# Oppgave 1, oppgaver til Python, Perl by ojp13483

VIEWS: 16 PAGES: 3

									Oppgaver programmeringsspråk, Python
# Oppgave 1, oppgaver til Python, Perl.
# Skal telle antall linjer og ord i en fil
import string

def countLinesWords():
    TextFile = open("test.txt", "r")
    Text=TextFile.read()
    TextFile.close()
    antall_linjer = 0
    antall_ord = 0
    for line in open("test.txt").xreadlines():
        antall_linjer += 1

    for words in string.split(Text):
       antall_ord += 1

    print antall_linjer
    print antall_ord

# Kaller metoden
countLinesWords()
# Oppgave 2, oppgaver til Python, Perl.
# Generer random passord. Input er antall passord og lengden på passordene

import random
import string

def makeRandom(number_password, pwd_length):
   " Docstring - "

   # String.letters inneholder alle bokstaver legger også til tall
   random_liste = string.letters + string.digits

   # Teller for å gi rett antall passord
   number = 1

   # De ferdige lagde passordene legges i denne listen
   finished_passwords = []

   # While løkke for å gi rett antall passord
   while number <= number_password:
       # Teller for å gi rett lengde på passord
       counter = 1

       # Klar for passord
       password = ""

       # Whileløkke for å gi rett lengde på passord
       while counter <= pwd_length:
          # Trekke ut et random tall/bokstav av gangen
          pwd_char = random.choice(random_liste)

          # Legger random tall/bokstaver i en streng
          password += pwd_char

          # Øker lengde på passord med 1
          counter += 1

       # Legger ferdige passord med lengde pwd_length i listen
       #finished_passwords.append(password)

       # Alternativ måte å legge i liste
       finished_passwords.insert(counter-1, password)

       # Øker antall passord med 1
       number += 1

   # Returnere listen med passord
   return finished_passwords

print(makeRandom(5,8))
import string
# Gjør at vi kan kalle på standard stringfunksjoner

def countClients():
    """ Docstring - Du har en loggfil. Skal trekke ut kliennavn, skriv ut hvilken klient
    som er logget på fles ganger """
    # Åpner loggfilen
    f = open("test.txt","r")

    # Liste for å legge klientnavn i
    klienter = []

    # Går gjennom hver linje i filen
    for line in f.readlines():

       # Tar ut første del av linjen, frem til puntum,
       # 0 henviser til første element. Legges i listen
       klienter.append (str(line.split(" ") [0]))

    i=0
    # Sortere for å samle klienter
    klienter.sort()

    # En liste i en liste, vil inneholde antall ganger klient har logget på og klientnavn
    ny_liste = [[]]

    while i < len(klienter):
        # Telller hvor mange ganger hver klient er logget på
        x = klienter.count(klienter[i])

       # Legger antall ganger og klientnavn i listen
       ny_liste.extend([[x, klienter[i]]])

       i=i+x

    # Finner ut hvor mange elementer det er i listen,
    # detter for å hente ut siste element
    antall_elementer = len(ny_liste)

    # Sortere på antall, altså x
    ny_liste.sort()

    # Kan også bruke reverse og hente ut element 1, index 0
    #ny_liste.reverse()

    # Skal hente ut siste element, lengde - 1
    ant = ny_liste[antall_elementer - 1]
    navn = ant[1]
    antall_palogget = ant[0]
    print "Klient som er logget på flest ganger er", navn
    print "Klienten er logget på", antall_palogget, "ganger"

# Kaller metoden
countClients()

								
To top