SOKSZà NÛ MATEMATIKA 1 12 osztályosoknak by vei53664

VIEWS: 183 PAGES: 4

									                       SOKSZÍNÛ MATEMATIKA
                       1-12. osztályosoknak
                       A középiskolákban piacvezetõ Sokszínû matematika
                       tankönyvcsalád sikerei után a sorozat alsós kötetei is
                       elnyerték a Szép Magyar Könyv díjat.
                       A könyvek célja, hogy a gyerekek lépésrõl lépésre
                       játékos és életszerû feladatokon,
                       saját megfigyeléseiken és tapasztalataikon keresztül
                       jussanak el a matematikai törvényszerûségek
                       felismeréséhez. A fokozatosan felépülõ feladatok
                       biztosítják a tanulók sikerélményét és önálló
                       munkavégzésének örömét, így természetes módon
                       alakítják ki a logikus gondolkodást és a számolási
                       eljárásokban való biztonságot. Könyveinkben kedves,
                       humoros, a matematikai tartalom lényeges elemét
 M·ZAIK
                       megragadó ábrák találhatók.
                       A Számolófüzet lehetõséget biztosít a mennyiségi
                       és minõségi differenciálásra, gyakorlásra önállóan is
                       használható.

A MOZAIK KIADÓ KÖNYVAJÁNLATA ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
                               Földvári Erika        Lassúné Ruskó Renáta
             Földvári Erika


         OLVASÓKÖNYV
          negyedik osztályosoknak
                          NYELVTAN           ÉNEK-ZENE
                                           Munkatankönyv
                            Munkatankönyv
                              Második félév
                                       4                  4

M·ZAIK     M·ZAIK               M·ZAIK             M·ZAIK
       Mozaik Kiadó . 6701 Szeged, Pf. 301., Tel.: (62) 470-101; E-mail: kiado@mozaik.info.hu
       Mozaik könyvesbolt . 1082 Budapest, Üllôi út 70., Tel./Fax: 31-42-612

       www.mozaik.info.hu
       MS-1416

                                                M·ZAIK       www.mozaik.info.hu
                                                                    M·ZAIK
                                                                     www.mozaik.info.hu
                        Vízimadarak és védett birodalmuk                        1.  Egészítsd ki a mondatokat a szürke gém színeivel az elõzõ oldali kép alap-
                                                                  ján!
                        A víz és a vízpart számos madár élõhelye. Ennek                   A madár tollazata túlnyomórészt                     .....................................................................
                        oka, hogy itt bõségesen találnak táplálékot, búvó-
                        és fészkelõhelyet.                                  Feje és nyaka ........................................ Fején             .......................................  bóbitát
                                                                  visel. Hosszú csõre ............................................... színû.                                      A vízimadarak csõrének alakja rend-
                        GÉMEK, RÉCÉK                                                                                                               kívül változatos. Véleményed szerint
                                                                                                                                             miért különbözik a kanalasgém
                        Vizeink gyakori madarai a nagy                         2.  Bizonyítsd a szempontokhoz írt válaszaiddal, hogy a récék vízimadarak!                                        és a gulipán csõre?
    A gémek legismertebb hazai       testû, hosszú nyakú gémek. Rend-
                                                                  Testalak:      ..............................................     Tollazat:     ...............................................
  képviselõje a védett szürke gém.      szerint akkor láthatók, amikor
Figyeld meg a testtartását repüléskor!     hosszú, vékony lábukkal                               Láb:    ........................................................     Mozgásforma:          ..................................
                        a sekély vizekben halásznak.
                        Amint egy halat megpillan-                  Az úszórécék   3.  Írd le, mi a különbség a két állat lerajzolt testrészei között!
                                                        a vízfelszín
                        tanak, keskeny, hosszú csõ-                    közelében,
                        rükkel azonnal megragadják.                míg a bukórécék
                        A halakon kívül békákat, rovaro-            mélyebbre merülve
                        kat is fogyasztanak.                  szerzik táplálékukat.

                        A récék a gémeknél kisebb termetû madarak. Lábuk, nyakuk is
                        rövidebb. Csónak alakú testüket vastag, vízhatlan tollazat borítja.
                        Úszóhártyás lábukkal remekül úsznak. Széles, lapos csõrükkel             ............................................................   csõr      ............................................................
                        növényeket, valamint apró állatokat szedegetnek ki a vízbõl.
                        A hazánkban fészkelõ gémek és récék többsége a telet melegebb            ............................................................     láb    ............................................................

                        vidéken tölti.                                 4.  Hogyan kapcsolódnak az élõlények egymáshoz a táplálékláncban?
                                                                  Folytasd a nyilak berajzolását!
   Leggyakoribb úszórécénk a tõkés      VÉDETT VÍZIVILÁG
     réce. A hím (gácsér) tollazata
   színesebb, mint a tojóé. Keress rá    Vízimadaraink élõhelyei hazánkban sok helyen természetvédelmi                                                                                       Nézz utána, hol fészkel hazánkban
             magyarázatot!     oltalom alatt állnak. Így a Fertõ–Hanság Nemzeti Parkban is, amely                                                                                    a kanalasgém!
                        a Fertõ tó és környékének természeti értékeit védi. A tóban halak,
                        a nádrengetegben rovarok és madarak sokasága él. A nemzeti park
                        része a nedves rétekkel, erdõkkel tarkított Hanság is.

 1                                               3
                                                                5.  A repülõ madarakat röpképük alapján ismerheted fel. Milyen jellemzõket
                                                                  kell megvizsgálni egy röpképen, hogy a madarat felismerhesd?
 2                                               4
                                                                   Jól jegyezd meg!
                                                                Gémek: többnyire nagy testû, hosszú nyakú, hosszú lábú vízima-
                                                                darak. Hosszú, keskeny csõrükkel fõleg halakra vadásznak.
                                                                Récék: testük csónak alakú, tollazatuk vízálló, rövid lábuk úszó-
                                                                hártyás. Csõrük széles, lapos.
                                                                Fertõ–Hanság Nemzeti Park: a Fertõ tó és környéke, valamint                                               Sorold fel, mely tulajdonságai
A Fertõ-tómelléki dombság növényzetének dísze a pókbangó (1). A tavat délkeletrõl szegélyezõ szikes („sós”) réteken él                                                                                  alapján rokona a nagy kócsag
a bíbic (2), a gólyatöcs (3). A tó nádasában költ a búbos vöcsök (4) és a park címermadara, a nagy kócsag is.
                                                                a Hanság természeti értékeit védi.
                                                                                                                                             a szürke gémnek!

                     46                                                                                                                    47
                       Madarak a földön                            1.  Jegyezd a felsoroltakhoz a mezei pacsirta tulajdonságait!

                       és a levegõben                                Mérete:      .................................................   Színe:     ....................................................

                                                             Szárnya: ...............................................         Lábujjai:       ..............................................
                       A mezõn sokféle madár él. Néme-
                       lyek fõleg a talajon tartózkodnak,                   2.  Írj az elõzõ feladatba T betût a talajon való életmóddal, R betût a jó repü-
                       mások inkább a levegõben szárnyalva                     lõképességgel összefüggõ jellemzõk mellé!
 A mezei pacsirta fején a tollbóbita    figyelik a tájat.                                                                                                         A mindenütt gyakori búbos pacsirtát
rövid, de a farkán a tollak hosszúak.                                        3.  Színezd ki a szarka rajzát! Írj egy-egy                                                c)      keskeny, felálló tollbóbitája és rövid
  Jellemezd a tollazatának színét!                                           jellemzõt a megjelölt részekhez!                                                           farktollai különböztetik meg mezei
                       A CSENGÕ HANGÚ ÉNEKES
                                                                                                                             b)          rokonától. A mezei pacsirtától
                       A magyar emberek kedvelt madara a veréb nagyságú mezei            a) ..............................................................                                          eltérõen állandó madarunk.
                       pacsirta. Dallamos énekét fõleg akkor hallani, amikor
                                                             b) ..............................................................
                       megnyúlt, hegyes szárnyával csapdosva a magasba emelkedik.
                                                                                                             a)
                       Innen összecsukott szárnyakkal zuhan lefelé.                 c)  ..............................................................                                            mezei pacsirta
                       Többnyire a talajon tartózkodik, ahol kis termete és barnás
                       tollazata miatt szinte észrevehetetlen. Hosszú, erõs lábuj-            ..............................................................

                       jaival lapulva fut. Eközben rövid, hegyes végû csõrével         4.  Rendezd az állítások betûjelét a halmazokba!
                       rovarokat, magvakat csipeget fel. Tojásait növé-
                       nyekkel bélelt talajmélyedésben költi ki. A fiókákat             a) galamb nagyságú; b) talajon táplálkozik; c) földön fészkel;
                       a szülõk hernyókkal etetik. A mezei pacsirta õsszel             d) hulladékeltakarító; e) társasan él; f) védett madár; g) állandó                                                    szarka
                       melegebb tájakra vonul. Védett madár.                    madarunk; h) farktollai fényesen csillognak
 A mezei pacsirtát a talajon a hátsó
    lábujj hosszú karma segíti
  egyensúlyának megtartásában.                                           5.  Válassz a mezei pacsirtának és a szarkának táplálékot! Kösd a megfelelõ
                       A KÖZMONDÁSOK MADARA                             madár rajzához!
                                                                                                         lepke
                       A galamb nagyságú, fekete-fehér tollazatú szarka                                       giliszta                                   szöcske
                                                                    sáska
                       a fákkal tarkított, nyílt mezõk madara. Sötét tollai fényesen
                       csillognak. Faroktollai hosszúak. Erõs lábával a fákon és a föl-                                                        szõlõ
                                                                                     búzaszem
                       dön is biztonságosan mozog. A talajon nagy, vastag csõrével              gyík                                                             hernyó
                       rovarokat, gilisztákat, csigákat ragad meg. Nem veti meg a bé-
                                                                                                         béka
                       kákat, tojásokat, madárfiókákat sem. A mezõ hulladékeltaka-                         csiga
                         rítója, mivel elfogyasztja az elpusztult állatok tetemét is.                                                              gyík
                                 Vele viszont a mezõn zsákmányoló héja táp-                                          cseresznye                              fûmag
                                 lálkozik.
                                                                                                                mezei pocok
                       Tetõvel ellátott, különleges gallyfészkét a fák ágai közé építi,
    Mirõl ismered fel a szarkát?     majd sárral megerõsíti, és fûvel kibéleli. A párok itt nevelik a fió-
                       kákat azok teljes kitollasodásáig. A szarka az év nagy részében
  Nézz utána, mivel táplálkoznak      csoportosan él. Állandó madarunk.                    6.  Pótold a táplálkozási láncban a hiányzó élõlények nevét!
     a képen látható madarak!
                                                             csalánlevél          hernyó        ................................   ...............................    héja

                                                              Jól jegyezd meg!
                                                           Mezei pacsirta: kistermetû, barnás tollazatú, védett madár. Nagy,
                                                           hegyes szárnyával jól repül, de hosszú lábujjaival a talajon is ügye-
                                                           sen mozog. Rövid csõrével itt szerzi rovarokból, magvakból álló
                                                           táplálékát. Itt is fészkel.
                                                           Szarka: hosszú farktollú, fekete-fehér színû, galamb nagyságú
                                                           madár. Kisebb állatokat fogyaszt, amelyeket erõteljes csõrével                                              Sorolj fel néhány szarkával
                                                           ragad meg. Csoportosan él, fákon fészkel.                                                        kapcsolatos szólást, közmondást!
                                                                                                                                        Melyik mit jelent?

                    62                                                                                                                63
Category I – Silver award:
Extract from the evaluation by the jury:

The content of the textbook is clearly relevant to the needs of the students; it is
related to everyday life. There is a good connection between pictures and text.
The double page principle is followed systematically throughout the textbook.
The layout of the double pages is consistent which makes the finding of
information easier. For example, most important information is given at the end
of every double page. The texts are not too long but sometimes rather many
terms are printed in bold. To acquire and master so many terms for active usage
may be difficult for some children. At the end of chapters, lexicons are used.
Lexicons include both text and picture that makes the understanding of the
concept easier.

								
To top