KNJIGE TRESU KAMPANJU HILLARY CLINTON by zuw43706

VIEWS: 4 PAGES: 1

									Srijeda, 30. svibnja 2007.                                V
                                            www. JESNIK.hr                                                            9

                                                                                            SVIJET
           SAD Prekapanje po privatnom životu predsjedničkih kandidata                                                             UKRATKO


KNJIGE TRESU KAMPANJU
  HILLARY CLINTON
»Nade i ambicije ...« i »Žena koju se pita ...« prepune su detalja iz
             privatnog života                                                      U Darfuru je ubijeno više od 200.000 ljudi
Erol AVDOVIĆ                                            briljantna žena, ambiciozna i (za razli-     Nove sankcije Sudanu zbog krize u Darfuru
                                                  ku od Billa) disciplinirana do kraja, ali
NEW YORK (Od Vjesnikova dopisni-                                  i puna ljutnje prema Billu zbog njego-      WASHINGTON Predsjednik George W. Bush odlučio je o novim go
ka) - Dvije nove knjige èiji su autori                               vog antiobiteljskog stila.            sodarskim sankcijama Sudanu te poziva na donošenje rezolucije UN
izuzetno cijenjeni novinari mogle bi                                  Iz Washingtona, gdje je prije 30-ak      a kako bi režim u Khartoumu prestao blokirati me unarodne napore
narednih mjeseci uzdrmati predsjed-                                 godina tek zapoèela svoju odvjetnièku       za zaustavljanje krvoprolića u toj sudanskoj pokrajini. Nove sankcije
nièke ambicije Hillary Clinton.                                   karijeru, Hillary nikad ne bi pristala da     pojačat će već postojeće američke sankcije i tražiti kažnjavanje poje
  U tim se knjigama iznose anegdote i                               ode u provincijski Little Rock, glavni      dinaca osumnjičenih za nasilje u Darfuru. [Hina]
malo poznati detalji iz njenog privat-                               grad Arkanzasa, odlazeæi za Billom, da
nog života, opisi njenog karaktera, ali i                              u amerièkoj prijestolnici nije pala na      Kineski dužnosnik osuðen na smrt
situacije koje je prolazila sa suprugom                               ispitu za odvjetnike. U Arkanzasu ju je
Billom. Na »optuženièku klupu« izno-                                doèekao pakao nesreðenog života:         Bivši šef kineske agencije za hranu i lijekove Zheng Xiaoyu osu en je
va se pred javnost stavlja zapravo i naj-                              Razmišljala je i o razvodu nekoliko pu-      zbog korupcije na smrtnu kaznu, prenosi kineska državna agencija
popularniji politièar Amerike: bivši                                ta, pa èak i to da se »u inat« svom mu-      Xinhua. Istraga je pokazala da je Zheng Xiaoyu primio 850.000 do
predsjednik Bill Clinton.                                      žu kandidira za guvernera Arkanzasa.       lara kako bi odobrio više stotina vrsta lijekova. Uz njega u skandal je
  No, kao i ranije, sud javnosti nitko                               Knjiga obznanjuje da je nakon navod-       uključena još 31 osoba, a me u njima i njegova žena i sin. BBC pre
unaprijed ne može predvidjeti, hoæe li                               nih silnih trzavica izmeðu Billa i Hilla-     nosi kako je riječ o neobično oštroj kazni za tako visokog državnog
                                                  ry na koncu, navodno »sklopljen          službenika, no kazna bi mogla biti blaža nakon žalbe. [R. D.]
   »SUD JAVNOSTI«                                         pakt«. Supružnici-partneri, odluèili su
   Iznova se pred javnost sta-                                  »uèiniti sve« kako bi prvo on vladao       Japanski premijer na udaru medija
                                                  Amerikom osam godina, a nakon toga i       TOKIO Japanski mediji u utorak pišu kako premijer Shinzo Abe sno
   vlja zapravo i najpopularni-                                  ona postala prva žena, šef Bijele kuæe i     si odgovornost za imenovanje i zadržavanje Toshikatsua Matsuoke,
   ji politièar Amerike: bivši                                  tamo ostala dva puna mandata.           koji je u ponedjeljak počinio samoubojstvo, na položaju ministra po
   predsjednik Bill Clinton. No,                                 Borba s prošlošću                 ljoprivrede, te bi to mogao »platiti« na izborima koji će se održati u
   kao i ranije, sud javnosti                                                            srpnju. »Zabrinut sam da će posljednji doga aji imati jaki utjecaj na
                                                    Druga knjiga, »Njen naèin: Nade i       izbore za gornji dom«, rekao je ministar za zaštitu okoliša Masatoshi
   nitko unaprijed ne može                                    ambicije Hillary Rodham Clinton« (Her       Wakabayashi. Japanski listovi prigovaraju Abeu da je »ignorirao po
   predvidjeti                                          Way: The Hopes and Ambitions of Hil-       zive da smijeni ministra poljoprivrede«. [Reuters/Hina]
                                                  lary Rodham Clinton), koju su potpisa-
                                                  li Jeff Gerth i Don Van Natta Jr., repor-
ove knjige možda imati suprotni uèi-                                teri istraživaèi New York Timesa, pišu
nak od oèekivanog? »Žena koju se pi-                                o ljubavnicama njenog muža. Tijekom
ta: Život Hillary Rodham Clinton« (A                                Billove predsjednièke kampanje 1992.       Jušèenko zamrznuo
Woman in Charge: The Life of Hillary                                navodno je unajmila je privatne detek-
Rodham Clinton) prva je knjiga prosla-                               tive (što je u Americi vrlo popularan
                                                                           odluku o
vljenog reportera Carla Bernsteina, ko-                               naèin) da pokušaju neutralizirati lijepu     raspuštanju
ji je sudjelovao u raskrinkavanju Nixo-
na u aferi Watergate.
                                                  plavušu Gennifer Flowers koja je na
                                                  TV poèela iznositi pikantne detalje.
                                                                           parlamenta
                                                  Ova knjiga postavlja i pitanje je li sena-    KIJEV Ukrajinski
Ambiciozna i disciplinirana                                     torica Clinton, zbog situacije u kojoj se     predsjednik Viktor Ju
 Na punih 640 stranica, Bernstein                                 nalazila, uopæe proèitala obavještajni      ščenko zamrznuo je u      Sirija: Assad izabran s
                                                                           utorak na dva dana
analizira životni put Hillary Clinton,                               materijal o Iraku 2002. koji je cirkuli-
                                                                           svoju odluku o ras       97,62 posto glasova
                                             REUTERS
sve njene uspone i obiteljske padove.                                rao u Kongresu. Hillary je tada dala
Washington Post, koji je prije svih os-                               svoj glas za napad na Irak, što joj se      puštanju parlamenta      DAMASK Sirijski predsjednik Bashar
talih došao do kopije knjiga, iako æe se                              danas pripisuje kao glavni politièki mi-     kako bi Vrhovna Rada      al Assad izabran je na još jedna man
ona pojaviti u knjižarama tek za tjedan   Možda je najvažnije da se piše: Hilla
         nus na njenom putu ka Bijeloj kuæi        mogla razmotriti pa      dat od sedam godina, osvojivši 97,62
dana, istièe da je Hillary opisana, kao   ry Clinton                       2008.                       ket zakona da osigura     posto glasova na referendumu organi
                                                                           održavanja prijevre      ziranom u nedjelju, objavljeno je u
                                                                           menih izbora u Ukraji     utorak. Taj referendum, čiji je ishod
               EUROPSKA UNIJA Poticaj rješavanju institucionalne krize                                 ni. Juščenko je sus      bio vrlo predvidljiv, bojkotirale su
                                                                           pendirao svoju odluku     stranke oporbe, koje legalno ne posto

 Merkel ubrzava pregovore o ustavu EU                                                         na dva dana, 29. i 30.
                                                                           svibnja. [Hina]
                                                                                           je u Siriji. Odaziv na referendumu je
                                                                                           bio 95,86 posto. [AFP/Hina]

■ Njemaèka kancelarka želi konsenzus o ustavu uoèi summita EU-a 21. i 22. lipnja                                   Solana potvrdio pregovore s Larijanijem
Bruno LOPANDIĆ                                                    je važno poboljšati djelo-   HAMBURG Izaslanik EU a za vanjsku politiku Javier Solana potvrdio
                                                           vanje Europske unije. Sva    je u utorak da će se susresti s iranskim nuklearnim pregovaračem
Njemaèka kancelarka Ange-                                               tri gosta su istaknula da po-  Alijem Larijanijem o iranskom nuklearnom programu. »Sastanak će
la Merkel izrazila je u Berli-                                            dupiru pristup Merkel i izra-  se održati će se u četvrtak, vjerojatno u Madridu«, rekao je Solana u
nu nakon razgovora s èelni-                                              zila nadu da æe ona u prego-  Hamburgu, gdje je prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova
cima Austrije, Estonije i Lat-                                            vorima uspjeti saèuvati ve-   EU a i azijskih zemalja. [Reuters/Hina]
vije odluènost u nakani da                                              lik dio izvornog teksta usta-
prije isteka njemaèkog pred-                                             va.
sjedništva EU-a pronaðe rje-                                               Kalvitis je upozorio da æe  Novi predsjednik Nigerije preuzeo dužnost
šenje za izlazak iz krize oko                                             svako daljnje otezanje u po-  ABUJA Novi nigerijski predsjednik Umaru Yar'adua, položio je sve
europskog ustava. Merkel je                                              stizanju dogovora o novom    čanu prisegu u utorak u Abuji, glavnom gradu Nigerije. Yar'adua je
ubrzala konzultacije s kole-                                             ustavu umanjiti vjerodostoj-  pobijedio na izborima 21. travnja i unatoč me unarodnim kritikama
gama kako bi se postigao                                               nost EU-a, dok je Ansip is-   da su bili obilježeni prijevarom. No, izbori imaju povijesnu važnost jer
konsenzus uoèi summita                                                taknuo da se zauzima za jak   se radi o tranziciji na civilnu vlast. U 46 godina samostalnosti, zemlja
EU-a u Bruxellesu 21. i 22.                                              EU.               sa 140 milijuna stanovnika imala je 28 godina na vlasti razne vojne
                                                      REUTERS
lipnja.                                                         Zasad su oko ustava, uv-   diktature. [AFP/Hina]
  Njemaèka kancelarka je                                               jetno reèeno, stvorena dva
tijekom razgovora s eston-                                              tabora: jedan predvodi Veli-
skim premijerom Adrussom     Angela Merkel u utorak je u Berlinu ugostila predsjedni
               ka Britanija koja se protivi
Ansipom, latvijskim premi-    cu američkog Predstavničkog doma Nancy Pelosi                    »opširnom ustavu«, a drugi
jerom Aigarsom Kalvitisom i                                              èine one zemlje koje su pos-
austrijskim kancelarom Al-    Jedinstvo svijeta u borbi protiv klimatskih promjena                tojeæi prijedlog ustava veæ
fredom Gusenbauerom re-                                                ratificirale. No, kako nje-
                 BERLIN Klimatske promjene su globalni problem koji zahtijeva
kla da æe se prije kraja nje-                                             maèko predsjedništvo želi
                 jedinstvo cijeloga svijeta, izjavile su u utorak njemačka kancelar
maèkog predsjedanja posti-                                              da se na lipanjskom summi-
                 ka Angela Merkel i predsjednica američkog Kongresa Nancy Pe
æi »prihvatljiv kompromis«                                              tu odredi okvir za dono-
                 losi nakon sastanka u Berlinu. »Potrebni su nam jedinstvo i mul
glede novog ustavnog ugo-                                               šenje novog ustava do 2009.
                 tilateralni sporazumi na globalnoj razini za izazove s kojima se
vora. Èetvero èelnika sasta-                                             godine, najviše se raspravlja
                 suočava čovječanstvo«, izjavila je Merkel nakon susreta. Pelosi je
lo se u Berlinu kako bi us-                                              o francuskoj ideji o pojed-
                                                                                                                 REUTERS
                 podržala izjavu Merkel i pozvala na pronalaženje »globalnih i
kladili svoja stajališta o no-                                            nostavljenom ustavu èiji je
                 održivih rješenja« kako bi se zaustavile klimatske promjene.
vom ustavu. Tijekom razgo-                                              inicijator francuski predsje-
                 [Dpa/hHina]
vora Merkel je istaknula da                                              dnik Nicolas Sarkozy.      Prisega predsjednika Umarua Yar'adue

								
To top