In Memoriam Prof. Dr. Dán Róbert (1936–1986)

Document Sample
In Memoriam Prof. Dr. Dán Róbert (1936–1986) Powered By Docstoc
					1994-ben,   születésének   150.  évfordulójára      Élete évszámokban
Szentkatolnán és Kolozsvárott egy tudományos
ülést tartottak, ahol megjelent néhány magyar tu-      1844. március 13-án született Szentkatolnán
dós: Szegedrõl Berta Árpád, Budapestrõl egy japán      1871-ben a Magyar Akadémia felkéri, hogy utaz-
vendégprofesszor, Senga Toru. Õk szintén méltat-        zon Ázsiába, és tanulmányozza a mongol és a
ták Bálint munkásságát. Ennek sajnos nem lett          mandzsu nyelvet.
magyarországi folytatása.                  1871–1874. Utazásai Oroszországban és mongol
  Szülõfalujában, Szentkatolnán nagy kultusz         területeken
övezi a tudóst. A helyi általános iskola az õ nevét vi-   1875–1877. A Budapesti Egyetem (ma ELTE) ma-
seli, az iskola falán emlékplakett van, sõt az iskola      gántanára
folyosóján láthatjuk a Bálint Gábor által megtett      1877–1878. Részt vesz gr. Széchenyi Béla indiai ex-
tanulmányutakat, Mongóliától Dél-Indiáig, a Kau-        pedíciójában
kázustól Spanyolországig. Jakab Jolán igazgatónõ
                               1879–1892. Önkéntes számûzetésbe vonul, az osz-
megmutatta Bálint Gábor arcképét, mely a tanári         mán birodalomban dolgozik, majd Dél-Európa
szobát díszíti. Elmondta, hogy létrehoztak egy         városaiban egyetemeken tanít.
egyesületet, mely lehetõségük szerint megemléke-
                               1893–1912. A Kolozsvári Egyetem urál-altaji tan-
zik a falu nagy szülöttjérõl. Az iskola tanára, dr.
                                szék egyetemi tanára.
Borcsa János szintén szívén viseli egykori földije
emlékét, kis kiadója eddig két könyvet adott ki róla,    1895. Zichy-expedíció tagjaként a Kaukázusban
és most készíti elõ harmadik kötetét. Közben a ha-       jár.
zai baptista egyház lelkésze, az erdélyi származású     1913. május 26-án váratlanul meghal Temesváron.
Zágoni Jenõ összegyûjtötte és 2005-ben kiadta Bá-
lint Gábor leveleit és a vele kapcsolatos dokumen-
tumokat. Úgy látszik az erdélyi lelkesedés lassan
elér hozzánk is, és széles nagyközönség számára
megismerhetõvé válik a nagy keleti utazó és nyelv-                     Dr. Obrusánszky Borbála
zseni életmûve.                                        történész-orientalista
            In Memoriam Prof. Dr. Dán Róbert
                 (1936–1986)
  Dán Róbert halála 20. évfordulójára Frank D. Dániel egy terjedelmes monográfiát készített, felhasználva Dán Ró-
bert hagyatékát. Ebbõl a monográfiából röviden közétesszük unitárius vonatkozású kutatásait.
  A könyv az alábbi tartalomjegyzékkel rendelkezik:
  I. Frank Dénes Dániel Emlékezzél a hajdani idõkre. Egy életút. A kezdetek. Nagy felfedezések. Reformáció.
Humanizmus? Héber stúdiumok a 16. századi Magyarországon. A lingua primigenia magyar vonatkozásai.
Melius-Albo, Erdély és Tortosa. A magyar Erasmus és az anitrinitárius polemikusok. Zsidó bibliográfiai folyóiratok
összesített indexe. A „zsidózás” története az ókortól a reneszánszig. Egy numizmatikai vizsgálat. Istenkirály vagy ember?
Glirius, Albo, Maimonidész, és az erdélyi antitrinitáriusok, avagy egy mozgalom filozófiatörténeti háttere. Egy karrier-
történet. Szombatosok. A Péchi Simon toposz. Seidel, az elsõ deista Dán Róbert világképe és tudományos módszertana.
Pályaképek. 3–36. old.
  II. Frank Dénes Dániel Dán Róbert irodalmi munkássága.
  Teljes bibliográfia. 37–51. old. Megjegyzés: Léta Sándor, lelkész által  …Kétezer õszén ismerkedtem meg édesanyám-          Dán Róbert aktív résztvevõje volt a hazai tudo-
nál Benedek Katalinnal, Dán Róbert özvegyével.        mányos társadalmi nyilvánosságnak az ELTE szá-
Beszélgettünk tudományról, mûvészetekrõl, iroda-       mos bizottságának tagjaként.
lomról, és nagyon mély benyomást tettünk egymás-         Felmerül bennünk a kérdés, hogyan lehet valaki
ra. Ennek eredményeképp megkért Dán Róbert ha-        egyszerre könyvtáros, profi pingpongozó, arab nyelv
gyatékának    feldolgozásra,  bibliográfiájának     és irodalom szakos elõadó, reneszánszkutató, publi-
elkészítésére, félbemaradt kutatásainak feltérké-      cista, irodalomtörténész, vallásfilozófus, az iroda-
pezésére. A bibliográfiájának elkészítése kapcsán      lomtudományok kandidátusa, a történettudomány-
merült fel bennem az ötlet monográfiájának újra       ok nagydoktora? Többek között úgy, hogy a korról,
írására: bár jó páran értekeztek róla, mégis renge-     melyet kutatott minden érdekelte, ami életmódban,
teg társadalomtörténeti adalékot kihagytak életút-      idõben, és térben fellelhetõ volt; a legapróbb és leg-
jának ismertetésébõl, a tudományos vonatkozások-       különfélébb részleteket is beleértve. Nem korlátozta
ról nem is beszélve. …                    magát egyetlen terültre, egy egyetemes mûvelõdés-


16 UNITÁRIUS ÉLET 2006. május–június
történeti jellegben akarta megragadni az összefüg-    gondolkodásmódot, életmódot, és mûvelõdéstörté-
géseket (cultural pattern). Rendkívüliségének igazi   netet. Ez a vihar Kelet-Európát sem hagyta
titka,  hogy   nemcsak   kimagasló  elméleti  érintetlenül, melynek megvilágítása Dán Róbert ér-
(techné-episztemé), hanem a helyes tervezéssel pá-    deme. Megtalálta a posztbiblikus zsidó irodalom he-
rosuló cselekvés, a gyakorlati tudás (praxis) képes-   lyét az egyetemes mûvelõdéstörténetben, kimutat-
sége is megvolt benne. A tanulás (elmélet) elõfelté-   va annak hatását, különös hangsúlyt fektetve ezen
tele a cselekvésnek; viszont bár tanulni mindenki    ideológiatörténeti megmozdulás nemzetközi csatla-
tud, a cselekvéshez képesség kell (Talmud.        kozáspontjaira. Továbbá részt vett a magyar–zsidó
Kiddusin. 40.b.). …                   kultúra közös gyökereinek kutatásában: a könyv-
  Mindig tudta hogy hová – melyik könyvtárba –     nyomtatáson, nyomdatörténeten, és kéziratokon
kell mennie ahhoz, hogy a kutatási eredményét iga-    keresztül. Dán Róbert filozófiatörténeti jelentõsége
zoló irodalmat megtalálja. Dánt leginkább az eret-    goldziheri szemléletében gyökeredzik, ami Simon
nek – antitrinitárius mozgalmak eredete és hatása    Róbert kiemelésében Gramsci-tól (1970. 69.l.): Egy
érdekelte, a XV–XVII. századi európai szellemtör-    kor filozófiája nemcsak a katedratudósok által filo-
ténetben. A szentháromság-tagadó vallásfilozófiai    zófusnak tartott gondolkodók (pl: Erasmus) mun-
áramlat pedig egy nemzetközi megmozdulás ered-      kássága, hanem ugyanakkor egyik vagy másik filo-
ménye volt, és ebben áll munkásságának igazi je-     zófusnak (pl: Seidel), értelmiségi csoportnak (pl:
lentõsége. Õ tárta fel ennek kelet-európai eredetét,   heidelbergi kör), vagy a néptömegek egyik vagy má-
kapcsolatait, ideológiai hátterét. Megvilágította    sik nagyobb tömbjének (unitarianizmus, szomba-
Matthias Vehe-Glirius tevékenységét Európában,      tosság) filozófiája. Egy kor filozófiája mindezeknek
bemutatta Erazmus Johannis recepcióját, John       a felsorolt elemeknek a kombinációja, amelyek egy
Dee-t és Conrad Victort, akinek volt feleségét      meghatározott irányba kulminálnak. A kulmináci-
Szenczi Molnár Albert vette nõül. Kutatásaival el-    ós pont pedig a kollektív cselekvés normájává, azaz
sõsorban azt próbálta megválaszolni, hogy milyen     konkrét és teljes (integrális) történelemmé lesz.
módon került a radikális antrinitarizmus ideológiá-     Dán Róbert mûvelõdéstörténeti szemléletének a
ja az erdélyi szombatosság körébe. Önmagát hereti-    lényege, hogy minden tézist az adott kor emberének
kusnak, eretnek-kutatónak tekintette, aki rajon-     szemével, tudásanyagával, körülményei közé he-
gott a reneszánsz gondolkodókért.            lyezve kell vizsgálni ahhoz, hogy értve lehessen fel-
  Dán Róbert nem volt ötvenéves mikor meg-       dolgozni. Dán Róbert egyedisége, hogy kis töredé-
halt, hirtelen, váratlanul. Ennek ellenére egy tel-   kekbõl képes volt felépíteni egy széles tudományos
jes oeuvre-t hagyott maga után. …            valóságot. Kicsinyesen aprólékos gondos kutató
  Dán Róbert behatóan foglalkozott Dudith And-     volt, és nagy ívû gondolkodó.
rással, a racionalista „magyar Erasmus” Lingua
primigenia kritikájával, aki bár a rabbinikus iro-     Még egy gondolat
dalmat elvetette ugyanúgy mint Melius, de ennek
                               A bibliográfia gerincét egy még Dán Róbert által
ellenére vele is vitázott. Dudith nem tartozott a pro-
                             összeállított válogatott bibliográfia adta, melyet a
fesszor úr kedvencei közé, mint embert kifejezetten
                             hagyatékban találtam, s amit valószínûleg a kandi-
ki nem állhatta – de azért kutatta.
                             dátusi értekezéséhez készített. Ezt körülbelül
  Dán professzor egyik vizsgált irányvonala az
                             nyolcvan tétellel kiegészítettem. Hálás köszönet il-
unitárius irányzat kialakulása és története a héber
                             leti ezért Benedek Katalint, Dán Róbert özvegyét,
nyelvhez fûzõdõ viszonyával együtt, olyan nagy
                             aki a hagyatékot a rendelkezésemre bocsátotta: az õ
polémikusok életútján keresztül, mint: az
                             anyagi és erkölcsi támogatása nélkül ez a munka
antitrinitáriusok vezetõ alakja Dávid Ferenc, vagy
                             nem készülhetett volna el. A kutatás közben megta-
Hunyadi Demeter, Enyedi György. Akik a korban
                             nultam a Dán kézírását, és az egyetemi jegyzeteit,
fölényes héber nyelvtudással rendelkeztek, és a
                             melyeket tanulmányai és kutatásai során készített.
trinitást héber grammatikai érvekkel cáfolták. At-
                             Szeretnék köszönetet mondani halott mesterem-
tól kezdve, hogy elkezdték lebontani a héber nyelv
                             nek, Dán Róbertnek, aki egy új világot nyitott meg
és irodalom segítségével a szövegekre rakódott ké-
                             elõttem és mondhatni rendhagyó módon tanított.
sõbbi értelmezéseket, már egyenes út vezetett ma-
                             Ez a monográfia több évig készült, mialatt folyama-
guknak a szövegeknek a tagadásáig. A
                             tosan (át)írtam, és változtattam a kéziraton. Külön-
Jézus-Messiás kizárólagos emberi lényegét hirdetõ
                             bözõ stádiumaiban több embernek is adtam belõle –
egyes csoportok már az 1570-es évek táján tevé-
                             a kéziratból és a teljes Dán bibliográfiából egyaránt
kenykedtek az észak-itáliai városokban, a Dávid
                             – különbözõ hozzászólásokat, vitákat remélve, me-
Ferenc vezette erdélyi egyházban, és Európa más
                             lyeknek nagy része sajnos elmaradt.
területein is. …

  Epilógus
  Az antitrinitárius szellemi áramlat viharként
söpört végig a 16. századi Európában, áthatva a             Frank D. Dániel vallásszociológus                                2006. május–június UNITÁRIUS ÉLET 17