De cuong Cong Nghe Java

Document Sample
De cuong Cong Nghe Java Powered By Docstoc
					  ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
   --------------------

          ĐỀ CƢƠNG HƢỚNG DẪN MÔN HỌC
           MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ JAVA
I  Thông tin về giảng viên:
   1. Họ và tên:    Huỳnh Minh Quang
   2. Địa chỉ liên lạc: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Mở TP.HCM
             E-Mail: quang.hm@ou.edu.vn

II  Thông tin tổng quát về môn học:
   1. Tên môn học: Công nghệ Java
   2. Mục tiêu môn học:
    Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng ứng dụng dùng công nghệ Java.
   3. Số đơn vị học trình: 4.5
               5.5 (hệ hoàn chỉnh kiến thức)
   4. Phân bổ thời gian:  45.00.45
               45.15.45 (hệ hoàn chỉnh kiến thức)
   5. Kiến thức căn bản cần học trước:
     Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải.
     Lập trình Hướng đối tượng.
     (Lập trình trên môi trường Windows)
   6. Hình thức giảng dạy: Lý thuyết, thực hành
   7. Tài liệu tham khảo :
     [1] Ivor Horton – Beginning Java 2 – 2005.
     [2] W. Clay Richardson,… – Professional Java 2 – 2005.
     [3] John Zukowski – Mastering Java 2 – 2002.
     [4] Mathew Robinson – Swing 2nd – 2003.
     [5] Cay S. Horstmann, Gary Cornell – Core Java 2 – Volume I – 2000.
     [6] Cay S. Horstmann, Gary Cornell – Core Java 2 – Volume II – 2001.

   8. Công cụ hỗ trợ:   projector, máy tính
III  Nội dung môn học:

III.1 Nội dung tổng quát:
   Chương 1 – Dẫn nhập                         (2 tiết)
   Chương 2 – Căn bản về lập trình Java                (15 tiết)
   Chương 3 – Ứng dụng với giao diện đồ họa (Window Application)    (15 tiết)
   Chương 4 – Ứng dụng giao tiếp cơ sở dữ liệu             (5 tiết)
   Chương 5 – Ứng dụng web (Web Application)              (8 tiết)

III.2 Nội dung chi tiết:

Chương 1 – Dẫn nhập
Mục đích :
  Trình bày tổng quan về công nghệ Java.
  Giới hạn phạm vi nghiên cứu của môn học.
Tham khảo :
   [1], [3], [5] – Chương 1.
   J2EETM Patterns – Tài liệu của Sun – 2001.

    1. Công nghệ Java
      Ngôn ngữ lập trình Java
        Đặc điểm ngôn ngữ
        Khái niệm máy ảo Java (Java Virtual Machine).
      Các phiên bản J2ME, J2SE, J2EE.
      Tổng quan về J2EE.
    2. Phạm vi nghiên cứu của môn học
    3. Giới thiệu một số môi trường lập trình Java

Chương 2 – Căn bản về lập trình Java
Mục đích :
  Trình bày các vấn đề cơ bản về lập trình Java.
Tham khảo :
   [1] – Chương 1 – 16.
   [2] – Chương 5.
   [3] – Chương 1 – 9, 19.
   [5] – Chương 3 – 6, 11, 12.
   [6] – Chương 1.

    1. Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java
      Các kiểu dữ liệu cơ bản.
      Phép toán và biểu thức.
      Các cấu trúc điều khiển.
      Đối tượng, Lớp
         Đối tượng và Lớp
         Quản lý đối tượng trong Java.
         Cơ chế tự động thu hồi vùng nhớ (garbage collection).
      Package
         Khái niệm
         Tổ chức lớp theo package.
         Tạo và sử dụng package.
      Cấu trúc một chương trình Java đơn giản.
      Một số package và lớp thường dùng.
   2. Kế thừa và đa hình
      Lớp trong mối quan hệ kế thừa.
      Lớp trừu tượng (abstract class), interface.
      Xử lý đa hình.
   3. Cơ chế xử lý ngoại lệ (exception)
      Khái niệm và phân loại exception.
      Các hình thức xử lý exception.
   4. Xử lý xuất/nhập
      Stream
       Khái niệm và phân loại.
       Các tác vụ.
      Làm việc với file và thư mục.
      Xử lý xuất/nhập đối tượng.
   5. Xử lý đa luồng
      Khái niệm thread.
      Tạo lập và xử lý thread.


Chương 3 – Ứng dụng với giao diện kiểu đồ họa
Mục đích :
  Trình bày các vấn đề cơ bản về xây dựng ứng dụng giao tiếp kiểu đồ họa.
Tham khảo :
   [1] – Chương 17 – 20.
   [2] – Chương 4.
   [3] – Chương 10 – 15.
   [4] – Chương 1 – 14.
   [5] – Chương 7 – 9.

   1. Đặc điểm ứng dụng
      Giao diện người dùng kiểu đồ họa (GUI – Graphical User Interface)
      Mô hình hoạt động theo sự kiện (event driven).
      Kiến trúc Model – View – Controller.
      Đồ họa độc lập thiết bị
   2. Vấn đề đồ họa độc lập thiết bị
      Ngữ cảnh thiết bị đồ họa (Graphic Context).
      Tạo và duy trì xuất liệu đồ họa.
      Các thuộc tính đồ họa
   3. Sự kiện và vấn đề xử lý sự kiện
      Sự kiện (event).
       Khái niệm.
       Nguồn gốc phát sinh.
       Phân loại.
      Mô hình xử lý sự kiện
       Delegation event model.
       Khái niệm Listener, Adapter, Action
      Xử lý sự kiện
       Sự kiện mouse.
       Sự kiện bàn phím.
       Các sự kiện khác.
   4. Giao diện đồ họa
      Tổng quan về AWT và Swing.
       AWT, Swing.
       Kiến trúc MVC.
       Khả năng Pluggable Look-and-Feel
      Khái niệm Component, Container, Layout Manager.
      Window, Panel, Frame.
      Các phần tử giao diện cơ bản: button, label, textfield, textarea, listbox,…
       Chức năng.
       Đặc điểm.
       Cách thức tạo lập và xử lý.
   5. Xử lý hộp thoại, menu, toolbar
      Hộp thoại
       Chức năng và phân loại.
       Xây dựng hộp thoại.
       Xử lý trao đổi dữ liệu.
       Các hộp thoại công dụng chung (Common Dialog).
      Menu
       Chức năng và phân loại
       Cách thức tạo lập và xử lý
      Toolbar
      (Icon, cursor)
   6. Nguyên lý thiết kế giao diện

Chương 4 – Ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu
Mục đích :
  Trình bày các vấn đề cơ bản về xây dựng ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu dùng
   JDBC.
Tham khảo :
   [2] – Chương 6.
   [6] – Chương 4.

   1. Tổng quan về JDBC API

   2. Sơ lược về SQL
    3. Lập trình giao tiếp cơ sở dữ liệu
      Tạo lập kết nối.
      Thực hiện truy vấn.
      Làm việc với ResultSet, RowSet.
      Metadata


Chương 6– Ứng dụng web
Mục đích :
  Trình bày các vấn đề cơ bản về xây dựng ứng dụng web dùng applet, servlet và jsp.
Tham khảo :
   [2] – Chương 7, 8.
   [3] – Chương 18.

  1. Tổng quan về các công nghệ hổ trợ lập trình Web

  2. Applet
    Khái niệm.
    Chu trình hoạt động.
    Quy trình xây dựng applet.

  3. Java Servlet
    Khái niệm.
    Mô hình hoạt động.
    Quy trình xây dựng servlet.

  4. Java Server Page
    Khái niệm.
    Mô hình hoạt động.
    Quy trình xây dựng ứng dụng web với JSP.
Hình thức đánh giá :
   Bài tập lớn (30%)
   Thi lập trình trên máy (40%)
   Thi trắc nghiệm (30%)