MATA PELAJARAN VOKASIONAL by hvg98489

VIEWS: 16,166 PAGES: 34

									    KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN
   MATA PELAJARAN VOKASIONAL
     DI SEKOLAH MENENGAH
      AKADEMIK HARIANMATA PELAJARAN VOKASIONAL    PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM
    KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA
        KUALA LUMPUR
           2003
                    PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran
vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah
menengah akademik harian mulai tahun 2002.     Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata
pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).


Matlamat Program MPV

Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam
bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan,
memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi


Objektif-Objektif Program

•  Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat
  mereka
•  Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam
  ketukangan tangan
•  Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik
•  Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam
  perindustrian negara


Penawaran MPV di Sekolah

Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan
1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah
(mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu
kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam
masa 8 w aktu seminggu.


Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran

Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian
KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:
                        2
    (i)   Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta
        ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.
    (ii)  Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang
        ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata
        pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan.           Walau
        bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang
        memerlukan guru berkaitan.
    (iii)  Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu
        MPV.   Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata
        pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang
        mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer,
        mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik
        dalam peper iksaan tersebut.    Lain-lain Kriteria

    (iv)  Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej
        Komuniti, Pusat Giat Mara.   Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam
        perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan.
    (v)   Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh
        membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran
        ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis
        Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’
    (vi)  Sekolah  yang  pernah/sedang    mengendalikan  Sekolah  Ke  Kerjaya  akan
        memudahkan pengendalian MPV.
    (vii)  JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan
        taburan penaw aran 22 MPV     mengikut daerah harus memudahkan murid
        mengambil mata pelajaran ini.Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran
bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada
murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid
dan PIBG perlu dikendalikan.
                         3
Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata- mata pelajaran teras SPM. Mereka
juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan,
Pendidikan Seni atau Reka Cipta. Walau bagaimanapun, murid tidak boleh membuat kombinasi
dengan mata- mata pelajaran yang ada kaitan seperti:


    (i)   Mata pelajaran berasaskan binaan, Kejuruteraan, ketukangan seperti Pembinaan
        Domestik  dan  Menservis  Peralatan  Domestik  Elektrik  dengan  Teknologi
        Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan
    (ii)  Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan
        Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga
    (iii)  Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri, Tanaman
        Makanan dengan Sains Pertanian
    (iv)  Mata pelajaran berasaskan komputer     seperti Produksi   Multimedia, Grafik
        Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi MaklumatBahan-Bahan Kurikulum

Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan
berikut untuk setiap mata pelajaran
•  Sukatan Pelajaran
•  Huraian Sukatan Pelajaran
•  Modul Pembelajaran (pengganti buku teks)
Tenaga Pengajar dan Latihan Guru

•  Pada peringkat per mulaan, guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup,
  Teknologi Kejuruteraan, Lukisan Kejuruteraan, Pendidikan Seni, Ekonomi Rumah Tangga dan
  Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut.
•  Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. JPN perlu
  memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini.
•  Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali, sekolah perlu mendapatkan tenaga
  pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan
•  Untuk rancangan masa panjang, institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan)
  seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra
  Malaysia dan kolej. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam
  penyediaan bakal-bakal guru.


                         4
             SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN
                VOKASIONAL (MPV)


1. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu
bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah.
Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja
simen fero. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan
cat emulsi dan jubin.   Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga
didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. Murid yang
telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang
pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan
sendiri dalam bidang berkaitan.
2. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT

Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk, membuat dan membaik
pulih perabot. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan
sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi,
rak, meja kecil, bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti
panel dinding, kabinet dapur, siling dan tingkap. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan,
penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih, penghasilan pelbagai jenis tanggam,
pembinaan projek melalui lukisan kerja. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk
mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat
perabot.
3. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA

Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam
bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. Murid
didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan
(typography), penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja.
Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan
lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. Pengalaman
pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran
menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat, semburan serta penghasilan lukisan kerja pada
pelbagai media seperti kertas, kad, polisterin dan perspek. Penghasilan kerja grafik dengan
bantuan komputer (CAS - Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. Melalui mata pelajaran
ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau
mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan.
                        5
4. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik. Murid
dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan
dan kaedah yang betul dan berkesan. Mur id menguasai kemahiran menguji, mengesan dan
mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika, cerek
elektrik, kipas, peti sejuk, alatan audio video. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan
kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik.
5. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN

Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang
pengendalian dan penyajian makanan. Dalam pembelajaran katering, murid mempraktikkan
kemahiran menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi
asas.   Dalam  pembelajaran penyajian, murid mengenal pasti peralatan menghidang,
menyediakan peranggu meja, menggubah bunga, melipat napkin dan mempraktikkan prosedur
melayan pelanggan. Dengan kemahiran yang diperoleh, murid boleh berkecimpung dalam bidang
katering atau masakan sebagai tukang masak, peramu saji atau pembantu katerer.
6. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN

Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang
pembuatan pakaian. Murid mereka dan melakar pakaian, mendraf pola dan membuat
penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus, skirt, slek, baju kurung dan kebaya. Mereka
perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian; mengenal pasti, memilih
dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian; dan membuat anggaran perbelanjaan.
Dengan kemahiran asas ini, murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit,
pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen.
7. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI

Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan
hiasan, menyenggara nurseri tumbuhan hiasan, merancang dan membina lanskap dengan
menggunakan teknologi semasa. Murid terlibat dalam kerja- kerja amali di tapak nurseri dan di
kaw asan perlandskapan. Murid perlu merancang, membina dan menyenggara kaw asan
landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. Di antara kemahiran
yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam
industri landskap; melakukan pembiakan tumbuhan; merancang; melukis pelan dan mereka
bentuk landskap; membina landskap lembut dan kejur; menyenggara kaw asan landskap; dan
mengurus perniagaan.   Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah
mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap.
                       6
8. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN

Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan
seperti buah-buahan, sayur-sayuran, herba, ulaman dan cendaw an. Murid menjalankan kerja
amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan, pembajaan,
sistem pengairan, kaw alan perosak dan penyakit, pengendalian lepas tuai dan penyimpanan
rekod ladang. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan
beberapa jenis tanaman seperti pisang, tembikai, saw i, pegaga, ulam raja dan cendaw an tiram.
Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buah-
buahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik
pertanian.
9. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam
kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC, G.I dan poli paip. Murid
juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki, basin, show er dan pili.
Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan
sendiri.
10. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam
bidang pendaw aian elektr ik.  Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai
kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel, menyambung litar asas, melukis dan
mentafsir gambarajah litar satu fasa, menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik.
Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka
perniagaan sendir i.11. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam
pelbagai jenis ker ja kimpalan. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja
kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. Kemahiran yang
dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina, proses penyediaan
bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. Melalui mata pelajaran ini
murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja
kimpalan.12. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam
bidang menservis kenderaan. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja
menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. Murid menguasai kemahiran
menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan, penyejukan,
pelinciran dan brek. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau
bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan.
                        7
13. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam
kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan, menggantikan
komponen dan menguji kefungsian motosikal. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis
motosikal berkuasa 110 c.c. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c.c. ke baw ah dengan sistem
kluc. Murid juga menservis sistem brek, elektr ik dan elektronik, tayar, trans misi, dan bahan api.
Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. Melalui mata
pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis
motosikal.


14. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN
  PENYAMANAN UDARA

Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam
bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Murid mengamalkan
langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas, penyambungan dan meraw at serta
mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Mur id juga mempelajari kerja
mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Melalui mata pelajaran
ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis
peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik.


15. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN

Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. Murid
mengamalkan kemahiran dalam penyediaan, penyimpanan dan pembungkusan pelbagai
makanan iaitu konfeksionari, minuman, hasil fermentasi, hasil ikan, hasil daging dan tenusu serta
snek. Murid juga membuat pengiraan kos.      Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini
membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan.16. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT

Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat
solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Kemahiran ini
merangkumi mencuci, menjaga, meraw at, menggunting, mengkrinting dan mew arna rambut.
Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka, solekan asas dan khas serta
membela dan menjaga kuku. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid
membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut.17. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS

Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan
menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan.
Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna, reka bentuk corak dan penataan cahaya. Murid
mempraktikkan kemahiran teknik mengecat, memasang kertas penghias dinding, menggubah
bunga dan menggantung langsir. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif.
Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri
dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman.

                        8
18. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanak-
kanak. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap
pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran
menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang.
Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. Murid
mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan
kanak- kanak, ibu bapa dan masyarakat. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka
perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika.19. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK

Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan
penjagaan kesejahteraan w arga tua. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi
makanan, kebersihan diri, pergerakan, riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang
selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara
menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua, mengeratkan perhubungan
positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. Melalui mata pelajaran
ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja
sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri.20. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI

Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar,
ikan hiasan dan haiw an rekreasi. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah, kolam dan
akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. Mereka melakukan kerja
pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. Murid juga
mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh
murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi, membekal
benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi.21. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA

Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori, proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan
multimedia yang menarik dan berkualiti. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain
termasuk pengendalian komputer, perakam kamera video, kamera (still picture), alat perakam
audio dan alat pengimbas imej. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio
dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik,
video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. Selepas tamat pengajian, pelajar boleh
menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio.
                        9
22. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER

Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta
kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. Pelajar juga memperoleh kemahiran
menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan.
Selain itu, pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain
seperti pengimbas, pencetak, kamera digital. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh
pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman.
Nota:

Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang
mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja, Komunikasi dan Keusahaw anan.
                       10
       JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL
          DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN
               (Tahun 2002 –2005)

                                     Tahun Pelaksanaan
Bil.       Mata Pelajaran Vokasional
                                 2002    2003      2004    2005
                                (Fasa 1)  (Fasa 2)    (Fasa 3)  (Fasa 4)
 1.  Pembinaan Domestik                     x

 2.  Membuat Perabot                       x

 3.  Seni Reka Tanda                       x

 4.  Menservis Peralatan Elektrik Domestik            x

 5.  Rekaan dan Jahitan Pakaian                 x

 6.  Katering dan Penyajian                   x

 7.  Landskap dan Nurseri                    x

 8.  Tanaman Makanan                       x

 9.  Pemprosesan Makanan                                  x

 10. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi                             x

 11. Produksi Multimedia                           x

 12. Grafik Berkomputer                            x

 13. Pendawaian Domestik                                   x

 14. Menservis Automobil                                   x

    Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan
 15.                                             x
    Udara

 16. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak                         x

 17. Hiasan Dalaman Asas                                   x

 18. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut                           x

 19. Kerja Paip Domestik                                        x

 20. Kimpalan Arka dan Gas                                       x

 21. Menservis Motosikal                                        x

 22. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik                            x

    Bil. mata pelaj aran mengikut tahun             8     2       8     4

    Jumlah mata pelajaran sehingga 2005                      22

                Nota:  X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4
        Mata Pelajaran Bil. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada
        tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. (keputusan
        Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002)
                          11
  Tahun     Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah        Bidang
Pelaksanaan*          Akademik                Usaha

2002 1.     Pembinaan Domestik               Pembinaan

Fasa 1 2.    Membuat Perabot                 Pembuatan
    3.    Seni Reka Tanda                 Pembuatan
    4.    Menservis Peralatan Elektrik Domestik      Pembuatan
    5.    Rekaan dan Jahitan Pakaian           ERT
    6.    Katering dan Penyajian             ERT
    7.    Landskap dan Nurseri              Teknotani
    8.    Tanaman Makanan                 Teknotani

2003 9.     Produksi Multimedia               Aplikasi Komputer
Fasa 2 10.   Grafik Berkomputer               Aplikasi Komputer

2004 11.    Pendaw aian Domestik              Pembinaan

Fasa 3 12.   Menservis Automobil               Pembuatan
    13.   Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan  Pembuatan
        Udara
    14.   Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut       ERT
    15.   Hiasan Dalaman Asas               Pembinaan & ERT,
    16.   Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak     ERT
    17.   Pemprosesan Makanan               ERT

    18.   Akuakultur dan Haiw an Rekreasi         Teknotani

2005 19.    Kerja Paip Domestik               Pembinaan
Fasa 4 20.   Kimpalan Arka dan Gas              Pembinaan
    21.   Menservis Motosikal               Pembuatan
    22.   Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik  ERT
 * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4
 ERT – Ekonomi Rumah Tangga
                     12
SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL


         SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG
         MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002

          Negeri dan Sekolah           Daerah     MPV 1  MPV 2
NEGERI PERLIS
 1 SMK Syed Hassan, 01000 Kangar               Kangar     SRT   KP
 2 SMK Tengku Suleiman, 02400 Kangar             Kangar     SRT   LN

NEGERI KEDAH
 3 SMK Dato’ Syed Ahmad, 06300 Kuala Nerang        Padang Terap   RJP   LN
 4 SMK Tunku Putera, 09100 Baling              Baling     LN   TM
 5                            Kuala Muda /
   SMK Sungai Pasir, 08000 Sungai Petani                 RJP   LN
                               Yan
 6 SMK Tunku Abdul Malik, Alor Merah, 05240 Alor Setar.  Kota Setar    KP   LN
 7 SMK Seri Mahawangsa, 06000 Jitra            Kubang Pasu    MP   KP
 8 SMK Simpang Kuala, 05400 Alor Setar           Kota Setar    SRT   MP
 9 SMK Tunku Panglima Besar, 09000 Kulim         Kulim/ B. Baru  KP   LN

NEGERI PULAU PINANG

10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi, 13200 Kepala Batas,    Kepala Batas   MPED   KP
  Seberang Perai.
                               S. Perai    MP   KP
11 SMK Simpang Empat ,14100 Simpang Ampat
                               Selatan
12 SMK Air Itam, Jalan Thean Teik, 11500 Pulau Pinang     Pulau    MPED   RJP

13 SMK Sri Muda, 13000 Penaga, Seberang Perai       S. Perai Utara  MPED   KP
14 SMK Raja Tun Uda, Jalan Tengah, 11950 Bayan Lepas   Bayan Lepas    MP   KP

NEGERI PERAK
15 SMK Ulu Kinta, 31150 Ulu Kinta               Kinta     KP   LN
16 SMK Alang Iskandar, 34300 Bagan Serai           Kerian     RJP   KP

17 SMK Tengku Menteri, 34850 Cangkat Jering          Larut     SRT   TM
18 SMK Tajul Ariffin, 33800 Manong             K.Kangsar    SRT   KP
19 SMK Aminuddin Baki, 31200 Chemor              Kinta     SRT   KP
20 SMK Sheikh Abd.Ghani, JalanSungkai, 35500 Bidor     B. Padang    KP   LN
21 SMK Sultan Abdullah , 36600 Cenderong Balai       Hilir Perak   KP   LN
22 SMK Batu Sepuluh, Lekir, 32020 Sitiawan         Manjung     LN   SRT
23 SMK Dato Ahmad, 34400 Lenggong              Lenggong    SRT   RJP
24 SMK (P) Treacher Methodist, 34007 Taiping         Larut     RJP   KP
25 SMK Seri Iskandar, 32600 Bota               Parit     LN   SRT

                         13
NEGERI SELANGOR
26 SMK Jalan Reko, Jalan Reko, 43000 Kajang          H.Langat   LN   KP
27 SMK Seri Serdang, 43300 Seri Kembangan           Petaling   LN   KP
28 SMK Jugra, Jalan Jugra, 42700 Banting            K.Langat   RJP   LN
29 SMK T.A. Rahman Putra, 45200 Sabak Bernam          S.Bernam   SRT  RJP
30 SMK Taman Medan, Km 12 Jln. Klang Lama, 46000 P. Jaya    Petaling   KP   LN
31 SMK Bukit Changgang, 42700 Banting             K.Langat   SRT   KP
32 SMK Dato Hamzah, 42000 Pelabuhan Klang            Klang    SRT   LN
33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru, 41050 Klang           Klang    SRT  RJP
34 SMK Seri Selayang, 61800 Batu Caves             Gombak    SRT  RJP
35 SMK Pengkalan Permatang, 45000 Kuala Selangor        Kuala
                                      MPED  SRT
                                Selangor

W. P. KUALA LUMPUR
36 SMK Datok Lokman, 55100 Kuala Lumpur.            Keramat   MP   LN
37 SMK Wangsa Melawati, 53300 Kuala Lumpur           Sen tul   MP   LN
38 SMK Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur.        Bangsar    LN  MPED
39 SMK Cheras, 56000 Kuala Lumpur.                Pudu    SRT   KP
40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang, 5500 K.L.          Keramat   SRT   KP
41 SMK(P) Air Panas, 53200 Kuala Lumpur.            Sentul   RJP   KP

42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih, 53200 Kuala Lumpur.  Bangsar    PD   LN

NEGERI SEMBILAN
43 SMK Labu 71900 Labu                      Labu    PD   LN
44 SMK Datuk Undang Abdul Manap, 73100 Johol           Johol    LN  SRT
45 SMK Datuk Undang Jelebu, 71600 Kuala Klawang        K. Kelawang  TM   -
46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau               Rembau    LN   -
47 SMK ZAABA,Kuala Pilah                    K.Pilah   MP   KP
48 SMK Pendeta Za'ba, 70400 Seremban.             Seremban    LN  SRT
49 SMK Mambau, 70300 Seremban                 Seremban    LN   KP
50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, 71600 Kuala Kelawang.    K. Kelawang  LN   -

NEGERI M ELAKA
51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah                 Jasin   RJP  SRT
52 SMK Ade Putra, Masjid Tanah, 78300 Melaka         Alor Gajah  SRT   KP
53 SMK Sungai Rambai,  Sungai Rambai, 77400 Melaka       Jasin    PD   TM
54 SMK Rahmat, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka.        Alor Gajah   KP   LN
55 SMK Iskandar Shah, Jasin                   Jasin    KP   TM


                        14
NEGERI JOHOR
56 SMK Datuk Menteri, Ayer Hitam, 86100 Batu Pahat.     Batu Pahat  SRT  MP
57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2, Jalan Genuang, 85000
                               Segamat   SRT  KP
  Segamat
58 SMK LKTP Belitong, 85000 Kluang.              Kluang    PD  KP
59 SMK Parit Bunga, KM 5, Parit, Bunga, 8400 Muar.       Muar    SRT  RJP
60 SMK Air Tawar, FELDA Air Tawar 2, 81920 Kota Tinggi.   Kota Tinggi   KP  TM
61 SMK Bandar Tenggara, 81000 Kulai              Kulai    KP  LN
62 SMK Tengku Aris Bendara, Batu 3, Jalan Mersing, 86000
                               Kluang    RJP  LN
  Kluang.
63 SMK Telok Kerang, Pontian                 Pontian    KP  LN
64 SMK Seri Perling, Johor Bahru               J.Bahru   MP   LN
65 SMK Anjung Batu, Mersing                  Mersing   SRT  KP
66 SMK Pekan Baru, Muar                    Muar     LN  KP

NEGERI PAHANG
67 SMK Sungai Lembing, 26200 Kuantan             Kuantan   SRT   -
68 SMK Bukit Goh, 26050 Kuantan                Kuantan   MPED  KP
69 SMK Dato Mahmud Mat, 26600 Pekan              Pekan    MPED  PD
70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan               Pekan    KP  SRT
71 SMK Temerloh, 28000 Temerloh               Temerloh   SRT  RJP
72 SMK Tengku Ampuan Afzan , 28100 Chenor           Maran    KP  PD
73 SMK Padang Tengku, Kuala Lipis                Lipis    TM  LN
74 SMK Seri Mahkota, Kuantan.                 Kuantan   SRT  LN
75 SMK Maran, Maran                      Maran    RJP   -
76 SMK Chanis, 26900 Bandar Tun Razak,            Rompin    SRT  LN

NEGERI T ERENGGANU
77 SMK Geliga, 24000 Kemaman                 Kemaman    MPED  RJP
78 SMK Kompleks Mengabang Telipot, 21030 Kuala Terengganu  Kuala T'ganu  KP  LN

79 SMK Landas, 21820 Ajil                  Hulu T'ganu  MPED  RJP
80 SMK Sultan Ahmad, 21000 Kuala Terengganu         Kuala T'ganu  MP   SRT
81 SMK Sura, 23000 Dungun                   Dungun    PD  SRT
                       15
NEGERI KELANTAN
82 SMK Pangkal Meleret , 18500 Machang         Machang    RJP     LN
83 SMK Beris Panchor, 16320 Bachok            Bachok    RJP     LN
84 SMK Pahi, Kuala Kerai                K.Kerai    SRT     RJP
85 SMK Chetok, 17060 Pasir Mas              P.Mas    RJP     TM
86 SMK Batu Gajah, 17510 Tanah Merah          T.Merah    KP     LN
87 SMK Kadok, K. Bharu                 K.Bharu    KP     LN
88 SMK Puteri Kota Bharu                K.Bharu    RJP     KP

NEGERI SARAWAK
89 SMK Penrissen, 93250 Kuching.            Kuching    LN     -
90 SMK Lutong, 98100 Lutong,Miri.             Miri    RJP     LN
91 SMK Jalan Oya, 96000 Sibu               Sibu     TM     -
92 SMK Seri Patiambun, P.O. Box 317, 98700 Limbang   Limbang    RJP     -
93 SMK Durin, 96000 Sibu.                 Sibu     LN     TM
94 SMK Song, Kapit                    Song     RJP     LN
95 SMK Bintulu, P.O. Box 97, 97007 Bintulu        Bintulu    LN     KP

96 SMK TPDPM Normah , Jalan Itol, 96200 Daro       Daro     TM     RJP

NEGERI SABAH
97 SMK Beaufort, Peti Surat 291, 89158 Beaufort     Beaufort    LN     KP

98 SMK Taun Gusi, Peti Surat 81, 89158 Kota Belud   Kota Belud   SRT     KP
99 SMK Gunsanad Peti Surat 85, 89007 Keningau      Keningau    KP     LN
100 SMK Tenom, Peti Surat 195, 89908 Tenom.       Tenom    SRT     TM
101 SMK Likas, Peti Surat 235, 88856 Kota Kinabalu.  Kota Kinabalu  SRT     LN

102 SMK Balung, Peti Surat 60070 91010 Tawau.      Tawau     LN     TM
103 SMK Benoni, Peti Surat 189, 89608 Papar.       Papar    RJP     LN
104 SMK Sandakan, Peti Surat 1458, 90716 Sandakan   Sandakan    MP     KP105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang     S. Perai   PD  RJP  MP
                        16
SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)
   DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003

     Negeri dan Sekolah           Daerah       MPV 1     MPV 2
   NEGERI PERLIS
   SMK Sy. Ahmad, Tambun Tulang,
 1                          Arau     GB(1 - 25)
   02600 Arau

   SMK Syed Sirajuddin, Jejawi, 02600
 2                          Arau     RJP (1 -25)
   Arau
   NEGERI KEDAH

 3  SMK Chepir, 08200 Sik           Baling Sik     LN(1-25)   RJP(1-25)


 4  SMK Lunas, 09600 Lunas        Kulim Bandar Baharu   KP(1-25)   LN(1-25)


 5  SMK Serdang, 09800 Serdang      Kulim Bandar Baharu   SRT (1 -25)


 6  SMK Tanjung Pauh, 0600 Jitra       Kubang Pasu      KP(1-25)   LN(1-25)


 7  SMK Syed Ibrahim, 06700 Pendang   Padang Terap Pendang   LN(1-25)   KP(1-25)

   SMK Dato Bijaya Setia, 08000 Sg.
 8                      Kuala Muda Yan    RJP(1-25)   MPED(1-25)
   Petani

 9  SMK Kubang Rotan, 06250 Alor Setar     Kota Setar     SRT(1-25)   KP(1-25)

  SMK Tunku Putra, 07100,Padang Mat
10 Sirat                    Langkawi      LN(1-25)   KP(1-25)


11 SMK Mergong, 05350 Alor Setar        Kota Setar     PM(1-25)

   NEGERI PULAU PINANG
   SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad
12                        Pulau       KP(1-25)
   11700 Pulau Pinang

  SMK Seri Balik Pulau, 11020 Balik
13 Pulau                     Pulau       LN(1-25)   KP (1-25)

   SMK Sungai Acheh, 14310 Nibong
14                    Seberang Perai Selatan  KP(1-25)   RJP(1-25)
   Tebal

  SMK Bukit Mertajam, 14000 Bukit
15 Mertajam,               Seberang Perai Tengah   MP(1-25)   KP(1-25)


16 SMK Paya Keladi, 13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara    TM(1-25)


17 SMK Westlands, Pulau Pinang          Pulau      SRT(1-25)


18 SMK Sungai Ara, Pulau Pinang          Pulau       KP(1-25)   MPED(1-25)


                        17
   SMK Datuk Hj. Abd Kadir, 13200 Kepala
19                     Seberang Perai Utara   PM(1-25)
   Batas
   NEGERI PERAK

20 SMK Raja Shariman, 32700 Beruas        Manjung      KP(1-25)

  SMK Pengkalan Hulu, 33100
21 Pengkalan Hulu                Hulu Perak    SRT(1-25)  MPED(1-25)

   SMK Changkat Lada, 36300 Kampong
22                       Perak Tengah    LN(1-25)   KP(1-25)
   Gajah

  SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan
23 Serai                       Krian     PD(1-25)


24 SMK Tun Abdul Razak, 36200 Selekoh       Hilir Perak    GB(1-25)


25 SMK Kg. Pasir Puteh, 31650 Ipoh          Kinta     KP(1-25)


26 SMK Tat Beng, 34800 Trong         Larut Matang Selama  PD(1-25)  RJP(1-25)

  SMK Dato' Seri Maharaja Lela
27 36800 Kampung Gajah             Perak Tengah    LN(1-25)

   SMK Raja Muda Musa, 33007 Kuala
28                       Kuala Kangsar   RJP(1-25)
   Kangsar
   NEGERI SELANGOR

29 SMK Sri Istana Jln. Istana, 41000 Klang     Klang      PM(1-25)  MPED(1-25)

  SMK Kalumpang, 44100 Kerling, Hulu
30 Selangor                   Hulu Selangor   RJP(1-25)   TM(1-25)

   SMK Tiram Jaya, 45500 Tanjung
31                       Kuala Selangor    TM(1-25)
   Karang

  SMK Batu Laut, 42800 T. Sepat, K.
32 Langat                    Kuala Langat    LN(1-25)


33 SMK Cheras Perdana, 43200 Cheras        Petaling     LN(1-25)

  SMK Seksyen 24, Jln.Timun 24/1,
34 40300 S.Alam                  Petaling     LN(1-25)

   SMK Taman Ehsan, Kepong 52100
35                        Gombak      RJP(1-25)
   Kuala Lumpur
   W.P. KUALA LUMPUR
   SMK Padang Tembak, 54100 Kuala
36                         Sentul      KP(1-25)  GB (1 - 25)
   Lumpur

  SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala
37 Lumpur                     Sentul     SRT(1-25)   KP(1-25)

   SMK Bukit Bandaraya, Bangsar, 59000
38                        Bangsar     MPED(1-25)  KP(1-25)
   Kuala Lumpur

39 SMK Cheras, 56000 Kuala Lumpur           Pudu     RJP(2-50)

                         18
   NEGERI SEMBILAN
  SMK Teriang Hilir, 72400 Simpang
40 Durian                  Jelebu    SRT (1-25)  MPED(1-25)

   SMK Pasir Panjang, 71250 Pasir
41                     Port Dickson  SRT(1-25)   LN(1-25)
   Panjang

  SMK Bandar Baru Serting, 72120 B.B.
42 Serting                  Jelebu    LN(1-25)   KP(1-25)


43 SMK Palong 7 (F), 73470 Gemas       Tampin    LN(1-25)   KP(1-25)


44 SMK Jelai (F), 73480 Gemas        Gemas    MP(1-25)   LN(1-25)


45 SMK Gemas, 73400 Gemas          Gemas    LN(1-25)   MPED(1-25)

  SMK Dato Shamsudin Nain
46 71200 Rantau              Port Dickson  LN(1-25)   SRT(1-25)


47 SMK Lui Barat, 72120 Jempol        Jelebu    SRT(1-25)   LN(1-25)

  SMK Dato' Haji Abdul Samad, 71000
48 Port Dickson              Port Dickson  KP(1-25)   LN(1-25)


49 SMK Seri Perpateh, 73430 Gemas      Gemas    GB(1-25)

   NEGERI M ELAKA

50 SMK Air Molek, 75460 Melaka      Melaka Tengah  LN(1-25)   KP(1-25)

  SMK Hang Kasturi, 78300 Masjid
51 Tanah, Melaka             Masjid Tanah  KP(1-25)   LN(1-25)

   SMK Durian Tunggal, 76100 Durian
52                    Melaka Tengah  KP(1-25)   MP(1-25)
   Tunggal

  SMK Selandar, Selandar, 77500
53 Melaka                    Jasin  LN(1-25)   RJP(1-25)

   SMK Tun Tuah, Kg. Lapan, Bachang
54                     Bachang    KP(1-25)
   75200 Melaka

  SMK Seri Mahkota, 77300 Merlimau
55 Melaka                  Merlimau   LN(1-25)   MPED(1-25)

   SMK Lubuk China, Kg. Lubuk China,
56                    Masjid Tanah  PM(1-25)
   78100 Melaka
   NEGERI JOHOR
   SMK Pasir Gudang 1, 81700 Pasir
57                     Johor Bahru  SRT(1-25)
   Gudang
   SMK Taman Daya, Taman Daya,
58                     Johor Bahru  RJP(1-25)  MPED(1-25)
   81100 Johor Bahru

59 SMK Bukit Gambir, 84800 Bukit Gambir     Muar   MP(1-25)


60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar         Muar   RJP(1-25)

                      19
   SMK Dato' Onn, Simpang Lima 83000
61                       Batu Pahat    MPED(1-25)    KP(1-25)
   Batu Pahat

   SMK Sultan Abdul Jalil,
62                       Keluang      PM(1-25)
   Jalan Mersing, 86000 Keluang
   NEGERI PAHANG

63 SMK Dong 27400 Dong               Raub     SRT(1-25)    LN(1-25)


64 SMK (LKTP) Kg. Sertik, 28610 Karak      Bentong      KP(1-25)    LN(1-25)


65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis          Lipis     TM(1-25)


66 SMK Mentakab, 28400 Mentakab        Temerloh      LN(1-25)


67 SMK Pandan, 25150 Kuantan          Kuantan      KP(1-25)    GB (1-25)

   SMK Sungai Koyan, Kuala Lipis, 27650
68                         Lipis    RJP(1-25)    SRT(1-25)
   Raub

69 SMK Chini Timur, 26690 Chini         Pekan      RJP(1-25)


70 SMK Bentong, 28700 Bentong          Bentong     SRT(1-25)    KP(1-25)

   NEGERI T ERENGGANU

71 SMK Kertih, 24300 Kertih, Kemaman      Kemaman      PD(1-25)    LN(1-25)

   SMK Sultan Mansor, 21070 Kuala
72                     Kuala Terengganu   SRT(1-25)    KP(1-25)
   Terengganu

73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi      Hulu Terengganu    PM(1-25)    LN(1-25)


74 SMK Pelagat 22000 Jerteh, Besut         Besut     LN(1-25)    KP(1-25)


75 SMK Saujana 22110 Setiu, Terengganu       Setiu     KP(1-25)

  SMK Tengku Bariah, 21100 Kuala
76 Terengganu                Kuala Terengganu   SRT(1-25)    KP(1-25)


77 SMK Rusila, 21080 Marang           Marang      KP(1-25)    LN(1-25)

  SMK Ibrahim Fikri, 21100 Kuala               GB (Murid Pend.
78 Terengganu                Kuala Terengganu    Khas)
   NEGERI KELANTAN
  SMK Kubang Kerian (2), 16150 Kota
79 Bharu                    Kota Bahru     LN(1-25)    KP(1-25)


80 SMK Abd. Samad 16600 Machang         Machang     SRT(1-25)    RJP(1-25)


81 SMK Kroh 18000Kuala Krai          Kuala Krai     LN(1-25)    RJP(1-25)

                        20
82 SMK Jeram, 16800 Pasir Putih        Pasir Putih   SRT(1-25)  RJP(1-25)


83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru        Kota Bahru    KP(1-25)  SRT(1-25)


84 SMK Kemahang, 17510 Tanah Merah      Tanah Merah    MP(1-25)  RJP(1-25)


85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu       Kota Bahru    SRT(1-25)  KP(1-25)


86 SMK Gual Periok, 17000 Pasir Mas       Pasir Mas    LN(1-25)  TM(1-25)


87 SMK Alor Pasir, 17500 Tanah Merah     Tanah Merah    RJP(1-25)  LN(1-25)


88 SMK Bachok, 16300 Bachok           Bachok     GB(1-25)

   NEGERI SARAWAK

89 SMK Semera, 94800 Simunjan        Kuching/Samarahan  RJP(1-25)  TM(1-25)

   SMK Melugu P.S. 228, 95000 Sri
90                       Sri Aman    TM(1-25)
   Aman

  SMK Lundu, Jln. Lundu Pandan, 94500
91 Lundu                  Kuching/Samarahan  KP(1-25)  LN(1-25)

   SMK Kidurong, P.S. 2078, 97011
92                       Miri/Bintulu   KP(1-25)  LN(1-25)
   Bintulu

  SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub,
93 SEDAYA, 96700 Kanowit               Sibu    LN(1-25)

   SMK Semerah Padi, Petra Jaya,
94                     Kuching/Samarahan  SRT(1-25)  KP(1-25)
   93050 Kuching

95 SMK Marudi, 98050 Baram,          Miri/Bintulu   GB(1-25)

   NEGERI SABAH
  SMK Muhibbah, Jln. Cecily Utara,
96 90000 Sandakan                Sandakan    LN(1-25)  KP(1-25)

   SMK Bukit Garam, Kota Kinabatangan,
97                      Kinabatangan   PM(1-25)
   90200 Sandakan

  SMK Kemabong, P.S. 281, 89908
98 Tenom                     Tenom     MP(1-25)  SRT(1-25)


99 SMK Tawau, P.S. 295, 91007 Tawau       Tawau     KP(1-25)  SRT(1-25)

  SMK Membakut, P.S.51, 89728
100 Membakut                  Membakut    KP(1-25)  LN(1-25)

   SMK Agaseh, P.S. 60254, 91112
101                      Lahat Datu    LN(1-25)
   Lahad Datu

   W.P. LABUAN


                        21
   SMK Membedai, P.S.81367, 87027
102                         Labuan       LN(1-25)     SRT(1-25)
   W.P. Labuan

103 SMK Labuan, P.S. 81094, 87021          Labuan       GB(1-25)   KUNCI

   PD - Pembinaan Domestik

   MP - Membuat Perabot

   SRT - Seni Reka Tanda

   RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian

   KP - Katering dan Penyajian

   LN – Landskap dan Nurseri

   TM – Tanaman Makanan

   MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik


NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional, Pusat
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
                          22
    SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV)

    DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004
                                       JENIS MPV
BIL.     NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH          DAERAH
                                     MPV 1    MPV 2

    NEGERI PERLIS


 1   SMK Syed Alwi, 01000 Kangar            Kangar    MP(1-25)   LN (1-25)    SMK Syed Ahmad, Tambun Tulang, 01000
 2                             Arau    AHR(1-25)
    Kangar 3   SMK Kuala Perlis, 02000 Kuala Perlis, Perlis    Kangar    GB(1-25)
 4   SMK Seriab, 01000 Kangar, Perlis          Kangar    PM(1-25)


    NEGERI KEDAH


    SMK Tengku Laksamana, 06200 Alor Setar
 5                           Kota Setar   MPED(1-25)
    Kedah


                            Padang Terap/
 6   SMK Kubor Panjang, 06760 Alor Setar, Kedah            PD(1-25)
                             Pendang


                             Kuala
 7   SMK Bakar Arang, 08500 Kuala Muda, Kedah            APAK(1-25)
                            Muda/Yan


                             Kuala
 8   SMK Sg. Layar, 08000 Sg. Petani, Kedah              TM(1-25)
                            Muda/Yan


                            Kulim/Bandar
 9   SMK Datuk Lela Pahlawan, 09400 P. Serai             MA(1-25)
                              Baru10   SMK Tunku Abd. Aziz, 06650 Alor Setar, Kedah   Kota Setar   LN(1-25)
11   SMK Pokok Sena, 06400 Pokok Sena, Kedah     Kota Setar   SRT(1 - 25)                         23
                            Kuala
12  SMK Tunku Sulong, 08700 Gurun, Kedah               RJP(1-25)
                            Muda/Yan13  SMK Ayer Hangat, 07000 Langkawi          Langkawi    KP(1-25)
14  SMK Syed Abu Bakar, 09200 Kupang , Kedah     Baling/Sik   Pen. D(1-25)
15  SMK Permatamg Bonglai, Kubang Pasu, Kedah    Kubang Pasu   GB(1-25)
16  SMK Pulau Nyior, Kubang Pasu, Kedah       Kubang Pasu   PM(1-25)


   NEGERI PULAU PINANG


   SMK Sama Gagah , 13500 Permatang Pauh
17                          Seberang Perai  Pen.D(1-25)
   Seberang Prai, PULAU PINANG


   SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit
18                          Seberang Perai  PD(1 - 25)
   Mertajam, Seberang Perai PULAU PINANG


   SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng
19                          Pulau Pinang   HDA(1-25)
   11200 PULAU PINANG


   SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda      S. Perai
20  14000 Bukit Mertajam, Seberang Prai PULAU             SRT(1-25)
                            Tengah
   PINANG


   SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai        S. Perai
21                                   MP(1-25)   PMDR(1-25)
   Jawi, Seberang Perai Selatan PULAU PINANG     Selatan


                                            ##SRT
   SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee
22                          Pulau Pinang   GB(1-25)    (Tahun
   10400 PULAU PINANG
                                            2003)


   SMK Datuk Haji Ahmad Said, Sungai Dua,
23                          Butterworth   PM(1-25)
   13500 Butterworth, Pulau Pinang


   SMK Teluk Air Tawar, 13500 Butterworth, Pulau
24                          Butterworth   GB(1-25)
   Pinang


   NEGERI PERAK

                        24
25  SMK Pantai Remis, 34900 Pantai Remis, Perak    Manjung    PMDR(1-25)
26  SMK Ulu Bernam, 36500 Ulu Bernam, Perak      Hilir Perak  TM(1-25)   SMK Temenggong Kati, 33020 Kuala Kangsar,
27                          Kuala Kangsar  TM(1-25)
   Perak28  SMK Rapat Setia, 31350 Ipoh, Perak          Kinta    PMDR(1-25)
29  SMK Simpang Pulai, 31300 Ipoh, Perak         Kinta    KP(1-25)   SMK Air Kuning, 31920 Mambang Diawan,
30                          Batang Padang  LN(1-25)
   Perak31  SMK Pekan Baru, 34200 Parit Buntar, Perak      Kerian    LN(1-25)   SMK Panglima Bukit Gantang, 34200 Parit
32                            Kerian    SRT(1-25)
   Buntar, Perak33  SMK Kuala Kurau, 34350 Kuala Kurau, Perak      Kerian    MP(1-25)


                                          ## KP
34  SMK Raja Shariman, 32700 Bruas           Manjung    GB(1-25)  (Tahun
                                          2003)

                                          ## PD
35  SMK Abu Bakar Al Baqir, 34300 Bagan Serai      Krian    Pe.m(1-25)  (Tahun
                                          2003)

                                          ## GB
36  SMK Tun Abdul Razak, 36200 Selekoh         Hilir Perak  PM(1-25)  (Tahun
                                          2003)

                                          ## KP
37  SMK Kg. Pasir Puteh, 31650 Ipoh, Perak        Kinta    GB(1-25)  (Tahun
                                          2003)

                                          ## LN
   SMK Dato' Sri Maharaja Lela, 36800 Kg. Gajah,
38                          Perak Tengah   GB(1-25)  (Tahun
   Perak
                                          2003)

                         25
                                          ## RJP
   SMK Raja Muda Musa, 33007 Kuala Kangsar,
39                          Kuala Kangsar  PM(1-25)   (Tahun
   Perak
                                           2003)


   SMK Sultan Abdul Aziz, 36000 Teluk Intan,
40                           Hilir Perak  AHR(1-25)  Pe.m(1-25)
   Perak41  SMK Seri Tapah, 35000 Tapah, Perak        Batang Padang  GB(1-25)  Pe.m(1-25)   SMK Dato' Bendahara CM Yusof, 31800 Tanjung
42                          Perak Tengah   GB(1-25)
   Tualang, Perak43  SMK Kamunting, Kamunting, Perak           Krian    PM(1-25)


   NEGERI SELANGOR


   SMK Perempuan, Taman Petaling, 46000
44                            Petaling   PMDR(1-25)
   Petaling, Jaya, Selangor


   SMK Abdul Jalil Batu 14,  43100 Hulu Langat,
45                           Hulu Langat  SRT(1-25)
   Selangor


   SMK Subang Jaya, SS 14/6 47500 Subang Jaya,
46                            Petaling   KP(1-25)
   Selangor


   SMK Seri Indah, 43300 Seri Kembangan,
47                            Petaling   APAK(1-25)
   Selangor


   SMK Rantau Panjang, Jalan Kapar Klang.
48                            Klang    LN(1-25)
   Selangor


   SMK Pandamaran Jaya, Jalan Young,42000
49                            Klang    PD(1-25)
   Pelabuhan Klang, Selangor


   SMK Sg. Rawang , 43950 Sungai Pelek,
50                            Sepang    TM(1-25)
   Selangor51  SMK Jenjarom, 42600 Jenjarom, Selangor      Kuala Langat   LN(1-25)
                         26
   SMK Bagan Terap, 45300 Sungai Besar,
52                           Sabak Bernam   TM(1-25)
   Selangor


   SMK Pandan Indah, Jalan Pandan Ilmu, Pandan
53                            Ampang     RJP(1-25)
   Indah,  55100 Ampang.54  SMK Bandar Baru Batang kali,44300 Btg kali    Hulu Selangor  MA(1-25)
55  SMK Jalan Bukit ,Jln. Bukit 43000 kajang      Hulu Langat  MPED(1-25)
56  SMK Puchong Utama,47100 Puchong, Selangor      Petaling    LN(1-25)
57  SMK Jeram, Jeram, Selangor            Hulu Selangor  GB(1-25)
58  SMK Ulu Kelang, Selangor               Klang     PM(1-25)
59  SMK Johari, Beranang, Selangor           Hulu Langat   GB(1-25)


   W.P. KUALA LUMPUR


   SMK Raja Ali, KM 8, Jalan Ipoh, 51200 Kuala
60                            Sentul    PMDR(1-25)
   Lumpur


   SMK Sri Rampai, Jalan Renjang, Setapak,
61                            Keramat    MPED(1-25)
   53300 Kuala Lumpur


   SMK Petaling, Batu 6, Jalan Klang Lama, 46000
62                            Bangsar    SRT(1-25)  KP(1-25)
   Kuala Lumpur


   SMK Taman Setia Wangsa, Jalan Bukit
63                            Keramat    HDA(1-25)  PM(1-25)
   Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur


   SMK Seri Pantai, Kg. Kerinchi, 59200 Kuala
64                            Bangsar    GB(1-25)
   Lumpur


   NEGERI SEMBILAN

                         27
   SMK Batu Kikir, 72200 Batu Kikir, Negeri            MPPPU(1 -
65                           Jempol
   Sembilan                             25)


   SMK Datuk Mohd. Yusof, 71150 Linggi, Negeri
66                          Port Dickson  LN(1 - 25)
   Sembilan


   SMK Dato' Klana Putra, 71750 Lenggeng,
67                           Seremban   RJP(1 - 25)
   Negeri Sembilan


   SMK Dato' Mohd Said, 71800 Nilai, Negeri
68                           Seremban   Pe. m(1 - 25)
   Sembilan


   SMK Serting Hilir Kompleks, 72120 Bandar Baru
69                           Jempol    KP(1 - 25)
   Serting, Negeri Sembilan


   SMK Datuk Abdullah, Astana Raja Kota, 71350
70                           Rembau    SRT(1 - 25)
   Rembau, Negeri Sembilan


   SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh,
71                          Gemencheh    PM(1-25)
   Negeri Sembilan


   SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru
72                           Jempol    GB(1-25)
   Serting


   NEGERI MELAKA


                                   MPPPU(1-
73  SMK Seri Kota, Jalan Air Leleh, 75050 Melaka  Melaka Tengah   25)   SMK Datuk Abd. Rahman Yaakub, 77300
74                           Merlimau    SRT(1-25)
   Merlimau, Melaka


   SMK Sungai Udang, 76300 Sungai Udang,
75                           Alor Gajah   SRT(1-25)
   Melaka76  SMK Simpang Bekoh, 77100 Asahan, Melaka       Jasin     LN(1-25)   SMK Sultan Mansur Shah, Pulau Sebang, 73000
77                           Alor Gajah   HDA(1-25)
   Tampin Melaka                        28
   SMK Dato Bendahara, Jln Pegawai, 77000
78                           Melaka Tengah  KP(1 - 25)
   Jasin, Melaka


   SMK Tun Haji Malik, KM 10, Cheng, 75250
79                           Melaka Tengah  LN(1-25)
   Melaka80  SMK Nyalas 77100 Asahan, Melaka            Jasin    TM(1-25)
81  SMK Tebong, 76460 Tebung, Melaka          Alor Gajah   KP(1-25)


                                            ## KP
   SMK Tun Tuah, Kg. Lapan, Bachang, 75200
82                           Melaka Tengah  AHR(1-25)   (Tahun
   Melaka
                                            2003)


   SMK Bukit Baru, Jalan Istana, Bukit Beruang,
83                           Melaka Tengah  PM(1-25)
   75450 Melaka84  SMK Simpang Bekoh, Asahan, 77100 Melaka        Jasin    GB(1-25)


   NEGERI JOHOR


   SMK Penghulu Saad, 83500 Parit Sulong, Batu
85                           Batu Pahat   LN (1-25)
   Pahat, Johor


   SMK Layang-Layang, JKR 1036, 81850 Layang-
86                            Kluang    TM(1-25)
   layang, Kluang, Johor


   SMK Dato' Abd. Rahman Yassin, No. JKR 4418,
87                           Johor Bahru   KP(1-25)
   Jalan Pengangkutan, 81200 Tampoi, Johor   SMK Bandar Easter, P/S 49, 81907 Kota Tinggi,
88                           Kota Tinggi  Pen. D(1-25)
   Johor


   SMK Tenggaroh B, Felda Tenggaroh, 86810
89                            Mersing    RJP(1-25)
   Mersing, Johor


   SMK Kelapa Sawit, Batu 26 Jalan Air Hitam,
90                             Kulai    SRT(1 - 25)
   81000 Kulai, Johor                         29
   SMK Buloh Kasap, KM 8, Buloh Kasap, 85010
91                           Segamat    TM(1-25)
   Segamat, Johor92  SMK Kayu Ara Pasong, 82010 Pontian, Johor    Pontian    GB(1-25)                                          ## RJP
   SMK Tengku Mahkota, Jalan Temenggung
93                            Muar    GB(1-25)    (Tahun
   Ahmad, 84000 Muar, Johor
                                           2003)

                                          ## MP
   SMK Bukit Gambir, Kg. Sg. Jaya, 84800 Bukit
94                            Muar    GB(1-25)    (Tahun
   Gambir, Johor
                                           2003)


   SMK Bandar Mas, Bandar Mas, 81900 Kota
95                          Kota Tinggi  Pe.m(1-25)   AHR(1-25)
   Tinggi96  SMK Sri Kukup, 82300 Kukup, Pontian, Johor    Pontian   Pe.m(1-25)   AHR(1-25)   SMK Tenang Stesen, 85030 Tenang Stesen,
97                           Segamat   Pe.m(1-25)   AHR(1-25)
   Segamat98  SMK Bukit Pasir, 84300 Bukit Pasir, Muar      Muar    PM(1-25)


   NEGERI PAHANG


99  SMK Kota Gelangi 2, 27000 Jerantut        Jerantut   MA( 1 - 25 )   SMK Dato' Shah Bandar Husain, 27600 Raub,
100                           Raub    SRT(1 - 25)
   Pahang101  SMK Damak, 27030 Jerantut, Pahang        Jerantut   LN(1-25)                           Cameron
102  SMK Kg. Raja, 39010 Tanah Rata, Pahang             TM(1-25)
                           Highlands103  SMK Pelangai, 28700 Bentong, Pahang       Bentong   KP(1 - 25)
                         30
104  SMK Pelabuhan, 26100 Kuantan         Kuantan   MP(1-25)
105  SMK Chini Timur, 26690 Chini          Pekan    LN(1-25)                                       ## TM
106  SMK Merapoh, 27210 Kuala Lipis, Pahang     Lipis   AHR(1-25)  (Tahun
                                       2003)

                                       ## RJP
107  SMK Chini , 26690 Chini            Pekan   AHR(1-25)  (Tahun
                                       2003)

                                       ## LN
108  SMK Mentakab, 28400 Mentakab, Pahang     Temerloh   GB(1-25)  (Tahun
                                       2003)


109  SMK Dato' Bahaman, Temerloh, Pahang      Temerloh   GB(1-25)
110  SMK Lurah Bilot, Bentong, Pahang       Bentong   PM(1-25)


   NEGERI TERENGGANU


111  SMK Paka, 23100 Paka, Terengganu        Paka   MPED(1-25)                           Kuala
112  SMK Sg. Tong, 21500 Setiu, Terengganu           MA(1-25)
                          Trengganu


   SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah
113                         Dungun   TM(1-25)
   Jaya,Dungun,


   SMK Ketengah Jaya, 23300 Ketengah Jaya,
114                         Dungun   Pe.m(1-25)
   Dungun,


   SMK Ketengah Jaya 2, 23300 Ketengah Jaya,
115                         Dungun   RJP(1-25)
   Dungun,


                                       ## KP
116  SMK Saujana, 22110 Setiu, Terengganu      Setiu   AHR(1-25)  (Tahun
                                       2003)


                        31
   SMK Tengku Mizan Zainal Abidin, Kuala        Kuala
117                                   GB(1-25)
   Terengganu, Terengganu              Trengganu


                             Kuala
118  SMK Merchang, Kuala Terengganu, Terengganu            PM(1-25)
                            Trengganu


   NEGERI KELANTAN


119  SMK Dewan Beta, 15100 Kota Bahru, Kelantan    Kota Bharu   LN(1 - 25)   SMK Kubang Kerian(1), 15100 Kota Bahru,
120                          Kota Bharu   KP(1 - 25)
   Kelantan


                                    MPED(1 -
121  SMK Jeli, 17600 Jeli, Kelantan            Jeli
                                     25)122  SMK Wakaf Baru, 16200 Tumpat, Kelantan       Tumpat    RJP(1-25)
123  SMK Kedondong, 17010 Pasir Mas          Pasir Mas    TM(1-25)
124  SMK Perempuan, 17000 Pasir Mas          Pasir Mas   PD(1 - 25)
125  SMK Cherang Ruku, Pasir Puteh, Kelantan      Pasir Mas    GB(1-25)
126  SMK Laloh, Kuala Krai, Kelantan          Kuala Krai   PM(1-25)


   NEGERI SARAWAK


127  SMK Dalat, 96300 Dalat, Sarawak           Dalat     KP(1-25)   SMK Tun Abdul Razak, KM 38, Jln Kuching,
128                          Kuching/Serian  TM(1-25)
   93700 Kuching


                             Kuching
129  SMK Gedong, 94700 Serian, Sarawak                SRT(1 - 25)
                            /Samarahan


                         32
                            Kuching/   MPED(1 -
130  SMK Serian, Jln Ilmu, 94700 Serian, Sarawak
                           Samarahan    25)131  SMK Kalaka, 95300 Roban, Sarawak         Kalaka    RJP(1 - 25)   SMK Baru Miri, Jln Cahaya Lopeng, 98000 Miri,
132                          Miri/Bintulu  LN(1 - 25)
   Sarawak133  SMK Tatau, Sarawak               Miri/Bintulu  TM(1-25)   SMK Datuk Patinggi Hj. Abdul Gapor, Jln Tun   Kuching/          Pe.m
134  Jugah, 93350 Stampin, 93350 Kuching, Sarawak          LN(1-25)
                           Samarahan          (1-25)
   (Pendidikan Khas)


135  SMK Engkili, 95800 Engkili, Sarawak        Engkili    GB(1-25)
136  SMK Trusan, 98850 Lawas, Sarawak          Lawas    PM(1-25)


   NEGERI SABAH

   SMK KINARUT, Peti Surat 637, 89600 Papar,
137                           Papar    PD(1-25)
   Sabah


                           Pantai Barat
138  SMK Mat Salleh, Peti Surat 43, 89307 Ranau           TM(1-25)
                             Utara


   SMK Taman Fajar, W.D. T 83, Rumah
139                          Sandakan   SRT(1-25)
   Persekutuan, 90500 Sandakan140  SMK Kinabutan, Peti Surat 60267, 91012 Tawau   Tawau     KP(1-25)   SMK Tambunan, Peti Surat 30, 89657
141                          Keningau   LN(1 - 25)
   Tambunan, Sabah


   SMK Bogawan, Peti Surat No. 3, 89700
142                          Beaufort   RJP(1 - 25)
   Bongawan, Sabah                        33
                                        ## PM
143  SMK Bukit Garam, WDT 12, Kota Kinabatangan   Sandakan   GB(1-25)  (Tahun
                                        2003)

                                        ## LN
   SMK Agaseh, Peti Surat 60254, 91112 Lahat
144                           Tawau   GB(1-25)  (Tahun
   Datu, Sabah
                                        2003)


   SMK Abdul Rahim, Peti Surat 131, 89058 Kudat,
145                           Kudat   PM(1-25)  GB (1-25)
   Sabah


   SMK Arshad, Peti Surat 19, 89158 Kota Belud,
146                          Kota Belud  PM(1-25)  GB(1-25)
   Sabah


   SMK Keningau II, Peti Surat 1994, 09008
147                          Keningau  GB(1-25)
   Keningau, Sabah


   SMK Gadong, Peti Surat 178, 89808 Beaufort,
148                          Beaufort  PM(1-25)
   Sabah


   W.P. LABUAN


149  SMK Pantai, P/S 81097, 87020 W.P Labuan     W.P Labuan  KP(1-25)   SMK Taman Perumahan Bedaun, P/S 81341,
150                          W.P Labuan  HDA(1-25)
   87028 W.P Labuan151  SMK Labuan, Peti Surat 81094, 87021 Labuan   W.P Labuan  PM(1-25)
                        34

								
To top