MS Access-Baze podataka u uredskom poslovanju

Document Sample
MS Access-Baze podataka u uredskom poslovanju Powered By Docstoc
					 MS Access-Baze
podataka u uredskom
   poslovanju
  Tena Tomašević,G-3
   Ana Juretić,G-3
             1
MICROSOFT ACCESS
MS Access je program za upravljanje
bazom podataka (Database
Management System-DBMS)
Baza podataka je organizirani skup
podataka,smještenih na nekom
nosiocu,koji se lako mogu
dohvaćati,obrađivati i ispisivati
pomoću programskih alata


                   2
IZGLED POĈETNOG PROZORA MS
      Accessa
               3
NAMJENA MS Accessa:
unos i aţuriranje podataka pomoću obrazaca
(FORMS)
brzo pronalaţenje i odabiranje podataka-pomoću
upita (QUERIES)
organiziranje podataka-pomoću dizajniranja
tablice,obrazaca,upita
brza priprema izvještaja,grafikona ili naljepnica-
pomoću izvještaja (REPORTS)
dijeljenje podataka s drugim Windows programima
–pomoću naredbi Import i Link
izrada telefonskih imenika poslovnih partnera
nadzor nad ulazom i izlazom robe skladišta                           4
  CILJEVI ORGANIZACIJE BAZE
      PODATAKA:
  nezavisnost podataka
  neredundantnost podataka
  fleksibilnost BP
  integritet podataka
  potpunost podataka
BP u Accessu moţe se sastojati od 6 VRSTA OBJEKATA BP,koji
  korisniku omogućuju izvođenje svih poslovanja rukovanja podacima i
  objetima.To su: TABLICE,MASKE ili
  OBRASCI,UPITI,IZVJEŠTAJI,MAKRONAREDBE I MODULI.
  TABLICA (table) objekt je BP u kojemu se pohranjuju podaci
  MASKA ili OBRAZAC (form) ekranski je formular za unos,izmjenu i
  prikaz podataka pohranjenih u jednom zapisu tablice
  UPIT(query) zahtjev je koji korisnik postavlja programu da bi se
  izvela neka operacija s podacima
  IZVJEŠTAJ (report) je dokument dobiven ispisom pdataka iz
  tablica
                                    5
MAKRONAREDBE (macros) su
naredbe kojima se automatizira
izvođenje niza radnji što ih
korisnik inače određenim
slijedom ručno obavlja putem
tipkovnice ili mišem korištenjem
naredbi iz izbornika
MODUL (modul) program je
kojeg korisnik piše programskim
jezikom Access Basic
                  6
  KREIRANJE BP U MS ACCESSU
☻Otvaranje nove BP
☻Kreiranje tablice
 -odrediti tip podataka od ponuđenih vrsta podataka
 -za dizajniranje tablice moguće je postaviti dodatna
 svojstva (Properties) svakog polja,tj. formatirati
 polje.Ta svojstva su npr. duţina polja, format zapisa
 brojeva u polju,format datuma,indeksiranje itd.
 -uglavnom je potrebno odrediti koje će polje biti
 PRIMARNI KLJUĈ ili IDENTIFIKATOR (polje koje
 će jedinstveno određivati svaki slog u tablici,a
 ponavljajuće i null-vrijednosti nisu dozvoljene)
☻Unos podataka u tablice
☻Pohranjivanje BP
☻Zatvaranje BP
                             7
8
 Osnovne operacije na postojećoj
       BP
 Otvaranje postojeće BP
 Promjena dizajna tablice
 Indeksiranje u Accessu: Postavljanjem
 svojstva indeksirano polje program prilikom
 rada sa slogovima baze umjesto pamćenja
 vrijednosti tog polja uzima samo poziciju
 (indeks) svake vrijednosti u orginalnoj
 tablici.Time se ubzava rad,budući da je
 manje memorije potrebno za pamćenje
 indeksa nego za pamćenje vrijednosti u
 poljima
                        9
 VEZE (relationships) između tablica:
 Skoro u svakoj relacijskoj BP potrebno je
 koristiti više tablica.Pri tome je logično te
 tablice preko nekog polja povezati i
 definirati kakva će ta veza biti, npr. Ako
 postoji neka tablica Popis partnera s
 njihovim šiframa i druga tablica u kojoj će
 se voditi Izlazni računi za te partnere,tada
 se moţe postaviti veza preko polja Šifra
 koja neće dozvoliti da u tablici Izlazni
 računi bude šifra koja ne postoji u tablici
 Popis partnera
     TIPOVI VEZE:  1:M najčešća ,  1:1,  M:M

                           10
Tablica 1: Popis partnera        Tablica 2: Izlazni računi

šifra                  broj izlaznog računa

naziv                  šifra partnera

mjesto                 iznos računa

adresa                 datum

ţiroračun

              VEZA
              (relationship)

                                  11
KREIRANJE VEZA
         12
Rad s obrascima (forms)
♥ unos podataka je lakši putem obrasca
 nego dosadašnjim obiljeţavanjem
 tablice i aktiviranjem tipke Open
♥ obrasce moţemo kreirati pomoću
 čarobnjaka Form Wizard ili ručno
 pomoću opcije Design View                     13
 KREIRANJE OBRASCA
POMOĆU ĈAROBNJAKA
           14
  Rad s upitima (query)
☻upitima se odabiru informacije iz baze
 podataka prema određenim kriterijima
☻upitom nastaju rezultati koji prikazuju
 samo ţeljene podatke iz originalne
 tablice
☻originalni podaci uvijek ostaju u
 prvobitnim tablicama
☻upite kreiramo također pomoću
 čarobnjaka Query Wizard ili ručno
 pomoću opcije Design View         15
RUĈNO KREIRANJE UPITA
            16
  RAD S IZVJEŠTAJIMA (reports)

• izvještaji se koriste za različite prikaze
 i grupiranje podataka
• moţe se temeljiti na jednoj ili više
 tablica ili upita,no češće se temelji na
 upitima
• izvještaji se ispisuju na papir i sluţe za
 analizu podataka
• izvještaje također moţemo kreirati
 pomoću Report Wizard ili ručno pomoću
 Design View-a
                      17
RUĈNO KREIRANJE
 IZVJEŠTAJA
         18
      ZAKLJUĈAK
♥ Samo značenje BP:
♥ osobni alat za pretraţivanje i analizu podataka u
 bolnicama,knjiţnicama,tvrtkama,uredima itd.
♥ konceptualni okvir organizacije kompanije i njezina
 poslovanja (reprezentacija stanja tvrtke)
♥ Revolucija koju su donijele BP:
♥ informacije kao središnji resurs-izgradnja aplikacija
 s osloncem na BP
♥ uklanjanje preteka podataka-unošenjem svih
 podataka u bazu sprečava se proturječje
♥ prihvat izvornih podataka-novi podaci ili promjene u
 postojećima,ulaze u bazu neposredno nakon
 pribavljanja
                           19
♥ Uloge BP:
♥ pruţa podršku poslovanju tvrtke (prati
 narudţbe,stanje robe,adrese kupaca,uplate i
 isplate,fakture,otpremu robe i milijun drugih
 svakodnevnih poslovnih i inih informacija koje
 čine ţivčani sustav organizacije
♥ predstavlja model zdravoga stanja i dobrog
 funkcioniranja organizacije,koji opet pruţa
 potporu u analizi poslovanja i donošenju poslovnih
 odluka,a to su glavne funkcije rukovođenja
 organizacijom
                            20
      LITERATURA:
♥ S.Krsmanović,Suvremena
 administracija,Impresum,Beograd 1991
♥ J. Mesarić,M. Zekić-Sušac,B. Dukić,PC u uredskom
 poslovanju,Sveučilište u Osijeku,Ekonomski
 fakultet,Osijek,2001,str.167-203
♥ V. Srića,J. Muller,Put k elektroničkom
 poslovanju,Sinergija nakladništvo d.o.o.,Zagreb,2001
♥ I.Strugar,Ţ.Panian,Primjena računala u poslovnoj
 praksi,Sinergija nakladništvo d.o.o.,Zagreb,2000
♥ Z.Trupčević,Informatika 3-praktikum baze podataka
 u Accessu,Školska knjiga,Zagreb,1999
♥ http://www.ic.ims.hr/office/access2003/kaz
 alo-access.html , 20.01.2007.
                             21

				
DOCUMENT INFO