Docstoc

Ho so xin tai tro doi OMR

Document Sample
Ho so xin tai tro doi OMR Powered By Docstoc
					®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh
tr-êng ®¹I häc d©n lËp ph-¬ng ®«ng

§T: 7848514/ 15/ 16/ 17/ 18 - §Þa chØ: 201B Trung KÝnh, Yªn Hoµ, Hµ Néi
www.phuongdong.edu.vn / e-mail : doanthanhnien@phuongdong.edu.vn

THƢ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi :………………………………………………………………… Đội Robocon OMR Trƣờng Đại học Phƣơng Đông xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng nhất. Cuộc thi Sáng tạo Robot lần thứ 8 sẽ đƣợc tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2009 với chủ đề “Cuộc hành trình cùng với chiếc trống thắng trận”. Cuộc thi Robocon là sân chơi sáng tạo, năng động, trí tuệ dành cho các bạn sinh viên ham thích nghiên cứu khoa học muốn đƣợc thể hiện khả năng của mình. Đồng thời, đây cũng là một kênh thông tin quảng bá thƣơng hiệu, công nghệ và sản phẩm một cách hiệu quả của các doanh nghiệp. Tham gia vào cuộc thi lần nay, đội Robocon OMR Trƣờng Phƣơng Đông có 10 thành viên tới từ nhiều ngành đào tạo kỹ sƣ của trƣờng. Nhà trƣờng đã tạo điều kiện giúp đội có thể làm sân tập cũng nhƣ mời giảng viên giàu kinh nghiệm hƣớng dẫn cho đội. Cùng với những kinh nghiệm thi đấu của đội trong những những năm trƣớc và sự trợ giúp về mặt kỹ thuật của thành viên đội EMC_05, chúng tôi tự tin về khả năng thi đấu và giành chiến thắng của đội. Trong quá trình tham gia cuộc thi, chúng tôi gặp phải một số khó khăn về kỹ thuật và tài chính. Do vây, chúng tôi viết thƣ này rất mong nhận đƣợc sự trợ giúp của quý công ty để đội có thể thực hiện tốt các ý tƣởng của mình, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và đồng thời quảng bá thƣơng hiệu của Công ty. Hy vọng quý công ty sẽ sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn gặp để cùng trao đổi về các kế hoạch hoạt động và quyền lợi của quý công ty trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn vì đã quan tâm đến thƣ mời này! Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 Thay mặt đội ROBOT OMR Đội trưởng

TRỊNH AN NINH

1

®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh
tr-êng ®¹I häc d©n lËp ph-¬ng ®«ng

§T: 7848514/ 15/ 16/ 17/ 18 - §Þa chØ: 201B Trung KÝnh, Yªn Hoµ, Hµ Néi
www.phuongdong.edu.vn / e-mail : doanthanhnien@phuongdong.edu.vn

ĐỊNH MỨC VÀ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
Các mức tài trợ : - Nhà tài trợ vàng: - Nhà tài trợ bạc: - Nhà tài trợ đồng: 30 triệu đồng 20 triệu đồng 10 triệu đồng

I. Quyền lợi của nhà tài trợ vàng : 1. Quyền lợi trước cuộc thi : LOGO và tên đơn vị của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên trang chủ diễn đàn sinh viên Phƣơng Đông online với kích cỡ lớn 750x65 pixel, để đƣờng link vào website của công ty 15 ngày trƣớc ngày thi đấu. LOGO và tên đơn vị của nhà tài trợ sẽ xuất hiện lớn nhất ngang với LOGO của trƣờng Phƣơng Đông 02 banner treo tại hai cơ sở của trƣờng Đại học Phƣơng Đông, với tƣ cách là nhà tài trợ vàng trong thời gian 15 ngày trƣớc ngày thi đấu. Nhà tài trợ vàng đƣợc phép treo 03 băng rôn quảng cáo của mình tại 2 địa điểm của trƣờng đại học Phƣơng Đông 15 ngày trƣớc khi cuộc thi diễn ra. Diễn đàn sinh viên Phƣơng Đông sẽ có 03 bài viết giới thiệu về Doanh nghiệp. Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về cuộc thi. Nhà tài trợ đƣợc phát quà khuyến mãi, tờ rơi, tổ chức trò chơi, hội thảo tại cơ sở 2 (các ngành kỹ thuật) trƣờng ĐH Phƣơng Đông cùng với Câu lạc bộ ROBOT. 2. Quyền lợi trong cuộc thi : Nhà tài trợ vàng sẽ có LOGO nổi bật trên tất cả các Robot của đội Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về cuộc thi. Nhà tài trợ đƣợc phát quà khuyến mãi, tờ rơi, tổ chức trò chơi, hội thảo tại cơ sở 2 (các ngành kỹ thuật) trƣờng ĐH Phƣơng Đông cùng với Câu lạc bộ ROBOT.
2

-

-

Nhà tài trợ vàng đƣợc treo 01 băng rôn quảng cáo của mình trên khán đài khu vực cổ động viên của đội trong suốt thời gian thi đấu của đội. Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về đội thi. Băng rôn của nhà tài trợ vẫn sẽ tiếp tục đƣợc treo 20 ngày sau khi hội thi kết thúc tại khuôn viên của trƣờng. Banner của nhà tài trợ tại forum của trƣờng Đại học Phƣơng Đông cũng sẽ đƣợc giứ 20 ngày sau khi hội thi kết thúc. Đƣợc xuất hiện với tƣ cách nhà tài trợ vàng trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, báo chí viết về đội. Và các quyền lợi hợp lý khác do nhà tài trợ đề xuất.

3. Quyền lợi sau cuộc thi : -

II.Quyền lợi của nhà tài trợ bạc: 1. Quyền lợi trước cuộc thi : LOGO và tên đơn vị của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên trang chủ diễn đàn sinh viên Phƣơng Đông online với kích cỡ lớn 750x65 pixel, để đƣờng link vào website của công ty 15 ngày trƣớc ngày thi đấu. LOGO và tên đơn vị của nhà tài trợ sẽ xuất hiện ngang với LOGO của trƣờng Phƣơng Đông với kích thƣớc bằng ½ nhà tài trợ vàng, 02 banner treo tại hai cơ sở của trƣờng Đại học Phƣơng Đông với tƣ cách là nhà tài trợ bạc trong thời gian 15 ngày trƣớc ngày thi đấu. Nhà tài trợ bạc đƣợc phép treo 02 băng rôn quảng cáo của mình tại 2 địa điểm của trƣờng đại học Phƣơng Đông 15 ngày trƣớc khi cuộc thi diễn ra. Diễn đàn sinh viên Phƣơng Đông sẽ có 02 bài viết giới thiệu về Doanh nghiệp. Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về cuộc thi. Nhà tài trợ đƣợc phát quà khuyến mãi, tờ rơi, tổ chức trò chơi, hội thảo tại cơ sở 2 (các ngành kỹ thuật) trƣờng ĐH Phƣơng Đông cùng với Câu lạc bộ ROBOT. Nhà tài trợ bạc sẽ có LOGO lớn trên tất cả các Robot của đội Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về cuộc thi.

2. Quyền lợi trong cuộc thi : -

3

-

Nhà tài trợ bạc đƣợc phát quà khuyến mãi, tờ rơi, tổ chức trò chơi, hội thảo tại cơ sở 2 (các ngành kỹ thuật) trƣờng ĐH Phƣơng Đông cùng với Câu lạc bộ ROBOT. Nhà tài trợ bạc đƣợc treo 01 băng rôn quảng cáo của mình trên khán đài khu vực cổ động viên của đội trong suốt thời gian thi đấu của đội. Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về đội thi. Băng rôn của nhà tài trợ vẫn sẽ tiếp tục đƣợc treo 20 ngày sau khi hội thi kết thúc tại khuôn viên của trƣờng. Banner của nhà tài trợ tại forum của trƣờng Đại học Phƣơng Đông cũng sẽ đƣợc giứ 20 ngày sau khi hội thi kết thúc. Đƣợc xuất hiện với tƣ cách nhà tài trợ bạc trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, báo chí viết về đội. Và các quyền lợi hợp lý khác do nhà tài trợ đề xuất.

-

3. Quyền lợi sau cuộc thi : -

III. Quyền lợi của nhà tài trợ đồng : 1.Quyền lợi trước cuộc thi : LOGO và tên đơn vị của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên trang chủ diễn đàn sinh viên Phƣơng Đông online để đƣờng link vào website của công ty 15 ngày trƣớc ngày thi đấu. LOGO và tên đơn vị của nhà tài trợ sẽ xuất hiện ngang với LOGO của trƣờng Phƣơng Đông với kích thƣớc bằng ½ nhà tài trợ bạc, 01 banner treo tại cơ sở 2 (các chuyên ngành kỹ thuật) của trƣờng Đại học Phƣơng Đông với tƣ cách là nhà tài trợ đồng trong thời gian 15 ngày trƣớc ngày thi đấu. Nhà tài trợ đồng đƣợc phép treo 01 băng rôn quảng cáo của mình tại cơ sở 2 (các chuyên ngánh kỹ thuật) của trƣờng đại học Phƣơng Đông 15 ngày trƣớc khi cuộc thi diễn ra. Diễn đàn sinh viên Phƣơng Đông sẽ có 01 bài viết giới thiệu về Doanh nghiệp. Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về cuộc thi. Nhà tài trợ đƣợc phát quà khuyến mãi, tờ rơi, tổ chức trò chơi, hội thảo tại cơ sở 2 (các ngành kỹ thuật) trƣờng ĐH Phƣơng Đông cùng với Câu lạc bộ ROBOT. Nhà tài trợ đồng sẽ đƣợc dán LOGO trên tất cả các Robot của đội.
4

-

2. Quyền lợi trong cuộc thi : -

-

Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về đội thi. Nhà tài trợ đồng đƣợc phát quà khuyến mãi, tờ rơi, tổ chức trò chơi, hội thảo tại cơ sở 2 (các ngành kỹ thuật) trƣờng ĐH Phƣơng Đông cùng với Câu lạc bộ ROBOT.

-

Nhà tài trợ đồng đƣợc treo 01 băng rôn quảng cáo của mình trên khán đài khu vực cổ động viên của đội trong suốt thời gian thi đấu của đội. Nhà tài trợ sẽ đƣợc nhắc đến trong các bài viết, phóng sự, phỏng vấn về đội thi. Băng rôn của nhà tài trợ vẫn sẽ tiếp tục đƣợc treo 20 ngày sau khi hội thi kết thúc tại khuôn viên của trƣờng. Banner của nhà tài trợ tại forum của trƣờng Đại học Phƣơng Đông cũng sẽ đƣợc giứ 20 ngày sau khi hội thi kết thúc. Đƣợc xuất hiện với tƣ cách nhà tài trợ bạc trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, báo chí viết về đội. Và các quyền lợi hợp lý khác do nhà tài trợ đề xuất.

3. Quyền lợi sau cuộc thi : -

IV . Các lƣu ý khác : Hình thức tài trợ có thể bằng hiện vật hoặc tiền mặt, nếu là hiện vật sẽ đƣợc quy đổi thành tiền mặt, mức tài trợ tƣơng đƣơng nhƣ trên.

Mọi chi tiết liên quan đến hội thi và tài trợ , xin vui lòng liên hệ : CLB Robot trƣờng Đại học Phƣơng Đông, phòng ROBOT, ngõ chùa Hƣng kí Minh Khai Hà Nội. Thƣờng trực: CLB ROBOT PHƢƠNG ĐÔNG 04.2956524 Đội Trƣởng : TRỊNH AN NINH Email :phuongdongroboclub@yahoo.com Hoặc liên hệ với ngƣời gửi hồ sơ tài trợ này. 0977921287

5

®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh
tr-êng ®¹I häc d©n lËp ph-¬ng ®«ng

§T: 7848514/ 15/ 16/ 17/ 18 - §Þa chØ: 201B Trung KÝnh, Yªn Hoµ, Hµ Néi
www.phuongdong.edu.vn / e-mail : doanthanhnien@phuongdong.edu.vn

HỒ SƠ TÀI TRỢ BAO GỒM
1. Thƣ mời tài trợ. 2. Phƣơng hƣớng hoạt động của đội. 3. Định mức và quyền lợi của nhà tài trợ. 4. Tóm tắt đề thi. 5. Đĩa VCD clip hoạt động ROBOT Phƣơng Đông 2008.

6

KÊ HOACH HOAT ĐÔNG ́ ̣ ̣ ̣
. Giới thiệu về đội OMR .
Đội Robot Trƣơng Phƣơng Đông đƣợc thành lập từ năm 2002 dƣới sự bảo trợ ̀ của trƣờng ĐHDL Phƣơng Đông với mục tiêu: + Là hạt nhân thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. + Tạo môi trƣờng nghiên cứu khoa học và áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế. + Tham gia cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam. Sau sau năm thành lập , tới nay, các thành viên trong đội nối tiếp nhau đạt ́ đƣợc những thành công nhƣ: + Giải nhì cuộc thi Olympic tin học toàn quốc (Nội dung thi lập trình tìm đƣờng trong mê cung). + Chế tạo thành công bảng điện tử mang tên trƣờng (Hiện đang đƣợc đặt tại phòng truyền thống). + Chế tạo thành công mô hình nguyên lý hoạt động của Robot dò mìn theo sự đặt hàng của Bộ tƣ lệnh Công binh. + Lập trình và lắp đặt hệ thống chuông báo giờ học tự động tại hai khu giảng đƣờng theo yêu cầu của nhà trƣờng. + Chế tạo thành công bộ modul thực hành Vi điều khiển cho trung tâm Đào tạo thực hành Điện – Tự động hoá – Điện – Cơ – Điện tử. + Năm 2007 đôi EMC ’ 05 tham gia cuôc thi sang tạo Robot Việt Nam và ̣ ̣ ́ đứng thứ 15/132 đôi. ̣ Đội OMR chúng em là những thành viên kế cận học tập và phát triển các thành tựu đã đạt đƣợc của các đàn anh đi trƣớc. Là sinh viên năm thứ 3 Khoa Điện – Cơ Điện Tử Trƣờng Đại Học Phƣơng Đông. Hạt nhân của đội là các bạn sinh viên nhiệt tình, đam mê khoa học và công nghệ muốn trải nghiệm mình trên con đƣờng kĩ thuật đầy chông gai và thử thách. Lĩnh hội kinh nghiệm tham gia làm Robot cùng các đội của những năm trƣớc,sự học tập không ngừng nghỉ của các thành viên trong đội đồng thời đƣợc sự tạo điều kiện của nhà trƣờng mời các giảng viên giỏi hƣớng dẫn cho đội. Với những gì đã đạt đƣợc, các thành viên trong đội hoàn toàn tự tin vào khả năng thi đấu và dành chiến thắng của mình.
7

Tiêu chí làm việc của chúng tôi là:

“TOGETHER REACH TO THE ZENITH ” (“CÙNG NHAU VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO” )

. Kế hoạch thiết kế Robot.
1) Robot điêu khiên băng tay. ̀ ̉ ̀ Do tí nh chât cua cuôc thi năm nay la cac Robot phai chị u tai trong nhât ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ́ đị nh va Robot băng tay phai kêt hơp nhuân nhuyên vơi Robot tƣ đông ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ . Do đo ́ Robot băng tay phai có trọng lƣợng nhất định, có thể di chuyển với tốc độ phù hợp ̀ ̉ với với robot tự động đi trƣớc nên phải chê tao chăc chăn va ôn đị nh hơn. ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ Sử dụng mạch rơle không đảm bảo tốt cho việc điều khiển năm nay nên phải chọn mạch cầu H sẽ ổn định hơn. Vì thế rất cần thời gian và kinh phí để thực hiên. ̣ 2) Robot tƣ đông. ̣ ̣ Robot tƣ đông se kêt hơp vơi R obot băng tay kiêu Travel robot (robot đanh ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ trông ).Vì thế robot tự động cũng phải thiết kế rất bền vững để thực hiện nhiệm vụ ́ của mình. Thân đế đƣợc dự kiến đƣợc chế tạo bằng sắt để đảm bảo độ chắc chắn cần thiết thuận tiện trong di chuyển giữa các khu vực trong sân. Mạch phải thiết kế để có thể chịu đƣợc công suất lớn và thay đổi trong quá trình di chuyển. 3)Travel robot. Phải thiêt kê để có thê đanh đƣơc ca 3 chiêc trông nên robot cân thiêt kê ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ thông minh va chí nh xac đê đat đƣơc sô điêm cao nhât. ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ Thân đƣợc chế tạo đơn giản nhất để giảm tải cho Robot bằng tay và Robot tự động. Mạch đƣợc chế tạo để Robot co thể di chuyển với những chiến thuật hợp lí để hoàn thiện nhiêm vụ thiết kế.
8

Vì yêu cầu tất yếu của đề thi năm nay nên phần có thê phai gia công cơ khí ̉ ̉ chính xác hoăc gia công phƣc tap hơn đê tao đƣơc đ ộ chính xác khi thi đấu .Các ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ mạch có thể làm bằng phƣơng pháp thủ công nên nhƣng hiệu quả chống nhiễu chƣa đƣợc tốt. Trong quá trình chế tạo lại, ngoài việc chỉnh sửa thiết kế cơ khí chúng tôi sẽ đặt lại mạch in để đảm bảo độ ổn định.

. Kế hoạch hoạt động.
Các hoạt động của đội từ nay tới khi thi đấu đƣợc chia thành 4 giai đoạn chính: 1. Giai đoan 1 (01/10/2008 tơi 15/11/2008) ̣ ́ Thiêt kê chê tao Automatic R obot đat yêu câu di chuyên theo vach trăng , ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ vƣơt dô dôc 16,7o, có khả năng mang theo vật khối lƣợng 5kg. ̣ ̣ ́ Kinh phí dƣ kiên 10 tr đông. ̣ ́ ̀ 2. Giai đoạn 2 (từ 15/11/2008 tới 31/12/2008) Hoàn thiện Automatic Robot , tâp luyên, thiêt kê robot tƣ đông thƣ 2 và ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ robot điêu khiên băng tay. ̀ ̉ ̀ Kinh phí dƣ kiên 5 tr đông. ̣ ́ ̀ 3. Giai đoạn 3 (từ 01/01/2009 tới 28/02/2009) Hoàn thiện sân thi đấu. Chê tao hoan thiên 3 robot, tâp sân luyên trƣơc ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ thi đâu. ́ Kinh phí dƣ kiên 10 tr đông. ̣ ̣ ̀ 4. Giai đoạn 4 (từ 01/03/2009 tới 10/04/2009) Tổ chức thi đấu giao lƣu với các đội bạn. Trên cơ sở thi đấu cọ xát để hoàn thiện các chiến thuật. Hoàn thiện robot chuẩn bị tốt nhất cho thi đấu. Kinh phí dƣ kiên 5 tr đông. ̣ ̣ ̀ Tổng kinh phí dự kiến : 30 tr đồng.

IV. Danh sách các thiết bị ,linh kiện và chi phí tham dự.
1.Cơ khí Động cơ. Bánh xe. Nhôm. Bạc đệm bánh xe. Vít ,đinh rut. ́ Phíp , gô . ̃ 2. Điên Tƣ ̣ ̉ Chíp vi điều khiển . Fet. Role. Transitor. Và một số chi phí liên quan . Rất mong đƣợc sự quan tâm từ quý Công ty !!! Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 Thay mặt đội ROBOT OMR . Đội Trƣởng

TRỊNH AN NINH
9

Cuộc hành trình cùng với những chiếc trống chiến thắng (Victory Durms) là một trò chơi đƣợc xây
dựng dựa trên cuộc hành trình trong quá khứ sử dụng kiệu Kago. Một robot tự động (carrier Robot) đi trƣớc và robot điều khiển bằng tay đi sau hợp tác để cùng mang một robot tự động khác (Travaller Robot) trên Kago tới đích với mục tiêu hoàn tất cuộc hành trình trƣớc đội còn lại.Các nhiệm vụ khác nhau đƣợc đặt ra trên đƣờng bao gồm việc Vƣợt núi (Mountain Pass) và Đi qua rừng (Woods).Kago và robot không đƣợc rơi trong khi di chuyển .Robot Travaeller sẽ phải đánh vào 3 chiếc trống (Victory Durms) khi tới khu vực đích (Goal Zone0. Ba chiếc trống truyền thống của Nhật đƣợc xếp thẳng đứng trên một cái bục.Đội đầu tiên đánh vào đƣợc cả 3 chiếc trống sẽ là ngƣời chiến thắng. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra giữa hai đội Xanh và Đỏ .Trận đấu kết thúc trong vòng 3 phút.

Sân thi đấu bao gồm sân chơi (Game Area) và miền an toàn (Safety Area): .Sân chơi bao gồm Vùng kiệu (Kago Zone) và Vùng đích (Goal Zone): Vùng kiệu: có 01 Khu xuất phát(Start Zone), 01điểm đón (Lodge), các điểm xác nhận (checkpoints), Vƣợt núi (Moutain Pass) Rừng cây (Woods). Khu vực đích: Một phần của khu vực đích đƣợc phân bậc.Khu vực đặt trống (Drum Zone) nằm ở chính giữa của bậc cao nhất. .Miền an toàn Miền an toàn chiều rộng 300mm tính cả rào bao quanh sân chơi.

Kiệu(Kago) : Chiếc kiệu bao gồm Đòn gánh (Shoulder Pole), các thanh ngang (Cross Bars), Ghế (Seat) và cáp (Rope) nối ghế vơi thanh ngang Từ khi trận đấu bắt đầu cho tới khi hoàn thành Task of Alighting, Kiệu (Kago) Luôn phải đƣợc mang bởi 1 Carier Robot và Robot điều khiển bằng tay bằng cách dùng đòn gánh (Shoulder Pole) Robot điêu khiển bằng tay và Carrier Robot sẽ vƣợt núi (Mountain Pass) trong khi mang Traveller Robot ở kiệu

10

Robot bằng tay và Carrier Robot sẽ vƣợt qua rừng cây trong lúc mang Traveller Robot trên kiệu. Đầu tiên các robot phải vƣợt giữa cọc 1&2 sau đó là giữa cọc 2&3 Traveller Robot có thể đánh trống tại bất kỳ vị trí nào, cả trên bậc dành riêng hay trên mặt sân Chỉ đƣợc đánh vào các mặt trống hƣớng vào sân

Luật chơi : Mỗi trận đấu dài tối đa 3 phút.Các đội sẽ có 1 phút để chuẩn bị robot của
mình trƣớc mỗi trận đấu Các Robot điều khiển bằng tay và Carrier Robot phải đƣợc đặt tại khu xuất phát. Carrier Robot đặt phía trƣớc kiệu (Kago) theo hƣớng xuất phát và robot điều khiển bằng tay ở phía sau nó. Kiệu không đƣợc phép chạm xuống sàn. Traveller Robot phải đƣợc đặt ở điểm đón (Lodge) Những thành viên chịu trách nhiệm khởi động Carrier Robot và Traveller Robot sẽ đợi ở gần robot tƣơng ứng của họ. Họ đƣợc phép ở lại để khởi động ở trong sân chơi. Ngƣời điều khiển robot bằng tay sẽ cầm tay điều khiển đợi sẵn trong sân chơi Ng-êi ®iÒu khiÓn robot sÏ ®iÒu khiÓn Robot b»ng tay kÕt hîp víi Robot tù ®éng ®»ng tr-íc mang kiÖu vµ ®Õn ®iÓm ®ãn Robot tù ®éng (®¸nh trèng). Sau ®ã c¶ 3 robot ph¶i v-ît nói vµ b¨ng qua rõng c©y, ®Õn vïng ®Ých, khëi ®éng cho Robot tù ®éng ®¸nh trèng ghi ®iÓm, nÕu ®¸nh tróng c¶ 3 chiÕc trèng-> chiÕn th¾ng tuyÖt ®èi(Goal) Một khi trận đấu đã bắt đầu mỗi đội phải hoàn thành các nhiệm vụ theo thứ tự sau  Task of Boarding: Traveller Robot lên Kiệu (Kago)  Task of Crossing: Vƣợt qua rặng núi (Mountain Pass)  Task of Passing: Vƣợt qua rừng cây (Woods)  Task of Alighting: Traveller Robot rời khỏi kiệu  Task of Beating:TravellerRobot đánh lên từng chiếc trống
11


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:760
posted:11/4/2008
language:Vietnamese
pages:11
Phan Văn Hải Phan Văn Hải Kỹ sư Cơ điện tử http://vanhaicdt.com
About Sinh viên Cơ điện tử . Sở thích : Điện tử, Lập trình, Kiến trúc nội - ngoại thất, bóng bàn, bơi lội, kinh doanh , ngoại ngữ .