Transact SQL - PowerPoint by uzd19483

VIEWS: 0 PAGES: 60

									Transact-SQL
    PENGENALAN
merupakan lanjutan daripada Structured Query
Language (SQL).
merupakan bahasa piawai untuk komunikasi
antara aplikasi dan SQL Server yang dilaksanakan
menerusi penghantaran pernyataan Transact SQL
kepada pelayan.
 menyediakan kemudahan menyeluruh untuk
menakrif jadual seperti penambahan, pembuangan
atau kemaskini.
SQL SERVER QUERY ANALYZER
 merupakan antaramuka pengguna bergrafik
 (GUI).
 digunakan untuk merekabentuk dan pengujian
 pernyataan Transact SQL, proses berkelompok,
 dan skrip interaktif.
  membolehkan bekerja pada pangkalan data yang
 berbeza atau larikan skrip berbeza pada masa yang
 sama.
 setiap tetingkap mempunyai sambungan ke
 pelayan secara berasingan.
 SENARAI KEKUNCI (SHORT CUT)
       TINDAKAN            SHORT CUT
Laksana (execute)             CTRL + E atau F5
Carian                    CTRL + F
Tukar teks yang dipilih kpd huruf besar  CTRL + SHIFT + U

Tukar teks yg dipilih kpd huruf kecil   CTRL + SHIFT + L
Keputusan pd teks              CTRL + T
Keputusan pd grid              CTRL + D
Bantuan cara penggunaan Query          F1
Analyzer
Bantuan dengan pernyataan T-SQL       SHIFT + F1
  ELEMEN TRANSACT SQL
Pernyataan Bahasa Kawalan Data (DCL)  kawalan
persetujuan pd objek pangkalan data.
Pernyataan Bahasa Definisi Data (DDL)  membina
objek pd pangkalan data.
Pernyataan Bahasa Manipulasi Data (DML)  pertanyaan
dan pengubahsuaian data.
Elemen bahasa tambahan seperti pembolehubah, operator,
fungsi, kawalan aliran bahasa dan komen.
PERNTAYAAN BAHASA KAWALAN DATA (DCL)
PERNYATAAN  PENERANGAN

GRANT    Bina kemasukan utk sistem keselamatan
        pengguna hanya boleh memanipulasi data atau melarikan

       pernyataan Transact SQL yg tertentu.

DENY      bina kemasukan utk sistem yg menafikan kebenaran dr
       akaun keselamatan.
        elakkan pengguna/ ahli kumpulan/ peranan drpd mewarisi

       kebenaran melalui kumpulannya & peranan keahlian.
        pernyataan DCL  sysadmin, dbcreator, db_owner @

       db_securityadmin.
CONTOH


USE Donaldtrump
GRANT SELECT ON Products TO public
PERNYATAAN BAHASA DEFINISI DATA (DDL)


   3 sintaks utama:
        CREATE nama_objek
        ALTER nama_objek
        DROP nama_objek
      SINTAKS CREATE

  Cara membina database:

CREATE DATABASE database_nameContoh:
CREATE DATABASE students_registration
      SINTAKS CREATE
  Cara membina jadual:

CREATE TABLE table_name
(
 column_name1 data_type,
 column_name2 data_type,
 ..... ,
)
     SINTAKS CREATE

  Contoh:

CREATE TABLE Person
(
 LastName varchar,
 FirstName varchar,
 Address varchar,
 Age int
)
     SINTAKS CREATE


  Contoh:

CREATE TABLE Person
(
 LastName varchar(30),
 FirstName varchar,
 Address varchar,
 Age int(3)
)
          SINTAKS CREATE
Data Type     Description
integer(size)   Hold integers only. The maximum number of digits are
int(size)     specified in parenthesis.
smallint(size)
tinyint(size)
decimal(size,d)  Hold numbers with fractions. The maximum number of digits
numeric(size,d)  are specified in "size". The maximum number of digits to the
         right of the decimal is specified in "d".
char(size)    Holds a fixed length string (can contain letters, numbers, and
         special characters). The fixed size is specified in parenthesis.

varchar(size)   Holds a variable length string (can contain letters, numbers,
         and special characters). The maximum size is specified in
         parenthesis.
date(yyyymmdd)  Holds a date
       SINTAKS ALTER
 Untuk menambah atau membuang column di dalam
jadual.

  ALTER TABLE table_name
  ADD column_name datatype

  ALTER TABLE table_name
  DROP COLUMN column_name
         SINTAKS ALTER
  Contoh:
   LastName   FirstName   Address

   Pettersen   Kari     Storgt 20


Utk tambah column ‘city’ dlm jadual ‘person’ :
  ALTER TABLE Person ADD City varchar(30)


Utk tambah column ‘city’ dlm jadual ‘person’ :
  ALTER TABLE Person DROP COLUMN Address
PERNYATAAN BAHASA MANIPULASI DATA
       (DML)

  4 sintaks utama:
        SELECT
        INSERT
        UPDATE
        DELETE
PERNYATAAN BAHASA MANIPULASI DATA
       (DML)

          SELECT
  Digunakan untuk memilih data drpd jadual
  Sintaks :
    SELECT column_name(s)
    FROM table_name
PERNYATAAN BAHASA MANIPULASI DATA
       (DML)

  Contoh:
     SELECT LastName,FirstName FROM Persons
LastName   FirstName  Address    City

Hansen    Ola     Timoteivn 10  Sandnes

Svendson   Tove    Borgvn 23   Sandnes

Pettersen   Kari    Storgt 20   Stavanger
  PERNYATAAN BAHASA MANIPULASI DATA
         (DML)
              INSERT
  Untuk memasukkan baris baru ke jadual
  Sintaks :
     INSERT INTO table_name

     VALUES (value1, value2,....)
  Blh spesifik columns:

     INSERT INTO table_name (column1, column2,...)
     VALUES (value1, value2,....)
PERNYATAAN BAHASA MANIPULASI DATA
       (DML)
           UPDATE
  Untuk kemaskini jadual
  Sintaks :
    UPDATE table_name

    SET column_name = new_value

    WHERE column_name = some_value
PERNYATAAN BAHASA MANIPULASI DATA
       (DML)
           DELETE
  Untuk buang baris dlm jadual
  Sintaks :
    DELETE FROM table_name

    WHERE column_name = some_value
  ELEMEN BAHASA TAMBAHAN

    PEMBOLEHUBAH TEMPATAN
  Pembolehubah - Elemen bahasa yg
  menentukan nilai
  Ditakrif dgn pernyataan DECLARE dan
  SET
  Bermula dgn simbol @
         Sintaks
DECLARE {@nama_pembolehubah jenis_data} [,…n]
SET @nama_pembolehubah_tempatan = ungkapan

Contoh:

DECLARE @StudentID char
SET @StudentID = CC043043
    FUNGSI
Transact-SQL menyediakan banyak
fungsi yang akan mengembalikan
maklumat. Nilai fungsi yang
dikembalikan boleh digunakan pada
ungkapan. Fungsi-fungsi dalam
Transact-SQL boleh dikategorikan
kepada dua, iaitu fungsi yang boleh
mendapatkan nilai daripada input
parameter dan fungsi tanpa input
parameter.
         @@TRANCOUNT
  Fungsi @@ TRANCOUNT akan mengembalikan nombor yang mewakili
  bilangan transaksi semasa yang sedang dibuka.

  Sintaks
  @@TRANCOUNT


  Jenis Pulangan
  integer

  Contoh
  Contoh dibawah menggunakan fungsi @@TRANCOUNT untuk menguji
  sebarang transaksi terbuka yang harus dilaksanakan.

  IF @@TRANCOUNT > 0
  BEGIN
    PRINT 'A transaction needs to be rolled back'
    ROLLBACK TRAN
  END
           @@ROWCOUNT
  Fungsi @@ROWCOUNT mengembalikan nilai yang mewakili bilangan
  nombor yang berubah setelah pertanyaan terakhir dijalankan.

  Sintaks
  @@ROWCOUNT

  Jenis Pulangan
  integer

  Peringatan
  Pembolehubah ini akan disetkan kepada 0 oleh sebarang pernyataan yang
  tidak memulangkan sebarang baris seperti pernyataan IF. Jika jadual
  mempunyai lebih dari 2 billion baris, gunakan ROWCOUNT_BIG().

  Contoh
  Contoh ini akan melaksanakan arahan UPDATE dan menggunakan fungsi
  @@ROWCOUNT untuk mengesan jika sebarang baris telah berubah.

  UPDATE authors SET au_lname = 'Jones'
  WHERE au_id = '999-888-7777'
  IF @@ROWCOUNT = 0
        CAST & CONVERT
  Sintaks

  Menggunakan CAST:
  CAST ( expression AS data_type )

  Menggunakan CONVERT:
  CONVERT ( data_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] )

  Contoh
  Setiap contoh berikut akan mencapai judul bagi buku-buku yang mempunyai
  nilai 3 pada digit pertama bagi year-to-date sales, dan mengubah ytd_sales
  kepada char(20).

     -- Use CAST.

  USE pubs
  GO SELECT SUBSTRING(title, 1, 30) AS Title, ytd_sales
  FROM titles
  WHERE CAST(ytd_sales AS char(20)) LIKE '3%'
  GO
     -- Use CONVERT.


  USE pubs
  GO SELECT SUBSTRING(title, 1, 30) AS Title, ytd_sales
  FROM titles
  WHERE CONVERT(char(20), ytd_sales) LIKE '3%'
  GO


  Keputusan bagi setiap query adalah seperti dibawah:
  Title                     ytd_sales
  ---------------------------------------------- -----------
  Cooking with Computers: Surrep     3876
  Computer Phobic AND Non-Phobic 375
  Emotional Security: A New Algo     3336
  Onions, Leeks, and Garlic: Coo     375
             GETDATE
  Sintaks
  GETDATE ( )

  Jenis Pulangan
  datetime

  Peringatan
  Fungsi tarikh boleh digunakan dalam pernyataan SELECT, senarai pilihan
  atau dalam pernyataan query WHERE. Dalam merekabentuk sesebuah
  laporan, fungsi GETDATE boleh digunakan untuk mencetak tarikh serta
  waktu semasa setiap kali laporan tersebut disediakan. Fungsi GETDATE juga
  berguna dalam menjejaki sesuatu aktiviti seperti masa kemasukkan bagi
  sesuatu transaksi yang terdapat dalam sesebuah akaun.
  Contoh
  Gunakan GET DATE untuk mendapatkan tarikh serta waktu semasa


  Contoh dibawah akan mencari tarikh serta waktu bagi sistem semasa.


  SELECT GETDATE()
  GO


  Di bawah merupakan contoh bagi keputusan yang diperolehi.
  ----------------------------
  July 29 1998 2:50 PM
               CASE
  Fungsi CASE digunakan untuk menilai senarai syarat dan mengembalikan
  nilai keputusan ungkapan yang memenuhi dengan syarat yang ditetapkan.
  Ungkapan input akan dibandingkan dengan ungkapan syarat atau ungkapan
  Boolean. Fungsi CASE juga boleh digunakan pada mana-mana ungkapan.

  Sintaks
  Fungsi CASE Mudah :

  CASE input_expression
    WHEN when_expression THEN result_expression
         [ ...n ]
    [
         ELSE else_result_expression
    ]
  END

  Fungsi CASE Carian :

  CASE
    WHEN Boolean_expression THEN result_expression
       [ ...n ]
    [
       ELSE else_result_expression
    ]
  Contoh
  Contoh dibawah menggunakan fungsi CASE untuk mengubah paparan bagi
  kategori buku supaya ianya lebih mudah untuk difahami.

  USE pubs
  GO
  SELECT Category =
     CASE type
  WHEN 'popular_comp' THEN 'Popular Computing'
          WHEN 'mod_cook' THEN 'Modern Cooking'
          WHEN 'business' THEN 'Business'
          WHEN 'psychology' THEN 'Psychology'
          WHEN 'trad_cook' THEN 'Traditional Cooking'
          ELSE 'Not yet categorized'
     END,
  CAST(title AS varchar(25)) AS 'Shortened Title',
  price AS Price
  FROM titles
  WHERE price IS NOT NULL
  ORDER BY type, price
  COMPUTE AVG(price) BY type
  GO
ELEMEN KAWALAN ALIRAN
    BAHASA
Transact-SQL terdiri daripada beberapa elemen bahasa yang mengawal
aliran execution untuk pernyataan pada skrip, kelompok dan tatacara
tersimpan.

(a)  Blok BEGIN … END
   Blok BEGIN … END terkandung pada siri pernyataan Transact-SQL
   dan dikenali sebagai pernyataan blok.

   Sintaks
   BEGIN
    {
     sql_statement
     | statement_block
    }
   END

   Peringatan
   Blok BEGIN...END boleh bersarang (nested).
  Contoh
  Dalam contoh ini, BEGIN dan END menakrifkan satu siri pernyataan
  Transact-SQL yang dilaksanakan bersama. Sekiranya tidak terdapat blok
  BEGIN...END, syarat IF hanya akan melaksanakan arahan ROLLBACK
  TRANSACTION dan mesej cetakan tidak akan dikembalikan.

  USE pubs
  GO
  CREATE TRIGGER deltitle
  ON titles
  FOR delete
  AS
  IF (SELECT COUNT(*) FROM deleted, sales
  WHERE sales.title_id = deleted.title_id) > 0
  BEGIN
  ROLLBACK TRANSACTION
  PRINT 'You can't delete a title with sales.'
  END
(b) Blok IF … ELSE
  Pernyataan IF mengandungi syarat. Sekiranya syarat adalah benar, maka
  laksanakan pernyataan atau blok pernyataan. Sekiranya tidak, laksanakan
  pernyataan atau blok pernyataan ELSE berikutnya. Kata kunci ELSE adalah
  pilihan.

    Sintaks
    IF Boolean_expression
      { sql_statement | statement_block }
    [ ELSE
      { sql_statement | statement_block } ]

    Contoh
    Contoh ini menunjukkan satu syarat IF berserta dengan satu blok
    pernyataan. Sekiranya harga purata bagi tajuk tersebut tidak kurang
    daripada $15, ia akan mencetak teks : Average title price is more than $15.

    USE pubs
    IF (SELECT AVG(price) FROM titles WHERE type = 'mod_cook') < $15
    BEGIN
     PRINT 'The following titles are excellent mod_cook books:'
     PRINT ' '
      SELECT SUBSTRING(title, 1, 35) AS Title
      FROM titles
      WHERE type = 'mod_cook'
  END
  ELSE
    PRINT 'Average title price is more than $15.'


Di bawah merupakan satu contoh set keputusan :


  The following titles are excellent mod_cook books:


  Title
  --------------------------------------------
  Silicon Valley Gastronomic Treats
  The Gourmet Microwave


  (2 row(s) affected)
(c) Membina WHILE
  Arahan WHILE akan melaksanakan pernyataan atau blok pernyataan secara
  berulang selagi ianya berkeadaan benar. Pernyataan BREAK dan CONTINUE
  terletak di dalam gelungan WHILE. Pernyataan BREAK akan keluar dari
  gelungan dan akan ke pernyataan selepas END. Pernyataan CONTINUE akan
  menghantar perlaksanaan kepada BEGIN yang terletak pada bahagian atas
  gelungan. Pernyataan selepas CONTINUE akan diabaikan.


    Sintaks
    WHILE Boolean_expression
     { sql_statement | statement_block }
     [ BREAK ]
     { sql_statement | statement_block }
     [ CONTINUE ]


    Contoh
    Dalam contoh ini, sekiranya harga purata adalah kurang dari $30, gelung
    WHILE akan mengandakan harga tersebut dan kemudian memilih harga
    yang paling maksimum.
Sekiranya harga maksimum adalah kurang atau sama dengan $50,
gelungan WHILE akan dilaksanakan dan mengandakan harga tersebut
sekali lagi. Gelung ini akan terus mengandakan harga tersebut sehingga
ia lebih besar daripada $50 dan kemudian akan keluar dari gelung
WHILE tersebut serta mencetak satu mesej.

USE pubs
GO
WHILE (SELECT AVG(price) FROM titles) < $30
BEGIN
 UPDATE titles
  SET price = price * 2
 SELECT MAX(price) FROM titles
 IF (SELECT MAX(price) FROM titles) > $50
  BREAK
 ELSE
  CONTINUE
END
PRINT 'Too much for the market to bear'
(d) Pernyataan RETURN
  Pernyataan RETURN membolehkan anda keluar dari pertanyaan ataupun
  tatacara. RETURN boleh digunakan secara segera dan digunakan pada mana-
  mana tempat untuk keluar daripada prosedur, kelompok atau blok
  pernyataan. Pernyataan yang terdapat selepas RETURN tidak akan
  dilaksanakan.


    Sintaks

    RETURN [ integer_expression ]


    Contoh
    Contoh ini menunjukkan sekiranya tiada username diberikan sebagai
    parameter apabila arahan findjobs dilaksanakan, arahan RETURN
    akan mengakibatkan prosedur akan keluar apabila satu mesej dihantar
    pada skrin pengguna. Sekiranya username diberikan, nama bagi
    kesemua objek yang telah dibina oleh pengguna tersebut akan dicapai
    dari pangkalan data semasa melalui jadual sistem yang betul.
CREATE PROCEDURE findjobs @nm sysname = NULL
AS
IF @nm IS NULL
 BEGIN
 PRINT 'You must give a username'
 RETURN
 END
ELSE
 BEGIN
 SELECT o.name, o.id, o.uid
 FROM sysobjects o INNER JOIN master..syslogins l
   ON o.uid = l.sid
   WHERE l.name = @nm
 END
               KOMEN
  Komen merupakan sebahagian daripada teks dalam pernyataan. Walau
  bagaimanapun, komen akan diabaikan semasa pernyataan dilarikan. Komen
  boleh terdiri daripada satu atau lebih baris pernyataan. Komen terbahagi
  kepada 2 jenis, iaitu komen sebaris dan komen blok.

  (a) Komen Sebaris
    Anda boleh membina komen sebaris dengan menggunakan dua sengkang
    (--) pada permulaan komen. Transact-SQL akan mengabaikan teks yang
    telah dikomenkan. Sekiranya anda ingin membuat komen lebih daripada
    satu baris, anda perlu meletakkan sengkang pada permulaan setiap baris
    yang diperlukan.

     Peringatan
     Penambahan arahan GO dalam suatu komen akan menghasilkan satu
     mesej kesalahan.

     Contoh
     Contoh ini menggunakan simbol komen --.
   -- Choose the pubs database.
   USE pubs
   -- Choose all columns and all rows from the titles table.
   SELECT *
   FROM titles
   ORDER BY title_id ASC -- We don't have to specify ASC because that
   -- is the default.

(b) Komen Blok
  Anda boleh membina banyak baris komen dengan meletakkan permulaan
  komen iaitu (/*) pada permulaan teks komen dan diakhiri dengan
  penutupan komen (*/).

     Sintaks
     / * text_of_comment * /

     Peringatan
     Penambahan arahan GO dalam suatu komen akan menghasilkan satu
     mesej kesalahan.
           OPERATOR
  Terdapat tujuh kategori operator yang digunakan dalam pernyataan
  Transact-SQL, iaitu :

  (a) Operator Arimetik
  (b) Operator Perbandingan
  (c) Operator Logikal
  (d) Operator Pengumpukan
  (e) Operator Perangkaian Rentetan
  (f) Operator Bitwise
  (g) Operator Unari
        (a) Operator Aritmetik
  Operator Aritmetik digunakan untuk melaksanakan operasi matematik
  antara dua pernyataan yang mewakili jenis data dalam kategori numerik.

  1) + (Add)
  Adds two numbers. This addition arithmetic operator can also add a number,
  in days, to a date.

     Syntax
     expression + expression
     Examples
     A. Use the addition operator to calculate the total units available for
     customers to order
     This example adds the current number of products in stock and the
     number of units currently on order for all products in the Products table.
     USE Northwind
     GO
     SELECT ProductName, UnitsInStock + UnitsOnOrder
     FROM Products
     ORDER BY ProductName ASC
     GO
2) - (Subtract)
Subtracts two numbers. This subtraction arithmetic operator can also subtract
a number, in days, from a date.
  Syntax

   expression – expression

3) * (Multiply)
Multiplies two expressions (an arithmetic multiplication operator).
  Syntax

   expression * expression

4) / (Divide)
Divides one number by another (an arithmetic division operator).
  Syntax

   dividend / divisor

5) % (Modulo)
Provides the remainder of one number divided by another.
  Syntax

  dividend % divisor
      (b) Operator Perbandingan
  Operator Perbandingan digunakan untuk membuat perbandingan antara dua
  pernyataan. Operator ini akan memulangkan jenis data Boolean, iaitu TRUE
  atau FALSE.

  1) = (Equals)
  Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
  nonnull expressions, the result is TRUE if both operands are equal; otherwise,
  the result is FALSE. If either or both operands are NULL and SET
  ANSI_NULLS is set to ON, the result is NULL. If SET ANSI_NULLS is set to
  OFF, the result is FALSE if one of the operands is NULL, and TRUE if both
  operands are NULL.
    Syntax

    expression = expression

  2) > (Greater Than)
  Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
  nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand has a higher value
  than the right operand; otherwise, the result is FALSE. If either or both
  operands are NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is NULL.
  If SET ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the operands
  is NULL, and TRUE if both operands are NULL.
    Syntax

    expression > expression
3) < (Less Than)
Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand has a lower value
than the right operand; otherwise, the result is FALSE. If either or both
operands are NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is NULL.
If SET ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the operands
is NULL, and TRUE if both operands are NULL.
  Syntax

  expression < expression

4) >= (Greater Than or Equal To)
Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand has a higher or
equal value than the right operand; otherwise, the result is FALSE. If either or
both operands are NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is
NULL. If SET ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the
operands is NULL, and TRUE if both operands are NULL.
  Syntax

  expression > = expression
5) <= (Less Than or Equal To)
Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand has a lower or equal
value than the right operand; otherwise, the result is FALSE. If either or both
operands are NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is NULL.
If SET ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the operands
is NULL, and TRUE if both operands are NULL.
  Syntax

  expression = < expression

6) <> (Not Equal To)
Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand is not equal to the
right operand; otherwise, the result is FALSE. If either or both operands are
NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is NULL. If SET
ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the operands is
NULL, and TRUE if both operands are NULL.
  Syntax

  expression < > expression
7) != (Not Equal To)
Tests whether one expression is not equal to another expression (a comparison
operator). Functions the same as the Not Equal To (<>) comparison operator.

8) !> (Not Greater Than)
Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand does not have a
higher value than the right operand; otherwise, the result is FALSE. If either
or both operands are NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is
NULL. If SET ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the
operands is NULL, and TRUE if both operands are NULL.
  Syntax

   expression ! > expression

9) !< (Not Less Than)
Compares two expressions (a comparison operator). When you compare
nonnull expressions, the result is TRUE if the left operand does not have a
lower value than the right operand; otherwise, the result is FALSE. If either or
both operands are NULL and SET ANSI_NULLS is set to ON, the result is
NULL. If SET ANSI_NULLS is set to OFF, the result is FALSE if one of the
operands is NULL, and TRUE if both operands are NULL.
  Syntax

   expression ! < expression
          (c) Operator Logikal
  Operator ini digunakan untuk menguji kebenaran syarat tertentu. Seperti
  mana operator perbandingan, operator logikal juga akan memulangkan jenis
  data Boolean.

  1) ALL
  Benar jika semua set nilai perbandingan adalah benar
    Syntax

    scalar_expression { = | <> | != | > | >= | !> | < | <= | !< } ALL ( subquery )

  2) AND
  Benar jika kedua-dua nilai pernyataan adalah benar
    Syntax

    boolean_expression AND boolean_expression

  3) ANY
  Benar jika satu daripada set nilai perbandingan adalah benar
    Syntax

    scalar_expression { = | < > | ! = | > | > = | ! > | < | < = | ! < } ANY ( subquery )
4) BETWEEN
Benar jika berada di dalam had yang ditetapkan
  Syntax

  test_expression [ NOT ] BETWEEN begin_expression AND end_expression

5) EXISTS
Benar jika sub-pertanyaan memulangkan sebarang rekod
  Syntax

  EXISTS subquery

6) IN
Benar jika hasil terdapat di dalam senarai
  Syntax

  test_expression [ NOT ] IN
    (
     subquery
     | expression [ ,...n ]
    )
7) LIKE
Benar jika hasil berpadanan dengan corak
  Syntax

  match_expression [ NOT ] LIKE pattern [ ESCAPE escape_character ]

8) NOT
Menyimpan nilai kepada operator logikal yang lain
  Syntax

  [ NOT ] boolean_expression

9) OR
Benar jika salah satu nilai logikal adalah benar
  Syntax

  boolean_expression OR boolean_expression

10) SOME
Benar jika terdapat set nilai perbandingan yang benar
  Syntax

  scalar_expression { = | < > | ! = | > | > = | ! > | < | < = | ! < }
  SOME ( subquery )
      (d) Operator Pengumpukan
  Hanya terdapat satu operator jenis ini di dalam Transact-SQL. Operator
  tersebut adalah ‘=’ yang digunakan untuk menentukan nilai bagi
  pembolehubah atau lajur yang tertentu.
     Syntax
     expression = expression     (e) Operator Perangkaian Rentetan
  Operator ini membenarkan penjujukan rentetan dilakukan melalui
  penambahan simbol (+).
     Syntax
     expression + expression
          (f) Operator Bitwise
  Operator ini melaksanakan manipulasi bit antara dua pernyataan yang
  mewakili jenis data dalam kategori integer.

  1) & (Bitwise AND)
  Performs a bitwise logical AND operation between two integer values.
    Syntax

    expression & expression

  2) | (Bitwise OR)
  Performs a bitwise logical OR operation between two given integer values as
  translated to binary expressions within Transact-SQL statements.
    Syntax

     expression | expression

  3) ^ (Bitwise Exclusive OR)
  Performs a bitwise exclusive OR operation between two given integer values as
  translated to binary expressions within Transact-SQL statements.
    Syntax

    expression ^ expression
          (g) Operator Unari
  Operator unari digunakan untuk melaksanakan operasi ke atas satu sahaja
  pernyataan yang mewakili jenis data dalam kategori numerik.

  1) + (Positive)
  A unary operator that returns the positive value of a numeric expression.
    Syntax

    + numeric_expression
    Examples

    This example sets a variable to a positive value.
    DECLARE @MyNumber decimal(10,2)
    SET @MyNumber = +123.45

  2) - (Negative)
  Is a unary operator that returns the negative value of a numeric expression.
    Syntax

     - numeric_expression
    Examples

     This example sets a variable to a negative value.
     DECLARE @MyNumber decimal(10,2)
     @MyNumber = -123.45
LAMPIRAN

								
To top