คู่มือผู้ใช้งาน (End-User Manual) by bzh37299

VIEWS: 29 PAGES: 29

									                  1
คู่มือผู้ใช้งาน (End-User Manual)
       ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์
         e-MarketPlace ECIT
         ( www.ecitthai.net )
                                                                                   2

                                  สารบัญ
บทที่ 1  การเข้า/ออกระบบ ...................................................................................................................................... 3
บทที่ 2  การใช้งานระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ E-MarketPlace ECIT ....................................................................... 4
บทที่ 3  ระบบ Information Management ............................................................................................................... 5
บทที่ 4  ระบบ E-Catalog Management ............................................................................................................... 20
บทที่ 5  ระบบ Company Announcement ............................................................................................................ 25
                                                   3


                                              บทที่ 1
                                     การเข้า/ออกระบบ
    Login – การใช้งานระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงสมบูรณ์การช่าง ผู้ดูแลระบบต้องทาการ
Login เข้าสู่ระบบก่อน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้
   1) เปิด Internet Explorer
   2) ในช่อง Address พิมพ์ชื่อระบบ
   3) ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในช่องที่กาหนดให้
   4) คลิกที่ปุ่ม


               รูปที่ 1.1 แสดงส่วนการเข้าสู่ระบบ
   หน้าจอการทางานหลัก จะแสดงเมนูในการใช้งาน
               รูปที่ 1.2 แสดงส่วนเมนูการใช้งานของ Admin
                                                     4


                               บทที่ 2
                   การใช้งานระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์
                    E-MarketPlace ECIT
   หน้าจอการทางานหลัก จะแสดงเมนูในการใช้งาน
                   รูปที่ 2.1 แสดงส่วนเมนูการใช้งานของ Admin


                 ิ
การเข้ามาบริหารจัดการฐานข้อมูลมีวธีปฏิบัติดังนี้

1)  ในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลระบบ ประกอบด้วย รายละเอียดบริษัท, ที่อยู่บริษัท, ข้อมูลการติดต่อ, ทีม
   ผู้บริหาร, ข้อมูลเครื่องจักร, ข้อมูลโรงงาน, ข้อมูลการรับรอง, ข้อมูลระบบควบคุม ให้เลือกเมนู
   [Information Management]
2)  ในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้าให้เลือกเมนู [E-Catalog Management]
3)                           ี
   ในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูลวีดโอ ให้เลือกเมนู [Company Announcement]
                                                5


                                            บทที่ 3
                          Information Management
   Information Management จะมีเมนูย่อยอยู่ทั้งหมด 8 เมนูดังนี้
1.  Company Information
2.  Address Information
3.  Contact Information
4.  Management Team
5.  Main Machine
6.  Factory Tour
7.  Certificate Information
8.  Quality Controls


  หน้าจอการทางาน เมนู “Company Information” จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆของบริษัท
                                                 6


Company Information
ภายในหน้า Company Information จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพCompany Profile
ภายในTabเมนู “Company Profile” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของบริษัท โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
ดังภาพ
                                          ่
ก็จะได้หน้าแสดงผลดังรูป หากต้องการแก้ไขข้อมูลก็สามารถพิมพ์ ข้อมูลลงไปได้เลย และกดปุม
เพื่อทาการแก้ไขได้เลย
                                              7

Company Logo & Banner
ภายในTabเมนู “Company Logo & Banner” จะแสดงรูปภาพของ Logo บริษัท , Banner สินค้า โดยสามารถทาการ
แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรูปภาพได้ดังรูป
ด้านล่างของหน้านี้จะเป็นการแสดงรูปภาพที่ User ได้ ทาการ อัพเดทเข้าไป ดังรูป
                                                 8

Address Information
ภายในเมนู “Address Information” จะแสดงรายละเอียดที่อยู่ และแผนที่ โดยสามารถทาการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยน
ข้อมูลได้ดังรูป
                                                   9

Contact Information
ภายในหน้า Company Information จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Contact Person
ภายในTabเมนู “Create New Contact Person” จะให้ป้อนข้อมูล เพื่อสร้างบุคคลที่สามารถติดต่อของบริษัทได้
ดังภาพ
                                                 10

Update & Delete Contact Person
ภายในTabเมนู “Update & Delete Contact Person” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                              11

Management Information
ภายในหน้า Management Information จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพCreate New Management Team
ภายในTabเมนู “Create New Management Team” จะให้ป้อนข้อมูล ทีมผู้บริหารของบริษัทได้ ดังภาพ
                                               12

Update & Delete Management Team
ภายในTabเมนู “Update & Delete Management Team” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของทีมผู้บริหาร
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                             13

Main Machine
ภายในหน้า Main Machine จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Main Machine
ภายในTabเมนู “Create New Main Machine” จะให้ป้อนข้อมูล ทีมผู้บริหารของบริษัทได้ ดังภาพ
                                              14

Update & Delete Main Machine
ภายในTabเมนู “Update & Delete Main Machine” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของทีมผู้บริหาร
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                       15

Factory Tour
ภายในหน้า Factory Tour จะมี สามารถเพิ่มรูป ที่เกี่ยวกับโรงงาน ได้ 5 รูป
ด้านล่างของหน้านี้จะเป็นการแสดงรูปภาพที่ User ได้ ทาการ อัพเดทเข้าไป ดังรูป
                                              16

Certificate Information
ภายในหน้า Certificate Information จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Certificate
ภายในTabเมนู “Create New Certificate” จะให้ป้อนข้อมูล ของการรับรองมาตรฐานต่าง ได้ ดังภาพ
                                               17


Update & Delete Certificate
ภายในTabเมนู “Update & Delete Certificate” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของใบรับรองมาตรฐาน
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                            18

Quality Control
ภายในหน้า Quality Control จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Quality Control
ภายในTabเมนู “Create Quality Control” จะให้ป้อนข้อมูล ของระบบควบคุมคุณภาพ ได้ ดังภาพ
                                                 19


Update & Delete Quality Control
ภายในTabเมนู “Update & Delete Quality Control” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของระบบควบคุมคุณภาพ
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                              20


                                           บทที่ 4
                             E-Catalog Management
   E-Catalog Management จะมีเมนูย่อยอยู่ทั้งหมด 2 เมนูดังนี้
1.  Products Information
2.  Product Group


  หน้าจอการทางาน เมนู “Products Information” จะแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าต่างๆ ในระบบ
                                            21

Products Information
ภายในหน้า Product Information จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Product
ภายในTabเมนู “Create New Product” จะให้ป้อนข้อมูลสินค้า เพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าในระบบ
ดังภาพ
                                            22

Update & Delete Product
ภายใน Tab เมนู “Update & Delete Product” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลสินค้า
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                                  23

   หน้าจอการทางาน เมนู “Product Group” จะแสดงรายละเอียดข้อมูลประเภทของสินค้าต่างๆ
Product Group
ภายในหน้า Product Group จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Product Group
ภายในTabเมนู “Create New Product Group” จะให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มข้อมูล
ประเภทของอุตสาหกรรม ในระบบ
ดังภาพ
                                                24

Edit & Update Product Group
ภายใน Tab เมนู “Edit & Update Product Group” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดของประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                            25


                                          บทที่ 5
                          Company Announcement
   Company Announcement จะมีเมนูย่อยอยู่ทั้งหมด 2 เมนูดังนี้
1.  Company News
2.  Video On Web


  หน้าจอการทางาน เมนู “Company News” จะแสดงรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในระบบ
                                         26

Company News
ภายในหน้า Company News จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create News
ภายในTabเมนู “Create News” จะให้ป้อนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มข้อมูลข่าวสารในระบบ
ดังภาพ
                                           27

Update & Delete News
ภายใน Tab เมนู “Update & Delete News” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลข่าวสาร
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ
                                                28

Video On Web
ภายในหน้า Video On Web จะมี Tab เมนูย่อยให้เลือกอีก 2 เมนู ดังภาพ
Create New Video
ภายในTabเมนู “Create New Video” จะให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ Video เพื่อเพิ่มข้อมูล Video ในระบบ
ดังภาพ
                                         29

Update & Delete Videos
ภายใน Tab เมนู “Update & Delete Videos” จะแสดงข้อมูล รายละเอียดของ Video ต่างๆ
โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังภาพ

								
To top