Docstoc

_to je to atom

Document Sample
_to je to atom Powered By Docstoc
					mr.sc BORIS OŢANIĆ dipl.ing.
OSNOVNI POJMOVI IZ
 ELEKTROTEHNIKE
                1
2
              KAZALO

  Što je to atom?
  Što je elektriĉna struja?
  Što je elektriĉni vodic?
  Što su elektriĉni izolatori?
  Koji su uĉinci elektriĉne struje?
  Što je elektriĉni strujni krug?
  Što je jakost elektriĉne struje I?
  Što je jedan amper [1A]?
  Što je koliĉina elektriciteta Q?
  Što je gustoća struje J?
  Kako se mjeri jakost struje ?
  Što je elektromotorna sila EMS?
  Što je elektriĉni napon U?
  Što je jedan volt [1V]?
  Kako se mjeri napon ?
  Što je elektriĉni otpor R?
  Što je jedan ohm [Ω]?
  Što je specifiĉni otpor materijala ρ?
  Kako se proraĉunava otpor vodica R?
  Što je elektriĉna vodljivost G?
  Što je specifiĉna vodljivost κ?
  Što je temperaturni koeficijent α?
  Kako se proraĉunava "topli otpor" Rt?
  Kako glasi Ohmov zakon?
  Što je pad napona U?
  Što je gubitak napona ?
  Što je unutarnji pad napona Uu?
  Koliki je napon na stezaljkama izvora?
  Koliki je unutarnji otpor izvora Ru?
  Što kaţe I Kirchhoffov zakon?
  Koliki je ukupni otpor paralelno spojenih otpora?
  Kako se proširuje mjerno podruĉje ampermetra?
  Kako ćemo izraĉunati otpor shunta?
  Koje su glavne karakteristike kod paralelnog spajanja izvora?
  Koliki je ukupni otpor serijski spojenih otpora?
  Koje su glavne karakteristike kod serijskog spajanja otpora?
  Kako se proširuje mjerno podruĉje voltmetra?
  Koje su glavne karakteristike kod serijskog spajanja izvora?
  Što kaţe II Kirchhoffov zakon?


                                3
  Što je sila i u kojim se jedinicama mjeri ?
  Što je elektriĉna energija?
  Što je elektriĉni rad A?
  Što je elektriĉna snaga P?
  Što je jedan vat [1W]?
  Kako se mjeri elektriĉna snaga?
  Kako se mjeri elektriĉni rad ili potrošak elektriĉne energije?
  Što je Jouleov zakon?
  Što je korisnost η?
  Što je elektrolit?
  Što je elektroliza?
  Što kaţe I Faradayev zakon?
  Što kaţe II Faradayev zakon?
  Što je galvanostegija?
  Što je galvanski ĉlanak?
  Što je suhi ĉlanak?
  Koji su glavni dijelovi olovnog akumulatora?
  Koji je minimalni napon praţnjenja kod olovnog
  akumulatora?
  Što je unutarnji fotoelektriĉni efekt?
  Što je termoelektriĉni efekt?
  Što je elektriĉno polje, elektriĉne silnice i homogeno
  elektriĉno polje?
  Što je jakost homogenog elektriĉnog polja E?
  Kako djeluje sila F na elektriĉno tijelo u elektriĉnom polju?
  Što je dielektriĉnost vakuma eo?
  Kako glasi Coulombov zakon?
  Što je elektriĉni kapacitet C?
  Koja je jedinica za mjerenje kapaciteta C?
  Što je jedan farad [F]?
  Što su to kondenzatori?
  Koja je karakteristika ploĉastog kondenzatora?
  Što je relativna dielektriĉnost er?
  Kako se proraĉunava kapacitet kondenzatora?
  Koliki je ukupni kapacitet paralelno spojenih kondenzatora ?
  Kolika je reciproĉna vrijednost kapaciteta serijski spojenih
  kondenzatora ?
  Kolika je vrijednost kapaciteta C serijski spojena dva
  kondenzatora ?
  Što je magnetsko polje, magnetske silnice i homogeno
  magnetsko polje?


                                   4
  Kako se odreĊuje smjer magnetskog polja ravnog vodica?
  Kako se odreĊuje smjer magnetskog polja svitka?
  Što je jedan veber [Wb]?
  Što je jedna tesla [T]?
  Što je jedan amperzavoj?
  Što je magnetski otpor Rm ?
  Kolika je permeabilnost vakuma µo?
  Što je relativna permeabilnost µr?
  Kolika je jakost magnetskog polja H u prstenastom
  magnetskom krugu ?
  Koja je veza izmeĊu B i H?
  Što je krivulja magnetiziranja i petlja histereze?
  Što je elektromagnet?
  Kolika je sila privlaĉenja elektromagneta F?
  Što je elektromagnetska indukcija?
  Kako se odreĊuje smjer inducirane struje?
  Kako glasi opći zakon indukcije?
  Kolika je veliĉina inducirane EMS E?
  Koja je primjena elektromagnetske indukcije?
  Kako glase I i II jednadţba transformatora?
  Koji su gubici kod transformatora?
  Što je to vrtloţna struja?
  Što je skin-efekt?
  Što je samoindukcija i meĊusobna indukcija?
  Što je induktivitet svitka L [H]?
  Što je henri [1 H]?
  Kako se izraĉunava induktivitet svitka L?
  Kako se izraĉunava meduinduktivitet M?
  Kolika je inducirana EMS u svicima transformatora?
  Kako se odreĊuje smjer izbacivanja vodiĉa iz magnetskog
  polja?
  Kolika je sila izbacivanja F vodiĉa u magnetskom polju?
  Kako djeluje magnetsko polje na petlju?
  Kako dobivamo izmjeniĉnu struju?
  Kakav je vektorski prikaz izmjeniĉne struje?
  Kakav je sinusni prikaz izmjeniĉne struje i napona?
  Kako izgleda jednadţba izmjeniĉne struje?
  Što je maksimalna i efektivna vrijednost struje ili napona?
  Koji su glavni dijelovi generatora izmjeniĉne struje?
  Koja je karakteristika omskog otpora R u krugu izmjeniĉne
  struje?


                                 5
  Koja je karakteristika induktivnog otpora XL u krugu
  izmjeniĉne struje?
  Koja je karakteristika kapacitivnog otpora XC u krugu
  izmjeniĉne struje?
  Kako se zbrajaju sinusne veliĉine?
  Kako se prikazuje serijski spoj omskog i induktivnog otpora
  u krugu izmjeniĉne struje?
  Što je impedancija Z kod serijskog spoja omskog i
  induktivnog otpora?
  Kako se prikazuje serijski spoj omskog i kapacitivnog otpora
  u krugu izmjeniĉne struje?
  Što je impedancija Z kod serijskog spoja omskog i
  kapacitivnog otpora?
  Kako se prikazuje serijski spoj omskog, induktivnog i
  kapacitivnog otpora u krugu izmjeniĉne struje?
  Što je impedancija Z kod serijskog spoja omskog
  ,induktivnog i kapacitivnog otpora?
  Što je serijska rezonancija?
  Kako se prikazuje paralelni spoj omskog i induktivnog otpora
  u krugu izmjeniĉne struje?
  Kako se prikazuje paralelni spoj omskog i kapacitivnog
  otpora u krugu izmjeniĉne struje?
  Što je paralelna rezonancija?
  Što je djelatna snaga P pri omskom opterećenju?
  Što je jalova snaga snaga PX pri induktivnom opterećenju?
  Što je jalova snaga snaga PX pri kapacitivnom opterećenju?
  Što je prividna snaga pri omskom,kapacitivnom i induktivom
  opterećenju?
  Što je faktor snage cos j?
  Što je rad izmjeniĉne struje A [Ws]?
  Što su trofazne struje?
  Što je transformator u zvijezda spoju?
  Što je transformator u trokut spoju?
  Što je snaga P trofazne struje?
                                6
Što je to atom ?

Atom je najsitnija čestica elemenata koje se ne moze razloţiti, a da se pri tom ne
promjene osnovna svojstva samog elementa. Atom se sastoji od: atomske jezgre
i atomske ljuske. Atomska jezgra sastavljena je od protona (nosioci pozitivnog
električnog naboja) i neutrona (bez naboja). Atomska ljuska obavija atomsku
jezgru i u njoj se nalaze elektroni (negativnog naboja) koji kruţe oko atomske
jezgre.
Slika 1 Primjer sastava helija


Što je eletriĉna struja?

Elektriĉna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona od mjesta viška
elektrona prema mjestu manjka elektrona.
Slika 2 Usmjereno gibanje elektrona
                                         7
Što je elektriĉni vodiĉ?

Elektriĉni vodiĉ je materijal koji obiluje slobodnim elektronima pa stoga dobro
provodi električnu struju. Električni vodiči mogu biti metali (zlato, srebro, bakar,
aluminij i dr.), ugljen za četkice elektromotora i elektroliti (otopine soli, kiselina i
luţina).


Što su elektriĉni izolatori?

Elektriĉni izolatori su materijali koji gotovo nemaju slobodnih elektrona pa stoga
ne provode elektricnu struju. Električni izolatori mogu biti neorganskog podrijetla
(porculan, staklo, mramor, azbest i dr.) i mogu biti organskog podrijetla (guma,
papir, prešpan, fiber, pamuk, PVC mase i dr.).


Koji su uĉinci elektriĉne struje?

Uĉinci elektriĉne struje u vodičima i njegovoj okolini mogu biti:

Kemijski uĉinak, gdje električna struja pri prolazu kroz neke kemijske spojeve
rastavlja te spojeve na sastavne dijelove. Primjena kemijskog učinka je u
elektrolizi, punjenju akumulatora i dr.

Magnetski uĉinak, gdje električna struja pri prolazu kroz vodič stvara oko njega
magnetsko polje. Magnetski učinci električne struje omogućuju rad generatora,
elektromotora i transformatora, a osnova je i djelovanja većine drugih uređaja.

Toplinski uĉinak, gdje električna struja zagrijava svaki vodič kroz koji prolazi.
Korisno zagrijavanje, gdje se električna energija pretvara u toplinu, bilo bi kod:
štednjaka, glačala, grijala, lemila i dr. Štetno zagrijavanje, gdje se u električnim
strojevima i vodovima stvara nepotrebno zagrijavanje uslijed čega se beskorisno
troši električna energija.

Svjetlosni uĉinak, gdje električna struja, na primjer, pri prolazu kroz ţarnu nit
ţarulje, ţari nit i kao posljedica toplinskog učinka svijetli.

Fiziološki uĉinci, gdje električna struja pri prolazu kroz ziva bića stvara kemijski
i toplinski učinak. Korisna primjena je u medicini, a moţe biti i opasna po ţivot
nepropisnim rukovanjem. ?
                                              8
Slika 3 Električna struja opasna po ţivot


Što je elektriĉni strujni krug?

Elektriĉni strujni krug dobivamo kada električni izvor spojimo vodičem na
trošilo, a tada se elektroni gibaju od negativnog pola prema pozitivnom polu
izvora, tj. poteći ce električna struja. Tehnički smjer električne struje je od
pozitivnog prema negativnom polu izvora.
Slika 4 Smjer struje i elektrona


Što je jakost elektriĉne struje I?

Jakost elektriĉne struje I je mnoţina elektrona koja za vrijeme jedne sekunde
prođe kroz dio strujnog kruga.
                                         9
Što je jedan amper [1A]?

Jedan amper [1A] je jedinica za mjerenje jakosti struje, a definira se kao ona
struja koja pri prolazu kroz dva vrlo dugačka i tanka paralelna vodiča,
međusobno udaljena jedan metar, stvara oko njih magnetska polja koja
međusobno djeluju silom od 2*10-7 njutna po metru svoje duljine.
Slika 5 Definicija ampera


Što je koliĉina elektriciteta Q?

Koliĉina elektriciteta Q je umnoţak jakosti struje kroz vodič I [A] i odredenog
vremena t [s], a jedinica za mjerenje je [1As] ili kulon [1C]:

Q=I*t


1. Zadatak: kolika je količina elektriciteta prošla kroz glačalo ako teče struja 4,54
A za vrijeme od 1 sata?

I = 4,54 A

t=1h

Q=?

_________

Q=I*t

Q = 4,54 * 3600 =16344 As = 4,54 Ah
                                          10
Što je gustoća struje J?

Gustoća struje J je odnos jakosti struje I [A] i površine presjeka vodiča S [m2], a
jedinica za mjerenje je amper po kvadratnom metru:

    I
J = ------- [A/m2]
    S

Kako se mjeri jakost struje?

Jakost elektriĉne struje mjerimo ampermetrom. Upotrebljavaju se: termički
ampermetar, ampermetar s pomićnim ţeljezom, ampermetar s pomićnim svitkom
i dr. Ampermetar se uvijek spaja u strujnom krugu serijski jer ima mali unutarnj
otpor.
Slika 6 Spajanje ampermetra


Što je elektromotorna sila EMS?

Elektromotorna sila EMS izvora je količina energije koju električni izvor moţe
dati jedinici naboja.


Što je elektriĉni napon U?

Elektriĉni napon U je dio elektromotorne sile koji djeluje u strujnom krugu.
                                         11
Što je jedan volt [1V]?

Jedan volt [1V] je napon izmedu dviju točaka kojim teče konstantna struja
jakosti 1A ako se pri tome troši snaga jednog vata.
Slika 7 Definicija volta
Kako se mjeri napon?

Napon mjerimo voltmetrom. Voltmetar je po svojoj konstrukciji potpuno jednak
ampermetru, ali se uvijek u strujnom krugu spaja paralelno jer ima veliki unutarnji
otpor.
Slika 8 Spajanje ampermetra i voltmetra


Što je elektriĉni otpor R?

Elektriĉni otpor R je otpor kojim se materijal opire prolazu elektrona.
                                         12
Što je jedan ohm [Ω]?

Jedan ohm [Ω] je otpor kroz koji napon od jednog volta tjera struju jakosti
jednog ampera.
Slika 9 Definicija oma


Što je specifiĉni otpor materijala ρ?

Specifiĉni otpor materijala ρ [Ωmm2/m] je otpor materijala koju pruţa materijal
duljine l = 1 m, presjeka S = 1 mm2 pri 20° C.
Slika 10 Definicija specifičnog otpora


Kako se proraĉunava otpor vodiĉa R?

Proraĉun otpora vodiĉa R dan je jednadzbom :
                                       13
2. Zadatak: koliki je otpor vodiča duljine l = 100 m, od bakra ρ = 0,0175 i
presjeka S = 1,5 mm2 ?
Što je elektriĉna vodljivost G?

Elektriĉna vodljivost G je recipročna vrijednost električnog otpora, a jedinica za
mjerenje je simens [ S ].

   1

G=-------- [ S ]

   R

Što je specificna vodljivost κ?

Specifiĉna vodljivost κ[m/Ωmm2] je recipročna vrijednost spečificnog otpora.

κ=1/ρ


3. Zadatak: koliki presjek S mora imati bakreni vodič duljine l = 100 m, a da mu
je otpor R = 1,166 Ω ?
Što je temperaturni koeficijent α?

Temperaturni koeficijent α je broj koji pokazuje za koliko se promjenio 1 Ω
otpora nekog materijala pri promjeni temperature za 10 C.
                                          14
Kako se proraĉunava "topli otpor" Rt?

Proračun "topliog otpora" Rt dan je jednadţbom :

Rt = Rh (1 + α * ∆ ϑ)

gdje je Rh "hladni otpor", α temperaturni koeficijent, ∆ ϑ temperaturna razlika.


4. Zadatak: bakreni vodič ima pri 200 C otpor 1,166 Ω. Koliki je njegov otpor ako
se ugrije na 650 C? (α za bakar iznosi 0,0039)

Rt = Rh ( 1+ α * ∆ ϑ ) = 1,166 ( 1 + 0,0039 * 45 ) = 1,370 Ω


Kako glasi Ohmov zakon?

Ohmov zakon kaze da je jakost struje razmjerna s naponom, a obrnuto
razmjerna s otporom.    U

I = ---------

   R


5. Zadatak: Pri naponu od 220 V kroz glačalo teče struja jakosti 4,54 A. Koliki je
otpor glačala?
   U

R = ---------=

    I

    220

=------------------= 48,45 Ω

   4,54
                                          15
Što je pad napona U?

Pad napona U je dio napona potrošen u pojedinom otporu, a razmjeran je s
jačinom struje i veličinom otpora, a to je prema Ohmovom zakonu :

U=I*R


6. Zadatak: na shemi sl. 11 otpornici R1, R2 iznose svaki 48,45 Ω, a struja u
strujnom krugu iznosi I = 2,26 A. Koliki su padovi napona u pojedinim
otpornicima?
Slika 11

U1 = I * R1 = 2,26 * 48,45 = 109,49 V

U2 = I * R2 = 2,26 * 48,45 = 109,49 V


Što je gubitak napona?

Gubitak napona je pad napona u vodovima kao beskoristan gubitak energije.
                                        16
7. Zadatak: koliki je gubitak napona U na vodu duljine l = 100 m, od bakra ρ =
0,0175 i presjeka S = 1,5 mm2 , ako provodi struju jakosti 2,26 A?

U=I*R

   ρ*l

R = -----------=

    S

   0,0175 * 100

=----------------------------=

      1,5

= 1,166 [Ω]

U = I * R = 2,26 * 1,166 = 2,235 V


Što je unutarnji pad napona Uu?

Unutarnji pad napona Uu je pad napona na unutarnjem otporu izvora, a
prikazan je jednadţbom:

Uu = I * Ru


Koliki je napon na stezaljkama izvora?

Napon na stezaljkama izvora jednak je elektromotornoj sili izvora umanjenoj za
pad napona u izvoru, a prikazan je jednadţbom:

U = E - I * Ru
                                         17
Koliki je unutarnji otpor izvora Ru?

Unutarnji otpor izvora Ru prikazan je jednadţbom:

   E-U

Ru = ----------

      I

8. Zadatak: koliki je napon na trošilu U i unutarnji pad napona Uu, ako je
elektromotorna sila galvanskog članka E = 1,6 V, unutarnji otpor clanka Ru = 0,3
Ω , a struja kroz trošilo iznosi I = 1,5 A?
Slika 12

   E-U

Ru = -----------

    I

U = E - Ru * I = 1,6 - 0,3 * 1,5 = 1,15 V

Uu = I * Ru = 1,5 * 0,3 = 0,45 V
                                       18
Što kaţe I Kirchhoffov zakon?

I Kirchhoffov zakon kaze: zbroj svih struja koje ulaze u čvoriste jednak je zbroju
svih struja koje izlaze iz čvorista, primjer na sl. 13:
Slika 13

I = I1 + I2 + I3


9. Zadatak: prema shemi na sl.13 zadane su struje I1 = 2,5 A, I2 = 5A i I = 10 A.
Kolika je struja kroz otpor R3?

I = I1 + I2 + I3

I3 = I - I1 - I2 = 10 - 2,5 - 5 = 2,5 A


Koliki je ukupni otpor paralelno spojenih otpora?

Ukupni otpor paralelno spojenih otpora prikazan je jednadţbom kao:
recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti
pojedinih otpora.
Ukupni otpor dva paralelno spojena otpora iznosi:

    R1 * R2

R = -------------

    R1 + R2


                                         19
10. Zadatak: koliki je ukupni otpor R paralelno spojenih otpora prema sl. 14, ako
je R1 = 2 Ω, R2 = R3 =4 Ω?
Slika 14
11. Zadatak: koliki je ukupni otpor R paralelno spojenih otpora prema sl. 15, ako
je R1 = 210 Ω, R2 = 210 Ω
Slika 15
                                        20
Kako se proširuje mjerno podruĉje ampermetra?

Proširenje mjernog podrucja ampermetra postiţemo paralelnim spajanjem
otpornika s ampermetrom (shunt), kao prema sl. 16.
Slika 16


Kak ćemo izraĉunati otpor shunta?

Izraĉunat cemo otpor shunta prema jednadţbi:

Ra

Rs = -------

n-1

gdje je n broj koji pokazuje koliko puta proširujemo mjerno područje ampermetra.
                                       21
Koje su glavne karakteristike kod paralelnog spajanja izvora?

Kod paralelnog spajanja izvora ukupni napon jednak je naponu pojedinog
izvora, ukupna struja jednaka je zbroju struja koje daju pojedini izvori i ukupni
unutarnji otpor izvora smanjuje se jer su paralelno spojeni, prikazano je na sl.17.
Slika 17 Paralelno spojeni izvori

U = U1 = U2 = U3

I = I1 + I2 + I3


12. Zadatak: koliki je napon U i struja I ( prema sl. 17 ), ako su naponi U1, U2 i
U3 vrijednosti 1,5 V, a struje I1, I2 i I3 vrijednosti 0,2 A?

U = 1,5 = 1,5 = 1,5 =1,5 V

I = 0,2 + 0,2 + 0,2 = 0,6 A


Koliki je ukupni otpor serijski spojenih otpora?

Ukupni otpor serijski spojenih otpora jednak je zbroju pojedinih otpora.

R = R1 + R2 + R3 + ····
                                           22
13. Zadatak: koliki je ukupni otpor R serijski spojenih otpora prema sl. 18, ako je
R1 = 2 Ω , R2 = 4 Ω R3 =6 Ω?
Slika 18

R = R1 + R2 + R3 = 2 + 4 + 6 = 12 Ω


Koje su glavne karakteristike kod serijskog spajanja otpora?

Glavne karakteristike kod serijskog spajanja otpora su: kroz svako trošilo
prolazi jednaka struja i prekid u jednom trošilu prekida cijeli strujni krug.


Kako se proširuje mjerno podruĉje voltmetra?

Proširenje mjernog područja voltmetra n puta, potrebno je serijski s voltmetrom
spojiti predotpornik ciji je otpor ( n - 1 ) puta veći od otpora voltmetra:

RP = ( n - 1 ) * RV


14. Zadatak: prema sl. 19 imamo voltmetar mjernog podrucja UV = 60 V i
unutarnjeg otpora RV = 6000 Ω. Izračunaj predotpor RP, da voltmetrom moţemo
mjeriti napone U do 600 V?
Slika 19 Proširenje mjernog područja voltmetra

n = 600 : 60 = 10

RP = ( n - 1 ) * RV = ( 10 - 1) * 6000 = 54000 Ω


                                         23
Koje su glavne karakteristike kod serijskog spajanja izvora?

Kod serijskog spajanja izvora ukupni napon jednak je zbroju napona pojedinih
izvora, struja ne smije biti jaca od dozvoljene struje najslabijeg izvora i ukupni
unutarnji otpor izvora jednak je zbroju unutarnjih otpora pojedinih izvora,
prikazano je sl. 20.
Slika 20 Serijsko spajanje izvora

U = U1 + U2 + U3

I = I1 = I2 = I3


Što kaţe II Kirchhoffov zakon?

II Kirchhoffov zakon kaze: zbroj svih elektromotornih sila u zatvorenom
strujnom krugu jednak je zbroju svih padova napona u tom krugu.

ΣE = ΣU


15. Zadatak: prema sl. 21 i pomoću II Kirchhoffovog zakona treba izračunati
struju I u zatvorenom strujnom krugu, gdje su naponi elektromotornih sila U1, U2
i U3 vrijednosti 1,5 V i vrijednosti otpora R1, R2 i R3 svaki po 1,5 Ω?
Slika 21


                                         24
ΣE = ΣU

U1 + U2 - U3 = I * R1 + I * R2 + I * R3

1,5 + 1,5 - 1,5 = I ( 1,5 +1,5 +1,5 )

I = 1,5 : 4,5 = 0,33 A


16. Zadatak: koliki je ukupni otpor Ru el. kruga prema shemi sl. 22, ako je u
krugu bakreni vodic duljine l = 10 m i presjeka S = 1,5 mm2 kao i otpori R1 = 125
Ω, R2 = 25 Ω
Slika 22
Ru = RCu + R1 + R2 = 0,11+ 125 + 25 = 150,11 [Ω]


17. Zadatak: kolika je struja I1 i I2 prema el. shemi na sl. 23 ako je U = 1,5 V, R1
= 8 Ω i R2 = 8 Ω ?
Slika 23                                         25
18. Zadatak: koliki je ukupni otpor izmedu točaka a i b ako je R1 = R2 = 10 Ω i
ako je R3 = 20 Ω?
Slika 24R12= R1 + R2 = 20 Ω

    R12 * R3

Rab = -------------=

    R12 + R3   20 * 20

= -------------------- = 10 Ω

   20 + 20
                                         26
19. Zadatak: pomoću II Kirchhoffovog zakona treba izračunati struju I u
zatvorenom strujnom krugu, gdje su naponi elektromotornih sila U1, U2 i U3
vrijednosti 1,5 V i vrijednosti otpora R1, R2 I R3 svaki po 1,5 Ω?
Slika 25

U1 + U2 + U3 = I * R1 + I * R2 + I * R3

1,5 + 1,5 + 1,5 = I ( 1,5 +1,5 +1,5 )

I = 4,5 : 4,5 = 1 A


20. Zadatak: koliki je ukupni otpor izmedu točaka a i b ako je R1 = R2 = R3 = R4
=10 Ω i ako je R3 = 20 Ω?
Slika 26

    R1 * R2

R12 = -------------=

    R1 + R2
                                       27
    10 * 10

= --------------------- = 5 Ω

    10 + 10

    R3 * R4

R34 =---------------- =

    R3 + R4

   10 * 10

=---------------------= 5 Ω

   10 + 10R1234= R12 + R34 = 10 Ω

    R1234 * R5

Rab = ----------------=

   R1234 + R5

   10 * 20

=---------------------= 6,66 Ω

   10 + 20

Što je sila i u kojim se jedinicama mjeri?

Sila je uzrok svakoj promjeni stanja tijela. Jedinica za mjerenje sile je njutn.
Jedan njutn je sila koja masi od jednog kilograma daje ubrzanje od jednog metra
u sekundi na kvadrat.
                                       28
Što je elektriĉna energija?

Elektriĉna energija daje električnoj struji sposobnost da moţe vršiti rad.

Što je elektriĉni rad A?

Elektriĉni rad A ovisan je o naponu U, jakosti struje I i vremenu t, Što je dano
jednadţbom :

A = U * I * t [J] ili [Ws]


Što je elektriĉna snaga P?

Elektriĉna snaga P je električni rad izvršen u jedinici vremena, što je dano
jednadţbom

   A

P=--------------=

    t

  U*I*t

=------------------

      tP = I * U [ W ] ili P = I2 * R [W] ili

   U2

P =----------- [W]

      R
                                          29
Što je jedan vat [1W]?

Jedan vat [1W] je jedinica za mjerenje električne snage trošila, a definira se :
jedan vat je snaga trošila ako kroz njega teče struja jakosti jednog ampera pri
naponu od jednog volta.


21. Zadatak: ako je snaga električnog glačala P = 1000 W i napon na glačalu U
= 220 V, kolika je struja I i koliki je otpor R trošila?P = I * U [W]

    P

I = ------------=

    U

   1000

= ---------------=4,54 A

   220
P = I2* R [W]

    P

R = ----------=

    I2

   1000

= -----------------= 48,52 Ω

    ,542
                                          30
Kako se mjeri elektriĉna snaga?

Mjerenje elektriĉne snage vrsi se vatmetrom koji ima naponsku i strujnu
granu,kao na slici 27.
Slika 27


Kako se mjeri elektriĉni rad ili potrošak elektriĉne energije?

Mjerenje elektriĉnog rada ili mjerenje potroška elektriĉne energije vrši se
pomoću električnog brojila, a jedinica mjerenja je [kWh] kao na slici 28.
Slika 28
                                       31
Što je Jouleov zakon?

Jouleov zakon definira količinu topline Q [J] (đuli) koja je razmjerna veličini
struje, naponu i vremenu , kao prema jednadţbi:

Q = U * I * t [J] ili [Ws]


18. Zadatak: koliko topline nastane u glačalu otpora R = 48,52 Ω , ako kroz
njega teče struja jakosti I = 4,54 A za vrijeme t = 1 sat?Q = U * I * t = I * R* I * t = I2* R * t = 4,542* 48,520 *3600 = 3600269 [J]


Što je korisnost η?

Korisnost h je ekonomičnost strojeva i izraţava se koeficijentom iskoristivosti koji
se naziva korisnost, a definira se kao :

  dobivena energija

η =-------------------------- < 1

  privedena energija

Što je elektrolit?

Elektrolit je električki vodljiva tekućina, za koju vrijedi Ohmov zakon, kao Štosu
otopine soli, kiseline ili luţine.


Što je elektroliza?

Elektroliza je rastavljanje kemijskih spojeva na sastavne dijelove pomoću
električne struje.


Što kaze I Faradayev zakon?

I Faradayev zakon kaţe: količina izlučene tvari iz nekog elektrolita razmjerna je
s količinom struje koja prođe kroz taj elektrolit.
                                         32
Što kaţe II Faradayev zakon?

II Faradayev zakon kaţe: kod dviju posuda s različitim elektrolitima koje su
serijski spojene i priključene na izvor, količina tvari koje se izluče iz različitih
elektrolita razmjerne su elektrokemijskim ekvivalentima tih tvari.


Što je galvanostegija?

Galvanostegija je elektrolitski postupak pri kojem predmete manje vrijednog
metala prevlačimo tankim slojem vrednijeg metala (niklovanje, kromiranje,
pobakrivanje, kositrenje, pozlačivanje i slično).


Što je galvanski ĉlanak?

Galvanski ĉlanak je kombinacija elektrolita i dviju različitih metalnih elektroda
između kojih dolazi do razlike potencijala, primjer na slici 29.
Slika 29
                                            33
Što je suhi ĉlanak ?

Suhi ĉlanak je istosmjerni izvor od cinčanog kućišta (- elektroda), ugljene
elektrode (+ elektrode) u poroznoj vrećici i kao elektrolit sluţi salmijak u
gnjecavom stanju, kao prema slici 30.
Slika 30


Koji su glavni dijelovi olovnog akumulatora?

Dijelovi olovnog akumulatora su: kućište, olovne ploče i elektrolit sumporne
kiseline, kao prema slici 31 koja predstavlja akumulator prije punjenja.
    Slika 31


Koji je minimalni napon praţnjenja kod olovnog akumulatora?

Minimalni napon praţnjenja kod olovnog akumulatora ne smije pasti ispod 1,83
V.
                                        34
Što je unutarnji fotoelektriĉni efekt?

Unutarnji fotoelektriĉni efekt je pojava da se osvjetljavanjem (zračenjem) nekih
materijala iz njihovih atoma oslobađaju elektroni i time povećavaju njihovu
vodljivost, kao prema slici 32.
Slika 32


Što je termoelektriĉni efekt?

Termoelektriĉni efekt je emitiranje elektrona kod zagrijavanja metala, a
materijali se zovu termoelementi, prikazano slikom 33.
Slika 33
                                       35
Što je elektriĉnao polje, elektriĉne silnice i homogeno elektriĉno
polje?

Elektriĉno polje je dio prostora oko električnog naboja u kojem postoje sile koje
djeluju na druge naboje .

Elektriĉne silnice su prikaz smjera i veličine djelovanja sila.

Homogeno elektriĉno polje je, kada je prostor između paralelnih električki
nabijenih ploča ispunjen međusobno paralelnim silnicama, prikazano slikom 34.
Slika 34


Što je jakost homogenog elektriĉnog polja E?

Jakost homogenog elektriĉnog polja E prikazana je jednadţbom, a to je veća
što je veći napon U [V] između ploča i manja njihova međusobna udaljenost. l
[m], kao na slici 35. Jedinica za mjerenje jakosti električnog polja je [V/m].
          Slika 35
                                        36
Kako djeluje sila F na elektriĉno tijelo u elektriĉnom polju?

Sila F [N] na električno tijelo u električnom polju djeluje tako da ovisi o jakosti
polja E [V/m] i o veličini naboja na tom tijelu Q [C], prikazano slikom 36.
Slika 36


Što je dielektriĉnost vakuma εo?

Dielektriĉnost vakuma εo je konstanta: ε0 = 8,86 * 10-12[C/ Vm].


Kako glasi Coulombov zakon?

Coulombov zakon kaţe da dva električna naboja djeluju jedan na drugoga
silom F koja je razmjerna s veličinom tih naboja, a obrnuto je razmjerna s
kvadratom njihove međusobne udaljenosti, kao prema slici 37.
Slika 37
                                           37
     1 Q1 * Q2

F = ------------------[N]

      4 πεr2

Što je elektriĉni kapacitet C?

Elektriĉni kapacitet C je razmjeran količini naboja nekog tijela Q koji je potreban
da se tom tijelu povisi potencijal V za jedan volt :    Q

C =-----------

    V

Koja je jedinica za mjerenje kapaciteta C?

Jedinica za mjerenje kapaciteta C je farad [F].


Što je jedan farad [F]?

Jedan farad [F] je kapacitetet tijela kojemu treba dovesti količinu elektriciteta od
jednog kulona, a da bi mu se povisio potencijal za jedan volt, kao prema slici 38.
Slika 38
                                         38
22. Zadatak: koliki naboj primi kondenzator C = 8 µF kad ga priključimo na U =
220 V ?

Q = C * U = 8 * 10-6 * 220 = 1760 * 10-6[C]


Štosu to kondenzatori?

Kondenzatori su uredaji relativno velikog kapaciteta koji mogu primiti znatnu
količinu elektriciteta.


Koje je karakteristika ploĉastog kondenzatora ?

Karakteristika ploĉastog kondenzatora je : kapacitet je obrnuto razmjeran s
razmakom ploča l, a razmjeran je površini ploča S i povečava se ako između
ploča umjesto zraka stavimo drugi izolator.


Što je relativna dielektriĉnost εr?

Relativna dielektriĉnost εr je broj koji nam pokazuje koliko se puta poveća
kapacitet nekog kondenzatora ako među njegove ploče umjesto zraka stavimo
izolator.


Kako se proraĉunava kapacitet kondenzatora?

Proračun kapaciteta kondenzatora dan je jednadţbom :

    εr * ε0 * S

C = --------------------[F]

      l

23. Zadatak: koliki je kapacitet kondenzatora C, ako je površina ploča S = 80 cm,
međusobna udaljenost l = 2 mm i ako je izmedu ploča pertinax εr = 4?
   εr * ε0 * S

C = -------------------=

      l
                                         39
   4 · 8,86 * 10-12 * 0,0080

=----------------------------------------= 141,76 * 10-12[F]

       0,002

Koliki je ukupni kapacitet paralelno spojenih kondenzatora?

Ukupni kapacitet paralelno spojenih kondenzatora jednak je zbroju
kapaciteta pojedinih kondenzatora:
Slika 39

C = C1 +C2 + C3 + .....


Koliki je reciproĉna vrijednost kapaciteta serijski spojenih
kondenzatora ?

Reciproĉna vrijednost kapaciteta serijski spojenih kondenzatora jednaka je
zbroju recipročnih vrijednosti kapaciteta pojedinih kondenzatora:
Slika 40 ?
                                     40
Kolika je vrijednost kapaciteta C serijski spojena dva
kondenzatora?

Vrijednost kapaciteta C serijski spojena dva kondenzatora prikazan je
jednadţbom:

   C1 * C2

C =---------------

   C1 + C2

24. Zadatak: koliki je ukupni kapacitet kondenzatora C, prema slici 41, ako je C1
=2 µF, C2 = 2 µF, C3 = 1 µF ?
Slika 41
25. Zadatak: koliki je ukupni kapacitet kondenzatora C, prema slici 42, ako je C1
= 2 µF, C2 = 2 µF, C3 = 1 µF ?
Slika 42

C = C1 +C2 + C3 = 2 + 2 + 1 = 3 µF


                                        41
26. Zadatak: koliki je ukupni kapacitet kondenzatora C, prema slici 43, ako je
C1=4 µF, C2=8 µF, C3=12 µF ?
Slika 43
C = 2,18 µF


27. Zadatak: koliki je ukupni kapacitet kondenzatora Cab, prema slici 44, ako je
C1 =4 µF, C2 = 4 µF, C3 = 12 µF ?
Slika 44
                                         42
    C1 * C2

C12 =------------- =

   C1 + C2

    4*4

= ----------------=2 µF

   4+4

Cab = C12 + C3 = 2 + 12 = 14 µF


Što je magnetsko polje, magnetske silnice i homogeno magnetsko
polje?

Magnetsko polje je dio prostora oko magneta u kojem se osjeća magnetsko
djelovanje .

Magnetske silnice su prikaz smjera i veličine djelovanja magnetskog polja.

Homogeno magnetsko polje je prostor čije su silnice paralelne i međusobno
jednako udaljene, prikazano slikom 45.
Slika 45
                                       43
Kako se odreduje smjer magnetskog polja ravnog vodiĉa?

Smjer magnetskog polja ravnog vodiĉa određuje se pomoću pravila desne
ruke tako da nam palac bude okrenut u smjeru struje, a savijeni prsti pokazivat
ce smjer magnetskog polja, prikazano slikom 46.
Slika 46


Kako se odreĊuje smjer magnetskog polja svitka?

Smjer magnetskog polja svitka određuje se pomoću pravila desne ruke tako
da prste postavimo u smjeru struje, a ispruţeni palac pokazat će smjer
magnetskog polja, prikazano slikom 47.
Slika 47
                                         44
Što je jedan veber [Wb]?

Jedan veber [Wb] je jedinica za magnetski tok Φ, a to je magnetski tok koji
jednoliko smanjen u jednoj sekundi na nulu pobuđuje u svitku s jednim zavojem
elektromotornu silu od jednog volta.


Sto je jedna tesla [T]?

Jedna tesla [T] je jedinica za mjerenje magnetske indukcije B, a to je magnetska
indukcija koja nastaje kad kroz površinu jednog kvadratnog metra prolazi
magnetski tok od jednog vebera. Jedinica magnetske indukcije tesla dana je po
Hrvatu pravoslavne vjere Nikoli Tesli.


Što je jedan amperzavoj?

Jedan amperzavoj je jedinica za mjerenje magnetomotorne sile Θ, a to je sila
koja odrţava magnetski tok u magnetskom krugu svitka N s jednim zavojem ako
kroz njega teče struja I jakosti jednog ampera:

Θ = I * N [Az] ili [ A ]


28. Zadatak: kolika je magnetomotorna sila Θ svitka sa N = 100 zavoja ako kroz
njega teče struja I = 0,6 A?

Θ = I * N = 0,6 * 100 = 60 A


Što je magnetski otpor Rm?

Magnetski otpor Rm je otpor tvari prolazu magnetskog toka, a ovisi o duljini
magnetskog kruga l [m], površini poprečnog presjeka S [m2] i ovisi o faktoru µ
ovisnom o tvari kroz koju prolazi magnetski tok, prikazano jednadţbom :

      l

Rm = -----------[ A/Wb ]

     µ*S
                                         45
Kolika je permeabilnost vakuma µ0?

    µ0 = 1,2560 * 10-6[Wb/Am]


Što je relativna permeabilnost µr?

Relativna permeabilnost µr je omjer između permeabilnosti neke tvari µ i
permeabilnosti vakuma µ0 :

    µ

µr =-----------

    µ0

Kolika je jakost magnetskog polja H u prstenastom magnetskom
krugu?

Jakost magnetskog polja H [A/m] u prstenastom magnetskom krugu je dio
magnetomotorne sile koja se troši po jedinici duljine magnetskog kruga,
prikazano jednadţbom i slikom 48:
Slika 48

   I*N

H =------------- [A/m]

     l

29. Zadatak: kolika je jakost magnetskog polja H ako kroz prstenasti svitak
srednjeg promjera D = 0,4 m, s brojem zavoja N = 800 teče struja I = 10 A?
                                       46
l = D * π = 0,4 * 3,14 = 1,256 m

   I*N

H =------------ =

    l

  10 * 800

=---------------------= 6369,42 [A/m]

  1,256

Koja je veza izmedu B i H?

Veza izmedu B i H prikazana je jednadţbom :

B = µ0 * µr * H


Što je krivulja magnetiziranja i petlja histereze ?

Krivulja magnetiziranja predstavlja odnos magnetske indukcije i jakosti
magnetskog polja za pojedine tvari, prikazano na slici 49.

Petlja histereze predstavlja odnos magnetske indukcije i jakosti magnetskog
polja kad kroz svitak prolazi izmjenična struja, prikazano na slici 50.
Slika 49
                                       47
Slika 50


Što je elektromagnet?

Elektromagnet je svitak s ţeljeznom jezgrom.


Kolika je sila privlaĉenja elektromagneta F?

Sila privlaĉenja elektromagneta F [N], prema slici 51, ovisi o konstanti,
kvadratu magnetske indukcije B [T] i poprečnom presjeku polova S [m 2].
Slika 51

F = 400000 ·*B2 * S [N]
                                      48
30. Zadatak: kolika je sila U jezgre, kao na slici 51, ako je poprečni presjek
polova S = 4 cm i magnetska indukcija B = 1,8 T?

F = 400000 * B2 * S [N]

F = 400000 * 1,82 * 0,0004 = 518,4 N


Što je elektromagnetska indukcija?

Elektromagnetska indukcija je pojava da se u vodiču inducira elektromotorna
sila ako sječemo magnetskim silnicama, a to se moţe postići ili da silnice miruju,
a vodič se giba ili da vodič miruje, a silnice se gibaju.


Kako se odreĊuje smjer inducirane struje?

OdreĊivanje smjera inducirane struje vrsi se pomoću pravila desne ruke. Ako
silnice udaraju u desni dlan, a palac je okrenut u smjeru gibanja vodiča, onda
ispruţeni prsti pokazuju smjer inducirane struje, prikazano slikom 52.
Slika 52


Kako glasi opći zakon indukcije?

Opći zakon indukcije kaţe da je inducirana elektromotorna sila razmjerna
veličini promjene magnetskog toka ΔΦ, a obrnuto razmjerna s vremenom trajanja
promjene Δ t :
                                         49
   ΔΦ

E =------------- [V]

    Δt

ili za svitak:

    ΔΦ

E = N -------[V]

    Δt

Kolika je veliĉina inducirane EMS E?

Veliĉina inducirane EMS E je razmjerna magnetskoj indukciji B [T], duljini
vodiča koji siječe magnetske silnice l [ m ] i brzini gibanja vodiča v
[m/s],prikazana je slikom 53 :

E = B * l * v [V]
Slika 53


31. Zadatak: kolika mora biti duljina vodiča generatora l, ako je inducirana EMS
E = 220 V, magnetska indukcija između polova B = 1,5 T i ako vodič siječe
magnetske silnice okomito brzinom v = 12 m/s?

E = B * l * v [V]
                                        50
    E

l =-------------------=

    B*v

    220

=---------------------= 12,22 m

    1,5 * 12

Koja je primjena elektromagnetske indukcije?

1. Primjena elektromagnetske indukcije bila bi kod Generatora gdje se
mehanička energija pretvara u električnu energiju.

2. Primjena elektromagnetske indukcije bila bi kod Transformatora gdje se
pretvara izmjenicna struja jednog napona u izmjenicnu struju drugog napona.


Kako glase I i II jednadţba transformatora ?

I jednadzba transformatora kaţe da su naponi svitaka transformatora razmjerni
s brojevima zavoja svitaka, prikazano slikom 54:

U1 : U2 = N1 : N2
Slika 54

II jednadzba transformatora kaţe da su struje svitaka transformatora obrnuto
razmjerne s naponima svitaka, prikazano slikom 54:

U1 : U2 = I2 : I1


                                        51
Koji su gubici kod transformatora?

Gubici kod transformatora javljaju se u ţeljeznoj jezgri kao gubici zbog
histereze i zbog vrtloţnih struja, a u namotima javljaju se gubici zbog otpora
vodiča.


Što je to vrtloţna struja?

Vrtloţna struja "vrtloţi" u dinamo limu transformatora, a nastala je
elektromagnetskom indukcijom magnetskog toka Φ. Vrtloţna struja u većini
slučajeva je nepoţeljna jer uzrokuje zagrijavanje jezgre, prikazano slikom 55.
Slika 55


Što je skin-efekt?

Skin-efekt je pojava kod izmjenične struje, da u presjeku vodiča vrtloţne struje
koče prolaz osnovnoj struji i to najjače u sredini vodica, a prema površini sve
slabije. Tako je gustoća osnovne struje na površini vodiča najveća, a u sredini
sve manja.
      Slika 56


Sto je samoindukcija i meĊusobna indukcija?

Samoindukcija i meĊusobna indukcija javljaju se , kada priključimo primarni
svitak sa N1 zavoja na napon izvora U1, poteći će kroz primarni namot struja I1,
a koja će stvoriti u ţeljeznoj jezgri magnetski promjenljiv tok Φ. Sinusna
promjena magnetskog toka inducirat će samoindukcijom i međusobnom
indukcijom EMS E1 i E2 u primarnom N1 i sekundarnom N2 namotu, prikazano
slikom 57.
                                          52
Slika 57


Što je induktivitet svitka L [H]?

Induktivitet svitka L [H] je ukupna vrijednost svojstva svitka koji ovisi o
samoindukciji, a jedinica za mjerenje je henri [H], prikazano slikom 58.
            Slika 58


Što je henri [1 H]?

Henri [1 H] je induktivitet svitka ako u njemu jednolika promjena struje od 1 A u
jednoj sekundi pobudi elektromotornu silu od 1 V.


Kako se izraĉunava induktivitet svitka L?

Izraĉunavanje induktiviteta svitka L prikazano je jednadţbom :

    µ0 * µr * S * N2

L = ---------------------------[H]

         l

gdje je S povrsina presjeka svitka [ m2 ], N broj zavoja svitka i l duljina
magnetskog kruga [ m ].
                                        53
32. Zadatak: koliki je induktivitet prstenastog svitka L ako je njegov presjek S = 4
cm, broj zavoja N = 330 , duljina magnetskog kruga l = 1,256 m i µ= 1 ?
    µ0 * µr * S * N2

L =-----------------------------=

         l

 1,256 * 10-6 * 1 * 0,00040 * 3302

=-------------------------------------------------=

         1,256

L= 43,56 * 10-6 H


Kako se izraĉunava meduinĊuktivitet M?

Izraĉunavanje meĊuinduktiviteta M prikazano je jednadţbom :

   µ0 * µr * S * N1 * N2

M = ------------------------------[H]

           l

ili M = √ (L1 * L2)gdje je L1 i L2 induktivitet primara i induktivitet sekundara.


Kolika je inducirana EMS u svicima transformatora?

Inducirana EMS u svicima transformatora prikazana je jednadţbama :

E1 = 4,44 * f * N1 * Φ [ V ]

E2 = 4,44 * f * N2 * Φ [ V ]
                                         54
Kako se odreĊuje smjer izbacivanja vodiĉa iz magnetskog polja?

OdreĊivanje smjera izbacivanja vodiĉa iz magnetskog polja vrši se pomoću
pravila lijeve ruke. Ako silnice udaraju u lijevi dlan, a prsti pokazuju smjer struje,
onda nam ispruţeni palac pokazuje smjer izbacivanja vodiča, prikazano slikom
59.
Slika 59


Kolika je sila izbacivanja F vodica u magnetskom polju?

Sila izbacivanja F [N] vodica u magnetskom polju razmjerna je magnetskoj
indukciji B [T], jakosti struje I [A] i duljini vodiča l [m], prikazano je jednadţbom :

F=B*I*l

Moţe se kao zaključak reći da je sila izbacivanja vodiča u magnetskom polju to
veća sto je veća magnetska indukcija, jaca struja kroz vodič i veća duljina vodica.
                                           55
33. Zadatak: kolika je struja kroz vodič I ako je sila izbacivanja vodiča u
magnetskom polju F = 1,5 N, magnetska indukcija B = 0,8 T i vodic je duljine l =
0,4 m?

F=B*I*l

    F

I = -------------=

    B*l

    1,5

=----------------------= 4,68 A

   0,8 * 0,4

Kako djeluje magnetsko polje na petlju?

Magnetsko polje na petlju djeluje kao zakretni moment M [Nm], a razmjeran je
sili izbacivanja vodiča u magnetskom polju F [N] i udaljenosti pravca u kojem sile
djeluju d [m], prikazano slikom 60.

M=F*d
    Slika 60
                                        56
34. Zadatak: koliki je zakretni moment rotora elektromotora, ako je magnetska
indukcija B = 0,8 T, duljina petlje l = 0,2 m, broj zavoja N = 1200, promjer d =0,25
m i struja kroz rotor iznosi I = 8 A?

F = B * I * l * N = 0,8 * 8 * 0,2 * 1200 = 1536 N

M = F * d = 1536 * 0,25 = 384 Nm


Kako dobivamo izmjeniĉnu struju?

Dobivanje izmjeniĉne struje postiţe se jednolikim okretanjem petlje u
homogenom magnetskom polju gdje se u vodičima, prema pravilu desne ruke,
inducira elektromotorna sila koja se odvodi preko kliznih kolutova i četkica,
prikazano slikom 61.
Slika 61
                                         57
Kako je vektorski prikaz izmjeniĉne struje?

Vektorski prikaz izmjeniĉne struje daje se vektorskim dijagramom, gdje se
izmjenična struja mijenja po zakonu sinusa, prikazano slikom 62.

i = I * sin α
Slika62


Kakav je sinusni prikaz izmjeniĉne struje i napona?

Sinusni prikaz izmjeniĉne struje i napona prikazan je slikom 63. Na slici je
prikazana perioda izmjenične struje i napona gdje imamo niz promjena:

( 0º - 90º ) porast od nule do maksimalne vrijednosti,

( 90º - 180º ) pad od maksimalne vrijednosti do nule,

( 180º - 270º ) porast u protivnom smjeru do maksimalne vrijednosti,

( 270º -360º ) pad od protivnog maksimuma na nulu.
                                        58
Slika63


Kako izgleda jednadţba izmjeniĉne struje?

Jednadţba izmjeniĉne struje prikazana je jednadţbom :

i = Imax * sin α

i = Imax * sin 2 π f t

i = Imax * sin ω t

gdje je:

i trenutačna vrijednost struje [A]

Imax maksimalna vrijednost struje [V]

α trenutačni kut radijvektora

t vrijeme od početka prve periode [s]

f frekvencija struje [Hz]

ω kruţna frekvencija struje [1/s]
                            59
Što je maksimalna i efektivna vrijednost struje ili napona?

Maksimalna vrijednost struje ili napona je najveća vrijednost koju izmjenična
struja postigne za vrijeme jedne periode.

Efektivna vrijednost struje ili napona je vrijednost koju bi trebala imati
istosmjerna struja ili napon da proizvede isti toplinski učinak kao i izmjenična
struja, prikazano slikom 64.
Slika64   Imax

Ief =---------

    √2   Umax

Uef =---------

    √2
                                          60
35. Zadatak: kolika će biti vrijednost izmjenične struje kao da je istosmjerna
struja ako je maksimalna vrijednost Umax = 25 A?
    Imax

Ief =---------------- =

      √2

    25

= ---------------- = 17,73 A

  1,41

Koji su glavni dijelovi generatora izmjeniĉne struje?

Glavni dijelovi generatora izmjeniĉne struje je rotor, uzbudni namot, kojim se
pomoću istosmjerne struje stvara magnetski tok i stator, armaturni namot,
jednofazni ili višefazni izmjenični namot, u kojem će magnetske silnice inducirati
izmjeničnu EMS. Konstrukcija generatora, prikazana je slikom 65 .
Slika 65
                                         61
Koja je karakteristika omskog otpora R u krugu izmjeniĉne struje?

Karakteristika omskog otpora R u krugu izmjeniĉne struje je da nema faznog
pomaka između napona i struje, φ = 0º (struja je u fazi s naponom), prikazano
shemom slika 66 i grafičkim prikazom slika 67.
Slika 66
Slika 67
                                     62
Koja je karakteristika induktivnog otpora XL u krugu izmjeniĉne
struje?

Karakteristika induktivnog otpora XL u krugu izmjeniĉne struje je fazni
pomak između napona i struje,φ = 90º (struja zaostaje za naponom) i XL = 2π * f
* L, prikazano shemom slika 68 i grafičkim prikazom slika 69.
Slika 68
Slika 69
                                       63
Koja je karakteristika kapacitivnog otpora XC u krugu izmjeniĉne
struje?

Karakteristika kapac. otpora XC u krugu izmjeniĉne struje je fazni pomak
između napona i struje, φ = 90º (struja predhodi naponu) i XC = 1 / 2π * f * C

prikazano shemom slika 70 i grafičkim prikazom slika 71.
Slika 70
Slika 71
                                         64
36. Zadatak: koliki je induktivni otpor XL induktiviteta L = 0,085 H, ako je
priključen na napon U = 220 V i frekvencije f = 50 Hz?

XL = 2 π * f * L = 2 * 3,14 * 50 * 0,085 = 26,69 W


37. Zadatak: koliki je kapacitivni otpor XC kapaciteta C = 8 µF, ako je priključen
na napon U = 380 V i frekvencije f = 50 Hz?
    1

XC = --------------=

    2π * f * C

    1

=---------------------= 398 W

6,28 * 50 * 8 * 10-6


Kako se zbrajaju sinusne veliĉine?

Zbrajanje sinusnih veličina moţe se realizirati na tri načina i to grafički, vektorski i
računski.

Grafički se zbrajanjem ordinata sinusoida zadanih napona dobijaju ordinate
rezultante sinusoide.

Vektorski se zbrajaju , kodφ = 0º i φ = 180º, da se na radijvektor jednog napona
nanese na radijvektor drugog napona i tako dobije radijvektor rezultantnog
napona. Kod 0 < φ > 90º, vektorski se zbrajaju ako radijvektori koji međusobno
zatvaraju kut j, tako da se rezultantni radijvektor dobije kao dijagonala
paralelograma.

Računski se zbrajaju radijvektori, kod φ = 0º i φ = 180º, tako da se algebarski
zbroje ili odbiju vrijednosti zadanih napona. Kod 0 < φ > 90º vektorski se zbrajaju
ako radijvektori koji međusobno zatvaraju kut φ, tako da rezultantu napona
dobijemo iz kosinusova poučka.
                                           65
38. Zadatak: koliki je rezultantni napon izmjeničnih napona U1 =220 V i U2 =
380V, za slučaj φ = 0º i φ = 180º?

Računski :

za φ = 0º U = U1 + U2 = 220 + 380 = 500 Vza φ = 180º U = U1 + U2 = 380 - 220 = 160 V

Vektorski :
Slika 72
                                        66
39. Zadatak: koliki je rezultantni napon izmjeničnih napona U1 =220 V i U2 =
380V, za sulčaj φ = 90º?

Računski : prema pitagorinom poučku
Vektorski :
Slika 73


Kako se prikazuje serijski spoj omskog i induktivnog otpora u
krugu izmjeniĉne struje?

Serijski spoj omskog i induktivnog otpora u krugu izmjenične struje prikazan je
shemom na slici 74, vektorskim dijagramom na slici 75 i računski prema
jednadţbama.
Slika 74 Slika 75

UR

cos φ =------

U                                         67
Što je impedancija Z kod serijskog spoja omskog i induktivnog
otpora?

Impedancija Z [Ω ] je otpor o krugu izmjenične struje i sastoji se od omskog
otpora R [Ω] i induktivnog otpora XL [Ω], prikazano grafički slikom 76 i
jednadţbom.
Slika 76
Kako se prikazuje serijski spoj omskog i kapacitivnog otpora u
krugu izmjeniĉne struje?

Serijski spoj omskog i kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje prikazan je
shemom na slici 77, vektorskim dijagramom na slici 78 i računski prema
jednadţbama.
Slika 77 Slika 78

    UR

cos φ =------


                                          68
      U
Što je impedancija Z kod serijskog spoja omskog i kapacitivnog
otpora?

Impedancija Z [Ω] je otpor o krugu izmjenične struje i sastoji se od omskog
otpora R [Ω] i kapacitivnog otpora XC [Ω] , prikazano grafički slikom 79 i
jednadţbom.
Slika 79
Kako se prikazuje serijski spoj omskog, induktivnog i kapacitivnog
otpora u krugu izmjeniĉne struje?

Serijski spoj omskog, induktivnog i kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje
prikazan je shemom na slici 80, vektorskim dijagramom na slici 81 i računski
prema jednadţbama.
Slika 80 Slika 81


                                        69
Što je impedancija Z kod serijskog spoja omskog ,induktivnog i
kapacitivnog otpora?

Impedancija Z [Ω] je otpor o krugu izmjenične struje i sastoji se od omskog
otpora R [Ω], induktivnog otpora XL [Ω] i kapacitivnog otpora XC [Ω] , prikazano
grafički slikom 82 i jednadţbom.
Slika 82
                                        70
40. Zadatak: prema shemi na slici 83 izračunaj koliki je induktivni otpor XL,
kapacitivni otpor XC, impedancija Z i jakost struje I, ako je omski otpor R = 45 Ω ,
svitak induktiviteta L = 0,3 H , kondenzator kapaciteta C = 8 µF i izmjenični
napon U = 380 V, frekvencije f = 50 Hz ?
Slika 83

R = 45 Ω

L = 0,3 H

C = 8 µF

U = 380 V

f = 50 Hz

XL, XC, Z, I = ?

---------------------
                                         71
Što je serijska rezonancija ?

Serijska rezonancija je pojava da kod serijski spojenog induktivnog i kapacitivnog
otpora, prema slici 84, u slučaju izjednačenja njihovih otpora (XL = XC), teče
maksimalna struja kod rezonantne frekvencije fo ( Thomsonova jednadţba ),
prikazana slikom 85.
Slika 84
Slika 85

Thomsonova jednadţba :
                                        72
Kako se prikazuje paralelni spoj omskog i induktivnog otpora u
krugu izmjeniĉne struje?

Paralelni spoj omskog i induktivnog otpora u krugu izmjenične struje prikazan je
shemom na slici 86, vektorskim dijagramom na slici 87 i računski prema
jednadţbama.
           Slika 86 Slika 87
41. Zadatak: prema shemi na slici 86 izračunaj koliki je induktivni otpor XL,
impedancija Z, faktor snage cos φ i jakost struje I, ako je omski otpor R = 45 Ω ,
svitak induktiviteta L = 0,3 H i izmjenični napon U = 380 V, frekvencije f = 50 Hz ?
                                         73
Kako se prikazuje paralelni spoj omskog i kapacitivnog otpora u
krugu izmjeniĉne struje?

Paralelni spoj omskog i kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje prikazan je
shemom na slici 88, vektorskim dijagramom na slici 89 i računski prema
jednadţbama.
Slika 88 Slika 89
42. Zadatak: prema shemi na slici 88 izračunaj koliki je kapacitivni otpor XC,
impedancija Z, faktor snage cos φ i jakost struje I, ako je omski otpor R = 45 Ω ,
kondenzator kapaciteta C = 8 µF i izmjenični napon U = 380 V, frekvencije f = 50
Hz ?
                                        74
Što je paralelna rezonancija?

Paralelna rezonancija je pojava da kod paralelno spojenog induktivnog i
kapacitivnog otpora, prema slici 90, u slučaju izjednačenja njihovih otpora (XL =
XC), teče minimalna struja kod rezonantne frekvencije fo , prikazana slikom 91.
slici 90
Slika 91
                                        75
Što je djelatna snaga P pri omskom opterećenju?

Djelatna snaga P [W] pri omskom opterećenju je električna snaga koja se u
trošilu pretvara u neki drugi oblik, prikazano jednadţbom i slikom 92:

P = U * I * cosφ [W]
slika 92
                                      76
Što je jalova snaga snaga PX pri induktivnom opterećenju?

Jalova snaga snaga PX [Var] pri induktivnom opterećenju je energija koja
beskonačno kruţi strujnim krugom, prikazano jednadţbom i slikom 93:

PX = U * I * sinφ [Var]
slika 93
                                      77
Što je jalova snaga snaga PX pri kapacitivnom opterećenju?

Jalova snaga snaga PX [Var] pri kapacitivnom opterećenju je energija koja
beskonačno kruţi strujnim krugom, prikazano jednadţbom i slikom 94:

PX = U * I * sinφ [Var]
Slika 94
                                      78
Što je prividna snaga pri omskom, kapacitivnom i induktivom
opterećenju?

Prividna snaga PZ [VA] pri omskom, kapacitivnom i induktivom
opterećenju je umnoţak napona i struje, prikazano jednadzbom i slikom 95:

PZ = U * I [V]
Slika 95
                                      79
Što je faktor snage cos φ ?

Faktor snage cos φ je odnos djelatne i prividne snage, prema jednadţbi i slici 96
:

      P

cos φ =------

      PZ
Slika 96

PZ2 = P2 + PX2


43. Zadatak: jednofazni elektromotor priključen je na napon U = 220 V i kod
opterećenja uzima iz mreţe struju I = 4,4 A, faktor snage iznosi cos φ = 0,84.
Izračunati kolika je djelatna snaga P, jalova snaga PX i prividna snaga PZ ?
                                         80
Što je rad izmjeniĉne struje A [Ws] ?

Rad izmjeniĉne struje A [Ws] je umnoţak djelatne snage P vremena t,
prikazano slikom 97.
Slika 97
                                   81
Što su trofazne struje?

Trofazne struje sastoje se od tri izmjenične struje koje su fazno pomaknute za
120º, ili 2π / 3 radijana, prikazano slikom 98.
Slika 98
                                         82
Što je transformator u zvijezda spoju?

Zvijezda spoj trofaznog namota je takav spoj gdje su tri kraja faznih namota
međusobno povezana u nul točku, a počeci namota sluţe za priključak trofaznog
voda kao na slici 99 gdje je i prikazan pripadajući vektorski dijagram :
Slika 99 Trofazni namot u zvijezda spoju i vektorski dijagram napona

Kod spoja u zvijezdu struja u vodu IL jednaka je faznoj struji IF, a linijski ili
međufazni napon UL jednak je vektorskoj razlici dvaju faznih napona :

IL = IF

UL = √3 * UF
                                          83
Sto je transformator u trokut spoju ?

Trokut spoj trofaznog namota je takav spoj gdje su sva tri namota vezana u
serijski spoj kao na slici 100, gdje je i prikazan pripadajući vektorski dijagram :
Slika 100 Trofazni namot u trokut spoju i vektorski dijagram napona

Kod spoja u trokut linijski napon UL jednak je faznom UF, a linijska struja IL
jednaka je vektorskoj razlici struja dviju faza :

UL = UF

IL = √3 * IF


Što je snaga P trofazne struje?

Snaga P [W] trofazne struje trošila spojena u trokut ili zvijezdu ista je u oba
spoja i prikazana je jednadţbom gdje su napon U i struja I linijske veličine :

P = 1,73 * U * I * cos φ [ W ]
                                           84
44. Zadatak: koliki je faktor snage cos φ ako je snaga trofaznog motora P =8,5
kW i nazivna struja I = 18 A?

P = 1,73 * U * I * cos φ [W]

        P

cos φ =--------------------- =

       1,73 * U * I       8500

=-----------------------------------= 0,718

    1,73 * 380 * 18
                                         85
   POGLAVLJE 2
  OPĆENITO O
 INSTALACIJAMA
I TIPOVIMA VODIĈA
          86
             Što su elektriĉne instalacije?

Elektriĉne instalacije su skup stalno ugrađenih električnih vodova i pripadajućih
instalacijskih naprava koje se postavljaju u građevinske objekte, na vozila i dr., a
sluţe za priključenje stalno montiranih i prenosnih električnih trošila kao i za
priključak na zaštitno ili gromobransko uzemljenje.

Ĉemu sluţe instalacije jake struje?

Instalacije jake struje sluţe u kućama, tvorničkim objektima i drugdje za
priključak električnih trošila na električnu mreţu ili lokalni izvor električne
energije.

Ĉemu sluţe instalacije slabe struje?

Instalacije slabe struje sluţe za napajanje i povezivanje telekomunikacijskih
uređaja, uređaja za daljinsko upravljanje, mjerenje i dr. (do 50 V .

Ĉemu sluţe zaštitne instalacije?

Zaštitne instalacije sluţe da u slučaju kvara zaštite čovjeka i ţivotinje od
štetnog djelovanja električne struje.

Ĉemu sluţe gromobranske instalacije?

Gromobranske instalacije sluţe za zaštitu ljudi, pojedinih predmeta, cijelih
objekata i dalekovoda od štetnog djelovanja groma.

Što je zaštitni vod?

Zaštitni vod je pocinčani okrugli ili plosnati goli vodič poloţen na zraku ili u
zemlji . Najčešće se upotrebljavaju trake dimenzija 20 X 3; 30 X 3,5 i 25 X 4 mm.
Slika 1
Zaštitna zona hvataljke                                         87
Što je odvod ili dozemni vod?

Odvod ili dozemni vod je dio gromobranske instalacije koja vrši hvatanje
elektriciteta iz atmosfere, najkraćim neopasnim putem, u zemlju. Kod objekta
tlocrtne površine do 50 m2 dovoljan je jedan odvod, a kod veće tlocrtne površine
razmak između dva susjedna odvoda nesmije biti veći od 20 m, prikazana je
slikom 3.

Kako se razvrstava instalacija jake struje ?

Instalacija jake struje moţe se razvrstati prema materijalu na: vodovi, cijevi s
priborom, rasklopni materijal, naprave za nadstrujnu zaštitu i brojila.

Koji su standardni presjeci vodiĉa i koje su dopuštene trajne struje
u kabelima ?

Standardni presjeci vodiĉa i dopuštene trajne struje u kabelima moţemo
prikazati tablicom na slici 4.
Slika 4
Presjek i dopuštena trajna struja vodiča
                                        88
Što je G - vod?

G - vod je sastavljen od pokositrenog bakrenog vodiča, sloja bijele gume, sloja
crne gume, sloja gumene pamučne trake i impregniranog opleta pamučnog
konca. Izrađuju se samo jednoţilni od 1 mm2 naviše za čvrsto polaganje u
cijevima iznad ili ispod ţbuke, prikazan je na slici 5.
Slika 5
G - vod

Što je P - vod?

P - vod je sastavljen od golog bakrenog vodiča i sloja pvc - izolacije. Izrađuju se
samo jednoţilni, od 1,5 do 95 mm2, za čvrsto polaganje u cijevima iznad ili ispod
ţbuke u suhim prostorijama, prikazan je na slici 6.
Slika 6
P - vod
                                         89
Što je PGP - vod?

PGP - vod je sastavljen od golog bakrenog vodiča, sloja pvc mase, gdje se tako
ţile usukaju zajedno te se obloţi slojem prirodne gume i slojem od pvc - mase.
Izrađuju se dvoţlni, troţilni i četveroţlni od 1,5 do 10 mm2 , za polaganje bez
instalacionih cijevi iznad ili ispod ţbuke u suhim i vlaţnim prostorijama, prikazan
je na slici 7.
Slika 7
PGP - vod

Što je PP/R- vod?

PP/R - vod je sastavljen od golog bakrenog vodiča, sloja pvc mase, gdje se tako
ţile poloţe jedna uz drugu u istoj ravnini i zajedno se obloţe slojem od pvc -
mase tako da između ţila postoji razmak. Izrađuju se dvoţilni i troţilni od 1,5 do
4 mm2 , za polaganje bez instalacionih cijevi ispod ţbuke u suhim prostorijama,
prikazan je na slici 8.
Slika 8
PP/R - vod
                                         90
Što je GT - vod?

GT - vod je sastavljen od bakrenog finoţilnog pokositrenog vodiča, sloja gume,
sloja pamučnih niti i sloja obojenog pamučnog konca. Izrađuju se dvoţilni i troţlni
od 1,5 ; 1 i 1,5 mm2 , za priključak svih vrsta prenosivih trošila, kazan je na slici 9.
Slika 9
GT - vod

Što je GG/L - vod?

GG/L - vod je sastavljen od bakrenog finoţilnog pokositrenog vodiča, sloja gume
i sloja gumenog plašta Izrađuju se dvoţilni, troţilni i četveroţilni od 0,75 i 1 mm 2 ,
za priključak manjih prenosivih trošila, prikazan je na slici 10.
Slika 10
GG/L - v
                                           91
Što je P/L - vod?

P/L - vod je sastavljen od bakrenog finoţilnog nepokositrenog vodiča, a vodiči su
usporedno izolirani zajedničkim plaštem od pvc - mase. Izrađuju se dvoţilni i
troţilni od 0,5; 0,75 i 1 mm2 , za priključak manjih prenosivih netermičkih trošila,
kazan je na slici 11.
Slika 11
P/L - vod

Što je PP/J - vod?

PP/J - vod je sastavljen od bakrenog finoţilnog pokositrenog vodiča, sloja pvc -
mase i sloja pvc plašta. Izrađuju se dvoţilni, troţilni i četveroţilni od 0,75; 1; 1,5; i
2,5 mm2 , za priključak manjih prenosivih trošila, kazan je na slici 12.
Slika 12
PP/J - vod
                                            92
Što je PP00 - kabel?

PP00 - kabel je sastavljen od golog bakrenog vodiča, sloja pvc mase, gdje se
tako ţile usukaju zajedno te se obloţi slojem pvc - mase i slojem od pvc - mase.
Izrađuju se dvoţini, troţilni, četveroţilni i peteroţilni od 1,5 mm2 naviše, za
polaganje u suhim i vlaţnim prostorijama u kabelskim kanalima i razvodnim
postrojenjima, prikazan je na slici 13.
Slika 13
PP00 - kabel

Što je PP41 - kabel?

PP41 - kabel je sastavljen od golog bakrenog ili aluminijskog vodiča, sloja pvc
mase, gdje se tako ţile usukaju zajedno te se obloţi slojem pvc - folijom i
masom, sloja dvije čelične trake i slojem od pvc - mase. Izrađuju se troţilni,
četveroţilni i višeţilni od 1,5 do 240 mm2, za polaganje u kabelskim kanalima ili u
zemlju gdje je potrebna mehanička zaštita, prikazan je na slici 14.
Slika 14
PP41 - kabel
                                         93
Što je PP00/0 - kabel?

PP00/0 - kabel je sastavljen od sukanog golog vodiča, sloja pvc mase, gdje se
tako ţile usukaju zajedno te se obloţi slojem pvc - masom, a na maloj udaljenosti
od tog višeţilnog kabela poloţeno je usporedno čelično uţe ( koje ima zadatak
da nosi kabel ) i sve se zajedno obloţi plaštem od pvc - mase . Izrađuju se
dvoţilni, troţilni, četveroţilni od 4 do 35 mm2, upotrebljava se za izvođenje
mjesnih razvodnih mreţa na stupovima, za kućni priključak, za uličnu rasvjetu
itd., prikazan je na slici 15.
Slika 15
PP00/0 - kabel

Što su termoplastiĉne cijevi?

Termoplastiĉne cijevi su cijevi od pvc - materijala u duljinama od nekoliko
desetaka metara i unutarnjim promjerom 11; 13,5; 16; 23; 29 i 36 mm, a polau
se pod ţbukom.Termoplastične cijevi poloţene pod ţbukom prikazane su na slici
16.
Slika 16

Kakav je prostorni razmještaj instalacije u stambenoj prostoriji?


                                       94
Prostorni razmještaj instalacije u stambenoj prostoriji prikazan je na slici 17.
Slika 17
Prostorni razmještaj instalacije u stambenoj prostoriji

Zadatak 1: nacrtaj shemu serijske sklopke.

Shema serijske sklopke prikazana je na slici 18.
Slika 18
                                       95
Zadatak 2: nacrtaj shemu izmjeniĉne sklopke.

Shema izmjeniĉne sklopke prikazana je na slici 19.
Slika 19

Zadatak 3: nacrtaj shemu kriţne i izmjeniĉne sklopke.

Shema kriţne i izmjeniĉne sklopke prikazana je na slici 20.
Slika 20
                               96
Zadatak 4: nacrtaj shemu spajanja komplet sklopki za kupaonicu.

Shema spajanja komplet sklopki za kupaonicu prikazana je na slici 21.
Slika 21

Zadatak 5: nacrtaj shemu spajanja stubišne rasvjete.

Shema spajanja stubišne rasvjete prikazana je na slici 22.
Slika 22
                                    97
Zadatak 6: nacrtaj shemu i objasni primjer selektivne nadstrujne
zaštite.

Shema primjer selektivne nadstrujne zaštite prikazana je na slici 23.
Selektivna nadstrujna zaštita ima zadaću da vodove i izvor struje zaštiti od
prevelikih struja kratkog spoja. Zaštitne naprave, osigurači, postavljaju se uvijek
na početak svakog voda ili ogranka, a njihova jakost raste od smjera trošila
prema izvoru struje.
Slika 23
                                         98
Što su rastalni osiguraĉi?

Rastalni osiguraĉi su elementi nadstrujne zaštite koji djeluju na principu
Jouleove topline. Kod kratkog spoja strujnog kruga dolazi do pregrijavanja i
taljenja rastalne niti, a time i do prekida strujnog kruga. Nit će se momentalno
rastaliti kod 300% nazivne strije osigurača tj. rastalnog uloška. Ako je struja kroz
rastalni uloţak 200% nazivne struje nit će se rastaliti za pribliţno 2 sata. Rastalni
uloţak prikazan je na slici 24.
Slika 24

Koje su standardne veliĉine struja i boja oznaĉne ploĉice rastalnih
osiguraĉa?

Standardne veliĉine struja i boja oznaĉne ploĉice rastalnih osiguraĉa
prikazano je tablicom na slici 25.
Slika 25
                                          99
Što je UZ - element?

UZ - element je element osigurača kod kojih se priključak vodova vrši s prednje
strane i postavlja se na razvodne ploče od ţeljeznog lima, prikazano je slikom
26.
Slika 26

Što je TZ - element?

TZ - element je element osigurača kod kojih se priključak vodova vrši sa straţnje
strane razvodne ploče i postavlja se na izolacionim materijalima, prikazano je
slikom 27.
Slika 27
                                       100
Što je EZ - element?

EZ - element je element osigurača koji se postavlja u ormariće od ţeljeznog lima
ili lijevanog ţeljeza, na potpuno isti način kao i UZ - element..

Što je automatska nadstrujna zaštitna naprava?

Automatska nadstrujna zaštitna naprava je nadstrujna zaštita koja se
upotrebljava umjesto rastalnih osigurača. Prednost je da se moţe ponovno
ukopčati čim je nestalo preopterećenje i točnija je osjetljivost u odnosu na
rastalne osigurače. Kod automatskih nadstrujnih naprava iskapčanje strujnog
kruga vrši se: elektromagnetski, termički i ručno.

Što je tropolna motorna zaštitna sklopka?

Tropolna motorna zaštitna sklopka je zaštita trofaznih asinkronih motora. Na
zajedničkom kućištu nalazi se nadstrujni uređaj za sve tri faze, tako da kod
nastajanja kvara u jednoj fazi istovremeno iskapča sve tri faze. Tropolna motorna
zaštitna sklopka prikazana je na slici 28.
Slika 28
                                        101
                 POGLAVLJE 3

         OZNAĈAVANJE ELEKTRIĈNIH VODOVA

Npr.:
AP1 24 V

PPYA 3x4 250 V

3xP1,5+RY 1,5+IC

PP41 – AS 4x10 0,6/1 kV

EpN53 3x35+16 0,6/1 kV

PP/f 4x2,5 500 V

Oznaka el.voda se sastoji od grupe slova i brojeva i govori o određenim
karakteristikama tog voda.


Primjeri znaĉenja pojedinih slova i brojeva u oznaci el.vodova


  a) posebno podruĉje upotrebe voda (samo za instalacijske vodove)

A - automobilski
B - brodski
D – dizalični
S – za svjetiljke
Z – za zavarivanje

  b) materijal izolacije vodiĉa i materijal plašta (i za instalacijske vodove i
   za instalacijske kabele)

P – termoplastika (PVC)
G – guma
E – termoplastični polietilen
X – umreţeni polietilen
Ep – etilen propilenska guma
N – polikloropen
A – aluminijski plašt
O – olovni plašt
T – tekstilni plašt (tekstilni splet)                                       102
  c) izvedbene osobine bitne za upotrebu voda

F – finoţični
J – pojačani plašt
O – samonosivi
R – s razmakom

  d) posebne konstruktivne osobine (samo za kabele)

00 – nema posebnih konstruktivnih elemenata ispod plašta
41 – ispod plašta je omot od dvije čelične trake
42 – ispod plašta je oplet od pocinčanih čeličnih ţica
53 – ispod plašta je metalna (električna) zaštita oko svake ţile posebno

        (zaštitnog vodiča)
  e) postojanje `PE, materijal vodiĉa, oblik presjeka vodiĉa

  -  ako oznaka sadrţi slovo Y u vodu postoji zaštitni vodič
  -  ako oznaka ne sadrţi slovo Y vod ne sadrţi zaštitni vodič
  -  ako je u oznaci slovo A vodiči su od aluminija
  -  ako u oznaci nema slova A vodiči su od bakra
  -  ako u oznaci postoji slovo S vodič je višeţičani sektorskog presjeka
  -  ako su u oznaci slova SJ vodič je jednoţičani sektorskog presjeka
  -  ako u oznaci ne postoje slova S ili SJ vodič je okruglog presjeka

  f) broj ţila i nazivni presjek vodiĉa

  -  presjek vodiča se izraţava u mm2 , ali se mjerna jedinica ne piše
  -  kod četveroţilnih kabela, kod kojih jedna ţila ima smanjeni presjek vodiča
    (neutralni ili zaštitni vodič) označava se tako da se iza presjeka faznih
    vodiča stavlja znak „ + „ a zatim presjek neutralnog ili zaštitnog vodiča
    (npr.3x70+ 35)
  -  presjek koncentričnog vodiča ili metalne (električne zaštite vodiča) odvaja
    se kosom crtom od presjeka faznih vodiča (npr. 3x35/16)

  g) nazivni napon voda

  -  nazivni napon instalacijskog voda izraţava se u voltima (V)
  -  nazivni napon kabela izraţava se u kilovoltima (kV) i to kao omjer faznog i
    linijskog napona (npr. 0,6/1 kV)
                                        103
OZNAKA INSTALACIJSKOG VODA

    -    sastoji se od grupa slova i brojeva

    1. grupa slova – posebno područje upotrebe
            materijal izolacije vodiča
            materijal plašta

    2. grupa slova – izvedbene osobine bitne za upotrebu voda

    3. grupa slova – postojanje zaštitnog vodiča
            materijal vodiča
            oblik presjeka vodiča

    4. grupa brojeva – broj ţila voda
             presjek vodiča

    5. nazivni napon instalacijskog voda

    -    1. i 2. grupa slova razdvajaju se kosom crtom (npr. PP/R), a
        2. i 3. grupa slova crticom (npr. PP – Y)

PRIMJERI OZNAKE INSTALACIJSKOG VODA

1.


         Vod sadrţi    Vodiči su
         zaštitni vodič  od bakra
                        vodiči su okruglog presjeka
                                         nazivni napon voda
instalacijski
         PP – Y 00     3x2,5         250 V      - instalacijski vod
izolirani vod                  nazivni presjek voda je 2,5 mm2

 materijal izolacije          vod je
vodiča je termoplastika materijal plašta troţilni
            je termoplastika
                            vod izolacije vodiča je crni, plavi ţutozeleni, pa su vodiči  po funkciji
                           fazni (crni), neutralni (plavi), zaštitni (ţutozeleni).Oznaka se odnosi na instalacijski izolirani vod. Materijal izolacije vodiča i
materijal plašta je termoplastika. Vod je troţilni sa bakarnim okruglim vodičima
nazivnog presjeka vodiča 2,5 mm2 . Boje izolacije vodiča su crna , plava i
ţutozelena, pa su vodiči po funkciji fazni 8crna) , neutralni (plava) i zaštitni
(ţutozelena). Vod je izrađen za nazivni napon 250 V.
                                                                104
2.

PP – A 4x4 500 V

Oznaka se odnosi na instalacijski izolirani vod. Materijal izolacije vodiča i
materijal plašta je termoplastika.
Vod je četveroţilni sa aluminijskim okruglim vodičima nazivnog presjeka.
Boje izolacije vodiča su : dvije crne, smeđa i plava , pa su vodiči po funkciji: 3
fazna vodiča(crna,crna,smeđa) i neutralni vodič (plava).
Nazivni napon voda je 500 V.


3.

GG / J – Y  5x2,5   500 V

Instalacijski izolirani vod. Materijal izolacije vodiča i materijal plašta je guma. Vod
ima pojačani plašt. Vod je petoţilni s bakarnim okruglim vodičima sa nazivnim
presjekom 2, 5 mm2 . Boje izolacije vodiča su : 2 crne , smeđa , plava i
ţutozelena, pa su vodiči po funkciji 3 fazna (C, C, S) , neutralni (P) i zaštitni
(ţutozeleni).
Nazivni napon voda je 500 V.


4.

P 4 250 V

Instalacijski izolirani vodič sa izolacijom od termoplastike. Vodič je bakarni
okrugli, nazivnog presjeka 4 mm2 . Vodič nema ţutozelenu izolaciju , pa ne moţe
sluţiti kao zaštitni vodič i izrađen je za nazivni napon 250 V.

5.

P / F – Y 6 250 V

Instalacijski izolirani vodič sa izolacijom od termoplastike. Vodič je finoţični od
bakra okrugli, nazivnog presjeka 6 mm2 .
Vodič ima ţutozelenu izolaciju, pa moţe sluţiti kao zaštitni.
Nazivni napon voda je 250 V.
                                           105
6.

A P 1,5 24 V

Instalacijski izolirani vodič za automobilsku industriju. Vodič ima izolaciju od
termoplastike. Vodič je bakarni okrugli, nazivnog presjeka 1,5 mm 2 . Vodič nema
ţutozelenu izolaciju , pa ne moţe sluţiti kao zaštitni vodič.
Nazivni napon vodiča je 24 V.

7.

2 x P 1,5 + P – Y 1,5 + I C 11

Instalacijski vod izveden izoliranim vodičima u instalacijskoj cijevi.
Vodiči imaju izolaciju od termoplastike. Vod je troţilni, vodiči su bakarni okrugli
nazivnog presjeka 1,5 mm2 .Boje izolacije vodiča su : crna , plava i ţutozelena,
pa su vodiči po funkciji fazni (C), neutralni (P) i zaštitni (ŢZ).
Vodiči su uvučeni u cijev promjera 11 mm.

8.

3 x P / F – A 2,5 + P / F – Y A 2,5 + I C  16

Instalacijski vod izveden izoliranim vodičima u instalacijskoj cijevi. Izolacija
vodiča je od termoplastike. Vod je 4-ţilni sa finoţičanim, aluminijskim okruglim
vodičima, nazivnog presjeka 2,5 mm2 . Boje izolacije vodiča su : crna, smeđa,
plava i ţutozelena pa su vodiči po funkciji : 3 fazna (C, S, P) i zaštitni vodič (ŢZ).
Vodiči su uvučeni u instalacijsku cijev presjeka 16 mm.

9.

G N / J – Y 4x6 500 V

Instalacijski izolirani vod. Materijal izolacije vodiča je od gume, a materijal plašta
je polikloropren. Vod ima pojačan plašt. Vod je 4-ţilni s bakarnim okruglim
vodičima nazivnog presjeka 6 mm2 . Boje izolacije vodiča su : crna, smeđa, plava
i ţutozelena, pa su vodiči po funkciji : 3 fazna (C, S, P), zaštitni (ŢZ).
Nazivni napon voda je 500 V.
                                          106
10.

 P P / R 2x1,5 250 V

Instalacijski izolirani vod. Materijal izolacije vodiča i materijal plašta je
termoplastika. Vod ima razmaknute ţile. Vod je 2-ţilni; vodiči su okrugli bakarni,
nazivnog presjeka 1,5 mm2 . Boje izolacije vodiča su crna i plava, pa su po
funkciji fazni (C) i neutralni (P). Vod je izrađen za nazivni napon 250 V.

11.
 Napisati oznake vodova od W1 do W4 ako su to izolirani vodovi sa izolacijom i
plaštom od termoplastike. Vodiči su finoţičani bakarni okrugli zadanog presjeka i
funkcije (sa sheme). Nazivni napon voda je 500 V.


W1 PP/F 2x1,5 500 V

W2 PP/F – Y 3x2,5 500 V

W3 PP/F 4x4 500 V

W4 PP/F - Y 3x6 500 V

12.
a) 3x P 1,5 + IC11        12.1. koji vodovi imaju smeđi vodič ?
b) PP/R-Y 4x2,5 500 V       12.2. koji su izolirani vodovi ?
c) PG/F-Y 3x1,5 250 V       12.3. koji vodovi imaju 2 crna vodiča ?
d) P/F 1,5 250 V         12.4. kojih vodova plavi vodič ima f. faznog
vodiča ?
e) PP – Y 5x4 500 V        12.1.  a, b, e, d
                 12.2.  b, c, e
                 12.3.  e
                 12.4.  a, b
                                         107
                        OZNAKA KABELA

   1. grupa slova – materijal izolacije vodiča
          - materijal plašta

   2. grupa brojeva – posebne konstruktivne osobine kabela

   3. grupa slova – postojanje PE
          - materijal vodiča
           - oblik presjeka vodiča

   4. grupa brojeva – broj ţila kabela
           - nazivni presjek vodiča

   5. nazivni napon kabela   Nema posebnih      Vodič od
   konstr.elemenata     aluminija
   ispod plašta             vodič je dvoţičana
                      sektorskog presjeka       UNF
       PP 00 – Y A SJ 1x6                0,6/1    kV UNL
                      nazivni presjek voda je 6mm2

 materijal izolacije          kabel je        NN     kabel
vodiča je termoplastika materijal plašta jednoţilni
            je termoplastika
                         boja izolacije vodiča je ţutozelena pa vodič ima funkciju zaštitnog
                         vodiča.

Niskonaponski kabel sa izolacijom vodiča i plaštom od termoplastike.
Kabel nema posebnih konstruktivnih elemenata ispod plašta. Kabel je jednoţilni
sa aluminijskim jednoţičanim vodičem sektorskog presjeka. Nazivni presjek
vodiča je
6 mm2 . Vodič ima ţutozelenu izolaciju , pa ima funkciju zaštitnog vodiča.
Nazivni fazni napon je 0,6 kV, a linijski je 1 kV.

2.

 PP 41 3x2,5 6/10 kV

Srednjenaponski kabel sa izolacijom vodiča i plašta od termoplastike.
Ispod plašta je omot od dvije čelične trake. Kabel je 3-ţilni sa bakarnim okruglim
vodičem, nazivnog presjeka 2,5 mm2 . Boje izolacije vodiča su crna, smeđa i
plava, pa su vodiči po funkciji : 3 fazna vodiča (C, S, P).
Nazivni fazni napon kabela je 6 kV a linijski 10 kV.
                                                            108
3.

EpN 53 3x3,5 / 16 0,6/ 1 kV
               109

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3941
posted:2/3/2010
language:Croatian
pages:109