Hãy viết chương trình Pascal để 1 Tìm giá by hcw25539

VIEWS: 6,253 PAGES: 2

									                                 Bài tập Lập trình Pascal – Đặng Xuân Hà <dxha at hau1.edu.vn>


Hãy viết chương trình Pascal để:
1) Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số được nhập vào từ bàn phím.
2) Sắp xếp tăng dần một dãy số được nhập vào từ bàn phím theo giải thuật lựa chọn.
3) Sắp xếp tăng dần một dãy số được nhập vào từ bàn phím theo giải thuật phân đoạn.
4) Tính tổng và trung bình cộng của các số dương của một dãy số được nhập vào từ bàn phím.
5) Nhập vào một dãy số rồi xoá đi phần tử thứ m (m được nhập vào từ bàn phím). In ra dãy sau khi xoá.
6) Nhập vào một dãy số nguyên và một số nguyên x bất kỳ rồi loại bỏ tất cả các số có giá trị bằng x khỏi
  dãy ban đầu. Viết dãy sau khi loại bỏ ra màn hình.
7) Nhập vào một dãy số nguyên rồi loại bỏ khỏi dãy đó những số bị lặp lại giá trị (trước đó đã có số có cùng
  giá trị rồi). Viết dãy kết quả ra màn hình.
8) Nhập vào một dãy số. Hãy chèn thêm vào vị trí thứ m phần tử x (x,m nhập từ bàn phím) rồi in dãy số sau
  khi chèn ra màn hình.
                     n!
9) Tính tổ hợp chập k của n ( Cn =
                k
                         ) với n và k là hai số nguyên được nhập vào từ bàn phím.
                   k!(n − k )!
10) In ra màn hình các số chính phương nằm trong khoảng (1,n) với n nhập vào từ bàn phím.
11) Tính tổng S = 1 + 1/2 + 1/3 +...+ 1/n với n nhập vào từ bàn phím
12) Tính tổng S = 1 + 1/3 + 1/5 +...+ 1/(2n+1) với n nhập vào từ bàn phím
13) Tính tổng S = 1 + x/1! + x2/2! +...+ xn/n! với n nhập vào từ bàn phím
14) Tính tổng P(x) = (...((an*x+an-1)*x+an-2)*x+...+a1)*x+a0 với a0,..,an và x là các số được nhập vào từ bàn
  phím.
15) Nhập vào số nguyên n và in ra các số nguyên tố nằm trong đoạn [2;n].
16) Tính tổng và trung bình cộng của một dãy số được nhập vào từ bàn phím.
17) Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương nhập vào từ bàn phím theo giải thuật lặp.
18) Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương nhập vào từ bàn phím theo giải thuật đệ quy.
19) Nhập vào một ma trận rồi tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các phần tử ma trận đó.
20) Nhập vào một ma trận rồi tính tổng và trung bình cộng của các phần tử của ma trận đó.
21) Nhập vào một ma trận rồi tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính.
22) Cộng hai ma trận cùng kích thước nhập vào từ bàn phím.
23) Nhân hai ma trận có kích thước Amxn và Bnxk được nhập vào từ bàn phím.
24) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số (a1x + b1y = c1 ; a2x + b2y = c2), các hệ số được nhập từ bàn phím.
25) Cộng/trừ/nhân hai số phức được nhập vào từ bàn phím.
26) Cộng hai đa thức Pn(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a0 và Qm(x) = bmxm + bm-1xm-1 + ... + b0 được nhập vào từ
  bàn phím (sử dụng mảng để lưu trữ các hệ số của đa thức).
      1
        dx
27) Tính  ∫x
      0
        3
         +1
          theo công thức hình thang.

28) Tìm một nghiệm gần đúng trong khoảng (1,2) của phương trình x3 - x -1 = 0 theo phương pháp chia đôi.


                          Page 1 of 2
                                 Bài tập Lập trình Pascal – Đặng Xuân Hà <dxha at hau1.edu.vn>

29) Nhập vào một xâu ký tự rồi kiểm tra xem xâu đó có đối xứng không? Đếm xem có bao nhiêu ký tự ‘e’
  hoặc ‘E’ trong xâu.
30) Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự rồi xây dựng xâu ký tự đảo của xâu đó. In ra xâu đảo.
31) Thống kê số lượng xuất hiện của các chữ cái tiếng Anh (a..z, không phân biệt chữ hoa chữ thường) của
  một xâu ký tự nhập vào từ bàn phím.
32) Chuẩn hoá một xâu ký tự nhập vào từ bàn phím (xoá các dấu cách thừa).
33) Đếm số lượng từ của một xâu ký tự nhập vào từ bàn phím.
34) Đổi vị trí từ thứ m và n của một xâu ký tự s (s,m,n nhập vào từ bàn phím).
35) Viết chương trình giải quyết bài toán quản lý điểm thi của một phòng thi. Các thông tin cần quản lý bao
  gồm: SBD, Họ tên, Điểm Toán, Điểm Lý, Điểm Hoá, Tổng Điểm. Chương trình có các chức năng sau:
    1. In danh sách sinh viên ra màn hình
    2. Bổ sung một sinh viên mới vào cuối danh sách
    3. Xoá thí sinh có SBD cho trước khỏi danh sách
    4. Sắp xếp danh sách thi theo số báo danh tăng dần
    5. Sắp xếp danh sách thi theo Tổng Điểm giảm dần
    6. Sắp xếp danh sách thi theo hai tiêu chí: Tên rồi đến Họ Đệm (những sinh viên cùng tên sẽ được
      sắp tiếp theo Họ Đệm, giống như sắp xếp danh sách lớp)
    7. Sắp xếp danh sách thi theo hai tiêu chí: Tổng Điểm giảm dần rồi đến SBD tăng dần
    8. Sửa điểm của một thí sinh có số báo danh cho trước
    9. In danh sách “thủ khoa”
    10. In ra danh sách thí sinh có điểm tổng lớn hơn hoặc bằng một số cho trước
    11. Tra cứu điểm theo số báo danh
    12. Tra cứu điểm theo họ tên
    13. Thoát khỏi chương trình
Chú ý: Thiết kế một menu cho chương trình với các mục như trên (có thể chỉ đơn giản là đặt câu hỏi Chọn
công việc (1-11):_ rồi căn cứ vào việc người dùng nhập vào số nào thì thực thi công việc tương ứng).
36) Viết chương trình quản lý điểm thi của một phòng thi (bài tập trên). Chương trình có thêm hai chức năng:
  Đọc danh sách phòng thi từ tệp và cập nhật danh sách vào tệp (sử dụng tệp định kiểu).
37) Viết chương trình quản lý điểm thi của một phòng thi (bài tập trên) sử dụng tệp văn bản.
38) Viết chương trình quản lý điểm thi của một phòng thi (như các bài tập trên) sử dụng chế độ đồ hoạ để
  nhập dữ liệu và hiển thị kết quả.
39) Đọc hai ma trận từ tệp văn bản, cộng/nhân chúng rồi ghi kết quả ra các tệp văn bản khác. Tệp ma trận có
  định dạng: Dòng đầu tiên chứa số hàng và số cột, các dòng tiếp theo là các hàng của ma trận. Chú ý: Mỗi
  số số trên cùng một dòng cách nhau bởi dấu cách. Ví dụ (một ma trận kích thước 2x4):
  2 4
  3 5 2 6
  3 4 5 9
40) Nhập vào toạ độ các đỉnh của tam giác ABC rồi vẽ tam giác đó trong hệ toạ độ Oxy (có kèm theo các toạ
  độ và ghi chú thích hợp).
41) Vẽ đồ thị của hàm số sin(x) trên đoạn [-Π,Π] trong hệ toạ độ Oxy
42) Nhập vào một đa thức Pn(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a0 rồi vẽ đồ thị của đa thức đó trong hệ toạ độ Oxy
  (trên một đoạn nào đó).
43) Vẽ một quả bóng (hình tròn) chuyển động trong một hình chữ nhật, khi quả bóng va vào cạnh hình chữ
  nhật sẽ đổi hướng (theo nguyên tắc phản xạ). Người dùng có thể dùng phím mũi tên để thay đổi tốc độ và
  hướng chuyển động của quả bóng và nhấn ESC để thoát.
                          Page 2 of 2

								
To top