Programmering i Java http www tisip no boker java Å teste programmer Refleksjon Enhetstesting med JUnit Funksjonsbrudd og testfeil Systemtesting Det reserverte ordet assert Regresjonstesting A

Document Sample
Programmering i Java http www tisip no boker java Å teste programmer Refleksjon Enhetstesting med JUnit Funksjonsbrudd og testfeil Systemtesting Det reserverte ordet assert Regresjonstesting A Powered By Docstoc
					                   Programmering i Java
                       http://www.tisip.no/boker/java/
                   Å teste programmer

           Refleksjon                                     side 2-3
           Enhetstesting med JUnit                               side 4-7
           Funksjonsbrudd og testfeil                             side 8
           Systemtesting                                    side 9-10
           Det reserverte ordet assert                             side 11
           Regresjonstesting                                  side 12
           Akseptansetesting                                  side 13
           Svartboks- og hvitbokstesting                            side 14
            Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22
versjon januar 2005                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                                 Refleksjon

• Refleksjon er at et Java-program “ser seg i speilet” og gjør operasjoner
 hvor programmets egne metoder, variabler, konstruktører, tabeller og
 klasser inngår som eksplisitte data.
• Et objekt av klassen Class beskriver en klasse.
  – Kan få laget et Class-objekt ut fra et bestemt objekt
      Class minKlasse = mittObjekt.getClass();
  – eller fra en klasse eller et interface
      try {
       Class minKlasse = Class.forName(“MittInterface“);
       Class annenKlasse = Class.forName(“MinKlasse“);
       Class stringKlasse = Class.forName(“java.lang.String“);
      }
      catch (ClassNotFoundException e) {
       System.out.println(“Klassenavn ikke funnet: “ +e);
      }
  – eller fra en primitiv datatype
      Class doubleKlasse = Double.TYPE;

   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 2
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                       Eksempel på refleksjon
import java.lang.reflect.*;
class MetodeLister {                                  Utskrift:
 public void listMetoder() {                             Metoder i klassen String:
  String klasseNavn = "java.lang.String";                      public int java.lang.String.hashCode()
  try {                                       public int
   Class stringKlasse =                                 java.lang.String.compareTo(java.lang.Object)
    Class.forName(klasseNavn);                           public int
   Method[] metoder =                                  java.lang.String.compareTo(java.lang.String)
    stringKlasse.getMethods();                           public boolean
   System.out.println("Metoder i klassen " +                       java.lang.String.equals(java.lang.Object)
    klasseNavn + ":");                               public java.lang.String java.lang.String.toString()
   for (int i = 0 ; i < metoder.length ; i++) {                   public int java.lang.String.length()
    System.out.println(metoder[i]);                        public char java.lang.String.charAt(int)
   }                                        public void
  }                                            java.lang.String.getChars(int,int,char[],int)
  catch (ClassNotFoundException e) {                         ... med mere, samtlige offentlige metoder i String,
   System.out.println("Klassenavn ikke                          inklusive de arvet
    funnet: " + e);                                 fra Object, listes ut.
  }
 }
}
class RefleksjonsTest {
 public static void main(String[] args) {
  MetodeLister lister = new MetodeLister();
  lister.listMetoder();
 }
}

     Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,   Kapittel 22, side 3
                  3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                      Enhetstesting med JUnit

• ”Testing shows the presence of bugs, not their absence.” (Dijkstra)
• Rammeverk for testing, kalt JUnit. Lastes ned fra www.junit.org
• Enhetstest: Test som skal verifisere at en liten del (f.eks. en klasse) av
 et program virker som det skal.
• JUnit hjelper oss å organisere testingen.
• Lager subklasse til TestCase, bruker en del metoder som arves derfra.
• Testing er metodekall. Grupperer disse metodekallene logisk. Legger
 hver gruppe i en metode med navn som begynner på ”test”.
• Lager setUp() slik at den ”nullstiller” testobjektet før en gruppe med
 tester er kjørt. Definerer dermed pre-betingelsene for testing. ”JUnit
 fixture”
• Lager tearDown() slik at den rydder opp (lukker filer, kopler ned
 nettverksforbindelser, etc.) etter at en gruppe med tester er kjørt.
 Definerer dermed post-betingelsene for testing.

                                                  Vis programliste 22.2 side 809-811.
   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,    Kapittel 22, side 4
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                                  TestSuiter

• Metoden suite() skal definere en testsuite, det vil si en mengde
 testmetoder. Her består testsuiten av alle testmetodene.


                                                           klasselitteral

 public static Test suite() {
   return new TestSuite(JUnitNavneListeTest.class);
  }
         lader testsuiten med alle offentlige metoder i klassen
       JUnitNavneListeTest som har navn som begynner på ”test”

   public static void main(String[] args) {
    junit.textui.TestRunner.run(suite()); // tekstlig brukergrensesnitt
   }
 }     Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,    Kapittel 22, side 5
                  3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
               Eksempel på testkjøring som går i feil

  • Testsuiten vår er avhengig av at toString()-netoden i klassen
   Navneliste ikke forandres.
  • Forandrer vi toString()-metoden må vi endre kallene på assertTrue() og
   assertFalse().
  • Bør ha så få slike avhengigheter mellom testobjekt og testsuite som
   mulig.
  • Dersom vi endrer toString() uten å endre testsuiten, får vi feilutskrift:
.F..F
Time: 0,111
There were 2 failures:
1) testInnsetting(JUnitNavneListeTest)junit.framework.
AsertionFailedError at JUnitNavneListeTest.testInnsetting(JUnitNavneListeTest.java:44) at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at
 JUnitNavneListeTest.main(JUnitNavneListeTest.java:100)
2) testSletting(JUnitNavneListeTest)junit.framework.AssertionFailedError at JUnitNavneListeTest.testSletting(JUnitNavneListeTest.
java:82) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at ....
FAILURES!!!
Tests run: 3, Failures: 2, Errors: 0

       Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 6
                    3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
    JUnit har også et grafisk brukergrensesnitt
Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 7
             3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                    Funksjonsbrudd og testfeil

• Funksjonsbrudd (engelsk: failure)
  – forventet feil som vi har tatt høyde for
  – prøves med assertTrue()
• Testfeil (engelsk: error)
  – ikke planlagt feil og helt uventet
      • uhåndterte unntak
      • en sjelden gang en feil i JVM Dette fører også til at testen ikke får OK
  – testen er inkonklusiv: Kan ikke si noe om det man skulle teste, for en feil
   med ukjent årsak har forpurret testkjøringen.
                                                          Gjør oppgavene side 814.
   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,        Kapittel 22, side 8
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                              Systemtesting

                 Eksempel, skal teste et databasesystem
JMX styring
                                                          Logg-fil for tjeneren
                         Databasesystem
SNMP styring
                                                            mange grensesnitt
                                                          mot databasesystemet,
                                                             systemtesting må
                                                         dekke alle grensesnittene
      JDBC datatilgang                       ODBC datatilgang
   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,       Kapittel 22, side 9
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                          Systemtesting, forts

• Hva kreves av et solid rammeverk for systemtesting?
  – Praktisk dersom alle grensesnittene kan nås via det samme
   programmeringsspråket
  – Loggfil på standardisert format
  – Tidsangivelser for f.eks. oppstart bør være ikke-eksplisitte
  – Bør tilby parallelle operasjoner
• Å teste et stort system er en formidabel oppgave
• Fremdeles langt fra å bevise at programmet er riktig, det man gjør er å
 avdekke feil
• Ofte leveres liste over ”kjente feil” sammen med systemet
  – ikke-kritiske feil
  – alvorlige feil
  – kritiske feil

                                                          Gjør oppgaven side 818.
   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,       Kapittel 22, side 10
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                    Det reserverte ordet assert

• assert = bekrefte, nytt reservert ord i versjon 1.4 av J2SE
• Eksempel:
  String[] langTabell = new String[20000];
  assert langTabell != null : “Alvorlig feil: kunne ikke deklarere tabell.“;
• Alvorlig feil dersom assert-uttrykket er false, AssertionError-objekt
 kastes
• Kompilering fra kommandolinjen
  – >javac MinKlasse.java
• Kjøring
  – >java -ea MinKlasse
   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 11
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                            Regresjonstesting

• Testing i vedlikeholdsfasen av et programsystem
• Regresjonstesting (regresjon = vende tilbake til det kjente)
• Eksempel
  –   programsystemet Gamma testes med 10 systemtester
  –   mange utviklere arbeider fortløpende med Gamma
  –   de 10 systemtestene kjøres hver gang en endring er gjort
  –   ingen sovepute, en må alltid vurdere om det er tilstrekkelig å kjøre de 10
     systemtestene, eller om andre tester må kjøres i tillegg
• Målet med regresjonstestingen er å finne ut om endringen har
 introdusert nye feil
• Kan med fordel automatiseres
  – kjøres om natta når det ellers er liten belastning
    Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 12
                 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                           Akseptansetesting

• Testing utført av mottakerne av et programsystem
• Mål: Å verifisere at produktet oppfyller de funksjonelle krav som er
 spesifisert.
• Består gjerne av brukeroperasjoner man har forventet seg å kunne
 gjøre
• Bærer i liten grad preg av kjennskap til selve implementasjonen av
 produktet.
• I en kommersiell situasjon vil det være rimelig med skriftlige
 godkjenninger av produktet på bakgrunn av akseptansetestingen.
   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 13
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.
                  Svartboks- og hvitbokstesting

• Strategier for testing
• Betrakter testobjektet som en boks
• Svart boks
  – vet ingenting om hvordan boksen ser ut inni og kan kun støtte oss på
   testobjektets grensesnitt i testutføringen. Dytter data inn og får data ut.
  – systemtesting (?)
  – akseptansetesting
• Hvit boks
  – vet hvordan boksen ser ut inni og legger opp testene spesifikt ut fra dette
  – pass på at brukerens krav ikke kommer ut av syne
  – enhetstesting
• Testingeniørens rolle
  – systemtesting, svart boks
  – nært samarbeid med utviklere
  –  ”grå boks”


   Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal,  Kapittel 22, side 14
                3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004.