quy luật xã hội trong đó giữ vai trò quan
48
   trọng và chủ đạo là: Giáo dục
49  Khí chất kiểu bình thản tương ứng với loại thần kinh: Mạnh, cân bằng, chậm
50  Khi nói đến hình thức biểu hiện hoạt động tâm lý cá nhân là chỉ thuộc tính: Khí chất
51  Khi nói đến tính cách là nhằm chỉ: Đạo đức cá nhân
   Khi sử dụng các kỹ thuật và khoa học hiện đại vào việc chăm sóc bệnh nhân, người CBYT
52
   cần: Đảm bảo sự an toàn phương tiện và kết quả chăm sóc
   Một trong những hoạt động quan trọng dự phòng các rối loạn tâm lý trong thời kỳ thai nghén
53
   đó là: Khám thai định kỳ
   Một trong những thách thức trong CSNBTD là chất lượng chăm sóc của điều dưỡng còn ở
54
   mức thấp vì: Chủ yếu họ thực hiện chức năng phụ thuộc điều trị theo truyền thống
   Một trong những thách thức trong CSNBTD là mối quan hệ giữa điều dưỡng và người bệnh
55
   còn rất yếu vì: Sự chăm sóc và giao tiếp của ĐD chưa tạo được niềm tin ở người bệnh
   Mục tiêu CSNBTD là nhằm: Tăng cường chất lượng chăm sóc, sự an toàn, sự hài lòng của
56
   người bệnh, chuẩn hóa kỹ thuật và nề nếp làm việc của CBYT
57  Năng lực bao gồm các khái niệm: Tư chất, năng khiếu, khả năng thiên tài
58  Nền y học lao động và y học XH đã hình thành ở y học cổ Ai Cập: Đúng
59  Người Ấn độ chú ý đến triệu chứng học và vệ sinh: Đúng
   Người lãnh đạo quan tâm đến việc tạo thẩm mỹ cho bệnh viện là người: Có năng lực nghệ
60
   thuật
   Người Sumerien biến mất vào khoảng 3000 năm trước Công Nguyên: Sai (2000 năm trước
61
   CN)
62  Người Sumerien cho rằng tai là trung tâm của trí tuệ: Sai
63  Người tìm ra trực khuẩn thương hàn là: Eberth
   Nhân cách có đặc điểm: Tính ổn định của nhân cách, tính thống nhất trọn vẹn, tính tích cực
64
   của nhân cách, tính giao lưu
   Nhân cách được thể hiện dưới dạng cá tính, để phân biệt giữa người này với người khác đó
65
   là: Mức độ thấp nhất của nhân cách
   Nhân cách được thể hiện như một chủ thể đang thực hiện một cách tích cực những hoạt
66
   động ảnh hưởng tới người khác, đến XH đó là: Mức cao nhất của nhân cách
   Nhân cách được thể hiện trong các mối quan hệ với nhau đó là: Chủ thể của các mối quan
67
   hệ, của gián tiếp và của hoạt động có ý thức
   Nhân cách là nói về con người có tư cách là: Một thanh viên của XH nhất định, chủ thể của
68  các mối quan hệ, toàn bộ những đặc điểm, phẩm chất tâm lý của cá nhân quy định giá trị XH
   và hành vi XH của người đó
   Nhiệm vụ của vệ sinh tâm lý là: Phát triển nhân cách khỏe mạnh, hài hòa, khả năng lao động,
69  ngăn ngừa sự mệt mỏi quá sức và tác động của Stress, giáo dục mối quan hệ giữa ý chí và
   tình cảm
   Những trách nhiệm cơ bản của người điều dưỡng gồm: Nâng cao sức khỏe, phòng bệnh và
70
   tật, phục hồi sức khỏe, giúp bênh nhân giảm nổi đau đớn về thể chất và tinh thần
   Những việc cần thực hiện đón tiếp trẻ vào viện: Cần phải biết tên trẻ và giới thiệu cho trẻ về
71
   thầy thuốc và bệnh viện
   Phẩm chất mỹ học trong đạo đức y học được thể hiện qua: Về thẩm mỹ của bệnh viện và
72
   thẩm mỹ của người CBYT
   Phẩm chất nào sau đây giúp người CBYT có thể làm tròn trách nhiệm trong cuộc sống và
73
   nghề nghiệp: Sự tự tin và ý thức trách nhiệm cao
   Phẩm chất nào sau đây giúp người CBYT có thể vượt qua được khó khăn trong công việc:
74
   Lòng say mê nghề nghiệp và sự tự tin
75  Phẩm chất nào sau đây giúp người CBYT sẽ có óc sáng tạo: Lòng say mê nghề nghiệp
   Phân loại giao tiếp theo phương tiện giao tiếp có: Giao tiếp bằng tín hiệu phi ngôn ngữ, giao
76
   tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp vật chất
   Phản ứng ở các bệnh nhân nội khoa thường: Không giống nhau, tùy theo trạng thái tâm lý
77
   của mỗi người
78  Phương pháp chủng đậu được tìm ra bởi: Jenner
   Phương tiện giao lưu gồm: Ngôn ngữ, siêu ngôn ngữ, hệ thống quang học vận động, thời
79
   gian và không gian giao tiếp
80  Quan điểm VN về cấu trúc nhân cách gồm: Đức và Tài (phẩm chất và năng lực)
   Quan điểm xử thế của Hải Thượng Lãn Ông: "Làm nghề thuốc là một nhân thuật", nghĩa là:
81
   Xem nỗi đau của bệnh nhân như là của mình, làm nhiệm vụ không kể công
82  Quan niệm "Nước là khởi nguyên của mọi vật" là của: Thales
83  Quan niệm nhân cách bao gồm 3 lĩnh vực cơ bản là: Nhận thức, rung cảm, hành động
   Quan niệm nhân cách bao gồm 4 tiểu cấu trúc là: Xu hướng, kinh nghiệm, đặc điểm các quá
84
   trình tâm lý, các thuộc tính sinh học của con người
   Quan niệm nhân cách gồm các hiện tượng tâm lý được ý thức và tư ý thức thuộc quan niệm:
85
   Tầng nổi
   Qui định tính lựa chọn của thái độ và tích cực của con người. Bao gồm hệ thống nhu cầu,
86  hứng thú, lý tưởng, niềm tin và nhân sinh quan đó là quan niệm nhân cách thuộc khối: Xu
   hướng
   Quy định của 12 điều y đức xác định các mối quan hệ mật thiết hữu cơ của người CBYT với:
87
   Nghề nghiệp, bệnh nhân, đồng nghiệp, thầy dạy, xã hội
   Rối loạn tâm lý ở bệnh nội khoa thường do: Bệnh thường kéo dài và có nhiều rối loạn chức
88
   năng sinh lý
89  Stress bệnh lý kéo dài thường được hình thành từ các tình huống: Quen thuộc, lặp đi lặp lại
90  Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức qua: 3 giai đoạn
   Sự thay đổi phẩm chất trong giới hạn cho phép thì nhân cách còn tồn tại đó là đặc điểm: Ổn
91
   định, thống nhất, tích cực, giao lưu của nhân cách
   Sự thay đổi phẩm chất trong giới hạn cho phép thì nhân cách còn tồn tại đó là đặc điểm: Ổn
92
   định, thống nhất, tích cực, giao lưu của nhân cách
93  Susrata đã mổ tử cung lấy thai: Đúng
94  Susrata nói đến cơ thể gồm: 300 xương, 90 gân, 500 cơ
   Tại bênh viện, nâng đỡ XH tác động tốt tâm lý sản phụ, một trong những yếu tố quan trọng đó
95
   là: Thái độ của nhân viên y tế
96  Tâm lý y học có đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý: Người bệnh, nhân viên y tế
 97 Tâm lý y học là bộ phận của: Y học, tâm lý học
 98 Thales cho rằng lửa là khởi nguyên: Sai
  Thể hiện khả năng chủ động tích cực của chủ thể nhân cách nhằm cải tạo thế giới vào hoàn
 99
  thiện bản thân đó là đặc điểm: Tính tích cực của nhân cách
100 Thời kỳ cảm giác là thời kỳ đầu tiên trong phản ảnh tâm lý ở: Động vật không xương sống
101 Thời kỳ tri giác xuất hiện đầu tiên ở: Loài cá
  Tiêu chuẩn xác định sự nảy sinh tâm lý là: Tính kích thích và tính cảm ứng, trên cơ sở tính
102
  chịu kích thích
  Trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp của người CBYT đối với đồng nghiệp là: Giúp đỡ, tôn
103
  trọng, góp ý, phê bình chân thành, truyền thụ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau
  Trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp của người điều dưỡng thể hiện trong mối quan hệ giữa
104
  người điều dưỡng với: Bệnh nhân, nghề nghiệp, đồng nghiệp, khoa học
  Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường gặp những hiện tượng xấu được gọi dưới cái
105
  tên chung là stress: Sai
106 Trong mỗi hiện tượng tâm lý của con người đều mang dấu ấn của: Xã hội và lịch sử
107 Trước tác "Corpus Hippocraticum" của Hippocrate gồm 78 cuốn: Sai (72 cuốn)
108 Tư duy bằng ngôn ngữ xuất hiện: Cách đây 10 triệu năm ở loài người
  Vấn đề quan trọng đầu tiên của vệ sinh tâm lý lao động là: Nghề nghiệp phải phù hợp với
109
  năng lực và hứng thú của cá nhân
  Vệ sinh tâm lý là hệ thống các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường: Sức khỏe tâm lý và
110
  sức khỏe thể chất con người
111 Vệ sinh tâm lý người cao tuổi do người cao tuổi có những thay đổi về: Sinh học và XH
112 Vệ sinh tâm lý tuổi nhỏ phải bắt đầu từ khi trẻ: Còn trong bụng mẹ
113 Về tâm lý, thai nghén ở phụ nữ: Là bước ngoặt của quá trình phát triển tâm lý, cảm xúc.
  Xét về mặt tiến hóa chủng loại tâm lý, ý thức giai đoạn ba của quá trình nảy sinh và phát triển
114
  là: Từ động vật cấp cao không có ý thức phát triển thành người, thành chủ thể có ý thức
  Xét về mặt tiến hóa chủng loại tâm lý, ý thức giai đoạn hai của quá trình nảy sinh và phát triển
115 là: Từ sinh vật chưa có cảm giác phát triển thành sinh vật có cảm giác và ccs hiện tượng tâm
  lý khác không có ý thức.
  Xét về mặt tiến hóa chủng loại tâm lý, ý thức giai đoạn nảy sinh và phát triển đầu tiên là: Từ
116
  vật chất vô cơ thành vật chất hữu cơ (từ vô sinh đến hữu sinh)
117 Xu hướng tâm lý biểu hiện qua các mặt: Nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quang
  Ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất, đó chính là: Phản ánh bằng ngôn ngữ (hoặc
118
  phản ánh của phản ánh
  Ý thức là khả năng nhận thức thế giới ở mức độ cao, đó là: Tri thức của tri thức (hoặc Tồn tại
119
  được nhận thức
  Yếu tố cơ bản để thực hiện có hiệu quả quy chế CSNBTD là: Đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ
120
  năng chăm sóc toàn diện của điều dưỡng.

								
To top