Phare Access 2002 Infopäev by mrz53354

VIEWS: 8 PAGES: 44

									Phare Access 2002 Infopäev

Helen Haab ja Riina Karik
BDA Estonia
    Infopäeva eesmärk

• Anda lühiülevaade programmist
• Nõustada taotlejaid taotluste
 ettevalmistamisel ja juhtida
 tähelepanu olulistele asjaoludele
 ning sagedamini esinevatele
 vigadele
• Vastata taotlejate küsimustele
    Programmi eesmärgid

 Pane tähele - 2 aspekti


• Toetada III sektori organisatsioonide
 projekte, mis on suunatud ühiskonna
 riskigruppidele sotsiaalsele kaasamisele
 ja sotsiaalmajanduslikule arengule
• Tugevdada III sektori organisatsioonide
 administratiivset suutlikkust
     Projektitüübid

• Mikroprojektid
• Makroprojektid
• Koostöövõrkude projektid• Mis neil vahet on?
    Milles on peamised
     erinevused?
• Toetuse suuruses
• Projekti kestuses
• Tegevustes (KV)
• Partnerites
• Makroprojektide puhul
 kaasfinantseerimise määras
• Esitatavates lisadokumentides
• Hindamises (KV)
             Projektitüübid
     Taotletava toetuse  Projekti Partnerid             Kaasfinantseerimise
     suurus        kestus                   määr
Mikro-  5000 – 50 000    kuni 12 Nõutud ei ole, kuid võib olla    10%   abikõlblikest
projekt EUR          kuud                    kuludest
     (78 233 – 782 330
    EEK)
Makro- 50 000 – 200 000    12-18    Partner(id)   ainult  EL 20%      projekti
projekt EUR          kuud     liikmesriikidest       abikõlblikest kuludest
     (782 330 – 3 129
     320 EEK)
     50 000 – 200 000   12-18    Vähemalt üks partner EL 10%      projekti
     EUR         kuud     kandidaatriigist    abikõlblikest kuludest
     (782 330 – 3 129
     320 EEK)
Koostöö kuni 4000 EUR     maksima   Üritus    peab   olema  Osavõtumaks
-               alselt  5  organiseeritud Euroopa Liidu  Info     levitamise
võrkude            päeva iga  tasemel ja üleeuroopalise   seminar    teadmiste
projekt            persooni   MTÜ-de katusorganisatsiooni  jagamiseks    teiste
               kohta    poolt             organisatsioonide   ja
                                     isikutega
   Mida pean teadma projekti
      kavandades?
• Lugema hoolikalt läbi juhendmaterjalid ja
 käsiraamatu
• Taotlemise aluseks on inglisekeelsed
 juhendmaterjalid
• Analüüsima, kas mu idee on sobilik projektiks
• Omama projektijuhtimise alaseid teadmisi
• Oskama koostada projektikavandit

• Kasuta projektijuhtimise alast kirjandust
    Kas minu idee sobib?

• Vaatan vastavust programmi
 eesmärkidega
• Vaatan käsiraamatut
 – Kas projekt või põhitegevus
 – Kas projekt lähtub vajadusest
 – Kas arvestan huvigruppidega
 – Kas projekt on jätkusuutlik
 – Millised on riskid
     Mida pean arvestama?

• Pidage meeles, et see on konkurss projektide
 vahel ja projektitaotlus on vahendiks, kus te
 tõestate, et just teie poolt pakutu on parim: parim
 idee, parimad lahendused ja parimad oskused.
• Phare programmile projekti kava ja eelarvet
 koostades peate arvestama, et kogu Phare
 vahendite kasutamist reguleerivad kindlad reeglid
 (eriti olulised hangete puhul), mille kohta saab
 informatsiooni     alljärgnevalt   kodulehelt:
 http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gesti
 on/index_en.htm,     kui   ka   käesolevast
 käsiraamatust
       Taotleja

• MTÜd või SAd, mis vastavad MTÜ-de
 või SAde seadustele
• Peavad olema registreeritud ja
 tegutsenud vähemalt 1 aasta
• Peab olema registreeritud ja asuma
 Eestis
• Juhtimine peab toimuma Eestis
       Taotleja 2

• Toetus ei tohi ületada 50% taotleja
 või taotleja ja partnerite
 aastaeelarvest
• Taotleja on projekti koordinaator ja
 nii tehniline kui finantsjuht
• Taotlejaga sõlmitakse leping ja ta
 kannab otsest vastutust projekti
 elluviimise eest
    Mitu taotlust ma võin
       esitada?
Iga organisatsioon võib olla

• ühe mikro- või makroprojekti taotleja
• ühes projektis partner
• ühe koostöövõrkude projekti taotleja
         Projektijuht

Projektis on väga oluliseks inimeseks projektijuht.
Projektijuht juhib kogu projekti elluviimise
protsessi, on samas projekti esindaja ja vastutab
dokumentatsiooni ja aruandluse eest.

Projektijuhile esitatavad nõuded on eelnev
projektitöö kogemus, juhtimisoskus,
analüüsivõime, pingetaluvus ja oskus kiiresti
reageerida probleemide lahendamisel.
        Partnerid

• Mikroprojektide puhul partnerit ei ole
 vaja, kuid võib olla
• Partnerid peavad olema seotud projekti
 ettevalmistamise ja elluviimisega
• Partneritele kehtivad samad
 abikõlblikkuse kriteeriumid
• Kohalik omavalitsus (s.h. OVL) võib olla
 partner
       Partnerid 2

• Makroprojektide puhul peab projektis
 osalema vähemalt 2 organisatsiooni
 2 riigist
• Partnerorganisatsioon peab olema
 EL või Phare toetuspiirkonna riigist
• Allhanke teostaja või teenuse osutaja
 ei ole partner
       Tegevused

• Kõikides projektides peab olema 2
 komponenti
 – sihtrühmadele suunatud tegevus
 – organisatsiooni administratiivse
  suutlikkuse tõstmine
• vt. programmi eesmärke
    Abikõlblikud kulud

• on vajalikud projekti teostamiseks
• kantakse lepingu perioodi jooksul
• on tegelikud ja kindlakstehtavad ning
 tõendatud kuludokumentidega
• mitterahaline panus ja käibemaks EI
 OLE abikõlblikud
    Abikõlblikud kulud 2:

• personalikulud s.h. projektijuht
• reisi- ja lähetuskulud
• kontorikulud
• seadmete ja teenuste ost
• projekti tegevuskulud, koolitus, õppereisid,
 seminarid, trükised jms.
• lepingu nõuetest tulenevad kulutused
• remont ja renoveerimine max. 10% otsestest
 kuludest
• administratiivkulud
         Projekti kulud
Tabel 2. Kulude jaotus makroprojekti puhul,
kus Eesti taotlejal on Läti partner

A osa        B osa         C osa
Access 2002 toetus  Taotleja ja      Käibemaks (mida ei
projekti       partnerite      õnnestu tagasi taotleda)
abikõlblikud kulud  kaasfinantseerimine  ja muud Phare reeglite
           abikõlblikud kulud  järgi mitte abikõlblikud
                      kulud
90 %         10%          +X
Access 2002     Taotleja ja      Taotleja ja partnerid
           partnerid
A+B = projekti eelarve (100%) käesoleva programmi mõistes
Projekti kogukulud = A+B+C
    Kaasfinantseerimine

• On kohustuslik ja moodustab vähemalt
 10% (20%) projekti eelarvest (abikõlblikest
 kuludest)
• On taotleja ja partnerite peale ühine
• Peab olema rahaline
• Ei tohi tulla mingist teisest EL
 programmist
• Lisaks kohustulikule kaasfinatseerimisele
 lisanduvad mitteabikõlblikud projekti
 kulud (KM), mis tuleb ka kanda taotlejal
   Eelarve koostamisel kaalu

• Kas kasutan eksperte
• Kas ostan teenuse sisse lepinguga,
 sealjuures pane tähele, et Phare toetuse
 korral:
• Hangete puhul 5000 ja vähem EUR otseost
• Hangete puhul üle 5000 EUR tuleb
 kuulutada välja konkurss vastavalt Phare
 hankereeglitele (kui kasvõi 1 kroon on seal
 Phare raha)
    Taotlusvormi täitmisel

• ära kasuta liiga pikki ja keerulisi lauseid
• kasuta kindlat kõneviisi, mitte peaks, oleks,
 võiks
• jäta välja emotsionaalsed liialdused ja ole
 konkreetne
• kasuta arvnäitajaid
• jälgitavuse suurendamiseks liigenda teksti
• jälgi, et taotlus oleks stiililt ja vormistuselt
 ühtne
• tekst peab olema üheselt arusaadav
       Pea meeles!

• Ainult mikroprojekti võib esitada
 eesti keeles ja ole valmis selleks, et
 leping ja aruandlus on inglise keeles
• Ära unusta lisada nõutavaid
 lisadokumente ja asu neid ette
 valmistama juba kohe, kui hakkad
 taotlust ette valmistama
     Lisadokumendid

Ära jäta viimasele minutile
• Põhikiri
• Majandusaasta aruanne ja bilanss
• B-kaardi koopia
• Raammaatriks makroprojektidel
• CV-d
• Inglisekeelne kokkuvõte
     Lisadokumendid 2

• Koostöövõrgustiku ürituse kutse,
 kava
• Partnerite kinnituskirjad
• Kõik esitatud dokumendid peavad
 olema originaalid (v.a. põhikiri ja
 majandusaasta aruanne)
   Olulisemad edutegurid

• Tugev idee, mis on kooskõlas
 programmi eesmärkidega
• Selge põhjendus ning hästi
 ülesehitatud, läbimõeldud ja
 elluviimiseks valmis
• Tugev meeskond ja projektijuht
• Hästi ja selgelt vormistatud taotlus
       Lisaküsimused

• Küsimusi programmi tingimuste, taotlusvormi
 täitmise ning muude küsimuste osas saab
 esitada kuni 26. jaanuarini, kuna vastavalt
 Phare reeglitele on viimane lisaküsimuste
 esitamise kuupäev 21 päeva enne taotluste
 vastuvõtmise tähtaega
• Lisaküsimused    on   soovitatav esitada
 kirjalikult e-maili või faksi teel
• Vaata ka Korduma Kippuvaid Küsimusi
    Kuhu taotlus esitada?

• Helen Haab
 BDA Estonia OÜ
 Tartu mnt. 29
 10128 Tallinn

• Hiljemalt 16. veebruar 2004 kell 16.00
 – näide: kell 15.59
      Mis saab edasi?

•  Projektide hindamine
•  Edukate teavitamine
•  Lepingute sõlmimine
•  Mitte edukate teavitamine
           Ajakava

Taotlusvooru väljakuulutamine
Taotluste ettevalmistamine              2 kuud
Taotluse esitamine
Projektide hindamine                 1 kuu
Tulemustest teatamine neile kelle projekti
rahastatakse
Lepingute ettevalmistamine              1 kuu
Lepingute sõlmimine
Tulemustest teatamine neile, kelle projekt ei leidnud
rahastamist
   Millisesse ajaperioodi
  kavandan oma tegevused!
• Tegevused saavad alata peale
 lepingute sõlmimist - orienteeruvalt
 mai 2004
• Vastavalt finantsmemorandumile ja
 protseduurireeglitele peavad
 tegevused olema lõppenud enne
 oktoobrit 2005
       Millal võin alustada
         tegevustega
• Peale lepingu sõlmimist, sealhulgas ka
 need tegevused, mida rahastatakse
 kaasfinantseerimise vahenditest


 Näide:
 Kui teil on kaasfinantseerimise vahenditest kavandatud eeluuringud ja
 koolitusvajaduse analüüs, mis on projektis kõige esimesed tegevused, siis ei
 tohi te nende tegevustega alustada kohe pärast taotluse esitamist või peale
 seda, kui olete saanud teada, et teie projekt on välja valitud rahastamiseks.
 Kõigi projektis ette nähtud tegevustega tohib alustada alles peale lepingu
 sõlmimist.
    Projektide hindamine

Enne taotluse esitamist jälgi, et sinu
taotlus vastaks esitatud nõuetele

• Hinda ka ise oma projekti vastavalt
 juhendmaterjalides p. 2.3. toodule
• Administratiivne kontroll (vt käsir.)
• Abikõlblikkuse kontroll (vt käsir.)
• Projektide tehniline hindamine (vt
 juhendmaterjalides toodud tabelit)
   Administratiivne kontroll,
        kas:
• taotlus on taotleja poolt allkirjastatud
 (originaaleksemplaril originaalallkiri)
• on olemas üks originaal ja 5 koopiat
• taotlusvorm on täielikult vormistatud
• on olemas kõik lisad ja need on täielikud
• eelarve on eurodes ja inglise keeles
• Puuduste puhul võidakse küsida lisa-
 dokumentide kohta täpsustavaid küsimusi
• Taotlused, mis ei vasta eelpool toodud
 kriteeriumitele enam edasisele hindamisele ei
 lähe.
   Abikõlblikkuse kontroll,
        kas:
• taotleja on abikõlblik
• kas eelarves toodud kulud on abikõlblikud
• kas taotlused on õiges keeles ja formaadis
• kas tegevusvaldkonnad ja tegevused on
 abikõlblikud
• kas projekti kestus on lubatud piirides
• kas taotletavad summad on nõutud
 miinimum- ja maksimummäära raamides
• kas kaasfinantseerimise määr vastab nõutud
 miinimumile
   Koostöövõrkude projekti
      hindamine

• Vastavus programmi prioriteetidele
 ja eesmärkidele
• Kas edendab programmi eesmärke ja
 tugevdab taotlejate suutlikkust
• Kuidas saadud teadmisi levitatakse
 ja kasutatakse
        Hanked

• Teenuste, kaupade ning tööde hangete
 teostamisel tuleb juhinduda Phare
 hankeprotseduuridest ja Eesti riigihanke
 seadustest
• Milliseid hankereegleid järgida, sõltub
 sellest,  kas   tegevuse   (teenuste
 osutamine,  seadmete ost,    ehitus)
 rahastamiseks    kasutatakse   Phare
 programmi   või  kaasfinantseerimise
 vahendeid.
         Hanked 2

Tabel 3. Millist hankeprotseduuri kasutada?
Phare     Kaafinantseerimine  Millist hanke-
toetus               protseduuri järgida
-       X           Riigihange
X       -           Phare hange
X       X           Phare hange
             Hanked 3
Tabel 4. Phare hankereeglid teenuste, seadmete ja tööde ostuks
Teenused       Seadmed          Tööd
X >= 200 000 EUR   X >=150 000 EUR      X >= 5 000 000 EUR
Rahvusvaheline    Rahvusvaheline avatud   Rahvusvaheline avatud hange
piiratud hange    hange

           30 000 < = X < 150 000  300 000 <= X < 5 000 000 EUR
           EUR            Kohalik avatud hange
           Kohalik avatud hange
X < 200 000 EUR    X < 30 000 EUR      X < 300 000 EUR
Lihtsutatud      Lihtsutatud protseduur  Lihtsutatud protseduur
protseduur      kolm vabalt valitud    kolm vabalt valitud pakkumist
kolm vabalt valitud  pakkumist
pakkumist
X <= 5 000 EUR    X <= 5 000 EUR      X <= 5 000 EUR
Otseost: üks     Otseost: üks pakkumine  Otseost: üks pakkumine
pakkumine
       Käibemaks

• Projekti eelarve koostatakse
 käibemaksuta, mis ei ole abikõlblik kulu
• Välisabi korras soetatud kaubale või
 teenusele kohaldatakse
 maksusoodustusi vastavalt KMS § 31
• - käibemaksu 0% määra rakendamine
• - käibemaksu tagastamine
• Taotluse esitab välisabi saaja
 maksuameti kohalikule asutusele
       Käibemaks 2

• Käibemaks tagastatakse kui:
• - tegemist on EL programmi mitte
 kaasfinantseerimise vahenditega
• - rahalised vahendid on eraldi kontol ja
 sellelt kontolt tasutakse teenuste ja ostude
 eest (sinna on keelatud kanda muid
 vahendeid)
• - kauba või teenuse maksumus koos KMga
 on vähemalt 1000 krooni
• - taotlus on esitatud kuue kuu jooksul arve
 väljastamise päevast arvates
      Käibemaks 3

• Käibemaks on lubatud kuludesse
 kanda alla 1000 krooniste
 kulutuste osas
• Kulud peavad oleme loogilised, et
 ei oleks kunstlikult jaotatud ning
 mõistlikult tõestatud
    Kaasfinantseerimine ja
      käibemaks
Näide:
Arve nr. 007
Kontoritarbed  1000 EEK
KM        180 EEK
Kokku      1180 EEK
Projekti abisaaja või partner: tasub 1180 EEK, kuid
kaasfinantseerimise 10% hulka arvestab 1000 EEK.
Üldjuhul jääb abisaaja kanda siiski 1180 EEK ja
siinkohal on tema tegelik omapanus projekti suurem
180 EEKi võrra (vt. käsiraamatu osa 2.6)
   Tänan tähelepanu eest!• Edukat projektide koostamist ja
 elluviimist!

								
To top