How to stretch your major muscle groups by lhh12385

VIEWS: 231 PAGES: 12

									               การยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching)
                                            พรชัย ศุภวิไล
                                     งานกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) : สําคัญมากตอการที่จะสามารถทําใหเลนกีฬา และหรือการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ การยืดเหยียดกลามเนื้อที่ดีจะชวยใหเอ็น ขอตอ ตลอดจนเสนใย
กลามเนื้อที่ไดรับการยืดเหยียดมีความยาวและมุมกวางมากขึ้นกวาปกติ ชวยปองกันการฉีกขาดของเสนใย
                     ้
กลามเนื้อ เปนการชวยลดการบาดเจ็บ ดังนันในการเลนกีฬา และหรือการออกกําลังกาย ทุกครั้งจะตองทําการ
ยืดเหยียดกลามเนื้อสวนตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการเลน การฝกซอม การแขงขันหรือแมกระทั่งการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการยืดเหยียดกลามเนื้อปกติจะทํากันในชวงของการ
อบอุนลางกาย (Warm up) และคลายเย็น (Cool; down)

     ในการวัดความสามารถในการเหยียดและหดตัวของกลามเนื้อ เอ็น ขอตอตาง ๆ ในการที่จะ
เคลื่อนไหวในปริมาณมุมไดอยางกวางขวางดวยวิธีนั่งงอตัวไปขางหนา (Trunk Forward Flextion) ซึ่งคาที่ได
จากการวัดความออนตัว (จากเครื่องมือวัดความออนตัว) จะทําใหทราบวาขอตอสามารถเคลื่อนไหวและยืด
เหยียดไดเต็มที่ หรือไม มากนอยเพียงไร กรณีที่คาของความออนตัวต่ํา (ติดลบ) จะเปนอุปสรรคตอการออก
                     ิ
กําลังกายหรือเลนกีฬา ตลอดจนการใชชีวตประจําวัน โดยมีโอกาสเสียงตอการบาดเจ็บได ทั้งนี้เนื่องจาก
ความออนตัวจะทําใหการเคลื่อนไหวของรางกายเปนไปอยางมีระสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของความออนตัวไดแก คือ กระดูก และเอ็นของขอตอ , จํานวนของเนื้อเยื่อที่อยูรอบขอตอ และความยืดได
ของกลามเนื้อที่มีเอ็นครอมยึดขอตอ

วัตถุประสงคในการยืดเหยียดกลามเนื้อ :
  1. ปองกัน / ลด อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับขอตอ เอ็น กลามเนื้อ
  2. พัฒนาระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ใหพรอม และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอการเลนกีฬาและ
    หรือการออกกําลังกาย
  3. ชวยในการผอนคลายกลามเนื้อ หรือใหกลามเนื้อกลับคืนสภาพปกติ หรือคืนสภาพไดเร็ว หลังจาก
    การเลนกีฬา และหรือการออกกําลังกาย
  4. ลดอาการตึง เกร็ง ของกลามเนื้อ
  5. ชวยในการพัฒนาความออนตัว (Flexibility)
  6. เตรียมความพรอมทั้งสภาพรางกายและจิตใจในการฝกซอม และแขงขัน
                          -2-

    ั
ขอปฏิบติในการยืดเหยียดกลามเนื้อ :
                              ุ
  1. อบอุนรางกาย กอนการยืดเหยียดกลามเนื้อ เพื่อใหอณหภูมิรางกายสูงขึ้น ทําใหการยืดเหยียด
                          ่
     กลามเนื้อไดดี ลดการบาดเจ็บ โดยการเคลือนไหวรางกายดวยการวิ่งเหยาะ ๆ หรือเดินเร็ว
  2. คอย ๆ ยืดกลามเนื้อ เอ็น ขอตอ ตาง ๆ โดยคอย ๆ เพิ่มขึ้น
  3. เหยียดกลามเนื้อจนเริ่มรูสึกตึงกลามเนื้อ และคางไวประมาณ 10 – 15 วินาที่ และหามกระตุก
  4. ขณะยืดเหยียดกลามเนื้อใหหายใจเปนปกติ โดยควบคุมการหายใจใหสม่ําเสมอ เมื่อออกแรงให
     หายใจออก ไมควรกลั้นหายใจ
  5. ปฏิบัติอยางนอย 2 – 3 ครั้งตอทา
  6. ถาสามารถทําไดใหทําทุกวัน

     สําหรับผูที่ไมเลนกีฬา ผูสูงอายุ ความออนตัวก็ยังมีความสําคัญ โดยเฉพาะผูสูงอายุ เชนตื่นขึ้นมาใน
ตอนเชารูสึกไหลติด ปวดไหล ใสเสื้อเองยาก ซึ่งแสดงถึงการใชวิถีชีวิตในปจจุบันเปลี่ยนไปไมสะดวก
เหมือนเดิม ซึ่งการฝกความออนตัวมีสวนชวยในการปองกันมิใชรอจนเกิดปญหาแลวถึงคอยแกไข ซึ่งจะยาก
โดยเฉพาะในผูสูงอายุ
                    
     วิธีการที่จะรักษาความยึดหยุน หรือความออนตัวใหเสื่อมชา คือการบริหารรางกาย การยึดเหยียด
กลามเนื้อ นอกจากนี้แลวยังมีการรํามวยจีน โยคะ การใชยางยืด ฯลฯ

วิธีการยืดเหยียดกลามเนื้อ :
การยืดเหยียดกลามเนื้อสามารถทําได 2 วิธี
                                                   ่
   1. การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ (Static Stretching) : เปนการยืดเหยียดกลามเนื้อในลักษณะทีใช
     แรงในการดัน ดึง หรือกดกระทําตอกลามเนื้อใหยืดเหยียด สามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ
     1.1 การยืดเหยียดดวยตัวเอง (Active Static Stretching)
     1.2 การยืดเหยียดโดยผูอื่นชวยกระทําให (Passive Static Stretching) การยืดเหยียดในลักษณะนี้
       สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดเหยียดกลามเนื้อไดดี แตผูกระทําจะตองมีความรูในการใช
                                               ่
       แรงกระทําที่เหมาะสม โคช , นักกีฬาดวยกัน หรือผูปกครอง เพื่อน ชวยถาใชแรงทีมากไปอาจ
       ทําใหเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อได ในการยืดเหยียดลักษณะนี้
   2. การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching) : เปนการเหยียดในลักษณะที่ทําให
     ขอตอสวนตาง ๆ เคลื่อนที่ หรือหมุน ในการยืดเหยียดลักษณะนี้ สามารถทําไดพรอม ๆ กับการ
     อบอุนรางกาย (Warm up)
   3. การยึดแบบกระแทก (Ballistic Stretching) เปนการยืดที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่โดยกลามเนื้อยืด
                              ้
     พรอมกับการกระแทกดวย เชน การกมแตะปลายนิวซ้ํา ๆ เร็ว ๆ จะรูสึกยืดและกระแทกที่บริเวณ
                          -3-

        ั
    เอ็นใตหวเขา ปญหาของเทคนิคนี้คืออาจทําใหเกิดการบาดเจ็บขณะทํากิจกรรมไดถาผูปฏิบัติไม
         ี              ้ึ
    เขาใจวิธการอยางแทจริง ดังนั้นเทคนิคนีจงไมแนะนําใหกระทําในบุคคลทั่วไป
  4. การยืดแบบระบบประสาทกลามเนื้อรับรูความรูสึกภายในรางกาย (PNF : Proprioceptive
    Nuromuscular Facilitation) เทคนิคชนิดนี้เปนเทคนิคการยืดแบบเกร็งหดและผอนคลาย แตการยืด
           ู
    แบบนี้ตองมีผที่มีความชํานาญชวยดวย

                  ้
     เทคนิคการยึดเหยียดกลามเนือในลักษณะ Ballistic Stretching และ การยึดลักษณะ PNF ไมแนะนํา
ใหใช
                                         ่
     ในการเลนกีฬา / ออกกําลังกาย ในชวงของการ Warm Up หลังจากที่เคลือนที่ไดประมาณ 3 – 5 นาที
แลว ใหทําการยึดเหยียดกลามเนื้อ ดวยวิธี Static กอน แลวคอยยึดเหยียดกลามเนื้อดวยวิธีเคลื่อนที่ (Dynamic
                             ้
Stretching) ประมาณ 10 นาที สวนการยึดเหยียดกลามเนือแบบมีผูชวย (Passive Static Stretching) ทําในชวง
หลักจากการแขงขัน / ฝกซอม / ออกกําลังกาย

ในการปฏิบัติในกรรยึดเหยียดกลามเนื้อใหยึดหลัก
   - ใชทาที่งาย ไปสูทาที่ยาก           - ทําจํานวนครั้งจากนอย ไปหามาก
   - ทําจากการใชน้ําหนักแรงยึดเบา ไปหาหนัก
   - ใชทาที่สลับซับซอนนอย ไปหาทาที่สลับซับซอนมาก

ประโยชนของการยืดเหยียดกลามเนื้อ :
  1. ชวยเพิ่มความยืดหยุนตัวของกลามเนื้อ ขอตอ
  2. ชวยผอนคลายและลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
  3. ชวยปองกันการบาดเจ็บ
  4. ชวยปองกันโรคขอเสื่อม ขอติดขัด

ทั้งนี้
   • กรณีทํากอนภารกิจประจําวัน และโดยเฉพาะตองทํากอนการออกกําลังกาย และหรือการเลนกีฬา จะ
    ชวยกระตุนใหกลามเนื้อมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
                         ่
    ปองกันการบาดเจ็บ และชวยใหมุมการเคลือนไหวของขอตอทํางานไดมากขึ้น
   • กรณีทําภายหลังภารกิจประจําวัน และโดยเฉพาะหลังหลังการออกกําลังกาย และหรือหลังการเลน
    กีฬาจะตองทํา ซึ่งจะชวยผอนคลายความเครียด และความตึงตัวของกลามเนื้อ ทําใหรางกายและ
                             ้
    จิตใจกลับสูสภาพปกติไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและนอกจากนียังชวยปองกันการบาดเจ็บในการออกกําลัง
    กายและหรือเลนกีฬาในครั้งตอ ๆ ไป
                         -4-


               การยืดเหยียดกลามเนื้อในกลุมกลามเนื้อหลัก
               (How to stretch your major muscle groups)
                          นอง (Calves)
                          ยืนหนาผนังใชฝามือดันผนัง เทาแยกหนาหลัง หาง
                          กัน 1 ชวงกาว เขาหนางอ เขาหลังเหยียดตึง กดสนเทา
                          หลังลง โนมตัวไปขางหนาและงอเขาหนา เมื่อรูสึกตึง
                          ใหหยุดนิ่งคางไว 10–20 วินาที และเปลี่ยนไปปฏิบัติ
                          ดานตรงขาม (กรณีที่จะใหไดในสวนของ นอง – เอ็น
                          รอยหวาย ใหงอเขาหลัง และปฏิบัติเชนเดียวกัน)
กลามเนื้อตนขาสวนหนา (Quadriceps Stretch)
ยืนตรง มือขางหนึ่งอาจจับเกาอี้เพื่อการทรงตัว
มืออีกขางจับที่ขอเทาและดึงมาดานหลังจนรูสึก
ตึงแลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที และเปลี่ยน
ไปปฏิบัติอีกขาง


                          กลามเนื้อตนขาสวนหลัง (Hamstring Stretch) ยืน
                                        
                          หลังเกาอี้ โดยกะระยะใหหางจากเกาอี้ประมาณปลาย
                          แขนขวาถึงไหลซาย และคอย ๆ กมตัวลงมือจับเกาอี้
                          โดยใหสะโพก หลังและไหลตรงโดยหลังขนานกับ
                          พื้น คางไว 10-20 วินาที หรือ
                        -5-


                         นอนราบ เทาเหยียดตรงยกเทาขางหนึ่งเอามือจับขอ
                         เขาแลวดึงเขาหาหนาอกจนกระทั่งกลามเนื้อตนขา
                         ดานหลังตึงแลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที และ
                         เปลี่ยนไปปฏิบัติอีกขาง หรือ
                         นั่งบนพื้น เทาทั้งสองขางอยูบนพื้น โดยเทาขางหนึ่ง
                                       
                         เหยียด เทาอีกขางหนึ่งงออยูระดับเหนือเขา หลังตรง
                         โนมตัวลงใหหนาอกชิดเขาดานขาที่เหยียด เอามือ
                         สองขางจับปลายเทาจนรูสึกตึงที่กลามเนื้อตนขา
                         ดานหลัง แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที และ
                         เปลี่ยนไปปฏิบัติอีกขาง
เขา-อก (Knee-to-chest stretch)
การยึดเหยียดกลามเนื้อดานหลังสวนลาง ทําโดย
นอนราบ เทาเหยียดตรงยกเทาขางหนึ่งเอามือจับ
เขาแลวดึงเขาหาหนาอกจนกระทั่งกลามเนื้อตน
ขาดานหลังตึงแลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที
และเปลี่ยนไปปฏิบัติอีกขาง

                         สะโพกดานหลัง (Quadriceps , Hips)
                                        ่
                         ยืนแยกเทาหนาหลังใหมากทีสุด แลวคุกเขาใหเขา
                         หลังสัมผัสพื้น เขาหนางอตั้งฉาก ลําตัวตั้งตรงมือจับที่
                         เอวหรือสะโพก ถายน้ําหนักตัวไปขางหนาใหมาก
                         ที่สุดจนรูสึกตึง แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที และ
                                ิ
                         เปลี่ยนปฏิบัตอีกขาง
                          -6-
กลามเนื้อตนขาดานนอก (Iliotibial Band) ยืน
หันขางขวาใหผนัง หรือเสาเพื่อการทรงตัวไขว
เทาซายไปดานหนาเทาขวา พรอมกับเอียงลําตัว
ไปดานขวาใหมากที่สุด (โดยใชมือขวาแตะผนัง
หรือจับเสา) จนรูสึกตึง แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20
             ั
วินาที และเปลี่ยนปฏิบติอีกขาง ในการยืด
ลักษณะนี้เปนการยืดในสวนของลําตัวดานขาง
และไหลดวย
                           ไหล-สะบัก (Shoulders-Upper Back Stretch) ยก
                           แขนซายผาดผานเหนือหนาอกไปทางขวา ใชมือขวา
                           จับศอกซายดึงเขาหาไหลขวาใหมากที่สุด จนรูสึกตึง
                           ที่ไหล-สะบัก แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที แลว
                           เปลี่ยนเปนปฏิบัติอีกขาง


ไหล-ตนแขนดานหลัง      (Shoulders-Upper
Arms Stretch) ยกแขนซายชูขึ้นเหนือศีรษะ งอ
ศอกซายลงใหมือซายอยูดานหลังตนคอ แลวใช
       
มือขวาจับที่ขอศอกซาย คอย ๆ ออกแรงดึงศอก
              ่
ซายมาทางไหลขวาใหมากทีสุด จนรูสึกตึงที่ไหล
แลตนแขนดานหลัง แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20
             ั
วินาที แลวเปลี่ยนเปนปฏิบติอีกขาง
                         -7-
                          คอดานขาง (Neck Stretch)
                          เอียงศีรษะไปทางขวา      ใชมือขวาสัมผัสขางศีรษะ
                          ดานซาย ออกแรงดึงศีรษะไปทางขวาใหมากที่สุด จน
                                               ่
                          รูสึกตึงที่กลามเนื้อคอดานซาย แลวหยุดนิงคางไว 10-
                          20 วินาที แลวเปลี่ยนเปนปฏิบัติอีกขางคอดานหลัง (Neck Stretch) กมศีรษะ แลวใชมือ
ทั้งสองขางวางบนศีรษะดาน หลัง ออกแรงดึง
ศีรษะลงมาขางหนาใหมากที่สุดจนรูซึกตึงที่
กลามเนื้อคอดาน หลัง แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20
วินาที
                         -8-


                  การยืดเหยียดกลามเนื้อในที่ทํางาน
                 (Stretches you can do in your office)
นิ้วมือ (Finger Stretch) การใชคอมพิวเตอร การ
                    ้
เขียนหนังสือ มาก ควรที่จะยืดเหยียดนิวมือเพื่อผอน
       ่          ้
คลายความเมือยลาดวยการเหยียดนิวมือใหสุดทุกนิว ้
จนรูสึกผอนคลาย ประมาณ 10 วินาที แลวเกร็งงอนิ้ว
มือเขามาคางไว ประมาณ 10 วินาที ใหทําทุก ๆ 20-30
นาทีหลังจากที่ทํางานมา หรือรูสึกเมื่อยลา
                            ไหล-สะบัก (Shoulders-Upper Back Stretch)
                            ยกแขนซายผาดผานเหนือหนาอกไปทางขวา ใช
                            มือขวาจับศอกซายดึงเขาหาไหลขวาใหมากที่สุด
                                   ่
                            จนรูสึกตึง ทีไหล-สะบัก แลวหยุดนิ่งคางไว 10-
                            20 วินาที แลวเปลี่ยนเปนปฏิบัติอีกขาง


ไหล-ตนแขนดานหลัง (Shoulders-Upper Arms
Stretch) ยกแขนซายชูขึ้นเหนือศีรษะ งอศอกซายลง
        
ใหมือซายอยูดานหลังตนคอ    แลวใชมือขวาจับที่
ขอศอกซาย คอย ๆ ออกแรงดึงศอกซายมาทางไหล
         ุ     ่
ขวาใหมากที่สด จนรูสึกตึงทีไหลแลตนแขนดานหลัง
แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที แลวเปลี่ยนเปน
ปฏิบัติอีกขาง
                            -9-                               แขน-ไหล (Arm – Shoulder Stretch)
                               ประสานมือทั้งสองขางยื่นแขนทั้งสองขางไป
                               ขางหนา แลวพลิกมือโดยเหยียดแขนทั้งสองขาง
                               ไปขางหนาจนรูสึกตึงที่แขน และไหล แลวหยุด
                               นิ่งคางไว 10-20 วินาที แลวทําซ้ําประมาณ 2-3
                               ครั้งอก (Chest Stretch) ยึดหนาอก และประสานนิวมือ     ้
ทั้งสองขางหลังคอ แลวดึงไหลไปขางหลังใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําไดจนรูสึกตึง แลวคางไว 10-20 วินาที
แลวทําซ้ําประมาณ 2-3 ครั้ง


                               คอดานขาง (Neck Stretch)
                                             ื
                               เอียงศีรษะไปทางขวา ใชมอขวาสัมผัสขางศีรษะ
                               ดานซาย ออกแรงดึงศีรษะไปทางขวาใหมากที่สุด
                               จนรูสึกตึงที่กลามเนื้อคอดานซาย แลวหยุดนิ่งคาง
                               ไว 10-20 วินาที แลวเปลี่ยนเปนปฏิบัติอีกขาง
คอดานหลัง (Neck Stretch) กมศีรษะ แลวใชมือทั้ง
สองขางวางบนศีรษะดานหลัง ออกแรงดึงศีรษะลงมา
ขางหนาใหมากที่สุดจนรูซึกตึงที่กลามเนื้อคอ
ดานหลัง แลวหยุดนิ่งคางไว 10-20 วินาที
                         - 10 -                              ไหล (Shoulder Shrug) Shoulders Up & Down
                              นั่งตัวตรงที่เกาอี้ มือวางที่หนาขาทั้งสองขาง ยก
                                             ่
                              ไหลทั้งสองขางขึ้นใหมากทีสุด คางไว 10 วินาที
                              แลวพยายามกดไหลลงใหมากที่สุดคางไว 10
                              วินาที แลวหมุนหัวไหลใหกวางมากที่สุดตามเข็ม
                              นาฬิกา 5-10 รอบ แลวหมุนหัวไหลใหกวางมาก
                              ที่สุดทวนเข็มนาฬิกา 5-10 รอบ


                     ้
หลัง (Back Stretch) นั่งตัวตรงที่เกาอีทํางานแขน
วางที่พนัก ใหมีชองวางระหวางหลังกับพนักเกาอี้
ไขวขาซายวางบนขาขวา ใชมือขวาจับที่เขาซาย ดึงมา
ทางดานขวาใหมากที่สุดพรอมหันตัวพรอมหนาไป
       
ทางซาย จนรูสึกตึงที่กลามเนื้อดานหลัง แลวหยุดนิ่ง
                    ั
คางไว 10-20 วินาที แลวเปลี่ยนเปนปฏิบติอีกขาง
เอกสารอางอิง
1. การยึดเหยียดกลามเนื้อ   :   รองศาสตราจารยเจริญ       กระบวนรัตน     คณะศึกษาศาสตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. การยึดเหยียดกลามเนื้อ : htpp://www.mayoclinic.com
- 11 -
- 12 -

								
To top