SQL Server 2008 un R2 by uzd19483

VIEWS: 82 PAGES: 28

									 Juris Rāts
juris@bda.lv
  SQL Server 2008 izdevumi (editions)
  Administratoru ērtības – politikas, galvenais
  pārvaldes serveris, data collector, audits
  Pieejamības uzlabojumi – Resource Governor
  Ātrdarbības uzlabojumi - izpildes plānu
  nomaiņa
  Datu aizsardzība – TDE
  Jauni datu tipi, sintakses papildinājumi
  Geography/Geometry
  Kas jauns SQL 2008 R2
Enterprise  24/7, liela izmēra risinājumiem

Standard   Vidēja izmēra risinājumiem, ne 24/7

Workgroup  Nelieliem risinājumiem (Express upgrade), 4GB RAM

 Web    Tīmekļa risinājumiem ($15 par CPU/mēnesī)

 Express   Bezmaksas. 1CPU, 1GB RAM, 4GB db

 Compact   Bezmaksas. Kompakts. SQL Serveris bez servera

Developer  Enterprise funkcionalitāte izstrādei
 Enterprise Data    Beyond      Dynamic       Pervasive
  Platform     Relational    Development      Insight

Konfigurāciju   Change data    Transact-SQL    Analysis Services
serveri      capture      uzlabojumi     wizards

Administrēšana   hierarchyid datu  SSMS uzlabojumi  Tablix data
ar politikām    tips        - intellisense   region

Resource      FILESTREAM datu  Tabulu parametri  On-demand
Governor      tips                 report processing

Transparent data  MERGE komanda   Windows Server   Data Mining
encryption              2008 collations  Add-ins

Audits       Geometry /     Tukšās kolonas   Report Designer
          Geography
  Vairāku serveru centralizētai pārvaldībai:
    Konfigurējot norāda vairāku serveru pieslēguma
    parametrus. Tikai Windows autentifikācija
    Iegūstam iespēju izpildīt vairāku serveru pieprasījumus un
    reģistrētos serverus pārraudzīt ar politiku palīdzību


                       Multiserver
                        Query
                  Central
                 Management
                  Server          Server
                              Group
                      Change Multiserver
                      Results options as
                      requiredCreate query from
Registered Servers
pane
           By default, results
           are merged and
           include columns for
           server and login
         Ar politiku palīdzību definē vēlamo
Konfigurēšana  konfigurāciju
         Ar politiku palīdzību novēro un vajadzības
 Uzraudzība   gadījumā novērš nevēlamas izmaiņas
         serveru konfigurācijā  Vairāku
         Centralizēti ievieš konfigurācijas visos
  serveru    uzņēmuma serveros un novēro izmaiņas
administrēšana  tajos
  Ļauj politikas pārbaudīt un ieviest vairākos
   serveros vienlaicīgi:
  1.  Izveido un pārbauda politiku uz viena servera
  2.  Saglabā politiku XML failā
  3.  Importē un pārbauda politiku Centrālajā administrēšanas
     serverī
  Resource Governor ļauj ierobežot resursu
  pieejamību lietojumiem, kā arī noteikt tiem
  prioritātes:
   Lietojumi tiek definēti balstoties uz tādiem faktoriem kā lietotāji, datu
   bāzes, klienta lietojumprogramma utt.
   Ierobežojumi nosaka, kādi resursi būs pieejami katram lietojumam
   Ar prioritāšu palīdzību priekšroku ierobežotu resursu gadījumā dod
   svarīgākiem lietojumiem
1.  Atļauj Resource Governor
2.  Izveido resursu grupu
3.  Definē lietojumu
4.  Izveido klasifikatorfunkciju, kas apvieno
   lietojumus lietojumu grupās
   Create a classifier function
USE MASTER
CREATE FUNCTION dbo.fn_ClassifyApps() RETURNS sysname
WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
  DECLARE @ret sysname
  IF (APP_NAME() LIKE '%Low Importance Application%')
  SET @ret='Low Importance Group'
  RETURN @ret
END
GO
ALTER RESOURCE GOVERNOR
   WITH (CLASSIFIER_FUNCTION = dbo.fn_ClassifyApps)
ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE
  Rīki, ar kuru palīdzību tiek uzkrāta informācija
  par noslodzi un ātrdarbību
  Ietver SQL Server Agent darbus un SSIS
  pakotnes, kas ielādē datus datu noliktavā
  Nodrošina API, kas ļauj klienta
  lietojumprogrammās piekļūt noslodzes un
  ātrdarbības informācijai
1.  Izveido un konfigurē datubāzi informācijas
   uzkrāšanai
2.  Konfigurē datu uzkrāšanu
3.  Ieslēdz datu uzkrāšani
4.  Uzkrāj datus
5.  Skata atskaites
  Plānu maiņa (Plan guides):
   Ir daļējas vai pilnīgas norādes plāna izpildei
   Tiek piesaisīta konkrētam Transact-SQL pieprasījumam
   Var tikt atļauta vai aizliegta
   Var tikt pārnesta no viena servera uz citu

  Plānu maiņu izmanto, ja Serveris ģenerē neoptimālus
  izpildes plānus kādam pieprasījumam (agrāk tika rakstītas
  norādes pašā kodā, taču tas:
   Ne vienmēr ir iespējams
   Nav ērti no ilgstošas uzturēšanas viedokļa)
1.  Izpilda DBCC FREEPROCCACHE, lai iztīrītu
   pierasījumu kešu
2.  Izpilda pieprasījumu, kam vēlamies veikt plāna
   maiņu
3.  Izpilda sp_create_plan_guide_from_handle
    exec sp_create_plan_guide_from_handle
      @name = N'CustomerSales',
      @plan_handle = @plan_handle,
      @statement_start_offset = @offset
  Datu bāzes līmeņa šifrēšana
  Abos virzienos veic SQL Serveris
  Klienta lietojumprogrammām un lietotājiem
  nemanāma
  Nav nepieciešamas koda izmaiņas
  lietojumprogrammās vai T-SQL procedūrās
1.  Izveido datu bāzes master atslēgu
   CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'Pa$$w0rd'

2.  Izveido servera sertifikātu
   CREATE CERTIFICATE ServerCertificate WITH SUBJECT =
   'Server level certificate'
3.  Izveido datu bāzes šifrēšanas atslēgu izmantojot servera
   sertifikātu
   USE AdventureWorks2008
   GO
   CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY
   WITH ALGORITHM = AES_128
   ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE ServerCertificate

4.  Norāda izmantot šifrēšanu datu bāzē
   ALTER DATABASE AdventureWorks2008
   SET ENCRYPTION ON
1.  Izslēdz šifrēšanu
   ALTER DATABASE AdventureWorks 2008
   SET ENCRYPTION OFF

2.  Pārliecinās, ka atšifrēšana pabeigta
   SELECT database_id, encryption_state
   FROM sys.dm_database_encryption_keys

3.  Nodzēš šifrēšanas atslēgu
    USE AdventureWorks2008
    GO
    DROP DATABASE ENCRYPTION KEY
  SQL Server audits noteiktas aktivitātes reģistrē
  logā
  Audita informāciju var glabāt:
   Failā
   Windows Application logā
   Windows Security logā

  Auditā ietilpst servera un datu bāzes
  auditēšanas nosacījumi
  Izmanto CREATE SERVER AUDIT komandu
  CREATE SERVER AUDIT HIPAA_File_Audit
    TO FILE ( FILEPATH=‘\\SQLPROD_1\Audit\' )

  CREATE SERVER AUDIT HIPAA_AppLog_Audit
    TO APPLICATION_LOG
    WITH ( QUEUE_DELAY = 500, ON_FAILURE =
    SHUTDOWN)
  Vai audita izveides dialoga logu
  izmanto CREATE SERVER AUDIT
  SPECIFICATION vai CREATE DATABASE
  AUDIT SPECIFICATION komandu
  CREATE SERVER AUDIT SPECIFICATION
  Failed_Login_Spec
  FOR SERVER AUDIT HIPAA_File_Audit
    ADD (FAILED_LOGIN_GROUP)


  Vai atbilstošo dialoga logu
 Hot Add CPU (vajadzīgs W2008)
 Database Mirroring ātrdarbības uzlabojumi
 Automātiska datu lapu labošana spoguļotiem serveriem
 Klastera uzlabojumi
 Peer-to-Peer replikācijas uzlabojumi – automātiska konfliktu
 noteikšana
  Datu lapas līmeņa spoguļošana:
    Ja galvenajā vai spoguļ serverī tiek atklāta bojāta datu lapa, tā
    automātiski tiek aizstāta ar datu lapu no otra servera

  Datu plūsma starp serveriem tiek saspiesta
  Manuāla lomu maiņa neprasa datu bāzes
  restartu
  Loga izmantošana optimizēta
  Date, Time datu tipi – tikai datums vai laiks.
  DateTimeOffset datu tips (+laika josla)
  Datetime2 datu tips, funkcija sysdatetime –
  precīzai laika mērīšanai un saglabāšanai (100
  nanosekundes)
  DECLARE @x int=5
  Insert into t1(c1,c2) values(1,’a’),(2,’b’)
  Citas interesantas lietas 
  Geospatial datu tipi – Geometry un Geography
  – ieviesti ar CLR tipu palídzíbu
  Funkcijas objektu importam
  Rezultātu attēlošana
  Salīdzinoši maz jaunumu (tāpēc R2, nevis 2010)
  Master Data Services
    Palīdz novērst nepilnības BI sistēmu datu avotos
    (finansu, HR u.c. sistēmās)
    uz 64 bitu OS
  PowerPivot for SharePoint
  Vairāku serveru administrēšanas uzlabojumi
  Uzlabojumi administrēšanai
    SQL Server Utility
    Data-tier applications
  Database Mirroring uzlabojumi (vēl drošāk un
  vēl ātrāk  )
  2778, Datu bāzu vaicājumu rakstīšana, izmantojot
  Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
  6158, Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL
  Server 2008
  6231, Microsoft SQL Server 2008 datubāzu uzturēšana
  6232, Microsoft SQL Server 2008 datubāzu veidošana
  un ieviešana
  6234, Microsoft SQL servera 2008 analīzes servisu
  ieviešana un uzturēšana
  6235, Microsoft SQL Server 2008 integrēšanas servisu
  ieviešana un uzturēšana
  6236, Microsoft SQL Servera 2008 atskaišu servisu
  ieviešana un uzturēšana

								
To top