AJAX klient – nová tvář T-Mapserveru by zwj23860

VIEWS: 22 PAGES: 2

									          -INFO     zpravodaj společnosti T-MAPY spol. s r.o.
                                                     číslo 1/2008 | 9. ročník | www.tmapy.czAJAX klient – nová tvář T-Mapserveru
                           aplikace jsou mapy.
                           S jejich přípravou
I  tak  stabilní  a  praxí  ověřená  techno-

                           vám   samozřejmě
logie jakou je T-MapServer musí držet 

                           AJAX klient nepo-
krok s dobou a reagovat na vývoj tech-

                           může. Nabízí ale
nologií  a  přání  uživatelů.  Viditelným 

                           uživatelům pracovat
důkazem toho, že se tak děje, je, kromě 

                           s mapou velmi poho-
řady  průběžných  vylepšení  a  nových 

                           dlným   způsobem,
funkcí,  aktuální  vývoj  v  oblasti  mapo-

                           na který jsou zvyklí
vých klientů T-MapServeru.

Ke stávajícím typům standardních klien-        z populárních mapo-
tů, tedy „GIS“ a „HTML“ jsme vyvinuli nový      vých portálů typu
klient T-MapServeru. AJAX – to je označení      Google Maps.
pro soubor technologií pro tvorbu interak-        V klientu je mož-
tivních webových aplikací. Taková aplikace      né kombinovat více
má stále formu webové stránky, ale její jed-     mapových    služeb
notlivé části se mohou měnit nezávisle na       a vrstev, nicméně je
sobě a komunikace se serverem se děje na       vhodné se v jejich
pozadí, aniž by o tom uživatel musel vědět.      počtu z důvodu opti-
Nabízí pocit plynulejší práce a komfortněj-      malizace omezit.
ší ovládání, které je typické spíše pro pro-
středí desktopu. Mezi negativní jevy těchto
                                       Informační mapa Prahy je první instalací AJAX klientu T-Mapserveru.

aplikací patří pro vývojáře složitost sprá-      Aby se s mapou poho-
                           Rychlejší práce     Zájemci si mohou vyzkoušet jeho možnosti online na webové adrese

vy jejich stavů a na straně uživatelů vyšší      dlně pracovalo, je
                                       http://wgp.praha-mesto.cz/tms/wgp_imp/ajax/

náročnost na internetový prohlížeč.          potřeba, aby se vykreslovala co nejrychleji   ci mapové podklady, které chcete prezen-
  Novinkou oproti dosavadním klientům        (pokud možno ihned). To lze těžko očekávat   tovat v atraktivní formě a k nim nabídnout
je i vnitřní uspořádání aplikace. Větší část     od mapových serverů generujících mapový     přidanou hodnotu třeba v podobě zobra-
aplikační logiky je „vytažena“ na stranu       výřez dynamicky při každém požadavku.      zení interaktivních POI (zájmových bodů),
klienta (do webového prohlížeče), kde je       Výrazně vyšší rychlosti lze dosáhnout pub-   lokalizace adres a podobně, pak AJAX klient
v základu soběstačná. Granulita celé archi-      likováním statických mapových podkladů     může být tím pravým řešením.
tektury umožňuje snadné škálování a roz-       ve formě dlaždic v diskrétních úrovních
šiřování funkčností a k dispozici máme        přiblížení. AJAX klient umí takovéto dlaždi-
vlastní JavaScript API.                ce získávat mimo jiné z naší další produkto-  Architektura nového klientu je založena na
                                                   Verze Basic

                           vé novinky, kterou je TMS Cache. Tento pro-   modulární koncepci. Ta umožňuje vytvářet
                           dukt obsahuje generátor mapových dlaždic    jak jednoduché, tak složitější aplikace dle
AJAX klient má nové grafické rozhraní         do strukturovaného úložiště a systém pro    přání zákazníka.
Nové grafické rozhraní

dovolující téměř neomezené zasazování         jejich rychlé publikování webovým klien-      Základem je verze Basic, která poskytuje
ovládacích prvků a dalších komponent. Gra-      tům. Zdrojem těchto mapových dlaždic      mapu se všemi základními ovládacími prv-
fika je do maximální míry oddělená od apli-      může být kterýkoliv zdroj, který je podpo-   ky, umožňuje publikovat více mapových vrs-
kačních vrstev, což dovoluje snadnou změ-       rován T-MapServerem (UMN MapServer,       tev, případně je doplněna o lokalizaci adres.
nu vzhledu klienta se zachováním původní       ArcIMS, ArcGIS Server).              Náročnější uživatelé pak mohou využít
funkčnosti.                                              další připravené komponenty, případně
  Návrh a tvorba kvalitní grafické vari-                               jim vytvoříme nové dle jejich konkrétních
anty klienta ale na druhou stranu není nic      AJAX klient je momentálně zacílen na uživa-   požadavků.
                           Pro koho se hodí AJAX klient

triviálního. Alfou a omegou každé mapové       tele typu „veřejnost“. Pokud máte k dispozi-                 Tomáš Novotný

Nejdůležitější je mít správný směr, cíl, prostředky a správné partnery.
Kde nás najdete v roce 2008                ISSS 2008, Hradec Králové, 7. – 8. dubna 2008
                              Geoinformatika ve veřejné správě, Brno, 28. – 30. května 2008
                              Setkání uživatelů 2008, Přerov, 18 – 19. září 2008Sledování a řízení dopravního provozu                                     V bílé stopě jsme bodovali
Veřejná doprava v Jihomoravském kraji je                                   Letošní Jizerskou
organizována v integrovaném dopravním                                     padesátku ovládli
systému – IDS JMK. Nejde o pouhé sjednocení                                  seveřané. V tom-
tarifů, známé z jiných regionů, ale o ucelený                                 to nejmasovějším
systém s jednotnými jízdními řády a garan-                                  běhu na lyžích
tovanými návaznostmi spojů. Páteř systé-                                   u nás (startova-
mu tvoří vlaky, na které navazují regionální                                 lo kolem 3000
autobusy. Další část tvoří městská hromadná                                  závodníků) obsa-
doprava. Jde o několik set vozidel, která jsou                                dili devět míst
sledována a řízena prostřednictvím námi                                    z prvních deseti
vyvíjeného systému CEDRIS – Centrálního        matické sledování provozu, při kterém se        a celkovým vítě-
dispečinku a informačního systému. Zde se       vyhodnocuje zpoždění vozidel a hlídají se       zem se stal Anders
sbíhají informace z komunikačních jednotek       navazující spoje. Pomocí mapového a tabul-       Aukland z Norska. Švédských závodníků
MSP autobusů, řídících systémů ISOŘ CDS        kového rozhraní mají k těmto informacím        bylo v první desítce dokonce šest, což doka-
Českých drah a RIS Dopravního podniku         přístup dispečeři.                   zuje kvalitu běžců z této severské země.
města Brna. Hlavní funkcí CEDRIS je auto-                                    O to zajímavější byl minisouboj švéd-
                                                       ských běžců z T-Kartoru, kteří vyzvali
                                              Pavel Vranka


                                                       k souboji tým T-Mapy. Nechtěli jsme nechat
                                                       nic náhodě a postavili jsme opravdu silný
Monitoring městské policie pomocí GPS
Městská policie Hradec Králové již pátým                                   tým (v závorce uvedeno pořadí): Milan
rokem provádí monitoring svých vozidel                                    Novotný (220), Jan Jaksch (471), Jan Pot-
pomocí přístrojů GPS a ve své době byla jed-                                 štejnský (604), Jiří Strnad (2337), Miloš
nou z prvních organizací, která takovýto                                   Zubal (2463). Za T-Kartor se na start posta-
systém využívala.                                               vili Mats Persson (802), Magnus Carlsson
  V současné době je tento systém rozšířen                                  (941), Jaroslav Kacmarčík (1229), Bengt-
i o strážníky městské policie. Policie tak má                                 Goran Mansson (1450), Fredrik Davidsson
přesný přehled o tom, kde zrovna její strážní-                                (2013).
ci jsou a dispečeři mohou reagovat na nena-                                   Po analýze výsledků se jednoznač-
dálé situace a v případě potřeby kontakto-                                  ně ukázalo, že náš tým byl v lepší formě
vat nejbližší hlídku. Navíc posádka v přípa-                                 – měl nejen lepší výsledný součtový čas
dě ohrožení může pouhým stiskem speci-         pohybu, kdy policie může jasně doložit, jak      19:31.33 (oproti 19:54.16), ale také lepší
álního tlačítka ve vozidle odeslat nouzový       často a v jaké době jednotlivé lokality nav-      součet výsledných umístění: T-Mapy 6095
signál. Ten je systémem automaticky roz-        štěvuje. Vedení policie může systém využí-       a T-Kartor 6435. Výmluvu švédských kole-
poznán a lokalizován v mapě na dispečin-        vat pro analýzu pohybu strážníků (dostateč-      gů, že formu ladí až na domácí Vasaloppet,
ku, čímž poskytuje dispečerům okamžitou        né využití vozidel, četnost kontroly jednotli-     bereme samozřejmě s rezervou. Nicméně
možnost patřičně reagovat. Dalším důvo-        vých lokalit apod.)                  jsme připraveni potvrdit i tam, kdo je v této
dem nasazení přístrojů GPS je dokumentace                          Jaroslav Lux   disciplíně lepší. Jaroslav LuxKrátké zprávy
  Administrátorská konzola je  nově  vyvi-        
                             
                            Jedním z dlouhodobých cílů naší společnosti       
                                                       
                                                       Důkazem,  že  ozdobou  webového  portálu 
nutá  aplikace  zajišťující  přehled  o  aplikacích   patří  udržení  a  zvyšování  kvality  poskytova-  nemusejí být jen nejaktuálnější letecké snímky, 
nasazených  v  rámci  informačního  systému       ných služeb. Jedním z kroků k dosažení tohoto     je královéhradecký magistrát, který zpřístupnil 
konkrétního  zákazníka  a  správu  těchto  apli-    cíle  je  rovněž  proces certifikace činností spo-  projekt Historické letecké snímky, který nabí-
kací. Obsahuje nástroje pro změnu paramet-       lečnosti dle norem ISO,  který  jsme  úspěšně     zí  nejstarší  dostupné  letecké  snímky  města. 
rů aplikací, jejich zastavení a spuštění a další    zakončili  v  listopadu  2007  získáním  přísluš-  Místnímu  pracovišti  GIS  ve  spolupráci  přede-
potřebné akce. Navíc průběžně shromažďuje        ných certifikátů. Ty potvrzují, že systém mana-   vším s Vojenským geografickým a hydromete-
provozní data o stavu aplikací a jejich využí-     gementu jakosti máme v souladu s požadavky      orologickým  úřadem  v  Dobrušce  se  podařilo 
vání.  Uživatelské  rozhraní  Administrátorské     normy ČSN EN ISO 9001:2001. Zároveň jsme       zkompletovat snímky z let 2004, 1977, 1954 
konzoly  je  přístupné  pomocí  webového  pro-     obdrželi  certifikát  o  souladu  našeho  systému   a 1937. Zpřístupněné snímky mohou být velice 
hlížeče, čímž odpadá nutnost jakékoliv insta-     environmentálního managementu s požadavky       cenným podkladem pro analýzu území, neboť 
lace na počítač uživatele.               normy ČSN EN ISO 14001:2005.             dokumentují územní vývoj města v čase.                     T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové 3, tel.: 498 511 111, e-mail: info@tmapy.cz, www.tmapy.cz

								
To top