Bài tập Pascal Chương 2 by hcw25539

VIEWS: 196 PAGES: 7

									    Bài tập Pascal
    Chương 2Bài 1: Viết chương trình nhập vào 2 sồ
 nguyên a,b. Xuất ra màn hình tổng S
       của hai số đó.
    (đã hướng dẫn trong tập)
          Bài 2:
Viết chương trình nhập vào bán kính R.
 Xuất ra màn hình chu vi C và diện tích S
 của đường tròn.
     (đã hướng dẫn trong tập)
               Thuật toán:
Xác định yêu cầu:       B1: Nhập R
 Input: R (số thực)     B2: C  2.Pi.R
 Output: C, S (số thực)     S  Pi.R2
               B3: Xuất C,S
               B4: Kết thúc
 Chương trình  Program HinhChuNhat;
         Uses Crt;
         Const Pi=3.14;
         Var R,c,s: Integer;
         Begin
Thuật toán:     Write( ‘nhap ban kinh’ );
          Readln(R);
 B1: Nhập R
          C:=2*Pi*R;
 B2: C  2.Pi.R
          S:=Pi*R*R;
  S  Pi.R2
         Write(‘chu vi:’,c);
 B3: Xuất C,S   Write(‘Dien tich:’,s);
 B4: Kết thúc   Readln();
         End.
          Bài 3
• Viết chương trình nhập vào chiều dài a và
 chiều rộng b. Xuất ra màn hình chu vi C và
 diện tích S của hình chữ nhật
              Thuật toán:
Xác định yêu cầu:
               B1: Nhập a,b
 Input: a,b (số thực)
               B2: C  (a+b)2
 Output: C, S (số thực)
                S  a.b
               B3: Xuất C,S
               B4: Kết thúc
 Chương trình  Program HinhChuNhat;
         Uses Crt;
         Var a,b,c,s: Integer;
         Begin
           Write( ‘nhap chieu dai,
Thuật toán:     rong’ );
 B1: Nhập a,b    Readln(a,b);
 B2: C  (a+b)2   C:=(a+b)*2;
  S  a.b     S:=a*b;
 B3: Xuất C,S   Write(‘chu vi:’,c);
 B4: Kết thúc   Write(‘Dien tich:’,s);
         Readln();
         End.
          Bài 4:
Viết chương trình nhập vào số thực x. Xuất
 ra màn hình giá trị biểu thức:
  cos2(x) – sin2(x)

Xác định yêu cầu:   Thuật toán:
 Input: x (số thực)   B1: Nhập x
 Output: y (số thực)  B2: y cos2(x) – sin2(x)
             B3: Xuất y
             B4: kết thúc
        Hướng dẫn
File cài, hướng dẫn cài đặt và bài tập lấy tại
 đây:
http://thpt-trankhainguyen-tphcm.edu.vn
Trong mục Học Tập

								
To top