Introduktion till Perl Översikt Perl som skriptspråk Relation till

Document Sample
Introduktion till Perl Översikt Perl som skriptspråk Relation till Powered By Docstoc
					                                         Översikt
Introduktion till Perl                               Skalära värden
                                          Kontroll och sammansatta värden
                                          Input/Output
                     ETE258 Skriptspråk
              Inst. för datavetenskap (IDA)              Subrutiner
                   Linköpings universitet            Filer och kataloger
                         http://www.ida.liu.se/~ETE258                             http://www.ida.liu.se/~ETE258
                Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                    Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Perl som skriptspråk                               Relation till skal och Bash
 90% text 10% everything else                           Strängorienterat (Bourne shell)
   en stor grupp av tillämpningar! T ex webb och dokument              “sigill” på variabler ($, @)

 Syntax lik C men betoning av skriptabilitet                     enkel och dubbelcitat (\n kräver dubbel)

   t ex default-beteende och implicit notation                   kommandosubstitution med `...`

   Tim Toady: “There is more than one way to do it "               inte kommandoradsorienterat
 Skalkopplingen svagare än t ex (Ba)sh                        satser slutar med ; alltid

 “Plattformsoberoende”: Unix, Windows, Mac                    Inspiration från awk och sed
                                           t ex hashes och regexp-substitution
 Perl 1 1987 -> Perl 5 1994 -> Perl 6 2000
                                          subrutiner liknar bash men är mer generella (Perl 5)
 Kamel: “kind of ugly, but work hard in tough
 conditions”
                         http://www.ida.liu.se/~ETE258                             http://www.ida.liu.se/~ETE258
                Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                    Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Exempel - arbetsgång                                 Skalära värden
$: ./my-perldoc                                    Strängar och tal (float och int)
Can't exec "peldoc": No such file or directory at ./my-perldoc line 3.          automatisk konvertering
$:./my-perldoc
...                                           “implicit boolean” false=0, true=resten
=item atan2 Y,X             #!/usr/bin/perl -w
                                           Typade operatorer, t ex
ATAN2 ARCTANGENT TAN TANGENT
...                   @lines = `perldoc -u -f atan2`;         + för heltal och . för sträng-append
                     foreach (@lines) {
                                             >= för heltal men ge för strängar
                      s/\w<([^>]+)>/\U$1/g;
 $: perldoc -u -f atan2          print;                  chomp: ta bort sista \n på en sträng
                     }
   ...                                        chomp($text = “a line of text\n”);
   =item atan2 Y,X
                                           undef ser ut som “” i strängkontext och som 0 för tal
   X<atan2> X<arctangent> X<tan> X<tangent>
                                             egentligen ett eget värde (av en tredje typ)
                                             defined-function – test på undef
                           http://www.ida.liu.se/~ETE258                          http://www.ida.liu.se/~ETE258
                  Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                 Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Exempel på skalärer                                 Kontroll och sammansatta strukturer
      # undef variable
      print "Wrong: Hello $world_var\n";                     Kontroll: if, while, for, foreach, unless, until
      $world_var = 'world';
                                           Liknar C-syntax men några egna t ex foreach
      # now working
      print "Hello $world_var!\n";                        Listor och arrayer ungefär detsamma
      print 'Hello $world_var!\n';
      print "\n" . 'Dot:Hello ' . $world_var . "!\n";                dynamiska strukturer
      print "1+1=" . ("1" + "1") . "\n";                      listan är (hela) värdet av en array-variabel, använd @
      print “Hello” x 3 . $world
                                             index-uppslagning: t ex my_array[3]
          Wrong: Hello
          Hello world!                            Hashar (eng. hashes)
          Hello $world_var!\n
                                             som en array fast nycklarna (keys) är strängar/namn
          Dot:Hello world!
          1+1=2                                 Nyckel-uppslagning: t ex my_hash{“mykey”}
          Hello Hello Hello world
                                             hash som lista: använd %
                           http://www.ida.liu.se/~ETE258                          http://www.ida.liu.se/~ETE258
                  Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                 Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Exempel på array                                  Exempel på if-sats
                                                                          ARGV special-
   @names = ("per", "olle", "stina");                        #!/usr/bin/perl
                                                                          array för argume
   @births = (83, 65, 77);                              if (index("@ARGV", "-f") != -1) {
                                                                          @ ger hela array
   print "Name-3:" . $names[2] . "\n";                          print "Ok, found -f flag\n";
                                                                          “@...” konverterin
   print "Birth-3:" . $births[2] . "\n";                       } elsif (index("@ARGV", "-g") != -1) {
                                                                          index är delsträn
   @merge = (@names, @births);                              print "Ok, found only -g flag\n";
                                                                          index.
   foreach (@merge) {                                } else {
    print "$_ ";                                    print "Ok, this is the line: @ARGV \n" ;
   }                                         }
   print "\n";
                                              $: ./if-test -f b
                       Name-3:stina                 Ok, found -f flag
                       Birth-3:77                  $: ./if-test -g a
                       per olle stina 83 65 77           Ok, found only -g flag
                                              $: ./if-test a b
                                              Ok, this is the line: a b
                          http://www.ida.liu.se/~ETE258                            http://www.ida.liu.se/~ETE258
                 Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                   Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Exempel på multidimensionell array                         Exempel på hash
                          quote words
@cars = qw/saab volvo renault honda/;
                                           %name_birth = ("per" => 83, "olle" => 65, "stina" => 77);
@years = (1977, 1988, 2000);
                         Kopiering             foreach $name (sort keys %name_birth) {
@{$all[0]} = @cars;
                         ref med \@              print "Name $name and birth $name_birth{$name}\n";
@{$all[1]} = @years;
                                           }
$all[0][2] = citroen;
                                           while (($name, $birth) = each %name_birth) {
print "With cars: @cars \n";
                                            print "$name => $birth ";
foreach (@all) {
                                           }
  for ($i = 0; $i <= $#{$_}; $i++) {
                                           print "\n";
   print "item-" . ($i + 1) . ": @{$_}[$i] ";
  }
  print "\n";
          With cars: saab volvo renault honda
}                                                 Name olle and birth 65
          item-1: saab item-2: volvo item-3: citroen item-4: honda
          item-1: 1977 item-2: 1988 item-3: 2001                     Name per and birth 83
                                                 Name stina and birth 77
                                                 stina => 77 olle => 65 per => 83

                          http://www.ida.liu.se/~ETE258                            http://www.ida.liu.se/~ETE258
                 Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                   Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Exempel på hash (2)                                 Input/Output
 %name_birth = ("per" => 83, "olle" => 65, "stina" => 77);
                                           Unix-inspirerat:
                                             STDIN, STDOUT, STDERR
 foreach $candidate (qw / per bengt ulla stina / ) {
  if (!exists $name_birth{$candidate}) {                        strömmar och omriktare: <, >, >>, >& etc
    print "Not registered: $candidate\n";                      <> “diamant-operatorn” filargument, inmatning, pipe
  }                                          hanteras på samma vis
 }
                                           @ARGV – liknar $@ i bash men $0 är separat i Perl
                                           Filhantag (eng. filehandle)
         Not registered: bengt          Två hash-funktioner:
         Not registered: ulla                          kommandon open och close
                              exist och delete...
                                             $! håller ev felmedelande efter systemanrop

                                           Specialformat: print MYLOG “Some text”

                           http://www.ida.liu.se/~ETE258                          http://www.ida.liu.se/~ETE258
                  Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                 Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Exempel läs från/till konsol                             Exempel spara på fil
 my %name_hash;
 while (<>) {                                     open PERSON_FILE, "<", "person.txt";
   chomp(@name = split(/:/, $_));          Argument-fil:          @lines = <PERSON_FILE>;
   $name_hash{$name[0]} = $name[1];         Ulla:Svensson         close PERSON_FILE;
 }                           Olle:Nylen           open SORT_PERSON_FILE, ">", "sorted-person.txt";
 my @names = %name_hash;                Per:Larsson          @sorted = sort @lines;
 print "Names on file: @names\n";                           print SORT_PERSON_FILE @sorted;
 print "Enter first name: ";                             close SORT_PERSON_FILE;
 chomp(my $fname = ucfirst <STDIN>);
 if (exists $name_hash{$fname}) {
   print "Full Name: $fname $name_hash{$fname} \n";                  person.txt:        sorted-person.txt:
 } else {                                        Ulla:Svensson       Olle:Nylen
   print "Unknown name\n";                               Olle:Nylen        Per:Larsson
 }                                            Per:Larsson        Ulla:Svensson
      Names on file: Ulla Svensson Olle Nylen Per Larsson
      Enter first name: per
      Full Name: Per Larsson
                           http://www.ida.liu.se/~ETE258                          http://www.ida.liu.se/~ETE258
                  Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                 Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Subrutiner                                      Exempel subrutin
                                                                           “fib 13”
 sigill på anrop: &                                  sub fib {                          fib(1) = 0
                                             my $num = $_[0];                      fib(2) = 1
 @_ positionella implicita parametrar
                                             return 0 if $num == 1;                   fib(3) = 1
 my definierar lokala variabler (används även i strict)                 return 1 if $num == 2;                   fib(4) = 2
                                             return &fib($num - 1) + &fib($num - 2);          fib(5) = 3
 en Perl-subrutin är en äkta funktion                         }                              fib(6) = 5
                                                                           fib(7) = 8
   ...men i bash kallas det funktion men är subrutiner!                foreach (1..$ARGV[0]) {                   fib(8) = 13
   t ex print returnerar 1 för success; 0 failure                    print "fib($_) = " . &fib($_) . "\n";           fib(9) = 21
                                            }                              fib(10) = 34
 Implicit returvärde: sista satsens värde                                                      fib(11) = 55
   skriv ett uttryck som sista sats och det returneras                                               fib(12) = 89
                                                                           fib(13) = 144
   return <val> avbryter kontroll och returnerar värde <val>


                           http://www.ida.liu.se/~ETE258                             http://www.ida.liu.se/~ETE258
                  Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                    Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Filer och kataloger                                  Exempel på filtest
 filtester i still liknande (ba)sh                                                               Pragma
                                              use strict; # enforce strict notions
 stat och lstat ger fullständig information (jmf unix)                  my @all_files = qw / test1 test2 test3 /;
                                              my @non_empty_files;                         -s = file size
 localtime – hanterar timestamps                             foreach my $file (@all_files) {
                                               if (-s $file) {
 chdir – ändrar nuvarande arbetskatalog (default                                                        Funktion på
                                                 push @non_empty_files, $file;
 $HOME)                                                                             array: push
                                               } else {
                                                                                 pop
                                                 print "File is empty (IGNORED): $file\n";
 glob – expandera mönster till filer, t ex                          }
   $all_txt_files = glob *.txt;                             }
                                              print "Ok, found files: @non_empty_files\n";
   Alternativ: $all_txt_files = <*.txt>; (överlagrad syntax!)

 Kataloghantag: opendir, closedir
                                                   File is empty (IGNORED): test2
 Unixliknande: rm, mkdir, rmdir, rename, (sym)link,                         Ok, found files: test1 test3
 File::FIND             http://www.ida.liu.se/~ETE258                                     http://www.ida.liu.se/~ETE258
                  Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License                    Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License
Sammanfatting och källor
 Lama-boken: Learning Pearl 4th Ed
 www.perl.org
 Utgångspunkt textbearbetning
  fördjupning i detta nästa gång

 Förutom textbearbetning ett snabbt och bra skriptspråk
  mindre skalorienterat med C-syntax
  gott om genvägar och snabbsyntax
  enkla lösningar i botten som gradvis utvidgats...Perl 6 är
  omdiskuterat men intressant


                        http://www.ida.liu.se/~ETE258
               Attribution-NonCommercial-ShareAlike2.5 License