Linux-ek 10 urte bete ditu by nni49141

VIEWS: 0 PAGES: 2

									informatika
Linux-ek
 10 urte bete ditu
     Josu Waliño Pizarro
     Informatikan lizentziatua
     Linus Torvalds-en eskutik jaio
     zen Linux sistema eragilea,
     eta 10 urte bete ditu aurten.
     Microsoft-i buruhauste bat
     baino gehiago sortu dizkion
     sistema libre hau gero eta
     arrakasta handiagoa lortzen
     ari da. Azken lorpena,
     Linux euskaratzea, Eusko
     Jaurlaritzaren eskutik.
                            Software libre honetan oinarrituta,    hasi dira merkatu honen inguruan inte-
                            hainbat banaketa aurki daitezke mer-   resa azaltzen. HPk, esaterako, bere
     “386  ETA  486ETARAKO  SISTEMA ERAGILE  katuan. Sortzen lehenak sistema era-   banaketa kaleratuko duela adierazi
     ASKE BAT PRESTATZEN ARI NAIZ,baina ez     gilean espezializatutako enpresak izan  berri du.
     da GNU bezain handi eta profesionala     ziren: Red Hat, Caldera, SuSE eta Tur-
     izango”. Mezu horren bidez zabaldu      bolinux. Pixka bat geroago, softwarea-
     zuen Linus Torvalds-ek Linux-en jaio-                          Kultura propioa
     tza 1991.eko abuztuaren 25ean. Or-                           Baina zein da Linux-en arrakastaren
     duan Helsinki-ko unibertsitateko ikas-                         sekretua? Batetik, sistema eragilearen
     le zenak proiektu moduan landu zuen                           eraginkortasuna. Linux-en egonkorta-
     sistema eragile berri honen hasiera.
                                  “Linux            suna askotan aipatu izan da, eta urte-
                                 munduak
     Handik hilabetera argitaratu zuen Li-
     nux-en hun edo nukleoaren 0.01 ber-
     tsioa. Sistema eragile hau boluntarioen
                            [     filosofia
                                 eta kultura
                                propioa ditu”
                                              ]   ekin hobetzen joan den kontua da.
                                                 Bestetik, hardware desberdinetan lan
                                                 egiteko ahalmena du, beste sistema
                                                 eragile batzuek ez bezala. BeOS, Mac
     laguntzari esker garatzen joan da urte-                         OS, OS/2 eta Unix-en hainbat bertsiok
     etan Internet bidez, eta informatikaren                         hardware-plataforma zehatz batzuetan
     kontzeptu berria sortu du: software                           bakarrik egiten dute lan, baina ez Li-
     librea.                                         nux-ek.
                            ren merkatuko enpresa erraldoiek ere
                            interesa azaldu zuten sistema eragile   Askoren ustez, ordea, ez da hau Linux-
                            honekiko, eta, horrela, Oracle eta bes-  -en arrakastaren oinarri bakarra. Linux
                            te enpresa batzuk ere Linux munduan    munduak filosofia eta kultura propioa
                            sartu ziren. Gaur egun, IBM eta HP ere  ditu. Rob Enderle analistak duela gutxi

56  E L H U YA R . 2 0 0 1 U R R I A
                              Hiru dimentsioko pantailak
                              Zeelanda Berriko enpresa batek garatu
                              dituen pantaila berri hauen bidez, ez dago
ARTXIBOKOA
                              paperezko betaurreko xelebrerik jantzi beha-
                              rrik irudiak hiru dimentsiotan ikusteko. DVI
                              (Deep Video Imaging) izeneko pantaila hauek
       Linus Torvalds.                bi plano fisikotan eskaintzen dituzte irudiak
                                                                       ARTXIBOKOA
                              eta, horrela, atzealdea ere ikusten den itxura
                              sortzen dute. Monitoreak kristal likidozko bi
  esan zuen bezala, “Linux Windows-en
                              geruza izaten ditu, bat bigarren plano moduan
  aurrez aurreko eskaintza kontrakultu-
                              eta bestea lehen planoko irudiak azaltzeko.
  rala izan zen. Apple-ek zeregin hori
                              Informazio gehiago nahi izanez gero: www.actualdepth.com.
  betetzeari utzi zionean, norbaitek bete
  behar zuen hutsunea”. Esate baterako,
  aurten ospatu berri dira informatika-
  -munduko bi urtemuga garrantzitsu:
  batetik, Linux-en hamargarren urteu-           DVD grabagailuak
  rren hau eta, bestetik, IBM PCaren 20.
  urteurrena. Lehenengoa ospatzeko,                              Badirudi azkenean merkaturatu direla
  barbakoa egin zuten Linux-zaleek. Bi-                            DVD grabagailuak. Hewlett Packard
  garrena ospatzeko, berriz, gala-afaria                            izan da lehenengoa, DVD+RW estan-
                        ARTXIBOKOA
  egin zen. Horretan ere ikus daiteke in-                           darrean oinarritutako grabagailuare-
  formatikaren munduko bi filosofien ar-                            kin. 120.000 pta. inguru balio duen gra-
  teko desberdintasuna.                                    bagailu hori merkatuan dago jada, eta
                                                merkatuan dagoen estandarren arte-
                              ko lehian DVD+RW-ren lekua indartzeko balioko du. DVD+RW estandarra
                              erabiliz, disko bat behin baino gehiagotan erabili ahal izango da, eta DVD
                              erreproduzitzaile gehienekin bateragarria da. Informazio gehiago nahi iza-
           “datorren               nez gero: www.hpcdwriter.com.
         urterako kalean

 [         izango da,
          euskaldunon
         eskura, Linux-en
                     ]         Ordenagailua erraz berritu
         banaketa bat”
                              Geure buruari askotan egindako galderari erantzuteko balioko du aurten-
                              go PCExpo-n aurkeztutako txartelak: zergatik erosi behar dut ordenagailu
                              berria hiru urtetik behin? PowerLeap enpresaren Renaissance/370s txar-
                              telaren bidez oso erraza da zure ordenagailu zaharra eguneratzea: plaka
  Linux euskaraz                      bakarrean sistema osoa dakar integratuta, eta nahikoa da ISA slot bate-
  Sistema eragile hau geroz eta zabal-           an txartel hau sartu eta disko gogor, diskete eta abarreko kableak hona
  duago dagoela eta, euskaratzea eraba-          konektatzea gure 286 zaharra Pentium III bihurtzeko. Ez dugu gure orde-
  ki du Eusko Jaurlaritzak, lehen Win-           nagailuko plaka nagusia kendu beha-
  dows-ekin egin zuen bezala. Lehendik           rrik izango, besterik gabe desaktiba-
  ere hainbat boluntario Linux euskara-          turik geldituko da. Plaka berri horre-
  tzen hasiak ziren, baina Jaurlaritzaren         tan, memoria, txartel grafikoa, soinu-
  helburua itzulpen horiek bateratu eta          -txartela eta Ethernet txartela integra-
  oinarrizko sistema eragilearen zati ga-         tuta datoz, eta ISA porturik ez dutenek
  rrantzitsuenak euskaraz izatea da. Ho-          USB bidez ere konekta dezakete.
  rregatik, Elhuyar eta UZEI ari dira orain        Informazio gehiago nahi izanez gero:                KOA
                                                            X IB O
                                                          ART
  sistema eragile honen Gnome idazma-           www.powerleap.com.
  haia euskaratzen, eta datorren urtera-
  ko kalean izango da, euskaldunon es-
  kura, Linux-en banaketa bat.                                                          E L H U YA R . 1 6 9 .    ZK.   57

								
To top