Marathi Jokes

					एक म णस ल सह ब ट ह त . सगळ म णस त ल 'हनम न' अश ह क म र त. क ? ... क रण, त च न व हनम न ह त!!! '' क र, सगळ घ ट ळ ह ऊन बसल !'' असवस पण महण ल . '' एवढ क घ ट ळ झ ल ?'' रझ र घ लत ववन पध न बड( ब वळल

'' अर म ब प बनण र आह..'' '' अर मग त घ ट ळ कसल . ह तर गट ब तम आह, वडरफल!'' ब क ल कळल तर कवढ तम श ह ईल!!''

'' ब डक च वडरफल ब तम ! अर ग ढव , ह म झ

'' अग, म झ नवर हलल र ज र त उशशर

त ग घर ,'' मजजर व7त ग(न स ररकल स गत ह त .

'' अग इतकच न , उप फ र स पप आह वरच ,'' स ररक महण ल , ''मध तर म झ नवर ह मध र त नतरच उगवत ह त घर . एक र त त आल तवह म झ पतच असल स रख महण ल, त(च आहस न र सध र? ब स, दसऱ ददवस प स(न स तच आत घर त ल ल गल म झ नवर .'' '' इतक छ ट श उप न सध रल नवर ? कस ?'' नवऱ च न व

'' न सध रन स गत कण ल ?'' ड ळ शमचक वत स ररक महण ल , ''अग म झ ववद धर आह, सध र न ह !!!''

मल च शFटG सकटसG परष न अशतश ... बसमध

ववन श ल बनवत त... मल ल ओल ड( न पढ ज त क ?!!!

एक तर परष शFटG सकटG घ तलल

बस ल च ब डट ................................ बस ल क णत बग ल बस ल ल लचमध क आवडत? भ षत ब लत ?

ल बस ल च शसनम सपल वर श एटर कस ह त? ख ल बस ल च स ल बस ल च मम ल बस ल च आवडत बकफ सट? इड ल बस ल च आवडत सण? ददव ल बस ल च आवडत अशभनत ? सन ल बस ल च आवडत सग तपक र? कवव ल बस ल च आवडत दहल सटशन? मन ल बस ल ल त च मव ल बस ल च आवडत दहद शसनम ? घरव ल ब हरव ल बस ल च दसर आवडत दहद शसनम क णत ? शशमर M ल बस ल च आवडत दNकटपट( ? गग ल एरर तल ल क क महण(न ओळखत? ममच नव क ? मवहण च न व क ?

बस ल च गलGफड कश आह? P लवह ल

ज बवतर व जमदगन च लगन च ५०व व ढददवस लवकरच ण र ह त . ऑदफस तल त न ववच रल, ''तमह लगन च २५व व ढददवस कस स जर कल ह त ?'' '' म म झ ब क ल घऊन हव ई बट वर गल ह त .'' ५०व व ढददवस ल क करण र?''

एक न

'' वFव, ह उ र मVदटक... आजण आत लगन च '' शतल परत घऊन व महणत !!!!''

चWखर गरज वग ल उदश(न महण ल, ''ब ळ न , वग त जर कण ल सस ल गल असल, तर त न G G करगळ वर कर व .'' नन एकदम 'टटFक' करन उद रल , ''आ ल , गरज , करगळ वर कल कZ बत सस?!!!!''

'' अर म फक आठवड भर स ठ] ब हर गल ह त र!'' खड( दकरक ळ कळवळ( न ववन पध नल स गत ह त , ''कसतर क म आट पल, ब क ल एसएमएस कल आज र त च घर प ह चत आजण शतच ओढ न अकरश: ध वतपळत मध र त घर प ह चल ... आजण प हत त क ? म झ पत ... म झ प णवप पत एक परपरष च शमठ]त! क अ G घ च च म , मल स ग शमत क अ G लव च च म ?'' '' शसपल... तझ एसएमएस शतल शमळ ल च नसण र!!!!'' '' क स ल ल इफ र!'' बड( ब वळ कळवळ( न ववन पध नल स गत ह त , ''नवनव लगन झ ल ह त, तवह ऑदफसल शनघ ल वर म झ ब क म झ ब(ट घऊन च आजण आमच टFम भकतभकत म झ भ वत शघरट घ ल च . आजण आत ... लगन नतर दह वष न ऑदफसल a शनघ ल वर टFम मल ब(ट आण(न दत आजण ब क म झ भ वत करव दत शघरट घ लत.'' '' मल तर त क ह च पFबलम ददसत न ह . तल १० वष पव र M शमळत ह त त च सजवहसG आत ह a ( शमळत न !!!'' सत च आईन सत ल स शगतल, 'बट , तझ पप श मल अजaटल ब ल च . म झ म ब इलच क डG सपल . पल ज, तझ म ब इलवरन त न फ न करन मल फ न कर ल स ग त बडत ब.' ड वळ न सत आल . आईन ववच रल, 'ल गल क र फ न? झ ल क पप श ब लण?'

' न ह झ ल . त न वळ म त न फ न कल , पण शतनह वळ त ल इनवर आलच न ह . कण तर ब ईन फ न उचलल .'

सत च आईच सत प च प र चढल . सत च पप घर त च शतन त न ट बदड ल च सरव त कल . सगळ शज र प ज र जम झ ल. ब क क शचडल आह, च क रण समजल वर कप ळ वर ह त म रन सत च ब ब सत ल सत प(न महण ल, 'त ब ई क महण ल , त स शगतल न ह स क आईल ?' ' न ह . शतन ववच रलच न ह . त ब ई महणत ह त , शधस नबर इज वबझ ... पल ज कFल आफटर सम ट इम!!!

' २५ ददवस च सपशल ऑफर... एक शतकZट त दसर ववम नपव स म फत' ह ज दहर त व च(न बड( ब वळ 'लट र टh वहलस'च ऑदफस त शशरल . ''तमह आमच मबई-न ( Fक फल इटच शतकZट G क ढ च... ट दक त मबई शतकZट फZ!'' सलस एजकझक दटवहन उतस ह न स शगतल. '' अह , पण एक शक आह... मबईह(न न ( Fकह(न ट दक ल कस ज च?'' G Fकल गल नतर ट दक ह(न परत G च, तर न (

'' मधल २५ ददवस त स ठ]च तर ददलत न आमह !!!!'' १.ह इट ऑफ फशन : 'जझप'व ल ध तर!!! h २.परम चच गपत : क र जवहजजदटग क डG !!! ३.सNZ आळश पण च हद : मFशनरंग वFकवरन परतत न शलफट घण!!! M

४.आळश पण च हद : म(ल दतक घण!!! ५.चNमपण च हद : क ऱ क गद च झरFकस क ढण. कध तर , कठ बर...' अस ववच र

६.परम चच ववसर ळ( पण : आरश त प ह(न 'ह चहर प दहल मन त ण!!! ७.वबनड कपण च हद : क चच दरव ज च

कZह लमध(न प हण!

८.प म जणकपण च हद : गर दर ब ईन द ड शतकZट घण!!! ९.दडह डशनच हद : ग ईन दध ऐवज 'शमलक प वडर' दण!!!

हलल च

म णस न दकत त ळतत स डल , क ह कलपन आह क ?...

... अह , परव आपल सव शसद ब प(च पवचन सर असत न भकगण मधल एकजण चकक आर म त शसगरट ओढत ह त ... ह दश प ह(न मल एवढ धकक बसल कZ वबअरच कन ख ल च h पडल न म झ ह त त(न!!!!

आ ष त त तमच

शसव ह ण च स त गवपत क णत ? घर तच तमह ल स पडत ल... न ट प ह , न ट ऐक .

पख स गत , ड र ह ... उग च गरम ह त ज ऊ नक . छत स गत, ध उच ठव .

जखडकZ स गत, चWफर जग प ह . घड ळ स गत, पत क शमशनट मWल व न आह. आरस स गत , कx त करण आध ववच र तप स(न घ . कलPडर स गत, क ळ नस र च ल . h दरव ज स गत , जज एसए ररटG नड ( एख द म ण(स अमररकत बर च क ळ र ह(न परतल , ह कस ओळख च?.... १. त टपर वर द न रप च चह वपत आजण प7स द च २. त कठह शमनरल वFटरशशव करत र हत . वळ 'चकन' Nदडट क डG च क ढत . ( कFनशस' असण च चच G महण(न. ज च शत प ह चण स ठ] ज र ल वण च त र ठव

प ण प त न ह आजण सतत 'हल

३. भरप(र दडओ सप उडव(न घत अग वर... आघ ळ करण च गरज पड( न ४. शशक आल वर 'एकसक ज म ' महणत . ( ५. 'ह 'ऐवज 'ह' महणत . ६. दह ल ' गटG ' महणत . ७. टh कस ल 'कब' महणत . h ८. चFकलटल 'कड ' महणत आजण वबजसकट ल 'ककZ'. V ९. 'ह व'ल फZ व महणत . १०. 'हh व ट ग ' महण च असल, तवह 'गFट ट ग ' महणत . ११. जझर च ज ग 'ओ' महणत . (सवन जझर फ रल सवन ओ फ र.) पदवषत हवल शशव ( घ लत .

१२. सतत भ रत तल

१३.सगळ अतर दकल म टरऐवज म7ल मध

म जत आजण आकड ल ख ऐवज शमल नसमध .

१४. पत क ग ष च दकमत डFलसGमध

कर प हत ... (मन तल

मन त ४८ न गणत .)

अमररकह(न परतलल दस अमररकन कस ओळख व ?

क ह खण .

१. दध च प दकट वर त त दकत टकक चरब आह, च आकड श धत . २. 'झड'ल 'झ ' महणत . ३. त र ख/ मदहन / वषG अश त र ख न शलदहत मदहन / त र ख/ वषG अश शलदहत . ३. इदड न सटV डडG ट इम आजण भ रत रसत च जस त च सतत टर उडवत . ४. भ रत त ऊन मदहन उलटल, तर जट लhगचच ग ऱह ण स गत र हत . ५. शतखट ख ण ट ळत . ६. स ध क कऐवज 'ड एट क क' वपत . ७. भ रत त पदहल द च आल स रख पत क ग ष बदल बशसक पश ववच रत . ८. शड लल 'सकज ल' महणत , म ड लल 'म ज ल'. ९. ढ ब / हFटलच अनन कड सश न प हत . १०. बhगवरच अमररकन एअरल इनसच जसटकर वषGभर नतरह क ढत न ह . ११. क णत ह सभ षण त, क णत ह ववष च सरव त 'म जवह (एसमध ह त ...' करत !! * म वळच बचत कल , तर त मल नतर परत कवह शमळत? * म झ कण ह बदल कसलह प(वगह न ह त. म सगळ च सम न दष करत . G * ख ल शलदहलल व क * वर शलदहलल व क खर आह. ख ट आह.

वक न

* म आध च तमह ल हज रद स शगतल

कZ एकच ग ष मल परत परत स ग ल आवडत न ह .

* कध कध मल ज हव त फक तमह च दऊ शकत ... तमच ग7रहजर . * अर म दत न सलल तल . न ह तर म व परतच न ह त . * सदसददवकबद तमह ल प प करण प स(न पर वxत कर शकत न ह ... त तमह ल प प च आनद प स(न वशचत ठवत.
•

हV गओवहर ट ळण च सगळ त स प म गG... नशतच र ह !!! पक तझ वर पम करत त... प ण तझ वर पम करत त... म कड तझ वर ज व ट कत त... प णघ ड फक तल च च हत त...

जजर फ च ह ज व तझ वरच आह... सगळ न तझ आठवण पल ज, झ(मध तझ तझ तझ तझ त...

ज न परत!!!

ह स च तलन फक फल श आव ज च तलन फक क दकळश शनर गसतच तलन फक छ ट म(खपण ल म त.... G बळश

तलन च न ह !!!! एअरह सटस : सर, आप वहजजटरर न ह7 दक नFन वहजजटरर न? ल ल( : हम सhजजटरर न ह(V!!! एअरह सटस : सर, आप श क ह र ह7 दक म स ह र ? ल ल( : अर, हम वबह र ह(V!!!! सत टF लटमध गल . अच नक बशसन धव( ल गल . कर ल ल गल स?''

बत न ववच रल, ''अर, अच नक अस क सत न सम रच दश दश च

प ट कड ब ट द खवल. बशसनवर प ट ह त ... 'वFश बशसन'!!!! तऱह

ड जवहगच

एक ह त सट अररग वह लवर... दसर जखडकZत(न ब हर. - शसडन एक ह त सट अररग वह लवर, दसर हFनGवर. - जप नमध कठह . अंhकसलरटरवर ज र त द बलल ...

एक ह त सट अररग वह लवर, दसर वxतपत वर, प - ब सटन

द नह ह त सट अररग वह लवर, ड ळ शमटलल, द नह प -न ( Fक G

बकवर, घ बरन सव ग ल घ म फटलल . a

द नह ह त हवत ह तव ऱ त मगन, द नह प स टवरच बर बर गपप म रण स ठ]. - इटल

अंhकसलरटरवर, ड क म ग वळलल, म गच

एक ह त हFनGवर, दसर शगअर धरन, एक क न त कठ ळ सग त च म र , दसर म ब इलल शचकटलल , एक प अंhकसलरटरवर, दसर कलचवर, ड ळ शज रच ग ड तल फट क प र वर जखळलल...
–

वलकम ट इदड !!!!

बह ज न च ड स १. नवर -ब क महणज एक न ण च म त र ह वच ल गत. द न ब ज(... एकमक च त‚ड प ह वत नसत त, तर एकत

२. परष न क णत ह पररजस त त लगन ह कलच प दहज... च गल ब क शमळ ल , तर त सख ह त आजण व ईट ब क शमळ ल तर... ततवज. ३. आमच सख सस र च रहस ?... अगद च स प आह. आमह द घह आठवड त(न दकम न एकद र त च जवण ब हर घत ... अगद र मVदटक म ह ल, कडलल इट दडनर, उतम व इन, टसट फड, सFफट V ( म जझक... त दर स मव र ज त आजण म दर शNव र ! जब ह त ह7 तर द द र ददल धडकत ह7 ब र ब र आदत स मजब(र ह न ज न कब म Vग ल उध र!!!! ( मलग मल च घर शतल 'प ह ल ' गल आह. आजक लच 'एकट' स डत त.) मलग : तमह क करत ? प पम ण वड लध र त दघन

मलग (शमषकZल सवर त) : आघ ळ!!!! (आत पश Mं न M ववच रण च त च प ळ . त ववच रत ...) तमह ल क त? मलग (शमषकZलपण) : घ म!!!! मलग (चप पत , स वरत ) : अ, त ज ऊ द. तमह ल ग त त क?

मलग : ह .... मलग : मग ग ऊन द खव न ! मलग : ब हर व ळत घ तल !!!!! मलग (आत परत फलhट ह ऊन, कस बस ) : व ळ( द, व ळ( द! ( मलग आत ज ऊन म(ठभर व ळ( आण(न त च क ह नव सम करण १. एसएसस + एचएसस + ब टक + एमब ए = बर जग र २. चमकद र कलपन + एक म(खG म ण(स = एक डFट कFम ३. एक शचन जजमनhसट = १९८६प स(न भ रत ल शमळ लल एकण सवणGपदक ( ४. सजशमत सन - १.२ फट = सलम न ख न ( ५. जसवतझलaड + लडन + न ( झ लड + कनड h शमशनट च ग ण ७. एक म ण(स - एक शटG = सलम न ख न ८. एक म ण(स + सरळ कस + शतरकZ च ल = सज दत दश त शमळ( न ४ आठवड = दहद शसनम तल ४ ह त त दत आजण त बशद पडत ....)

९. क णत ह नट + क णत ह नट + क ह ह = डजवहड धवनच शसनम १०. एक ह त = २.५ दकल = सन दओल बड( ब वळल ववन च सख सस र च फ र हव व ट च . एक ददवस त ऑदफस त(न ववन स बत त च घर गल , तवह ववन न घर त शशरत कण बड( च दखत आपल ब क ल जवळ घतल आजण महण ल , ''र ण , तझ ओढ न फट फट क म सपव(न आल बघ ऑदफस त(न. ( ड नट न , ह ऊ आ शमस ( दड र!'' ब क न लटक र ग न त च ग ल वर एक पमळ च पट म रल आजण मग उतस ह न क क करन पम न ख ऊ घ तल द नह शमत न . पम च ह धड लगच शगरवण च शनश न सवत:च घर त शशरलल बड( न लगच ब क ल तससच जवळ घतल आजण त च ड लFग म रल . त बडत ब पदर च ब ळ त‚ड त क‚ब(न सफदत सफदत त महण ल , ''क महण(न दव न आजच अभद ददवस द खवल मल क ण ज ण! सक ळ वपट श ळत ज त न स कलवरन पडल , त च ढ पर फटल. वपकZल गजणत त भ पळ शमळ ल . सगळ पडद-च दर धव ल क ढल कध नवह त आजण वFशशग मश न बद पडल, सगळ घरभर स चलल प ण पस(न घतल आत च तर तमह शनल जऱ स रख द र ढ स(न आल त!!!!''

कववच र * शच म ग वर नहम च 'अडर कनसटकशन'च प ट लटकत असत. G

* म १३ वष च ह ईप त म झ न व 'गपप बस गधड ' हच आह, अश म झ ख त ह त . a a * ' सद7 व' आजण 'कध च न ह ' ह शबद कध च व पर न त ह सद7 व लक त ठव . * क णत ह वपटरल पमख त न भ ग असत त, पपर जhम झ लल ट, त च स(चन दण र सNZन आजण सतत उघडझ प करण र ल ल ददव !!! * पदहल च क ज न श ध(न क ढल, त च एवढ कWतक कश ल ? इतर त न ज न श धल , त खर कWतक ल प त आहत!!!! * वकश र असण च म ठ त ट महणज
•

गण च कWतक कर ल कण च हजर नसत!

म णस च ह गमत असत प ह . तमह एख द म णस ल स ग , आक शगगत ३०० अबज त र आहत... त चटकन ववश स ठवत . पण, प क तल बPचल नकत च रग ल वल , त ओल आह G अस स ग ... त सवत: ह त ल व(न ब ट बरबटव(न ख त करन घतल शशव र ह त न ह !!!!

• •

एनजF

एसमशसग दडकशनर त 'अशक ' ह शबदच न ह ! फ द प प! घत न च न ट प ह(न घ च ह त स न !!!!

नप शल न : म झ

सत : आत तN र करन क

लगन ठरलल परष : तमच कड 'परष : घर च खर सव म ' ह पसतक आह क ह ? सलसगलG : शतकड प ह ... क लपशनक व ङ च ववभ ग शतकड आह!!!! सत ब रमध द र वपत वपत रडत बसल ह त . बत न ववच रल, 'क द र ढ सत , त झ ल?' प र च न वच आठवत न ह

सत महण ल , 'अर जजच ववसर पड व महण(न इ र!!!!'

जग त द नच ग ष अस म आहत... ह ववश आजण म णस च म(खपण . G सत ल कमप (टर इजनसटट टमध न कर शमळ ल . पदहल च ददवश त घर गल च न ह . र तभर ( क म करत बसल . ख(ष झ लल बFसन सक ळ त ल ववच रल, ''र तभर ज ग(न एवढ कसल क म करत ह त स?'' सत महण ल , ''अह सर, सगळ न ट ल व(न घतल !!!'' कZ ब ड वर 'एब स ड 'च Nम चकलल ह त . सगळ a कZ उपस(न

बत रसत कडल क र ल व(न शतच च क क ढत ह त . सत न ववच रल, ''क र च क क ढत स ग ड च?'' बत महण ल , ''फ लत( पश Mं न M ववच रण पक मल मदत कर. अज(न एक च क क ढ च . तल ब डG न ह ददसत क सम रच ?'' सत न ब डG प दहल ... त वर शलदहल ह त, ''प दकरंग : फक दच कZ व हन स ठ]!!!!'' M पक पत डन मध र त उलट( न गल वर झलत झलत आपल घर च द र व जवल. त च ब क न द र उघडल. शतल प ह(न त महण ल , 'आपण क ण आह त मhडम?' त फणक ऱ न महण ल , 'आत तमह ल तमच पक महण ल , 'द र सगळ ब क च ह ववसर पडल व टत.'

द:ख च ववसर प डत महणत त त ख ट न ह !!!! ल ववसरल . तर ह त न बVक लटल च...

सत बVक लट ल गल , पण ज त न वपसतल न ... कश ? ...

क रण, बVकच कशश र बत ह त . त महण ल , 'आज कश न. उद आठवण न h h द खव(न ज ह !!!!' सत ल बत न ववच रल, 'तल जवह ज म उकडत, तवह त( क सत महण ल , 'शसपल... कलरसम र ज ऊन बसत .' बत न ववच रल, 'तर ह उकड च बल न ह , तर क करत स?' करत स?'

ऊन वपसतल म त

सत महण ल , 'वहर शसपल, कलर ऑन करत !!!!' म आजण म झ न कऱ गऱह ळ त कल . पण, शत ल कमच चN त फ रच वपळवट( न

म सव त पदहल न कर उस च G शनघ ल म .

नतर म क म ल ल गल , त मफलर च शत .

क रख न त. पण, ज व घसमट ल ल गल ह म झ

नतर आ ष त रग भर वत महण(न म रग च क रख न त न कर ल ल गल खर ; पण, नतर लक त आल कZ क म त आपल जगण च फ रच प पड उडत हत. मग म शफच वष पररध न करन एक हFटल त द खल झ ल . पण, शत ह म झ नशशब

पचपकव नन च बट च

त ट पक कमनशशब च चटकच ज सत ह त. मझ न कर त म धड दफट ह ऊच शकल न ह कध च. भ वऱ त गट गळ ख ण च पसग आल .

क रख न तल

क ळ बन(न म सम र कर व महटल , तर दद7 व च G शशप क म करण च प त कल , तवह सगळ

आश -आक क च लकरच झ ल .

अखर म ररट र झ ल , तवह लक त आल... हच म झ स ठ] सगळ त परफकट क म ह त!!!! शसदच षटक र ( ( नवज तशसग शसदच ( कFमPटर तल क ह फम स ववध न) G कZ त न हव ई सदर च चबनह घतल असत... दसऱ ट क ल पक श आह... पण त शतकड( न णऱ

१. ह बFल आक श त इतक उच उड ल २. भ रत सघ स ठ] अध ऱ ब गद च टनच आह, ज त न शचरड( न ज ईल.

३. अनभव महणज आ ष न तमह ल टककल पडल नतर ददलल कगव . ४. (ग गल न दववडल रनआउट कल तवह ) ग गल न बडण ऱ त न द नह ट क त च कड ट कल आहत. ५. श लकच सक अर भ रत तल ६. ववकटस लगन च टh कस च म टरच म णस कड द र ट कल खर ... पण

वग न व ढत . कश 'वळत ल' त स गत त नह! पढ क ह ज त

ब क स रख

असत त, त

७. ह फलद ज भ रत नह.

ऑट ररक स रख आह... भरप(र दडझल ख ऊनह ३०च फलद ज न गवत च

८. कतरकक मध(न गhप श धण ह भ रत जत . आरश च दक न त सत न ववच रल, ''

गज त(न सई श धण इतक अवघड

आरश च गhरट क

आह?''

'' अह स हब ह अनबकबल आरस आह,'' ववNत 'पड ' ब ध( ल गल , ''तमह शभर फट वरन ह आरस ख ल फक ... ९९ फट प त एक तड न ह ज च त ल !'' a '' आ ल सFशलड, द न पhक कर !!!!''

लगन ल सगळ न ब ल वत त, पण लगन च ...

व ढददवस न म त क ण ल ब ल वत न ह त, त क ?...

... सख क सब स दख म न क ! सत महण ल , '' र बत, कदड ‚ द क ई भरWस नह ! म झ गलGफड मल भटल कZ पम च P आण भ क घत. क ण ज ण, त खर ब लत कZ न टक करत. एक आ दड करत हˆ ... तझ म ब इलवरन म एक मसत प रभर मसज प ठवत शतल . बघ( त क ररपल दत.'' सत च ड क त टपप( ह णत बत महण ल , ''अब गध, शतन तझ हसत कर ओळखल तर!!!! फर


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Marathi, Jokes
Stats:
views:3522
posted:1/31/2010
language:Marathi
pages:13
Description: Marathi Jokes