Docstoc

ViewOpen - NAiST

Document Sample
ViewOpen - NAiST Powered By Docstoc
					โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ง An Expert System and Purchasing Assistant Tool for Notebook Computer Selection using Data Mining Technique

โดย นางสาวนันทนัช ธนะพัวสุวรรณ

เสนอ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2551

ใบรับรองโครงงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรื่อง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ง An Expert System and Purchasing Assistant Tool for Notebook Computer Selection using Data Mining Technique โดย นางสาวนันทนัช ธนะพัวสุวรรณ เลขประจาตัว 48054449 พิจารณาเห็นชอบโดย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………….. (ดร. มนต์ชัย โศภิษฐกมล) …………………………………….. (ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช) วันที่……...เดือน……………..…พ.ศ……

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(1) นา งสาวนันทนัช ธนะพัวสุวรรณ พ.ศ. 2551 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ง, โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ดร. มนต์ชัย โศภิษฐกมล :

บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นมาก จนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครหลายๆ คน เพื่อใช้ในการทางาน ให้ความบันเทิง การเสริมสร้างความรู้ หรือเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คจึงมีความสาคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการ และตอบสนองต่อการใช้งาน ซึ่งในการเลือกซื้อ ผู้ที่ต้องการจะซื้อไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อยในเรื่องของโน้ตบุ๊คที่ตัวเองต้องการ เช่น บางคนอาจจะบอกได้แค่ว่าต้องการโน้ตบุ๊คไว้ใช้ทา งาน พวกกราฟฟิก พิมพ์งาน เล่นเกมส์ ฯลฯ และในการเลือกซื้อแต่ละครั้ง ผู้ที่ต้องการจะซื้อจาเป็นที่จะต้องมีการหาข้อมูลต่างๆ เช่น ในเรื่องของราคา คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ยี่ห้อ หรือบริการหลังการขายของแต่ละร้านค้า โดยการค้นหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากแผ่นพับ เว็บไซต์ สอบถามจากเพื่อนๆ และคนรู้จัก หรือไปสอบถามจากร้านค้าต่าง ๆ เอง ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านเป็นอย่างมาก คือจะต้องถามจากหลายๆ ร้าน แล้วเอามาเปรียบเทียบกันเอง ซึ่งการใช้วิธีนี้จะทาให้เสียเวลา ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อที่จะไปสอบถามกับทางร้านค้าเอง และข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ซื้อไม่อาจจะรู้ข้อมูลพวกนี้ได้ทั้งหมด ทางผู้พัฒนาได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหานี้จึงคิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการคิด ออกแบบ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยเน้นไปที่ระบบการตัดสินใจในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ซึ่งถ้ามีระบบนี้แล้วจะเป็นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อ โดยที่ระบบนี้จะพัฒนาออกมาในรูปของเว็บแอพพลิเค ชั่น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และใช้ดาต้าไมนิ่งในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือก ซื้อ โน้ตบุ๊ค ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ระบุไปแล้วข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ซึ่งในอนาคตระบบนี้สามารถเป็นแนวทาง เพื่อนาไปพัฒนาต่อโดยการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือนาไปสร้างให้เกิดระบบใหม่ๆ เช่น ระบบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อมือถือ หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงได้ Nuntanutch Tanapuasuwan 2008 : An Expert System and Purchasing Assistant Tool for Notebook Computer Selection Using Data Mining Technique, Computer Engineering Project, Bachelor of Engineering (Computer), Project Advisor : Dr. Monchai Sopitkamol

Abstact
At present, to use technology has very increase rate until computer or notebook which becomes a part in life a lot of persons for working, entertainment, addition knowledge or communication. Therefore, to buy the computer or the notebook that has more important for exact requirement and response into using. Such buying, person requires whom will buy as does not have knowledge or little knowledge in self-requirement's the notebook. For instance, someone may tell to require the notebook, be made graphic type, typing, play game, et cetera. And buying once when someone is require to buy needful finding data verily as price, qualification, efficient, brand or sales service of each shop by finding data from many sources as brochure, website, inquiry with friends and acquaintance or inquiry from many shops which as problem about price comparison of each shop at most. Having inquired from many shops into self - comparison. Such this method will be lost time, busy and waste expense travel in which person will inquire with shop. And these data have changeably all time, despite buyer may not know all them. The way of developer is consider important with this problem so thinkable that solve it by idea, designing and service's system development for buy decision the notebook. Even though it is solved above problem with stress of buy decisions system the notebook. lf it has this system, it will be useful and addition convenience in buying. By this system will be developed in form of Web Application for using easily and Data Mining into system of select decision the notebook. So the result is respond outwards which will help to solve problems else, be specify at the beginning efficiently. In the future, this system could be guideline to develop

(3) continually. Having added many features or else creating new system for instance decision system for buying mobile phone or high value things gainfully.

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อธงชัย ธนะพัวสุวรรณ และคุณแม่สุจิตรา ธนะพัวสุวรรณ สาหรับการให้การส่งเสริมและสนับสนุน และเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโต รวมทั้งให้กาลังใจ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้มาโดยตลอด และนุธิดา ธนะพัวสุวรรณ ซึ่งเป็นพี่สาวที่ดี คอยถามไถ่ และให้ความห่วงใย ขอขอบพระคุณ ดร . มนต์ชัย โศภิษฐกมล ที่ให้โอกาสได้เข้ามาพัฒนาโครงงานนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงการให้คาแนะนา และคาปรึกษาที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการเรียนและการทางาน ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเหมาะกับการทาโครงงานในครั้งนี้ เช่น ห้องโปรเจค ฯลฯ ขอขอบคุณมิตรภาพ และกาลังใจที่ดีจากเพื่อนๆ ที่อยู่ ห้องโปรเจคทุกคน ซึ่งให้ความสนุกสนาน คลายเครียดได้มาก และในยามที่ต้องทางานดึกๆ ขอขอบคุณพี่วุฒิ (พี่ต้น ) ที่เป็นกาลังใจ ช่วยคลายเครียด และซื้อขนมให้เพื่อเอาไว้กินตอนกลางคืนที่ต้องทางานดึกๆ ขอขอบคุณทุกๆ คนที่ทาให้โครงงานนี้สามารถเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีทุกประการ

นางสาวนันทนัช ธนะพัวสุวรรณ

(4)

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย ........................................................................................................................................... (1) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................... (2) กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................................ (3) สารบัญ ............................................................................................................................................................. (4) สารบัญภาพ ...................................................................................................................................................... (6) สารบัญตาราง ..................................................................................................................................................(10) บทที่ 1 บทนา ...................................................................................................................................................... 1 1.1 ชื่อโครงการ ............................................................................................................................................. 1 1.2 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย ........................................................................................................................... 1 1.3 ความเป็นมา ............................................................................................................................................. 1 1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน ............................................................................................................................ 2 1.5 วิธีการดาเนินงาน /ขั้นตอนในการดาเนินงาน ........................................................................................... 3 1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน ............................................................................................................... 3 1.7 แผนการดาเนินงาน /ระยะเวลา ................................................................................................................ 4 1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................................. 5 1.9 วิธีการประเมิน ......................................................................................................................................... 5 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................................. 6 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ..................................................................................................................................... 6 2.1.1 .NET Framework............................................................................................................................ 6

(5) 2.1.2 ASP.NET........................................................................................................................................ 7 2.1.3 C# Programming Language ............................................................................................................ 7 2.1.4 Data Mining ................................................................................................................................... 8 บทที่ 3 การออกแบบระบบและขั้นตอนการแก้ปัญหา ........................................................................................ 11 3.1 การออกแบบระบบโดยรวม ................................................................................................................... 12 3.1.1 โครงสร้างของระบบ ..................................................................................................................... 12 3.1.2 Use case diagram .......................................................................................................................... 15 3.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล ................................................................................................................ 17 3.2 ขั้นตอนและรายละเอียดของระบบ ......................................................................................................... 27 3.2.1 ส่วนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ................................................................ 27 บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบระบบ ......................................................................................................... 36 4.1 การทดสอบระบบ .................................................................................................................................. 36 4.2 การประเมินผล ...................................................................................................................................... 62 บทที่ 5 บทสรุป ................................................................................................................................................. 64 5.1 ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................... 64 5.2 แนวทางการพัฒนา................................................................................................................................. 64 5.3 ข้อสรุป .................................................................................................................................................. 64 เอกสารอ้างอิง .................................................................................................................................................... 65 ภาคผนวก .......................................................................................................................................................... 66 คู่มือการใช้งาน .................................................................................................................................................. 67 คู่มือการใช้งานของ Admin .......................................................................................................................... 68 คู่มือการใช้งานของร้านค้า ........................................................................................................................... 83 คู่มือการใช้งานของลูกค้า ............................................................................................................................. 91

(6)

สารบัญภาพ
รูปที่ 2. 1 องค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม .NET ............................................................................. 7 รูปที่ 2. 2 Classification Task............................................................................................................................... 9 รูปที่ 2. 3 ตัวอย่างของ Decision Tree ................................................................................................................. 10 รูปที่ 3. 1 โครงสร้างของระบบ……………………………………………………………………….................12 รูปที่ 3. 2 Use Case Diagram ของร้านค้า ........................................................................................................... 15 รูปที่ 3. 3 Use Case Diagram ของ Admin .......................................................................................................... 16 รูปที่ 3. 4 Use Case Diagram ของลูกค้า ............................................................................................................. 16 รูปที่ 3. 5 ER Diagram ....................................................................................................................................... 18 รูปที่ 3. 6 แบบจาลองต้นไม้ J48 pruned tree ...................................................................................................... 28 รูปที่ 3. 7 แบบจาลองต้นไม้ CART Decision Tree............................................................................................. 31 รูปที่ 3. 8 แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree........................................................................................ 33 รูปที่ 4. 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของ Admin……………………………………………………………………36 รูปที่ 4. 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของ Admin อย่างถูกต้อง ................................................................................. 37 รูปที่ 4. 3 หน้าจอการใส่รายละเอียดของ CPU ................................................................................................... 37 รูปที่ 4. 4 หน้าจอแสดงรายการและรายละเอียดของ CPU .................................................................................. 38 รูปที่ 4. 5 หน้าจอการใส่ยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ........................................................................................................... 38 รูปที่ 4. 6 หน้าจอแสดงรายการยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ................................................................................................ 39 รูปที่ 4. 7 หน้าจอการใส่รายละเอียดประเภทของโน้ตบุ๊ค ................................................................................... 39 รูปที่ 4. 8 หน้าจอแสดงรายละเอียดประเภทของโน้ตบุ๊ค .................................................................................... 40 รูปที่ 4. 9 หน้าจอการใส่รายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น .................................................................................. 40 รูปที่ 4. 10 หน้าจอแสดงรายการโน้ตบุ๊ค ............................................................................................................ 41 รูปที่ 4. 11 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของร้านค้า ..................................................................................................... 41 รูปที่ 4. 12 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของร้านค้าอย่างถูกต้อง.................................................................................. 41 รูปที่ 4. 13 หน้าจอการใส่รายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า ....................................................... 42

(7) รูปที่ 4. 14 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า ............................................................... 43 รูปที่ 4. 15 หน้าจอแสดงรายการข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้า ................................................... 43 รูปที่ 4. 16 แสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ...................................................................................... 44 รูปที่ 4. 17 หน้าจอแสดงรายการร้านค้าที่ได้จากการค้นหา ................................................................................ 45 รูปที่ 4. 18 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 1 ............................................................. 46 รูปที่ 4. 19 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 2 ............................................................. 47 รูปที่ 4. 20 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 3 ............................................................. 48 รูปที่ 4. 21 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 4 ............................................................. 49 รูปที่ 4. 22 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner................ 49 รูปที่ 4. 23 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced............................................................... 50 รูปที่ 4. 24 หน้าจอการระบุ Specification สาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced ............................................................ 51 รูปที่ 4. 25 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced .............. 52 รูปที่ 4. 26 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual ............................................................................................ 53 รูปที่ 4. 27 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาแบบ Manual .................................................... 54 รูปที่ 4. 28 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ........................................................................ 55 รูปที่ 4. 29 หน้าจอแสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ................................................................... 56 รูปที่ 4. 30 หน้าจอแสดงรายละเอียดของร้านค้า และโน้ตบุ๊คที่มีอยู่ในร้านค้า .................................................... 57 รูปที่ 4. 31 หน้าจอให้แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้าแต่ละร้าน ..................................................... 58 รูปที่ 4. 32 หน้าจอแสดงรายการความคิดเห็นและคะแนนที่ให้กับร้านค้าแต่ละร้านของลูกค้า ............................ 59 รูปที่ 4. 33 หน้าจอการร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 อันดับแรก ............................................................... 60 รูปที่ 4. 34 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่ .................................................................... 61 รูปที่ 4. 35 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่ ........................... 61 รูปที่ 4. 36 แบบประเมินผู้ใช้งานระบบ .............................................................................................................. 62 รูปที่ 1 หน้าจอการเข้าระบบของ Admin………………………………………………………………………..68 รูปที่ 2 หน้าจอที่ไม่ได้กรอก Username และ Password เพื่อ Login ของ Admin ................................................ 69 รูปที่ 3 หน้าจอที่กรอก Username และ Password ผิด ของ Admin..................................................................... 69 รูปที่ 4 หน้าจอการเข้าระบบอย่างถูกต้องของ Admin ........................................................................................ 70 รูปที่ 5 หน้าจอเพื่อจัดการกับข้อมูลของ CPU.................................................................................................... 71 รูปที่ 6 หน้าจอเพื่อใส่รายละเอียดของ CPU ที่ต้องการ ...................................................................................... 72

(8) รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 7 หน้าจอการลบข้อมูลของ CPU .............................................................................................................. 73 8 หน้าจอเพื่อจัดการกับข้อมูลยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ......................................................................................... 74 9 หน้าจอเพื่อเพิ่มยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ............................................................................................................ 75 10 หน้าจอการลบยี่ห้อโน้ตบุ๊ค .................................................................................................................. 76 11 หน้าจอเพื่อจัดการกับประเภทของโน้ตบุ๊ค ........................................................................................... 77 12 หน้าจอการเพิ่มประเภทของโน้ตบุ๊ค .................................................................................................... 78 13 หน้าจอการลบประเภทของโน้ตบุ๊ค ..................................................................................................... 79 14 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีในระบบ ......................................................................... 80 15 หน้าจอการลบรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น .................................................................................. 81 16 หน้าจอสาหรับเพิ่มรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ........................................................................... 82 17 หน้าจอแรกเมื่อเข้ามาในระบบของร้านค้า ........................................................................................... 83 18 หน้าจอการสมัครสมาชิกของร้านค้า .................................................................................................... 84 19 หน้าจอการเข้าระบบของร้านค้า .......................................................................................................... 85 20 หน้าจอที่ไม่ได้กรอก Username และ Password เพื่อ Login ของร้านค้า ............................................... 86 21 หน้าจอที่กรอก Username และ Password ผิด ของร้านค้า .................................................................... 86 22 หน้าจอการเข้าระบบอย่างถูกต้องของร้านค้า ....................................................................................... 87 23 หน้าจอแสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีในร้านค้า ............................................................................... 88 24 หน้าจอการเพิ่มรายการโน้ตบุ๊คในร้านค้า ............................................................................................. 89 25 หน้าจอแสดงรายการข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้า ...................................................... 90 26 หน้าจอหน้าแรกของการเข้ามาใช้งานในส่วนของลูกค้า ...................................................................... 91 27 หน้าจอแสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ............................................................................. 92 28 หน้าจอแสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ............................................................................. 93 29 หน้าจอแสดงรายละเอียดของร้านค้าแต่ละร้าน .................................................................................... 94 30 หน้าจอแสดงรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นของแต่ละร้าน .............................................................. 95 31 หน้าจอการกรอกข้อความเพื่อความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้าแต่ละร้านของลูกค้า .................... 96 32 หน้าจอข้อความแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้าแต่ละร้านของลูกค้า ................................ 97 33 หน้าจอการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ................................................................................................... 98 34 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 1 ................................................................. 99 35 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 2 .............................................................. 100

(9) รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ รูปที่ 36 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 3 ............................................................... 101 37 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 4 ............................................................... 102 38 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner................. 103 39 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced ................................................................ 104 40 หน้าจอการระบุ Specification สาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced .............................................................. 105 41 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced ............... 106 42 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual .............................................................................................. 107 43 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาแบบ Manual ..................................................... 108 44 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ......................................................................... 109 45 หน้าจอแสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น .................................................................... 110 46 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่ ..................................................................... 111 47 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่ ............................ 111 48 หน้าจอการร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 อันดับแรก ............................................................... 112

(10)

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1. 1 แผนการดาเนินงาน /ระยะเวลา……………………………………………………………………..4 ตารางที่ 3. 1 ตาราง Store………………………………………………………………………………………..19 ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model………………………………………………………………………………………19 ตารางที่ 3. 3 ตาราง StoreNotebook……………………………………………………………………………..24 ตารางที่ 3. 4 ตาราง CPU………………………………………………………………………………………...25 ตารางที่ 3. 5 ตาราง Brand……………………………………………………………………………………….25 ตารางที่ 3. 6 ตาราง Class………………………………………………………………………………………..26 ตารางที่ 3. 7 ตาราง Admin……………………………………………………………………………………...26 ตารางที่ 3. 8 ตาราง CommentStore……………………………………………………………………………..27 ตารางที่ 4. 1 ตารางสรุปผลการประเมินผลการใช้ระบบในการใช้ระบบ………………………………………..63

1

บทที่ 1 บทนา
1.1 ชื่อโครงการ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ง : An Expert System and Purchasing Assistant Tool for Notebook Computer Selection using Data Mining Technique

1.2 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาระบบที่ให้บริการในเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คให้ตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อการ ใช้งานของผู้ใช้ 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ และพัฒนาระบบที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลโน้ตบุ๊ค ซึ่งสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ 3. เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนร้านค้า และรายละเอียดของโน้ตบุ๊คภายในร้านค้า เพื่อความสะดวกของลูกค้า 4. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าและร้านค้าในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค

1.3 ความเป็นมา
ในปัจจุบันมีผู้ใช้จานวนมากที่มีความต้องการซื้อโน้ตบุ๊ค แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค หรือมีความรู้เพียงเล็กน้อยในเรื่องของคุณสมบัติของโน้ตบุ๊คที่ตัวเองต้องการ ซึ่งจะรู้เพียงแค่ว่าตนต้องการนาโน้ตบุ๊คไปใช้ประโยชน์ในด้านไหน เช่น ทางานด้านกราฟฟิก พิมพ์งาน หรือเล่นเกมส์ ฯลฯ และการเลือกซื้อโน้ตบุ๊คในแต่ละครั้ง จะเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่าง เพราะก่อนที่จะซื้อต้องมีการค้นหาข้อมูลหลายๆ อย่าง และจากหลายๆ แหล่ง จึงจาเป็นต้องมีการพิจารณาให้ดี เนื่องจากเป็นสิ่งของที่มีมูลค่า และเมื่อซื้อไปแล้วก็ต้องใช้งานตลอดต่อเนื่องเป็น ระยะเวลาหลายปี ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนหรือซื้อโน้ตบุ๊คเครื่องใหม่ในแต่ละครั้งผู้ซื้อก็จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเสียก่อน จึงเกิดปัญหาขึ้นหลายๆ ด้าน เช่น มีปัญหาในเรื่องการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้าน โดยการหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากแผ่นพับ เว็บไซต์ สอบถามจากคนอื่นหลายๆ คน

2 หรือไปสอบถามตามร้านค้าต่างๆ เอง ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของการเปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านเป็นอย่างมาก คือจะต้องถามหลายๆ ร้านแล้วเอามาเปรียบเทียบกันเอง ซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้ยุ่งยาก และเสียเวลา และมีปัญหาในเรื่องของความหลากหลายของโน้ตบุ๊คทั้งในเรื่องของยี่ห้อ ประสิทธิภาพ หรือราคา ซึ่งผู้ที่เลือกซื้อไม่อาจจะรู้ข้อมูลพวกนี้ได้ทั้งหมด และยังไม่มีระบบที่สามารถให้ผู้ ซือ แสดงความคิดเห็นที่มีต่อ ้ ร้านค้า และสามารถให้ผู้ ซือ ตรวจสอบความคิดเห็นและความพึงพอใจของแต่ละ ้ ร้านค้า ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบที่ให้บริการเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คให้มีประสิทธิภาพ

1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดยใช้เทคโนโลยีดาต้าไมนิ่งเพื่อให้ได้ระบบที่ตอ บสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ทาให้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยที่ระบบนี้จะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ ดังนี้  ระบบการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค โดยการใช้ดาต้าไมนิ่งเพื่อช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support System, Expert System)  ระบบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของร้านค้า (Register & Login System)  ระบบการใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คในแต่ละร้าน (Notebook Information Insertion and Publication System)  ระบบการลงคะแนนเสียงร้านค้ายอดนิยมในความคิดของลูกค้า และระบบแสดงร้านค้ายอดนิยมตามคะแนนเสียงที่ได้รับ (Store Voting, Commenting, and Result Viewing System)  ระบบการค้นหารายการโน้ตบุ๊คที่ต้องการ (Manual Notebook Searching System)  ระบบการค้นหาโน้ตบุ๊ค สาหรับงบประมาณที่ลูกค้ากาหนด (Notebook Searching by Budget)  ระบบการจัดประเภท (Class) ของโน้ตบุ๊คแต่ละเครื่อง เพื่อเอาไปใช้ในดาต้าไมนิ่ง (Class Assignment by Expert)  ระบบการใส่รายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น โดย Admin (Notebook Specification Insertion)

3

1.5 วิธีการดาเนินงาน /ขั้นตอนในการดาเนินงาน
 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน และศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  ศึกษาและวิเคราะห์ในเรื่องของพฤติกรรมการเลือกซื้อโน้ตบุ๊คของลูกค้าในปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะใช้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค  ศึกษาและวิเคราะห์ในด้านของร้านค้า  วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ และความต้องการของระบบ  ออกแบบส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค  วิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลของระบบใหม่  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)  พัฒนาระบบ  โดยพัฒนาให้อยู่ในรูปของเว็บแอพพลิเค ชั่น และใช้เทคโนโลยีดาต้าไมนิ่งในการทาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ทดสอบระบบ  ทดสอบการใช้งานในระบบย่อยๆ  ทดสอบระบบโดยการนาไปใช้งานจริง  ประเมินผลการทางานของระบบ  ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินผลการทางานของระบบโดยให้ผู้ใช้งานประเมิน ซึ่งแบบประเมินจะอยู่ในรูปของแบบประเมินออนไลน์ (Online form)  จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการใช้งานของระบบ

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
1. ฮาร์ดแวร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) Pentium M processor 1.3 GHz / RAM 768 MB / HDD 20 GB 2. ซอฟท์แวร์  Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 2 เป็นระบบปฏิบัติการ  Microsoft Visual Studio 2005

4 สาหรับเพื่อเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ Microsoft SQL Server 2005 สาหรับใช้เป็นฐานข้อมูล  Weka 3.5.8 สาหรับใช้ทาดาต้าไมนิ่งโดยใช้เทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล  Adobe Photoshop 7.0 ใช้ตกแต่งรายละเอียดของเว็บแอพพลิเคชั่น  Microsoft Office Visio 2003 สาหรับใช้ออกแบบฐานข้อมูล, ไดอะแกรม และโครงสร้างต่างๆ  Microsoft Office 2007 สาหรับใช้ทาเอกสาร รายงาน และนาเสนอผลงาน


1.7 แผนการดาเนินงาน /ระยะเวลา
ตารางที่ 1. 1 แผนการดาเนินงาน /ระยะเวลา รายละเอียดการดาเนินงาน
1

สิงหาคม 2551
2 3 4 1

กันยายน 2551
2 3 4 1

ตุลาคม 2551
2 3 4

พฤศจิกาย น 2551
1 2 3 4 1

ธันวาคม 2551
2 3 4 1

มกราคม 2552
2 3 4

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบั น วิเคราะห์และการออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบการทางานของโปรแกรม นาโปรแกรมไปทดสอบใช้งานจริง ประเมินผลการทางานของระบบ ทาเอกสารและคู่มือประกอบการใช้งา น

5

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา ระบบที่ให้บริการในเรื่องของการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดย ใช้เทคโนโลยีดาต้าไมนิ่ง มีดังต่อไปนี้ 1. อานวยความสะดวกในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 2. อานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้จะไม่เสียเวลาในการหาข้อมูลต่างๆ จากหลากหลายแหล่ง และเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับร้านค้า 3. ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลรายละเอียดของโน้ตบุ๊ค และประหยัดเงินในการเดินทางไปยังร้านค้าต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูล 4. เพิ่มอัตราการแข่งขันระหว่างร้านค้าด้วยกันทาให้มีการแข่งขันกันในด้านต่างๆ เช่น ราคา การให้บริการ บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ร้านค้ามีการพัฒนาทั้งในเรื่องของการให้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 5. ได้ระบบที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลโน้ตบุ๊ค ซึ่งสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ 6. ระบบจะให้ข้อมูลที่มีความแม่นยา ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ร้านค้าจะเป็นผู้ใส่ข้อมูลลงไปเอง 7. ลดทรัพยากรในการโฆษณาสินค้า และรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า เช่น แผ่นพับ ฯลฯ 8. เป็นแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต เช่น การเพิ่มฟังก์ชันให้หลากหลายยิ่งขึ้น หรือนาไปสร้างให้เกิดระบบใหม่ๆ ต่อไป เช่น เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อมือถือ หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีมูลค่าได้

1.9 วิธีการประเมิน
 ทดสอบระบบแต่ละระบบย่อยๆ โดยผู้พัฒนาระบบ ว่าตรงตามขอบเขตที่วางไว้หรือไม่  ทดสอบระบบโดยนาไปใช้งานจริง โดยให้ผู้ใช้งานทดลองใช้ระบบนี้ และให้ทาแบบฟอร์มการประเมิน วิจารณ์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับการทดลองใช้ระบบ

6

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โครงงานนี้ได้ใช้ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ในการพัฒนาโครงงานทั้งทางด้านการพัฒนา เว็บแอพพลิเค ชั่น โดยใช้ ASP.NET และ Visual C# language โดยมีการใช้ระบบฐานข้อมูล SQL Server 2005 และทฤษฎีการจาแนกประเภทข้อมูล ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในการทาดาต้าไมนิ่ง ทฤษฎี และหลักการที่ใช้พัฒนาระบบงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 .NET Framework
.Net Framework เป็นแพลตฟอร์มที่ไว้ใช้พัฒนาซอฟท์แวร์ ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์สาหรับการพัฒนาแอ พพลิเคชั่น .Net Framework ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้จากภาษาใดๆ ก็ได้ รวมถึง C# ด้วย และยังรองรับภาษา C++, Visual Basic, JScript, Delphi และมีอีกมากกว่านี้ที่กาลังพัฒนา และปล่อยออกสู่ท้องตลาดอยู่ตลอดเวลา .NET Framework มีไลบรารีเป็นจานวนมากสาหรับ การเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการดาเนินการของโปรแกรมบน .NET Framework โดยไลบรารีนั้นได้รวมถึง ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล .Net Framework พื้นฐานประกอบขึ้นด้วยไลบรารีของ Source Code ขนาดมหึมา ซึ่งเราเรียกใช้จากภาษา Client ของเรา เช่น C#, C++ .Net โดยการใช้เทคนิคเชิงวัตถุ (OOP) ไลบรารี ที่ว่านี้ ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นโมดูลต่างๆ ดังนั้นเราจึงใช้ส่วนของมันตามผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ เช่น Windows Application เป็นต้น ส่วนไลบรารี .Net Framework กาหนดชนิด ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเอาไว้ ชนิดข้อมูลเป็นตัวแทนของข้อมูล และการแบ่งกฏเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ ที่จะส่งเสริมความสามารถ ในการสัมพันธ์ระหว่าง ภาษา โดยใช้ . Net Framework สิ่งนี้ถูกเรียกว่า Common Type System (CTS) เช่นเดียวกับการจัดให้มีไลบรารี .Net Common Language Runtime (CLR) ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการกับระบบปฏิบัติการของ แอพพลิเค ชั่นทั้งหมดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยไลบรารี .Net Framework และ CLR ยังให้บริการด้านกลไกระบบความปลอดภัย การบริหารหน่วยความจา และ Exception handling .NET Framework นั้นออกแบบมาเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม

7

รูปที่ 2. 1 องค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม .NET

2.1.2 ASP.NET
ASP.NET คือเทคโนโลยีสาหรับพัฒนา เว็บไซต์ เว็บแอ พพลิเค ชั่น และ เว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ .NET Framework พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ASP.NET เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก Active Server Pages (ASP) ซึ่งมีการเพิ่มเติมการใช้งาน ดังนี้  ทางานภายใต้ .NET Framework เท่านั้น  สามารถใช้ได้หลายภาษา เช่น VB.NET, C#, VJ# ฯลฯ  มี Server Control ให้ใช้ ทาให้การเขียนโปรแกรมง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่าน ADO.NET ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ .NET Framework จึงไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์ใด ๆ

2.1.3 C# Programming Language
เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทางานบน .NET Framework พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ โดยมีรากฐานมาจากภาษา C++ และภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษา Delphi และ Java) โดยปัจจุบันภาษา C# เป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

8

2.1.4 Data Mining
ดาต้าไมนิ่ง หรือการสืบค้นความรู้ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นเทคนิคที่ใช้จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ โดยจะนาข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์แล้วดึงความรู้ หรือสิ่งที่สาคัญออกมา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หรือทานายสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ดาต้าไมนิ่ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการค้นหาลักษณะแฝงของข้อมูลที่มีประโยชน์ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Database : KDD) ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการของ KDD นั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็นการระบุถึงแหล่งข้อมูลที่จะนามาใช้ในการทา ไมนิ่ง รวมถึงการนาข้อมูลที่ต้องการออกมาจากฐานข้อมูลเพื่อทาการพิจารณาในเบื้องต้นต่อไป 2. การกรองข้อมูล (Data Cleaning) เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของข้อมูลที่จะนามาใช้วิเคราะห์ว่าถูกต้อง โดยการนาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออก 3. การแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) เป็นการแปลงข้อมูลที่เลือกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ตามอัลกอริทึม (Algorithm) และแบบจาลองที่ใช้ในการทาดาต้าไมนิ่งต่อไป 4. การทาไมนิ่งข้อมูล (Data Mining) การใช้เทคนิคภายในดาต้าไมนิ่ง เพื่อทาการไมนิ่งข้อมูล โดยทั่วไป ประเภทของงานตามลักษณะของแบบจาลองที่ใช้ในการทาดาต้าไมนิ่งนั้นสามารถ แบ่งกลุ่มได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 4.1 Predictive Data Mining คือ เป็นการคาดคะเนลักษณะหรือประมาณค่าที่ชัดเจนของข้อมูลที่จะเกิดขึ้น โดยใช้พื้นฐานจากข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต 4.2 Descriptive Data Mining คือ เป็นการหาแบบจาลองเพื่ออธิบายลักษณะบางอย่างของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นลักษณะการแบ่งกลุ่มให้กับข้อมูล 5. การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Result Analysis and Evaluation) เป็นขั้นตอนการแปลความหมาย และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความเหมาะสมหรือตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยทั่วไปควรมีการแสดงผลในรูปแบบ ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

9 จะเห็นได้ว่าดาต้าไมนิ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญในกระบวนการ KDD ในลาดับต่อไปจะกล่าวถึงเทคนิคดาต้าไมนิ่งที่สาคัญ ที่ได้นามาประยุกต์ใช้ คือ การจาแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) การจาแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) การจาแนกประเภทข้อมูล เป็นกระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่กาหนดมาให้ โดยจะนาข้อมูลส่วนหนึ่งมาสอนให้ระบบเรียนรู้ (Training Set) เพื่อจาแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ โมเดลจาแนกประเภทข้อมูล (Classifier Model) และจะนาข้อมูลส่วนที่เหลือจากข้อมูลสอนระบบเป็นข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (Test Set) ซึ่งกลุ่มที่แท้จริงของข้อมูลที่ใช้ทดสอบนี้จะถูกนามาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่หามาได้จากโมเดลเพื่อทดสอบความถู กต้อง และปรับปรุงโมเดลจนกว่าจะได้ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ หลังจากนั้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เราจะนาข้อมูลมาผ่านโมเดล โดยโมเดลจะสามารถทานายกลุ่มของข้อมูลนี้ได้ โดยที่โมเดลจะแสดงอยู่ในรูปของต้นไม้ช่วยการตัดสินใจ (Decision Tree)
Tid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

Attrib1 Yes No No Yes No No Yes No No No

Attrib2 Large Medium Small Medium Large Medium Large Small Medium Small

Attrib3 125K 100K 70K 120K 95K 60K 220K 85K 75K 90K

Class No No No No Yes No No Yes No Yes

Learning algorithm Induction
Learn Model
Model

Training Set
Tid 11 12 13 14 15
10

Attrib1 No Yes Yes No No

Attrib2 Small Medium Large Small Large

Attrib3 55K 80K 110K 95K 67K

Class ? ? ? ? ?

Apply Model

Deduction

Test Set

รูปที่ 2. 2 Classification Task Decision Trees

10 เป็นการนาข้อมูลมาสร้างแบบจาลองในรูปของต้นไม้ช่วยการตัดสินใจ ซึ่งต้นไม้ช่วยการตัดสินใจนั้นมีการทางานแบบ Supervised Learning คือ สามารถสร้างแบบจาลองการจาแนกประเภทข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่ได้กาหนดได้ก่อนล่วงหน้า ที่เรียกว่า Training Set ได้อัตโนมัติ และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ ยังไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้ด้วย รูปแบบของต้นไม้จะประกอบด้วยโหนดแรกสุดที่เรียกว่ารูทโหนด จากรูทโหนดก็จะแตกออกเป็นโหนดลูก และที่โหนดลูกก็จะมีลูกของตัวเองซึ่งโหนดที่ระดับสุดท้ายจะเรียกว่าโหนดใบ  โดยที่แต่ละโหนด แสดงแอตทริบิวต์  แต่ละกิ่ง แสดงผลในการทดสอบ  โหนดใบ แสดงคลาสที่กาหนดไว้

รูปที่ 2. 3 ตัวอย่างของ Decision Tree จะเห็นว่า จากรูทโหนดจนถึงโหนดใบจะมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเส้นทางนี้จะอธิบาย ถึงกฎที่ใช้สาหรับการจัดหมวดหมู่ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งในแต่ละโหนดใบนั้นอาจเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเหตุผลที่แตกต่างกันได้

11

บทที่ 3 การออกแบบระบบและขั้นตอนการแก้ปัญหา

12

3.1 การออกแบบระบบโดยรวม
3.1.1 โครงสร้างของระบบ

รูปที่

3. 1 โครงสร้างของระบบ

ระบบจะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ ตามประเภทของผู้ใช้งาน ได้แก่ 1. ส่วนของ Admin

13 2. ส่วนของร้านค้า 3. ส่วนของลูกค้า ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ส่วนของ Admin - ระบบการจาแนกประเภทของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น (Class Assignment by Expert) ระบบมีหน้าเว็บที่เป็นส่วนติดต่อกับ Admin เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ( Expert) เป็นคนจาแนกประเภทที่เหมาะสมให้กับโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น เพื่อเอาไปใช้ในการสร้างแบบจาลองต้นไม้ (Decision Tree Model) ของดาต้าไมนิ่ง - ระบบการใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค ระบบมีหน้าเว็ บที่เป็นส่วนติดต่อกับ Admin เพื่อให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ โน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นได้ 2. ส่วนของร้านค้า - ระบบการลงทะเบียนและ login ของร้านค้า (Register & Login System) ร้านค้าจะต้องเข้าไปลงทะเบียนร้านค้าของตนเอง โดยในการลงทะเบียนนั้นร้านค้า จะต้องกรอกข้อมูลของร้านที่สาคัญเข้าไปในระบบ เช่น Username Password (เพื่อใช้ในการ login เพื่อเข้าสู่ระบบ) ชื่อร้านค้า ชื่อเจ้าของร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ฯลฯ ระบบการลงทะเบียนและ login ของร้านค้าจะเป็นประโยชน์สาหรับร้านค้า และลูกค้าในการติดต่อระหว่างกัน ซึ่งถ้ามีข้อมูลของร้านค้าจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าด้วย - ระบบการใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละร้าน (Notebook Information Insertion and Publication System) เมื่อร้านค้าได้สมัครและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมี Username และ Password เอาไว้ใช้ login เข้ามาในระบบ เพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คที่ตนเองมีอยู่ เช่น รุ่น ราคา โปรโมชั่น ของแถม การผ่อนชาระ ฯลฯ

3. ส่วนของลูกค้า

14 - ระบบการตัดสินใจเพื่อการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค (Decision Support System, Expert System)  โดยการใช้ดาต้าไมนิ่ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งจะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ในฐานข้อมูลจะมีข้อมูลของโน้ตบุ๊คแต่ละเครื่อง ซึ่งแต่ละ รุ่น จะมีการระบุว่า โน้ตบุครุ่น นั้นๆ จัด อยู่ในประเภท ใด โดยที่การจัดประเภทนั้น ๊ จะให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ( expert) เป็นคนจัดประเภทให้โดยผ่านหน้าเว็บที่เป็นส่วนติดต่อกับ Admin เรียกว่า ระบบการจาแนกประเภทของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น (Class Assignment by Expert)  ทาดาต้าไมนิ่ง โดยการสร้างแบบจาลองต้นไม้ ( Decision Tree Model) จากข้อมูลที่มีในฐานข้อมูล ( Training data set) เพื่อที่จะได้แบบจาลองเอาไว้ใช้ตัดสินใจเลือกโน้ตบุ๊คให้ตรงตามความต้องการ  ให้ผู้ใช้งานใส่ความต้องการของตนเองลงไป  นาข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ระบุความต้องการของตนเองลงไปแล้ว ระบบก็จะทาการตัดสินใจโดยใช้ Decision Tree Based Engine ตามแบบจาลองที่สร้างไว้ จะได้ประเภทโน้ตบุ๊คตามที่ผู้ใช้ต้องการ และนาผลลัพธ์ซึ่งก็คือประเภทของโน้ตบุ๊คที่ได้ไปดูในฐานข้อมูล และระบบก็จะแสดงข้อมูลโน้ตบุ๊คออกมาให้ตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อการใช้งา นของผู้ใช้ ระบบการลงคะแนนเสียงร้านค้ายอดนิยมในความคิดของลูกค้า และระบบแสดงร้านค้ายอดนิยมตามคะแนนเสียงที่ได้รับ (Store Voting, Commenting, and Result Viewing System) ลูกค้าสามารถลงคะแนนเสียงให้กับร้านค้าที่ตัวเองชื่นชอบได้ เช่น บริการดี สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก ฯลฯ และยังสามารถดูคะแนนของร้านค้าแต่ละร้านได้เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้ อโน้ตบุ๊คกับร้านค้าที่ดี มีคุณภาพ และการมีระบบนี้จะเป็นแรงผลักดัน กระตุ้นให้ร้านค้าอื่นๆ ที่ได้คะแนนน้อยๆ พัฒนาร้านค้าเพื่อให้ทัดเทียมกับร้านค้าที่กาลังได้รับความนิยม - ระบบการค้นหารายการโน้ตบุ๊คที่ต้องการ (Manual Notebook Searching System) ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายละเอียดของโน้ตบุ๊คที่ตนเองต้องการได้ เช่น ค้นหาตามยี่ห้อ ราคา รุ่นของ CPU ฯลฯ - ระบบการค้นหาโน้ตบุ๊ค สาหรับงบประมาณที่ลูกค้ากาหนด (Notebook Searching by Budget)

15 ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายการโน้ตบุ๊ค โดยที่กาหนดงบประมาณที่ตัวเองต้องการและระบบจะแสดงผลออกมาเป็นรายการของโน้ตบุ๊คและระบ บสามารถแสดงรายชื่อของร้านค้าที่จาหน่ายโน้ตบุ๊คต่างๆ สาหรับแต่ละโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

3.1.2 Use case diagram
กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน Login เพื่อเข้าไปใช้งาน ใส่รายละเอียดของโน้ตบุ๊คที่ร้านตนเองมี

Store
ดูรายละเอียดของโน้ตบุ๊คที่ร้านตนเองมี

ดูรายการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า และคะแนนเสียงที่ได้รับ

รูปที่ 3. 2 Use Case Diagram ของร้านค้า

กาหนดประเภทของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

ใส่รายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

Admin

16 รูปที่ 3. 3 Use Case Diagram ของ Admin

ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเ พื่อเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual

ค้นหาโน้ตบุ๊คโดยจากัดจานวนว งเงินที่ตนเองมีอยู่

Customer

ดูร้านค้าที่ได้รับคะแนนความนิย มสูงสุด 5 อันดับแรก ดูรายชื่อและรายละเอียดของร้าน ค้าแต่ละร้าน เปรียบเทียบราคาโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่ นของแต่ละร้าน ดูรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

รูปที่ 3. 4 Use Case Diagram ของลูกค้า

17

3.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล
จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ สามารถออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

18

รูปที่ 3. 5 ER Diagram ฐานข้อมูลมีทั้งหมด 8 ตาราง แต่ละตารางมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

19 1. ตารางเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของร้านค้า (Store) ตารางที่ 3. 1 ตาราง Store ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล StoreID StoreName StoreOwnerName StoreOwnerLastName Username Password StoreAddress1 StoreAddress2 StoreEmail StoreDescription StoreWebsite StoreTel StoreDateRegis StoreVote int varchar(100) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(MAX) varchar(MAX) varchar(50) varchar(500) varchar(50) varchar(MAX) datetime int

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขร้านค้าแต่ละร้าน (PK) เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อของเจ้าของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บนามสกุลของเจ้าของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อที่จะใช้เข้ามา login ในระบบของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บรหัสที่จะใช้เข้ามา login ในระบบของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บที่ตั้งของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บที่ตั้งของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บอีเมลล์ที่ไว้ใช้ติดต่อกับร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บการบรรยายร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อเว็บไซต์ของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บวัน เดือน ปีที่ร้านค้าเข้ามาสมัครและลงทะเบียนระบบ เป็นฟิลด์ที่เก็บคะแนนเสียงร้านค้า

2. ตารางเก็บข้อมูลของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น (Model) ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล int NotebookID varchar(MAX) NotebookModel ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model (ต่อ) ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น รายละเอียด (PK)

20 BrandID PartNumber CPUID Chipset RAMMB RAMGB RAMTechnology MaxRAMGB HarddriveCapacityMB HarddriveCapacityGB HarddriveRPM GraphicChip VideoMemoryMB VideoMemoryGB DisplaySize NativeResolution Widescreen OpticalDiscDrive CD-ROMRead CD-RRead CD-RWRead BDRead BD-RERead BD-RDLRead int varchar(MAX) int varchar(MAX) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(MAX) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) char(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค (FK) เป็นฟิลด์ที่เก็บ Part Number ของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลข CPU ของโน้ตบุ๊ค (FK) เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อของ Chipset ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดหน่วยความจาของโน้ตบุ๊ค (หน่วย MB) เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดหน่วยความจาของโน้ตบุ๊ค (หน่วย GB) เป็นฟิลด์ที่เก็บเทคโนโลยีของหน่วยความจา เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของหน่วยความจาสูงสุด (หน่วย GB) เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของ Harddrive (หน่วย MB) เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของ Harddrive (หน่วย GB) เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วรอบของ Harddrive เป็นฟิลด์ที่เก็บประเภทของชิพกราฟฟิก เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของหน่วยความจาภาพ (หน่วย MB) เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของหน่วยความจาภาพ(หน่วย GB) เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของหน้าจอ เป็นฟิลด์ที่เก็บความละเอียดของจอภาพ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าจอภาพของโน้ตบุ๊คเป็นแบบ Wide Screen หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่เก็บประเภทของออปติคอลไดรว์ เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน CD-ROM เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน CD-R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน CD-RW เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน BD เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน BD-RE เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน BD-RDL

ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model (ต่อ)

21 ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน BD-REDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD-ROM เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD-R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD-RW เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD-RDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD+R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD+RDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD+RW เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการอ่าน DVD-RAM เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน CD-R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน CD-RW เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน BD-R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน BD-RE เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน BD-RDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน BD-REDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD-R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD-RW เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD-RDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD+R เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD+RDL เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD+RW เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วในการเขียน DVD-RAM เป็นฟิลด์ที่เก็บน้าหนักของโน้ตบุ๊ค (หน่วย Kg) เป็นฟิลด์ที่เก็บน้าหนักของโน้ตบุ๊ค (หน่วย Lbs) เป็นฟิลด์ที่เก็บความกว้างของโน้ตบุ๊ค

varchar(50) BD-REDLRead varchar(50) DVD-ROMRead varchar(50) DVD-RRead varchar(50) DVD-RWRead varchar(50) DVD-RDLRead varchar(50) DVD+RRead varchar(50) DVD+RDLRead varchar(50) DVD+RWRead varchar(50) DVD-RAMRead varchar(50) CD-RWrite varchar(50) CD-RWWrite varchar(50) BD-RWrite varchar(50) BD-REWrite varchar(50) BD-RDLWrite varchar(50) BD-REDLWrite nchar(10) DVD-RWrite varchar(50) DVD-RWWrite varchar(50) DVD-RDLWrite varchar(50) DVD+RWrite varchar(50) DVD+RDLWrite varchar(50) DVD+RWWrite varchar(50) DVD-RAMWrite float WeightKG float WeightLBS varchar(50) Depth ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model (ต่อ)

22 ฟิลด์ Height Width Color Camera CardReaderType MemoryStickDuo MultiMediaCard MemoryStickPro MemoryStick SDMemoryCard XD-PictureCard MMCplus SDIO SmartMediaCard ชนิดของข้อมูล varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บความสูงของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บความยาวของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บสีของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บข้อมูลของกล้องของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บประเภทของ Card Reader ของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ MemoryStickDuo หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ MultiMediaCard หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Card reader แบบ MemoryStickPro หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ MemoryStick หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ SDMemoryCard หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ XD-PictureCard หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ MMCplus หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ SDIO หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard readerแบบ SmartMediaCard หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ MiniSD หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ Memory Stick PRO Duo หรือไม่

varchar(50) MiniSD Memory Stick PRO varchar(50) Duo ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model (ต่อ)

23 ฟิลด์ SDHC Memory Card CompactFlash Bluetooth Networka Networkb ชนิดของข้อมูล varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมีCard reader แบบ SDHC Memory Card หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Card reader แบบ CompactFlash หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่เก็บประเภทของ Bluetooth ของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Wireless Protocol 802.11a หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Wireless Protocol 802.11b หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Wireless Protocol 802.11gหรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Wireless Protocol 802.11nหรือไม่ เป็นฟิลด์ที่เก็บจานวน Port USB ของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Firewire หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Parallel หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Serial หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Infrared หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port S-Video หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port DVI หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Modem หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port RJ45 หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Headphone หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port MicrophoneIn หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port S/PDIF หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port PS/2 หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port HDMI หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port VGA หรือไม่

varchar(50) Networkg varchar(50) Networkn varchar(50) USB varchar(50) Firewire varchar(50) Parallel varchar(50) Serial varchar(50) Infrared varchar(50) S-Video varchar(50) DVI varchar(50) Modem varchar(50) RJ45 varchar(50) Headphone varchar(50) MicrophoneIn varchar(50) S/PDIF varchar(50) PS/2 varchar(50) HDMI varchar(50) VGA ตารางที่ 3. 2 ตาราง Model (ต่อ)

24 ฟิลด์ Docking BatteryTechnology BatteryLife Warranty FingerprintReader GameFriendly RecommendUse Pic ClassID DateAssign ชนิดของข้อมูล varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(MAX) int datetime รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี Port Docking หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่เก็บประเภทของแบตเตอร์รี่ของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บระยะเวลาในการใช้แบตเตอร์รี่ เป็นฟิลด์ที่เก็บระยะเวลาการประกันของโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คมี FingerprintReader หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่บอกว่าโน้ตบุ๊คเป็นประเภท GameFriendly หรือไม่ เป็นฟิลด์ที่เก็บประเภทของผู้ใช้ที่แนะนา เช่น home user, small business ฯลฯ เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อรูปภาพ เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขของ class (FK) เป็นฟิลด์ที่เก็บวัน เดือน ปี ที่มีการ assign class ให้โน้ตบุ๊ค (StoreNotebook)

3. ตารางเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละร้าน ตารางที่ 3. 3 ตาราง StoreNotebook ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล StoreID NotebookID Price Extra DateExpire DateUpdate int int varchar(50) varchar(50) datetime datetime

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขร้านค้า (PK, FK) เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น (PK, FK) เป็นฟิลด์ที่เก็บราคาของโน้ตบุ๊คในแต่ละร้าน เป็นฟิลด์ที่เก็บของแถมพิเศษของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น เป็นฟิลด์ที่เก็บวัน เดือน ปีที่ราคานั้นมีผลบังคับใช้ เป็นฟิลด์ที่เก็บวัน เดือน ปี ที่มีการ update ข้อมูลโน้ตบุ๊ค ของแต่ละร้าน เป็นฟิลด์ที่เก็บอัตราดอกเบี้ย ของโน้ตบุ๊คในแต่ละร้าน

varchar(50) Rate ตารางที่ 3.3 ตาราง StoreNotebook (ต่อ)

25 ฟิลด์ Credit Period ชนิดของข้อมูล varchar(50) varchar(50) 4. ตารางเก็บข้อมูลโปรเซสเซอร์ ตารางที่ 3. 4 ตาราง CPU ฟิลด์ CPUID CPUName CPUBrand CPUSpeed FSB L2Cache (CPU) รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อของสถาบันที่ให้ผ่อนโน้ตบุ๊ค เป็นฟิลด์ที่เก็บระยะเวลาในการผ่อนชาระ

ชนิดของข้อมูล int varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50)

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขของโปรเซสเซอร์ เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อของโปรเซสเซอร์ เป็นฟิลด์ที่เก็บยี่ห้อของโปรเซสเซอร์ เป็นฟิลด์ที่เก็บความเร็วของโปรเซสเซอร์ เป็นฟิลด์ที่เก็บFSB ของโปรเซสเซอร์ เป็นฟิลด์ที่เก็บขนาดของ Cache Level 2 (Brand) (PK)

5. ตารางเก็บข้อมูลยี่ห้อโน้ตบุ๊ค ตารางที่ 3. 5 ตาราง Brand ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล BrandID BrandName int varchar(50)

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค (PK) เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค

6. ตารางเก็บข้อมูล Class (Class)

26

ตารางที่ 3. 6 ตาราง Class ฟิลด์ ClassID ClassName ClassDescription

ชนิดของข้อมูล int varchar(50) varchar(500)

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลข class ต่าง ๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละประเภท (PK) เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อ class ต่าง ๆ เช่น Desktop Replacement, Ultraportable, Tablet ฯลฯ เป็นฟิลด์ที่เก็บการอธิบายรายละเอียดของแต่ละ class (Admin)

7. ตารางเก็บข้อมูล Admin ตารางที่ 3. 7 ตาราง Admin ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล AdminID Username Password AdminName AdminLastName AdminEmail int varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50)

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลข Admin แต่ละคน (PK) เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อที่จะใช้เข้ามา login ในระบบของ Admin เป็นฟิลด์ที่เก็บรหัสที่จะใช้เข้ามา login ในระบบของ Admin เป็นฟิลด์ที่เก็บชื่อของ Admin เป็นฟิลด์ที่เก็บนามสกุลของ Admin เป็นฟิลด์ที่เก็บอีเมลล์ของ Admin

8. ตารางเก็บข้อมูลรายการแสดงความคิดเห็น

(CommentStore)

27

ตารางที่ 3. 8 ตาราง CommentStore ฟิลด์ ชนิดของข้อมูล CommentID StoreID Comment Vote DateComment int int varchar(MAX) int datetime

รายละเอียด เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขของ Comment แต่ละอัน (PK) เป็นฟิลด์ที่เก็บหมายเลขของร้านค้า เป็นฟิลด์ที่เก็บรายละเอียดของ Commet เป็นฟิลด์ที่เก็บคะแนน Vote ในแต่ละครั้ง เป็นฟิลด์ที่เก็บวัน เดือน ปีที่เขามา Comment ในแต่ละครั้ง

3.2 ขั้นตอนและรายละเอียดของระบบ
3.2.1 ส่วนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค
ส่วนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค แบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คเลย (ระดับความรู้ขั้น Beginner) จะนาข้อมูลทางด้านการใช้งานของโน้ตบุ๊คแต่ละประเภทมาจาแนกประเภทโน้ตบุ๊ค แล้วระบบจะให้ผู้ใช้เลือกลักษณะของโน้ตบุ๊ตที่ผู้ใช้ต้องการ และผู้ใช้จะนาโน้ตบุ๊คไปใช้งานในด้านไหนมากกว่ากัน หลังจากนั้นระบบก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาคือ ประเภทของโน้ตบุ๊คตามที่ผู้ใช้ต้องการ และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปคัดเลือกข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล แล้วจึงนามาแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบ 2) ผู้ใช้ที่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คมาแล้ว (ระดับความรู้ขั้น Advanced) ก็จะเลือกข้อมูลในส่วนที่เป็น Specification มาทาดาต้าไมนิ่ง โดยที่ระบบจะให้ผู้ใช้ใส่ Specification ของโน้ตบุ๊คที่ตนเองต้องการ ระบบก็จะนาข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงไป มาตัดสินใจตามแบบจาลองต้นไม้ที่สร้างไว้ และจะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ ประเภทของโน้ตบุ๊คตามที่ผู้ใช้ต้องการ และนาผลลัพธ์ที่ได้ไปคัดเลือก ข้อมูล ออกมาจากฐานข้อมูล แล้วจึงนามาแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบ ส่วนของการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คใช้โปรแกรม Weka ในการทาดาต้าไมนิ่งเพื่อสร้างแบบจาลองต้นไม้ ( Decision Tree) ขึ้นมา โดยการใช้เทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล ( Data Classification) โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม

28 คือ Training set ซึ่งใช้จานวนข้อมูล 276 แถว (80 %) และ Test set 69 แถว (20%) ในขั้นตอนแรกจะต้องเอาไฟล์ ( .CSV) ที่เป็น Training set ที่มีข้อมูลรายละเอียดของโน้ตบุ๊คที่ได้จัดประเภทเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ใส่เข้าไปในโปรแกรม Weka จากนั้น ก็เลือกตัว Classifier ว่าจะใช้ตัวไหน ซึ่งแต่ละตัวจะมี algorithm ในการทาแตกต่างกัน และให้เลือกเป็นแบบ Training set เพื่อที่จะสร้างแบบจาลองต้นไม้ออกมา ถ้าผลของ Classifier ตัวไหนให้ % ความถูกต้องมากที่สุด ก็จะนาแบบจาลองตัวนั้นมาใช้ และเมื่อได้แล้วก็นาข้อมูลที่เป็น Test set ใส่เข้าไปในแบบจาลองตัวนั้นเพื่อดูว่าผลที่ได้นั้น มีความถูกต้องสูงหรือไม่ ถ้าสูงพอก็นาแบบจาลองนั้นมาใช้ได้เลย ได้ทดลองโดยใช้ Classifier model ที่แตกต่างกัน ได้แก่ J48 pruned tree, CART Decision Tree และ Best-First Decision Tree ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้

แบบจาลองต้นไม้ J48 pruned tree

รูปที่ 3. 6 แบบจาลองต้นไม้ J48 pruned tree

29

รูปที่ 3. 6 แบบจาลองต้นไม้ J48 pruned tree (ต่อ)

30

รูปที่ 3. 6 แบบจาลองต้นไม้ J48 pruned tree (ต่อ) แบบจาลองต้นไม้ J48 pruned tree มีความถูกต้อง ของการใช้โมเดลประเภทนี้จาแนกประเภทข้อมูล 97.3913 % (Correctly Classified Instances )

31 แบบจาลองต้นไม้ CART Decision Tree

รูปที่ 3. 7 แบบจาลองต้นไม้ CART Decision Tree

32

รูปที่ 3. 7 แบบจาลองต้นไม้ CART Decision Tree (ต่อ) แบบจาลองต้นไม้ CART Decision Tree มีความถูกต้อง (Correctly Classified Instances ) ของการใช้โมเดลประเภทนี้จาแนกประเภทข้อมูล 96.8116 %

33 แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree

รูปที่ 3. 8 แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree

34

รูปที่ 3. 8 แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree (ต่อ)

35

รูปที่ 3. 8 แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree (ต่อ) แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree มีความถูกต้อง (Correctly Classified Instances ) ของการใช้โมเดลประเภทนี้จาแนกประเภทข้อมูล 97.6812 % ดังนั้นในระบบนี้จึงเลือกใช้แบบจาลองที่มีความถูกต้องมากที่สุดนั่นคือ แบบจาลองต้นไม้ Best-First Decision Tree ส่วนข้อมูลโน้ตบุ๊คนั้นได้นาข้อมูลมาจาก CNET ( http://reviews.cnet.com/laptops/) ซึ่งเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลโน้ตบุ๊คไว้จานวนมากพร้อมทั้งมีการแบ่งประเภทให้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยที่โน้ตบุ๊คที่แบ่งประเภทนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ Ultraportable, Thin-and-light, Midsize, Desktop replacement, Tablet PC และ Netbook ซึ่งโน้ตบุ๊คแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านการใช้งาน และ Specification จึงนามาใช้สร้างเป็น class เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบจาลองต้นไม้

36

บทที่ 4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบระบบ
4.1 การทดสอบระบบ
เมื่อดาเนินการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ได้ทดสอบระบบว่าระบบทางานถูกต้องหรือไม่ ตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยการทดสอบระบบนี้จะทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ ซึ่งจะ ทดสอบหน้าที่การทางานของแต่ละระบบย่อยๆ และปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่มีข้อผิดพลาด เพื่อให้โปรแกรมมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทางาน ตรวจสอบทุกๆ ระบบ และทดสอบจนแน่ใจว่าไม่มี Error ปรากฏในโปรแกรม ผลการทดสอบโดยแยกตามส่วนงานต่างๆ ของระบบมีดังนี้ การทดสอบระบบส่วนของ Admin ที่ รายการ 1 การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

ใส่ username และ password ของ Admin เพื่อเข้าใช้งานในระบบ ดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4. 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของ Admin เมื่อกด Login ระบบจะตรวจสอบ username และ password ถ้าถูกต้องก็จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 4.2

37 รูปที่ 4. 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของ Admin อย่างถูกต้อง ที่ รายการ ผ่าน ไม่ผ่าน 2 เพิ่ม แก้ไข และลบรายละเอียดของ CPU ในระบบได้  ใส่รายละเอียดของ CPU ลงไป ดังรูปที่ 4.3

หมายเหตุ

รูปที่ 4. 3 หน้าจอการใส่รายละเอียดของ CPU เมื่อกด update ข้อมูลที่ใส่เข้าไปในระบบจะแสดงออกมา ดังรูปที่ 4.4

38 รูปที่ 4. 4 หน้าจอแสดงรายการและรายละเอียดของ CPU ที่ รายการ ผ่าน ไม่ผ่าน 3 เพิ่ม แก้ไขและลบยี่ห้อของโน้ตบุ๊คในระบบได้  ใส่ยี่ห้อของโน้ตบุ๊คลงไป ดังรูปที่ 4.5

หมายเหตุ

รูปที่ 4. 5 หน้าจอการใส่ยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค เมื่อกด update ข้อมูลที่ใส่เข้าไปในระบบจะแสดงออกมา ดังรูปที่ 4.6

39 รูปที่ 4. 6 หน้าจอแสดงรายการยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ที่ รายการ ผ่าน ไม่ผ่าน 4 เพิ่ม แก้ไข  และลบรายละเอียดแต่ละประเภทของโน้ตบุ๊คในระบบได้ ใส่รายละเอียดของประเภทของโน้ตบุ๊คลงไป ดังรูปที่ 4.7

หมายเหตุ

รูปที่ 4. 7 หน้าจอการใส่รายละเอียดประเภทของโน้ตบุ๊ค เมื่อกด update ข้อมูลที่ใส่เข้าไปในระบบจะแสดงออกมา ดังรูปที่ 4.8

40 รูปที่ 4. 8 หน้าจอแสดงรายละเอียดประเภทของโน้ตบุ๊ค ที่ รายการ ผ่าน ไม่ผ่าน 5 เพิ่ม แก้ไข  และลบรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นในระบบได้ ใส่รายละเอียดของของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นลงไป ดังรูปที่ 4.9

หมายเหตุ

รูปที่ 4. 9 หน้าจอการใส่รายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น เมื่อกด update ข้อมูลจะเพิ่มเข้าไปในระบบและจะแสดงออกมาเป็นรายการของโน้ตบุ๊ค ดังรูปที่ 4.10

41 รูปที่ 4. 10 หน้าจอแสดงรายการโน้ตบุ๊ค การทดสอบระบบส่วนของร้านค้า ที่ รายการ 1 การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

ใส่ username และ password ของร้านค้า เพื่อเข้าใช้งานในระบบ ดังรูปที่ 4.11

รูปที่ 4. 11 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของร้านค้า เมื่อกด Login ระบบจะตรวจสอบ username และ password ถ้าถูกต้องก็จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 4.12

รูปที่ 4. 12 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของร้านค้าอย่างถูกต้อง

42

ที่ 2

รายการ เพิ่ม แก้ไข และลบรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา ของแถม การผ่อนชาระ ฯลฯ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้าได้

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

เพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า เช่น ราคา ของแถม การผ่อนชาระ ฯลฯ ดังรูปที่ 4.13

รูปที่ 4. 13 หน้าจอการใส่รายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า

43

เมื่อกด Save ข้อมูลที่ใส่เข้าไปในระบบจะแสดงออกมาเป็นรายการของโน้ตบุ๊คที่มีในร้านค้า ดังรูปที่ 4.14

รูปที่ 4. 14 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า ที่ 3 รายการ แสดงข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้าได้ พร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงที่ได้รับ ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

แสดงข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้าได้ พร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงที่ได้รับ ดังรูปที่ 4.15

รูปที่ 4. 15 หน้าจอแสดงรายการข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้า

44 พร้อมคะแนนเสียงที่ได้รับ การทดสอบระบบส่วนของลูกค้า ที่ รายการ 1 แสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และสามารถค้นหาร้านค้าที่ต้องการได้ ตามชื่อร้านค้า ที่อยู่ร้านค้า หรือรายละเอียดของร้านค้า แสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ดังรูปที่ 4.16

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

รูปที่ 4. 16 แสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

45

ส่วนของการค้นหาอยู่ด้านบน สามารถที่จะเลือกค้นหาตามชื่อร้านค้า ที่อยู่ร้านค้า หรือรายละเอียดได้ เมื่อเลือกสิ่งที่ต้องการจะค้นหา และกรอกคาที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Search ระบบจะนาข้อมูลรายการร้านค้าที่ค้นหาได้มาแสดงเป็นตารางด้านล่าง ดังรูปที่ 4.17

ส่วนของการค้นหาร้าน ค้า

รูปที่ 4. 17 หน้าจอแสดงรายการร้านค้าที่ได้จากการค้นหา

46

ที่ 2

รายการ ระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คเลย (ระดับความรู้ขั้น Beginner)

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

เลือกตอบคาถามข้อแรกเป็น Beginner และเลือกว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ประเภทใด ดังรูปที่ 4.18

รูปที่ 4. 18 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 1

47

เมื่อกด OK แล้ว จะถามผู้ใช้ต่อว่าลักษณะของโน้ตบุ๊คที่คุณต้องการมีลักษณะอย่างไร ดังรูปที่ 4.19

รูปที่ 4. 19 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 2

48

ต่อมาให้ใส่สัดส่วนของการใช้งานโน้ตบุ๊คโดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ (เต็ม 100 %) ดังรูปที่ 4.20

รูปที่ 4. 20 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 3 เมื่อกดปุ่ม OK ระบบจะให้ระบุน้าหนัก หรือขนาดหน้าจอที่คุณต้องการ (ถ้าไม่ใส่ ระบบจะประมวลผลออกมาทั้งหมด) ดังรูปที่ 4.21

49 รูปที่ 4. 21 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 4 เมื่อกดปุ่ม OK แล้วระบบจะแสดงผลของการเลือกของคุณว่าโน้ตบุ๊คที่คุณต้องการจัดอยู่ในประเภทใด และมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งแสดงรายการโน้ตบุ๊คที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนั้น ๆ ดังรูปที่ 4.22

รูปที่ 4. 22 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner

50

ที่ 2

รายการ ระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ที่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คมาแล้ว (ระดับความรู้ขั้น Advanced)

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

เลือกตอบคาถามข้อแรกเป็น Advanced และจะแตกต่างจาก Beginner ตรงที่ไม่ต้องเลือกว่า คุณจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ประเภทใด เพราะในระดับ Advanced ผู้ที่เข้ามาใช้จะรู้ Specification ที่ต้องเองต้องการจริงๆ ดังรูปที่ 4.23

รูปที่ 4. 23 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced

51

ระบุ Specification ที่ต้องการ เพื่อเอามาใช้ในระบบการตัดสินใจ ดังรูปที่ 4.24

รูปที่ 4. 24 หน้าจอการระบุ Specification สาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced เมื่อกดปุ่ม OK แล้วระบบจะแสดงผลของการเลือกของคุณว่าโน้ตบุ๊คที่คุณต้องการจัดอยู่ในประเภทใด และมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งแสดงรายการโน้ตบุ๊คที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนั้นๆ ดังรูปที่ 4.25

52

รูปที่ 4. 25 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced

53 ที่ 3 รายการ สามารถค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual ตามที่ต้องการได้ เช่น ค้นหาตามรุ่น ยี่ห้อ CPU น้าหนัก ฯลฯ ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

ใส่รายละเอียดของช่องที่ต้องการจะค้นหาโน้ตบุ๊ค ดังรูปที่ 4.26

รูปที่ 4. 26 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual

54 เมื่อกด Search ระบบก็จะแสดงผลตามที่เราค้นหาออกมา ดังรูปที่ 4.27

รูปที่ 4. 27 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาแบบ Manual ที่ 4 รายการ แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น แสดงรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ดังรูปที่ 4.28 ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

55

รูปที่ 4. 28 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

56 ที่ รายการ 5 แสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นของแต่ละร้านค้า ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

แสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นของแต่ละร้านค้า ดังรูปที่ 4.29

รูปที่ 4. 29 หน้าจอแสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

ที่

รายการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

57 6 แสดงรายละเอียดของร้านค้า และโน้ตบุ๊คที่มีอยู่ในร้านค้า 

แสดงรายละเอียดของร้านค้า และโน้ตบุ๊คที่มีอยู่ในร้านค้า ดังรูปที่ 4.30

รูปที่ 4. 30 หน้าจอแสดงรายละเอียดของร้านค้า และโน้ตบุ๊คที่มีอยู่ในร้านค้า

58

ที่ 7

รายการ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้าได้ และให้คะแนนเสียง

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

กรอกข้อความแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร้านค้า และให้คะแนนเสียง ดังรูปที่ 4.31

รูปที่ 4. 31 หน้าจอให้แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้าแต่ละร้าน

59 เมื่อกรอกข้อความเสร็จ กดปุ่ม Vote this store ระบบจะเพิ่มรายการแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ และนามาแสดงเป็นตารางด้านล่าง ดังรูปที่ 4.32

รูปที่ 4. 32 หน้าจอแสดงรายการความคิดเห็นและคะแนนที่ให้กับร้านค้าแต่ละร้านของลูกค้า

60 ที่ 8 รายการ แสดงร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 อันดับแรก ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

แสดงร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 อันดับแรก ดังรูปที่ 4.33

รูปที่ 4. 33 หน้าจอการร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 อันดับแรก

61 ที่ 9 รายการ ค้นหาโน้ตบุ๊คตามจานวนวงเงินที่มีอยู่ ใส่จานวนวงเงินในช่อง ดังรูปที่ 4.34 ผ่าน  ไม่ผ่าน หมายเหตุ

รูปที่ 4. 34 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่ เมื่อกดปุ่ม Search ระบบก็จะแสดงผลตามที่เราค้นหาออกมาตามจานวนวงเงินที่ใส่ไป ดังรูปที่ 4.35

รูปที่ 4. 35 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่

62

4.2 การประเมินผล
ทางผู้พัฒนาจะใช้วิธีการประเมินผลการทดลองการใช้ระบบจากผู้ใช้งาน โดยใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มการประเมินผลการใช้งานระบบ โดยจะอยู่ในรูปของ Online form ซึ่งเมื่อเอาระบบไปให้ผู้ใช้ลองใช้ดู แล้วให้ผู้ใช้ประเมินผลของระบบว่าเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และผลที่ได้ออกมาตรงตามความต้องการหรือไม่ ซึ่งจะมีการแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในแต่ละส่วน (Present Average Scores For Each Area) และใช้แบบประเมินดังรูปที่ 4.36

รูปที่ 4. 36 แบบประเมินผู้ใช้งานระบบ

63

ประเมินโดยผู้ใช้ระบบจานวน 20 คน โดยสามารถสรุปการประเมินผลในการใช้ระบบได้ ดังตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4. 1 ตารางสรุปผลการประเมินผลการใช้ระบบในการใช้ระบบ รายการ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ระบบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5) (4) (3) (2) (1) สามารถเข้าใจขั้นตอนใน 11 คน* 6 คน 3 คน 0 คน 0 คน การใช้ระบบ ความง่ายในการใช้ระบบ 7 คน 11 คน* 2 คน 0 คน 0 คน ความรวดเร็วด้านประสิทธิภาพ 8 คน* 5 คน 6 คน 1 คน 0 คน ความสวยงามของการออกแบบระบบ 10 คน* 7 คน 3 คน 0 คน 0 คน ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงบนห 8 คน 10 คน* 2 คน 0 คน 0 คน น้าจอ เปรียบเทียบความพึงพอใจกับ 9 คน 10 คน* 1 คน 0 คน 0 คน ระบบอื่น หมายเหตุ : * ระดับการประเมินผลที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยของ คะแนนที่ได้ 4.40 4.25 4.00 4.35 4.30 4.40

64

บทที่ 5 บทสรุป
5.1 ปัญหาและอุปสรรค
ในการทาโครงงานครั้งนี้ ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้  ในส่วนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ดาต้าไมนิ่ง ซึ่งข้อมูลของโน้ตบุ๊คมีจานวนมาก จึงไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลมาได้ทั้งหมด จึงเอาข้อมูลมาแค่บางส่วนเพื่อมาทาดาต้าไมนิ่ง ฉะนั้นจึงเสียเวลามากในการใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค  ความรู้ที่นามาใช้ในบางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยศึกษามาก่อน เช่น ดาต้าไมนิ่ง ซึ่งยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างเพียงพอ จึงต้องเสียเวลาศึกษาข้อมูล และลองผิดลองถูกเป็นเวลานาน ทาให้มีเวลาในการพัฒนาระบบน้อยลง  เนื่องจากจานวนรุ่นโน้ตบุ๊คมีจานวนมากจึงต้องใช้เวลานานในการเก็บข้อมูลจึงจะได้ระบบที่มีควา มสมบูรณ์ และต้องติดตามโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ เพื่อเอามาลงอยู่เสมอ

5.2 แนวทางการพัฒนา
ในการพัฒนาต่อไปเพื่อระบบไปใช้งานจริงนั้น อาจจะพัฒนาให้สามารถดึงข้อมูล Specification ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นมาจากเว็บได้เลย โดยที่ Admin ไม่ต้องเป็นผู้กรอกเข้าไปในระบบและพัฒนาต่อให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถติดต่อซื้อขายได้เลยในเว็บ ฯลฯ หรือนาโครงงานนี้ไปเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบใหม่อื่นๆ เช่น ระบบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อมือถือ หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงได้

5.3 ข้อสรุป
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊คโดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ง เป็นระบบที่ช่วยตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อโน้ตบุ๊คสาหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เลย หรือมีความรู้เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้โน้ตบุ๊ตตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อการใช้งานอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นระบบที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลโน้ตบุ๊ค จึงสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ระหว่าง Admin ร้านค้า และลูกค้า และยังช่วยเพิ่มอัตราการแข่งขันระหว่างร้านค้าด้วยกัน

65 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ร้านค้ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านการให้บริการ และราคา ซึ่งเป็นประโยชน์สาหรับลูกค้าอย่างมาก

เอกสารอ้างอิง
[1] Han, Jiawei., Data mining : concepts and techniques., Elsevier/Morgan Kaufmann, Amsterdam, 2006 [2] Ian H. Witten, Eibe Frank., Data mining : practical machine learning tools and techniques with Java implementations., Calif. : Morgan Kaufmann, San Francisco, 2005 [3] Tan, Pang – Ning., Introduction to data mining., Pearson/Addison Wesley, Boston, 2006 [4] นเรศ นันทบุรมย์, จิรวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์ , พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย ASP.NET 2.0 ฉบับสมบูรณ์ , ซัคเซส มีเดีย , กรุงเทพฯ, 2550 [5] พีรพร หมุนสนิท ดนภัทร ยงประพัฒน์ และวันวิสาข์ วิชา , คัมภีร์ ASP.NET 2.0 ด้วย VB 2005 และ C# 2005, เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, กรุงเทพฯ, 2550 [6] ข้อมูลโน้ตบุค, http://reviews.cnet.com/laptops/ ๊

66

ภาคผนวก

67

ภาคผนวก คู่มือการใช้งาน
ประเภทของผู้ใช้งานระบบ จะแบ่งเป็น
1. คู่มือการใช้งานของ Admin 2. คู่มือการใช้งานของ ร้านค้า 3. คู่มือการใช้งานของ ลูกค้า

68

คู่มือการใช้งานของ Admin
เมื่อเปิดเว็บในส่วนของ Admin จะปรากฎหน้าแรกซึ่งเป็นหน้า Login ดังรูปที่ 1

1

2

รูปที่ 1 หน้าจอการเข้าระบบของ Admin Admin จะต้องกรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login จากนั้นระบบจะตรวจสอบ Username และ Password ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องระบบจึงจะอนุญาติให้ Admin เข้าไปใช้งานในระบบได้ ถ้าไม่ได้กรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login ระบบจะไม่อนุญาติให้เข้าไปใช้งาน และขึ้นว่าโปรดกรอก Username และ Password ดังแสดงในรูปที่ 2

69

รูปที่ 2 หน้าจอที่ไม่ได้กรอก Username และ Password เพื่อ Login ของ Admin ถ้ากรอก Username หรือ Password ผิด แล้วกดปุ่ม Login ระบบจะไม่อนุญาติให้เข้าไปใช้งาน และขึ้นข้อความเตือนว่า Username กับ Password ผิด ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าจอที่กรอก Username และ Password ผิด ของ Admin

70 เมื่อกรอก Username กับ Password ถูกต้อง จะสามารถเข้ามาใช้งานในระบบได้ และเข้ามาสู่หน้า Home ก่อน ดังรูปที่ 4 ซึ่งจะปรากฎเมนูย่อยด้านข้างและด้านบนของเว็บไซต์ ที่ Admin สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังต่อไปนี้  Home หน้าแรกของ Admin  CPU สาหรับจัดการกับข้อมูลรายละเอียดของ CPU ในระบบ  Brand สาหรับจัดการกับยี่ห้อของโน้ตบุ๊คในระบบ  Class สาหรับจัดการรายละเอียดแต่ละประเภทของโน้ตบุ๊คในระบบ  Notebook แสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ  Add Notebook สาหรับเพิ่มรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น  Logout ออกจากระบบ

รูปที่ 4 หน้าจอการเข้าระบบอย่างถูกต้องของ Admin

71 เมนูการทางานย่อย CPU สาหรับจัดการกับข้อมูลรายละเอียดของ CPU ในระบบ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 หน้าจอเพื่อจัดการกับข้อมูลของ CPU

72 ถ้าต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของ CPU ให้กดปุ่ม ที่อยู่ด้านบน แล้วจึงใส่รายละเอียดของ CPU ที่ต้องการจะเพิ่มลงไป และเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่ม update แล้วรายละเอียดที่ใส่ไปนั้นก็จะเพิ่มเข้าไปในระบบ ดังรูปที่ 6

1

ใส่รายละเอียดของ CPU ที่ต้องการเพิ่ม

2

3

รูปที่ 6 หน้าจอเพื่อใส่รายละเอียดของ CPU ที่ต้องการ ถ้าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของ CPU ให้กดที่ปุ่ม ถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลรายละเอียดของ CPU ให้กดที่ปุ่ม และจะขึ้นข้อความเตือนก่อนว่าคุณแน่ใจที่จะลบหรือไม่ ดังรูปที่ 7

73

2

1

รูปที่ 7 หน้าจอการลบข้อมูลของ CPU

74 เมนูการทางานย่อย Brand สาหรับจัดการกับยี่ห้อของโน้ตบุ๊คในระบบ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 หน้าจอเพื่อจัดการกับข้อมูลยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ถ้าต้องการที่เพิ่มยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ให้กดปุ่ม ที่อยู่ด้านบน แล้วจึงใส่รายละเอียดของ Brand ที่ต้องการจะเพิ่มลงไป และเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่ม Update แล้วรายละเอียดที่ใส่ไปนั้นก็จะเพิ่มเข้าไปในระบบ ดังรูปที่ 9

75

1

ใส่ยี่ห้อโน้ตบุ๊คที่ต้องการจะเพิ่ม
3

2

รูปที่ 9 หน้าจอเพื่อเพิ่มยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ถ้าต้องการที่จะแก้ไขยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ให้กดที่ปุ่ม ถ้าต้องการที่จะลบยี่ห้อของโน้ตบุ๊ค ให้กดที่ปุ่ม และจะขึ้นข้อความเตือนก่อนว่าคุณแน่ใจที่จะลบหรือไม่ ดังรูปที่ 10

76

2

1

รูปที่ 10 หน้าจอการลบยี่ห้อโน้ตบุ๊ค

77 เมนูการทางานย่อย Class สาหรับจัดการรายละเอียดแต่ละประเภทของโน้ตบุ๊คในระบบได้ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 หน้าจอเพื่อจัดการกับประเภทของโน้ตบุ๊ค

78 ถ้าต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของประเภทของโน้ตบุ๊ค ให้กดปุ่ม ที่อยู่ด้านบน แล้วจึงใส่รายละเอียดของประเภทของโน้ตบุ๊คที่ต้องการจะเพิ่มลงไป และเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่ม Update แล้วรายละเอียดที่ใส่ไปนั้นก็จะเพิ่มเข้าไปในระบบ ดังรูปที่ 12

1

ใส่รายละเอียดของประเภทโน้ตบุ๊ค
3

2

รูปที่ 12 หน้าจอการเพิ่มประเภทของโน้ตบุ๊ค

79 ถ้าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของประเภทของโน้ตบุ๊ค ให้กดที่ปุ่ม ถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลรายละเอียดของประเภทของโน้ตบุ๊ค ก็ให้กดที่ปุ่ม และจะขึ้นข้อความเตือนก่อนว่าคุณแน่ใจที่จะลบหรือไม่ ดังรูปที่ 13

2

1

รูปที่ 13 หน้าจอการลบประเภทของโน้ตบุ๊ค

80 เมนูการทางานย่อย Notebook แสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีในระบบ

81 ถ้าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ก็ให้กดที่ปุ่ม ถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลรายละเอียดของของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ก็ให้กดที่ปุ่ม และจะขึ้นข้อความเตือนก่อนว่าคุณแน่ใจที่จะลบหรือไม่ ดังรูปที่ 15

2

1

รูปที่ 15 หน้าจอการลบรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

82 เมนูการทางานย่อย Add Notebook จะมีไว้สาหรับเพิ่มรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นได้ ดังรูปที่ 16 หรือสามารถคลิกได้ที่ปุ่ม

รูปที่ 16 หน้าจอสาหรับเพิ่มรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น ถ้ากรอกรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นเสร็จแล้วก็กดปุ่ม และแสดงออกมาในหน้าที่แสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมด หลังจากทางานกับระบบเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงสู่ระบบ

Logout เพื่อออกจากการทางานของระบบ

83

คู่มือการใช้งานของร้านค้า
เมื่อเปิดเว็บในส่วนของร้านค้าจะปรากฎหน้าแรกซึ่งเป็นหน้า Login ดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 หน้าจอแรกเมื่อเข้ามาในระบบของร้านค้า ร้านค้าจะต้องกรอก Username และ Password ให้ถูกต้องก่อน ระบบจึงจะอนุญาติให้เข้าไปใช้งานได้ ถ้าร้านค้ายังไม่สมัครสมาชิก สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้ในเมนู Registration ที่อยู่ด้านซ้ายมือ หรือด้านบน เมื่อเข้าไปในเมนู Registration จะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับร้านค้าเพื่อสมัครสมาชิก ดังรูปที่ 18

84

รูปที่ 18 หน้าจอการสมัครสมาชิกของร้านค้า เมื่อกรอกรายละเอียดของร้านค้าเสร็จแล้วก็กดปุ่ม ข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงสู่ระบบ และร้านค้าก็สามารถที่จะเข้าใช้งานภายในระบบได้ โดยการไปที่เมนู Login

85 ร้านค้าจะต้องกรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login จากนั้นระบบจะตรวจสอบ Username และ Password ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องระบบจึงจะอนุญาติให้ร้านค้าเข้าไปใช้งานในระบบได้ ดังรูปที่ 19

1

2

รูปที่ 19 หน้าจอการเข้าระบบของร้านค้า ถ้าไม่ได้กรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login ระบบจะไม่อนุญาติให้เข้าไปใช้งาน และขึ้นว่าโปรดกรอก Username และ Password ดังแสดงในรูปที่ 20

86

รูปที่ 20 หน้าจอที่ไม่ได้กรอก Username และ Password เพื่อ Login ของร้านค้า ถ้ากรอก Username หรือ Password ผิด แล้วกดปุ่ม Login ระบบจะไม่อนุญาติให้เข้าไปใช้งาน และขึ้นข้อความเตือนว่า Username กับ Password ผิด ดังรูปที่ 21

รูปที่ 21 หน้าจอที่กรอก Username และ Password ผิด ของร้านค้า

87 เมื่อกรอก username กับ password ถูกต้อง จะสามารถเข้ามาใช้งานในระบบได้ และเข้ามาสู่หน้า Home ดังรูปที่ 22 ซึ่งจะปรากฎเมนูย่อยด้านข้างและด้านบนของเว็บไซต์ ที่ร้านค้าสามารถใช้งานได้ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังต่อไปนี้  Home หน้าแรกของร้านค้า  Notebook In Store แสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านค้า  Add Notebook In Store สาหรับเพิ่มรายการโน้ตบุ๊คในร้านค้า  View My Store Vote สาหรับแสดงข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้า พร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงที่ได้รับ  Logout ออกจากระบบ

รูปที่ 22 หน้าจอการเข้าระบบอย่างถูกต้องของร้านค้า

88 เมนูการทางานย่อย Notebook In Store จะแสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านค้า ดังรูปที่ 23

รูปที่ 23 หน้าจอแสดงรายการโน้ตบุ๊คทั้งหมดที่มีในร้านค้า ถ้าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า ก็ให้กดที่ปุ่ม ถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลรายละเอียดของของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นที่มีอยู่ในร้านค้า ก็ให้กดที่ปุ่ม และจะขึ้นข้อความเตือนก่อนว่าคุณแน่ใจที่จะลบหรือไม่

89 เมนูการทางานย่อย Add Notebook In Store จะไว้สาหรับเพิ่มรายการโน้ตบุ๊คในร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะต้องกรอกรายละเอียดของยี่ห้อโน้ตบุ๊ค รุ่น ราคา วันที่ราคานั้นหมดอายุ ของแถม หรือการผ่อนชาระ ดังรูปที่ 24 หรือกดที่ปุ่ม

รูปที่ 24 หน้าจอการเพิ่มรายการโน้ตบุ๊คในร้านค้า

90 เมนูการทางานย่อย View My Store Vote จะไว้สาหรับแสดงข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้าได้ พร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงที่ได้รับดังรูปที่ 25

รูปที่ 25 หน้าจอแสดงรายการข้อความที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นต่อร้านค้า พร้อมคะแนนเสียงที่ได้รับ

91

คู่มือการใช้งานของลูกค้า
เมื่อเปิดเว็บในส่วนของลูกค้า จะปรากฎหน้าแรกซึ่งเป็นหน้า Home ดังรูปที่ 26

รูปที่ 26 หน้าจอหน้าแรกของการเข้ามาใช้งานในส่วนของลูกค้า เมื่อเข้ามาในหน้าจอนี้จะปรากฎเมนูย่อยด้านข้างและด้านบนของเว็บไซต์ ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ ประกอบด้วยเมนูย่อยดังต่อไปนี้  Home หน้าแรกของลูกค้า  View Store แสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ  Help Me Find A Notebook ระบบการตัดสินใจสาหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค  Find Notebook Manually ค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual ตามที่ต้องการ  Find Notebook By Budget ค้นหาโน้ตบุ๊คตามจานวนวงเงินที่มีอยู่  View Store Vote แสดงรายชื่อร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก

92 เมนูการทางานย่อย View Store แสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ดังรูปที่ 27

รูปที่ 27 หน้าจอแสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และมีส่วนของการค้นหาร้านค้า ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาร้านค้าตามที่ต้องการได้ เพียงแค่เลือกว่าต้องการที่จะค้นหาอะไร เช่น ชื่อร้านค้า ที่อยู่ หรือรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งกรอกคาที่ต้องการค้นหาลงไปในช่อง เมื่อกรอกเสร็จให้กดปุ่ม และนาข้อมูลรายการร้านค้าที่ค้นหาได้มาแสดงเป็นตารางด้านล่าง ดังรูปที่ 28 ระบบจะค้นหาข้อมูลร้านค้า

93

ส่วนของการค้นหาร้านค้า

รูปที่ 28 หน้าจอแสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ถ้าลูกค้าต้องการที่จะทราบรายละเอียดต่างๆ ของร้านค้าแต่ละร้าน เช่น ชื่อเจ้าของร้านค้า เบอร์โทรร้านค้า ฯลฯ พร้อมทั้งดูรายการโน้ตบุคทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านค้า ให้กดปุ่ม ๊ และระบบจะเข้ามาในหน้าจอ ดังรูปที่ 29

94

รูปที่ 29 หน้าจอแสดงรายละเอียดของร้านค้าแต่ละร้าน พร้อมทั้งแสดงรายการโน้ตบุคทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน ๊ ถ้าลูกค้าต้องการที่จะดูรายละเอียดของโน้ตบุ๊ค ให้กดปุ่ม จะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 30

95

รูปที่ 30 หน้าจอแสดงรายละเอียดของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นของแต่ละร้าน

96 ถ้าลูกค้าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้านั้น ให้กดปุ่ม และระบบจะเข้ามาในหน้าที่ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้านั้นได้ โดยลูกค้าสามารถให้คะแนนระดับความพึงพอใจพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 หน้าจอการกรอกข้อความเพื่อความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้าแต่ละร้านของลูกค้า

97

เมื่อกรอกเสร็จ ให้กดปุ่ม ดังรูปที่ 32

ระบบจะนาข้อมูลมาแสดงในตารางด้านล่าง

รูปที่ 32 หน้าจอข้อความแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนกับร้านค้าแต่ละร้านของลูกค้า

98

เมนูการทางานย่อย Help Me Find A Notebook เป็นระบบการตัดสินใจสาหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค ดังรูปที่ 33 โดยจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คเลย (ระดับความรู้ขั้น Beginner) กับผู้ใช้ที่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คมาแล้ว (ระดับความรู้ขั้น Advanced)

รูปที่ 33 หน้าจอการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊ค

99

สาหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คเลย (ระดับความรู้ขั้น Beginner) ให้เลือกคาตอบข้อที่ 1 ว่า Beginner และตอบคาถามข้อที่ 2 ว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ประเภทใด ดังรูปที่ 34

รูปที่ 34 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 1

100

เมื่อตอบคาถามเสร็จทั้ง 2 ข้อ ให้กดปุ่ม แล้วจะถามผู้ใช้ต่อว่าลักษณะของโน้ตบุ๊คที่คุณต้องการมีลักษณะอย่างไร ดังรูปที่ 35

รูปที่ 35 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 2

101 เมื่อตอบคาถามเสร็จและกดปุ่ม ระบบก็จะให้ใส่สัดส่วนของการใช้งานโน้ตบุ๊คโดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ (เต็ม 100 %) ดังรูปที่ 36

รูปที่ 36 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 3

102 ต่อมา เมื่อกดปุ่ม ระบบจะให้ระบุน้าหนัก หรือขนาดของหน้าจอที่คุณต้องการ (ถ้าไม่ระบุระบบจะประมวลผลมาให้ทั้งหมด) ดังรูปที่ 37

รูปที่ 37 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner 4 เมื่อกดปุ่ม แล้วระบบจะแสดงผลของการเลือกของคุณว่าโนhตบุ๊คที่คุณต้องการจัดอยู่ในประเภทใด และมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งแสดงรายการโน้ตบุ๊คที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนั้น ๆ ดังรูปที่ 38

103

รูปที่ 38 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Beginner

104 สาหรับผู้ใช้ที่มีความรู้เรื่อง Specification ของโน้ตบุ๊คมาแล้ว (ระดับความรู้ขั้น Advanced) ให้เลือกคาตอบข้อที่ 1 ว่า Advanced ดังรูปที่ 39

รูปที่ 39 หน้าจอแสดงการตอบคาถามสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced

105 ต่อมา เมื่อกดปุ่ม ระบบจะให้ระบุ Specification ของโน้ตบุ๊คที่ต้องการ เพื่อเอามาใช้ในระบบการตัดสินใจ ดังรูปที่ 40

รูปที่ 40 หน้าจอการระบุ Specification สาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced

106 เมื่อกดปุ่ม แล้วระบบจะแสดงผลของการเลือกของคุณว่าโน้ตบุ๊คที่คุณต้องการจัดอยู่ในประเภทใด และมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งแสดงรายการโน้ตบุ๊คที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนั้นๆ ดังรูปที่ 41

รูปที่ 41 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากระบบการตัดสินใจสาหรับผู้ใช้ระดับ Advanced

107

เมนูการทางานย่อย Find Notebook Manually ค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual ตามที่ต้องการได้ เช่น ค้นหาตามรุ่น ยี่ห้อ CPU น้าหนัก ฯลฯ เมื่อต้องการที่จะค้นหาโน้ตบุ๊ค ให้ใส่รายละเอียดของช่องที่ต้องการจะค้นหาโน้ตบุ๊ค ซึ่งผู้ใช้ไม่จาเป็นที่จะต้องระบุทุกช่อง ดังรูปที่ 42

รูปที่ 42 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คแบบ Manual

108

เมื่อกดปุ่ม

ระบบก็จะแสดงผลตามที่เราค้นหาออกมา ดังรูปที่ 43

รูปที่ 43 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาแบบ Manual ถ้ากดปุ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดของโน้ตบุ๊ครุ่นนั้น ๆ ดังรูปที่ 44

109

รูปที่ 44 หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

110 ถ้ากดปุ่ม ดังรูปที่ 45 จะแสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่นของแต่ละร้านค้า

รูปที่ 45 หน้าจอแสดงการเปรียบเทียบราคาของโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น

111 เมนูการทางานย่อย Find Notebook By Budget ค้นหาโน้ตบุ๊คตามจานวนวงเงินที่มีอยู่ โดยการใส่จานวนวงเงินในช่อง แล้วกดปุ่ม ดังรูปที่ 46

รูปที่ 46 หน้าจอการค้นหาโน้ตบุ๊คโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่ เมื่อกดปุ่ม ระบบก็จะแสดงผลตามจานวนวงเงินที่ใส่ไป ดังรูปที่ 47

รูปที่ 47 หน้าจอแสดงรายการของโน้ตบุ๊คที่ได้จากการค้นหาโดยจากัดจานวนวงเงินที่มีอยู่

112 เมsนูการทางานย่อย View Store Vote แสดงรายชื่อร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ใช้มากที่สุด

5 อันดับแรก ดังรูปที่ 48

รูปที่ 48 หน้าจอการร้านค้าที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 5 อันดับแรก


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:714
posted:2/1/2010
language:Thai
pages:124