bai+thu+hoach+2 by blackcat1990

VIEWS: 3,310 PAGES: 4

									TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động đang đƣợc triển khai sâu rộng trong thanh niên cả nƣớc. Bài viết nêu lên một số điểm cơ bản mà thanh niên Việt Nam cần học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Bác Hồ.

TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ Th.S Nguyễn Bá Cường* Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động đang được triển khai sâu rộng trong thanh niên cả nước. Bài viết nêu lên một số điểm cơ bản mà thanh niên Việt Nam cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ[1]. Tuổi trẻ Việt Nam hơn lúc nào hết cần giương cao ngọn đuốc sáng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống, học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến hết sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. 1. Học tập và làm theo Bác: Trung với nƣớc, hiếu với dân Trung với nước, hiếu với dân là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Kết tinh văn hoá dân tộc, Hồ Chí Minh đã hiện thực hoá truyền thống đó một cách xuất sắc nhất. Trọn cuộc đời, Người hy sinh tận tuỵ vì nước, vì dân, để nước được độc lập và phú cường, dân được tự do và hạnh phúc. Trong lần trả lời phỏng vấn một nhà báo Cu-ba, Bác nói: 'Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi'. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc kết ở câu nói mà Người vẫn thường căn dặn các thế hệ cách mạng: Dĩ công vi thượng - Lấy lợi ích chung (của cả dân tộc) đặt lên trên hết. Đối với thanh niên, Bác Hồ đã nhiều lần đặt câu hỏi:Mục đích học tập của thanh niên là để làm gì, để phụng sự ai?. Và Người đã chỉ rõ: Thanh niên học tập để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà; Thanh niên phải ham làm những việc ích quốc lợi dân, phải đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết; Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước. Bác Hồ đặc biệt nhấn mạnh: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?. Nhiệm vụ của thanh niên là phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. Những yêu cầu này của Bác là tiếng lòng của Tổ quốc thân yêu. Trong thực tế, những lời dạy của Người đã thôi thúc biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đã trở thành Khát vọng tuổi trẻ [2] trong thời đại mới. Tuổi trẻ Việt Nam cần phải nêu cao tinh thần và truyền thống trung với nước, hiếu với dân. Trung thành với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiếu với dân thì phải ra sức thi đua học tập, lao động trước hết vì sự phát triển của cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân.

1

2. Học tập và làm theo Bác: Đoàn kết, đại đoàn kết 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công thành công, đại thành công'. Luận điểm nổi tiếng này đã trở thành tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam và cũng đã khái quát được chân lý của lịch sử Việt Nam và cuộc sống của nhân loại. Tư tưởng đại đoàn kết cùng với đạo đức, nhân cách và phong cách Hồ Chí Minh vô cùng trong sáng và cao quý đã là điểm mấu chốt quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc. Vì thế, học tập Bác Hồ trước hết và cốt nhất là học đoàn kết toàn dân. Thanh niên cần phải hoà hợp quyền lợi riêng rẽ của mình trong quyền lợi chung của dân tộc, đồng tâm nhất trí với toàn thể nhân dân, mưu cầu lợi ích chung của dân tộc.Vậy yêu cầu của việc đoàn kết là gì? Theo Bác, trước hết, phải đánh đổ chủ nghĩa cá nhân vì chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm, tẩy cho sạch đầu óc cô độc, hẹp hòi, cố chấp, thành kiến, tự cao tự đại, tự ái tự phụ, nghi kỵ vô căn cứ, xung đột vô nguyên tắc. Chúng ta có thể khác nhau lắm ... nhưng chúng ta đều yêu nước tất cả. Hiểu nhau để dung nhau, thương nhau là đoàn kết. Thực tế hiện nay, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cái gì của tôi là trên tất cảảảả vẫn còn rơi rớt trong không ít đoàn viên, thanh niên do chủ yếu do ảnh hưởng của lối sống ích kỷ, thực dụng. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất thiết phải gột rửa tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi tất cả cái gì thắt chặt chúng ta, nhưng vẫn giữ gìn cái gì là đặc sắc của chúng ta. Đó cũng là biện chứng giữa cái chung và cái riêng trong sự phát triển xã hội. Thanh niên là lực lượng ưu tú trong xã hội, vì thế, phải đi đầu trong việc đoàn kết toàn dân nhằm củng cố, xây dựng ngày càng vững chắc và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Trước vận hội mới của dân tộc, đòi hỏi thanh niên Việt Nam, không phân biệt nguồn gốc, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì cần phải nắm chặt tay nhau trong một khối đoàn kết thống nhất vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự trường tồn, hưng thịnh của dòng giống Lạc Hồng. 3. Học tập và làm theo Bác: Phấn đấu, rèn luyện không ngừng Suốt cuộc đời, Bác Hồ không ngừng phấn đấu, phấn đấu một cách quyết liệt, kỳ cùng chống đế quốc xâm lược, chống tất cả các lực lượng ngăn cản con đường tiến triển của dân tộc Việt Nam. Người dạy chúng ta: Gian nan rèn luyện mới thành công và phải luôn luôn có một tinh thần vững chắc, một bộ óc sáng suốt, một cơ thể khoẻ mạnh để chiến đấu. ... Học Hồ Chủ tịch là học tinh thần chiến đấu dũng cảm, mạnh mẽ, gan dạ, dẻo dai, thắng không kiêu, bại không sờn, chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng (Phạm Văn Đồng). Cuộc đời vĩ đại của Bác là một đời không ngừng học hỏi. Từ Việt Nam, Người đã đi khắp các châu lục với hành trang Ái Quốc để rồi trở về thành Chí Minh. Ở đâu Người cũng dõi tầm nhìn sâu rộng, tranh thủ từng giờ từng phút học hỏi không ngừng nhằm một mục đích duy nhất là tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Học tập gương phấn đấu của Bác là học tập, phấn đấu không ngừng để xây dựng nước Việt Nam mới, người Việt Nam mới. Bác dạy thanh niên phải phấn đấu không ngừng để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên muốn xứng đáng vai trò người chủ, thì phải học tập; Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên; Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. Sự phấn đấu của thanh niên phải được thể hiện ở mọi hành động, việc làm. Bác Hồ cũng đã nhiều lần khẳng định

2

rằng, không có cái gì dễ mà cũng không có cái gì khó. Nghĩa là có dễ đi nữa thì cũng phải phấn đấu thì mới thành công, còn khó đến mấy mà quyết tâm phấn đấu, phấn đấu có phương pháp, có kế hoạch thì cũng thắng lợi. Trong Thư gửi các bạn thanh niên (ngày 17/8/1947), Người viết: Có chí làm thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc. Học tập gương rèn luyện và phấn đấu không ngừng của Bác giúp cho thanh niên có được bài học tinh thần phấn đấu quyết liệt, bài học nghị lực, can đảm, quyết tâm trong mọi việc, mọi hoàn cảnh, là bài học bền chí, nhẫn nại, vượt khó trong cuộc sống. Thanh niên thời đại mới phải nhận thức được rằng, thế hệ chúng ta may mắn hơn cha anh mình rất nhiều bởi được sống, học tập và thụ hưởng thành quả của công cuộc thống nhất, hoà bình, đổi mới. Vậy không có lý do gì mà chúng ta lại không thực hiện bằng được điều mong ước của Bác Hồ: làm cho non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Thế giới đã công nhận và cảm phục dân tộc Việt Namanh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay phải tiếp bước khúc quân hành, trên nền tảng của khí thế anh hùng đó để tiếp lửa truyền thống, đưa nước ta nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Bác Hồ và cha ông chúng ta, để làm cho nhân loại một lần nữa cảm phục về sức phát triển mạnh mẽ, vững chắc của một đất nước luôn luôn vươn mình đứng dậy sáng lòa. 4. Học tập và làm theo Bác: phong cách và phƣơng pháp tổ chức công việc Phong cách là con người (ngạn ngữ Pháp). Nói đến phong cách là nói đến quan hệ, cách xử sự của con người trong cuộc sống. Phong cách Hồ Chí Minh là tiêu biểu cho phong cách xử sự trong quan hệ giữa người với người. Phong cách và tư duy độc đáo, sáng tạo của Bác trước hết ở chỗ luôn tin tưởng vào lẽ phải và tất cả những gì tốt đẹp trong đời sống con người, nhìn nhận những vấn đề của cuộc sống theo tinh thần biện chứng sâu sắc, sát thực, với các căn cứ xác định. Dĩ bất biến, ứng vạn biến là triết lý đặc trưng cho phong cách và phương pháp khoa học của Người. Trong mọi hành động của Bác đều tỏ rõ một phương pháp làm việc khoa học. Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc nhất thời đến việc lâu dài,... Bác luôn làm việc có chương trình, có kế hoạch, có tổ chức, tính toán cẩn thận đến mọi tình huống có thể xảy ra. Người dạy thanh niên: Khi lên kế hoạch làm việc gì cũng phải sát thực tế, phải vừa sức mình, việc gì cũng cần phải thiết thực: nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là trăm chương trình to tát mà không làm được. Chúng ta cần học phương pháp học tập do Bác chủ trương: vừa học vừa làm, làm để học, học để làm, học sách vở đi đôi với học thực tế, học kinh nghiệm, nhất là học quần chúng - người Thầy của tất cả chúng ta. Người đã nhiều lần nhắc nhở: 'Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn'. Trong nền nếp sinh hoạt hàng ngày, Bác Hồ ăn uống rất đạm bạc, thích ứng với hoàn cảnh, không xa xỉ, hoang phí. Người sống luôn hoà đồng với mọi người xung quanh, không hề khách sáo. Sống chung với anh em trong một cơ quan, Người làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt nhất nhất như anh em. Để giữ gìn sức khỏe, Bác luôn chủ trương tránh ăn no, chú trọng hoạt động thân thể, buổi sáng thể dục, buổi chiều làm vườn và để tiết kiệm thời gian, Người duy trì thói quen không ngủ trưa. Bác Phạm Văn Đồng kể lại: Về sinh hoạt hàng ngày, Người thường dậy từ 5 giờ sáng ngồi vào bàn làm việc, đọc

3

sách hoặc điểm lại những công việc đã qua; sau đó ghi nhanh chương trình làm việc trong ngày vào quyển sổ tay và tất nhiên không bỏ sót từng chi tiết công việc đã ghi. Một điều đặc biệt là mặc dù bận trăm công nghìn việc, một việc mà người không bao giờ bỏ qua là dành 30 phút tập thể dục vào buổi sáng, một nếp sinh hoạt đã hình thành đều đặn ở Người trong hàng chục năm. 5. Học tập và làm theo Bác: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Bác Hồ nói vắn tắt về 4 chữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính:Cần: là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai... có Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được; phải có kế hoạch trong công việc; phải bền bỉ, kiên trì,...; Kiệm: là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi,...; Liêm: là trong sạch, không tham lam,...; Chính: là thẳng thắn, đứng đắn, ... đối với mình, đối với người và đối với việc. Bốn chữcần, kiệm, liêm, chính là những mỹ đức cần thiết cho mọi người Việt Nam trong việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, trong mọi hoạt động kể từ cuộc sống trong gia đình cho đến việc xây dựng đất nước. Đó cũng nền tảng cho đời sống đạo đức mới của chúng ta. Đối với thanh niên, cần, kiệm, liêm, chính là phải: tận tâm học tập, ra sức rèn luyện, làm việc; tôn trọng kỷ cương, luật pháp; có chí chủ động, sáng tạo, tự cường, tự lập; trung thành, thật thà, chính trực, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử; có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị; có quyết tâm, đã làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn, làm cho kỳ được; có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học luôn, học mãi; tiết kiệm, gìn giữ và bảo vệ của công,... Như thế, thanh niên mới xứng đáng là chủ nhân tương lai của nước nhà. Cần, kiệm, liêm, chính còn là đặc điểm của một xã hội hưng thịnh. Vì thế, học cần, kiệm, liêm, chính là để bài trừ xa xỉ, hối lộ, biển thủ, cờ bạc, đầu cơ, tích trữ, chợ đen, buôn lậu, bài trừ tất cả cái gì xấu xa, mục nát, đồng thời là tôn trọng, giữ gìn cái có ích, có lợi cho đồng bào, cho quốc dân, cho Chính phủ. Bác nói: Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng xa xỉ, chống cách sinh hoạt uỷ mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang... Tóm lại, cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ là kho giáo huấn bất tận, có sức lan toả diệu kỳ, có ảnh hưởng hết sức to lớn đối với các thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường phấn đấu trưởng thành: Ta bên Người, Người toả sáng bên ta,/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút(Thơ Tố Hữu). Học tập tấm gương Bác Hồ không khó, vì những điều Bác dạy, chúng ta đã có trong tâm hồn, trong trí óc. Chúng ta hãy lặng yên suy ngẫm và rồi sẽ thấy những điều đó như lời vang vọng núi sông, hịch truyền dạy của ông cha thuở trước, là tinh hoa dân tộc kết thành, là trí tuệ rạng danh thời đại. Mỗi chúng ta, sau khi nhận thức và hành động theo tấm gương Người, đều như cảm thấy: Ta lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ/ Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi (Thơ Tố Hữu). Hỡi những thanh niên Việt Nam, Bác Hồ kính yêu vẫn đang đƣa tay vẫy gọi, nâng đỡ chúng ta lên cao tầm thời đại. Chúng ta cũng phải tự nâng mình lên với khí thế tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên!

4


								
To top