7 a és 7 b Matematika Paulicsekné 2009 11 25 by vei53664

VIEWS: 533 PAGES: 3

									     KOSZTOLÁNYI DEZSİ GIMNÁZIUM               7.a és 7.b. OSZTÁLY
     2009/2010.                            7. évfolyam                   MATEMATIKA
                   Évfolyamvizsga

A matematika szóbeli vizsgát írásbeli felmérés elızi meg, melynek eredményét a tanulók vizsga
elıtti napokban megismerik, és a dolgozatok megtekintésére is lehetıséget kapnak.
Az írásbeli dolgozatok kérdései a következı példatárak alábbi feladatai közül kerülnek ki:
  1. A tankönyv egyes fejezetei végén található feladatok
  2. Matematika gyakorló IV. példatárnak a tankönyv fejezeteihez kapcsolódó feladatai
  3. Matematika feladatgyőjtemény 7-8 adott témakörhöz tartozó feladatai

A vizsga érdemjegyét az írásbeli felmérés és a szóbeli vizsga átlaga adja.
Ha a tanuló vizsgája elégtelenre sikerült, pótló vizsgát tehet egy új idıpontban.

  1. OSZTÓ, TÖBBSZÖRÖS, OSZTHATÓSÁGI SZABÁLYOK A TERMÉSZETES
   SZÁMOK KÖRÉBEN
   - a prímszám és az összetett szám fogalma
   - a számelmélet alaptétele
   - oszthatósági szabályok
   - a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös meghatározása

  2. RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA
    - racionális szám fogalma és ismert részhalmazai
    - a racionális számok megadási módjai, nagyság szerinti összehasonlításuk
    - az abszolút érték és az ellentett fogalma

  3. MŐVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN
    - mőveletek sorrendje, zárójelek használata
    - összevonás, szorzás, osztás, törtek egyszerősítése, bıvítése
    - mőveleti tulajdonságok (felcserélhetıség, csoportosíthatóság)

  4. POZITÍV EGÉSZ KITEVİJŐ HATVÁNY FOGALMA, KITERJESZTÉSE 0
   KITEVİRE, HATVÁNYOZÁS AZONOSSÁGAI, SZÁMOK NORMÁLALAKJA
    - azonos alapú hatványok szorzása, osztása
    - azonos kitevıjő hatványok szorzása, osztása
    - a hatvány hatványozása (bizonyítások konkrét kitevık esetén)
    - a számok normálalakja

  5. ARÁNY, ARÁNYOS OSZTÁS, EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG
   - két szám arányának jelentése
   - egyenes arányosság fogalma, jellemzıje, képe a koordináta rendszerben
   - fordított arányosság, jellemzıje, képe a koordináta-rendszerben

  6. SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS
   - a százalék fogalma, elnevezések
   - a százalékérték meghatározása a másik két adat ismeretében
   - az alap meghatározása a másik két adat ismeretében
   - a százalékláb meghatározása a másik két adat ismeretében
                      2

7. EGYENLET, EGYENLİTLENSÉG, AZONOSSÁG, AZONOS EGYENLİT-
  LENSÉG
  -fogalmai, meghatározások
  - az egyenletek megoldása során alkalmazott eljárások (azonos átalakítások, mérlegelv)
  - egyenlıtlenségek és a mérlegelv
  - az ellenırzés

8. FÜGGVÉNYEK ÉRTELMEZÉSE, VIZSGÁLATA
  - függvények fogalma
  - alaphalmaz és értelmezési tartomány
  - képhalmaz és értékkészlet
  - értelmezési tartomány és értékkészlet elemei
  - függvények megadási módjai (elemek megadása, táblázat, nyíldiagramm, képlet,
   grafikon)

9. AZ ELSİFOKÚ LINEÁRIS FÜGGVÉNY
  - elsıfokú függvény paraméteres alakja
  - a paraméterek szerepe a függvény grafikonjának alakulásában
  - párhuzamos egyenesek és a paraméterek
  - nulladfokú függvény képe
  - egyenes arányosság és a lineáris függvény kapcsolata

10. AZ ALGEBRAI KIFEJEZÉS, VALAMINT AZ EZZEL KAPCSOLATOS
  FOGALMAK ISMERTETÉSE
  - az algebrai kifejezés fogalma, helyettesítési érték
  - az algebrai kifejezésekben használt fogalmak (együttható, változó, kitevı)
  - egynemő és különnemő algebrai kifejezések
  - egynemő algebrai kifejezések összevonása
  - egytagú és többtagú algebrai kifejezések szorzása és osztása egytagú algebrai
   kifejezésekkel
  - kiemelés

11. GEOMETRIAI ALAPISMERETEK
  - pont, egyenes, félegyenes, szakasz, síkidom, test fogalma,
  - ponthalmazok távolsága (két pont, pont-egyenes, két egyenes, két sík távolsága)
  - két egyenes kölcsönös helyzete a térben, síkban
  - egyenes és sík kölcsönös helyzete
  - egy és két ponton át húzható egyenesek száma

12. SZÖGEK KELETKEZÉSE, NEVEZETES SZÖGPÁROK
  - szögek származtatása, szöggel kapcsolatos fogalmak
  - szögek mérése, mértékegységek és a szögfelezı szerkesztése, szögek másolása
  - szögek csoportosítása nagyság szerint
  - irányított szögek, szögpárok fajtái

13. SÍKIDOMOK, SOKSZÖGEK
  - töröttvonalak, az egyszerő és nem egyszerő sokszögek
  - az egy csúcsból húzható átlók és az így keletkezett háromszögek száma a sokszögben,
    összes átlók száma
  - a sokszög belsı szögeinek összege
  - szabályos sokszög, egy-egy belsı szögének meghatározása a belsı szögek összege
    segítségével
  - a sokszög kerülete, területe
                      3


14. HÁROMSZÖGEK
  - csoportosításuk oldalaik és szögeik szerint
  - az oldalaik és szögeik közötti kapcsolat
  - külsı és belsı szögeik, a szögek összege, a magasságvonalak
  - háromszögek szerkesztése, kerülete, területe

15. PARALELOGRAMMA
  - a paralelogramma definíciója, tulajdonságai és szerkesztése
  - a paralelogramma kerülete, területe
  - speciális paralelogrammák

16. TRAPÉZ
  - a trapéz fogalma, tulajdonságai, az egy száron lévı szögei és szögeinek összege
  - speciális trapézok
  - trapéz szerkesztése, kerülete, területe

17. SPECIÁLIS PARALELOGRAMMÁK
  - rombusz fogalma, tulajdonságai, szögei, átlói
  - téglalap fogalma, tulajdonságai, szögei átlói
  - négyzet tulajdonságai, szögei, átlói
  - a négyszögek szimmetriaviszonyai, szerkesztésük, kerületük, területük

18. KÖR, GÖMB
   - körvonal meghatározása
   - kör meghatározása
   - a kör nevezetes vonalai, részei
   - a kör kerülete, területe
   - gömb meghatározása

19. TENGELYES ÉS KÖZÉPPONTOS TÜKRÖZÉS
   - tengelyes tükrözés, mint geometriai transzformáció és tulajdonságai
   - tengelyesen szimmetrikus alakzatok
   - középpontos tükrözés, mint geometriai transzformáció és tulajdonságai
   - középpontosan szimmetrikus alakzatok

20. VEKTOROK FOGALMA, TULAJDONSÁGAI, ELTOLÁS, MINT GEOMET-
  RIAI TRANSZFORMÁCIÓ
   - vektor fogalma, jelölése, vektorok egyenlısége, ellentett vektorok
   - eltolása a síkban
   - eltolás tulajdonságai

								
To top