SOCR-how to file-Russ-final.p65 by lhh12385

VIEWS: 6 PAGES: 2

									Hto Vy mo'ete sdelat;, htoby           Otdel po gra'danskim pravam
pomoh; SOCR razrewit; Vawu            Si`tla rassleduet obvineniq v
'alobu%                      diskriminacii%
                         • V 'ili]nom voprose • V ob]estvennyx mestax
                                                    Diskriminaciq.
• Po'alujsta, dogovarivajtes; s nami obo vsex
                         • Na rabote     • Pri zakl[henii
 vstrehax zaranee i ne opazdyvajte k
 naznahennomu vremeni.                         kontraktov          Mo'et, xvatit*
• Soob]ajte nam o l[byx izmeneniqx Vawego     Nezakonnaq diskriminaciq proqvlqetsq v tom
 adresa i telefona. Predupredite nas, esli Vy  sluhae, esli k Vam otnosqtsq ne tak, kak k
 predpolagaete otsutstvovat; bolee 2 nedel;.   drugim, iz-za vawix%
                                                    Podaha 'aloby v Otdel po
• Soob]ite sledovatel[ vse podrobnosti      •  rasy        •  roditel;skogo statusa  gra'danskim pravam Si`tla
 incidenta(ov), familii i telefony svidetelej,  •  ube'denij      •  invalidnosti       Seattle Office for Civil Rights (SOCR)
 a tak'e predstav;te kopii dokumentov,      •  cveta ko'i     •  seksual;noj orientacii
 podtver'da[]ix Vawe obvinenie.         •  politiheskoj    •  proisxo'deniq
                           ideologii      •  polovoj prinadle'nosti
                         •  pola        •  ispol;zovaniq sobaki-     Plan dejstvij _ wag za wagom
                         •  nacional;nosti     povodyrq ili dr.
Vozmo'no, Vy interesuetes;....          •  religii         slu'ebnogo 'ivotnogo
Kogda nu'no podavat; 'alobu*           •  semejnogo statusa  •  ispol;zovaniq
  Kak mo'no skoree posle proiswestviq(ij).    •  vozrasta        sertifikata 8-j
  SOCR ne mo'et prinimat; k rassmotreni[                   programmy
  dela bolee 180 dnej davnosti.
Esli q podam 'alobu, stanut li
podrobnosti dela dostoqniem glasnosti*
  Nikakaq informaciq ne razglawaetsq, poka
  ved\tsq delo. Kogda delo zakryto, hast;    Esli s Vami proizowlo podobnoe v poslednie
  informacii mo'et byt; obnarodovana, no     180 dnej, prixodite ili zvonite nam.
  tol;ko v tom sluhae, esli na `to imeetsq
  special;nyj pis;mennyj zapros.         Otdel po gra'danskim pravam Si`tla                    City of Seattle
                         Seattle Office for Civil Rights                      Greg Nickels, Mayor
Hto, esli oni otomstqt mne posle togo,
kak q podam 'alobu*                telefon (206) 684-4500 teletajp (206) 684-4503           Seattle Office for Civil Rights
  Svedenie sh\tov protivozakonno. Esli `to    700 3rd Ave., Suite 250                       Germaine W. Covington, Director
                         Seattle, WA 98104-1849
  proizojd\t, Vy mo'ete podavat; novu[                                        (206) 684-4500
  'alobu. SOCR rassleduet 'aloby o svedenii   www.cityofseattle.net/civilrights                  TTY (206) 684-4503
  sh\tov nezavisimo ot togo, kak byla                                        700 3rd Ave., Suite 250
                         Po Vawej pros;be informaciq mo'et byt;
  razrewena pervonahal;naq 'aloba.                                          Seattle, WA 98104-1849
                         predostavlena v razlihnyx formatax Russian 2/02
                                                           www.cityofseattle.net/civilrights
            Zaqvlenie o diskriminacii -- wag za wagom
1. Svq'ites; s nami               Pozvonite ili zajdite k nam v ofis i dogovorites; o vstrehe.
                        Ob=qsnite nawemu sledovatel[, pohemu, po Vawemu mneni[,
2. Rasska'ite svo[ istori[           Vas diskriminirovali.
                        Esli fakty po Vawemu delu trebu[t polnogo
                        rassledovaniq, my sostavim oficial;noe obvinenie,       Peredaha dela%
3. Vy pred=qvlqete obvinenie          kotoroe Vy podpiwite. Okonhatel;noe rewenie o         Esli rassledovanie Vawego dela ne vxodit
                        pred=qvlenii obvineniq za vami.                v nawu kompetenci[, my napravim Vas za
                                                        pomo];[ v drugoe agenstvo.
                        • Vy podpisyvaete oficial;noe obvinenie.
4. My rassleduem Vawe delo           • Otdel po gra'danskim pravam Si`tla (SOCR) svqzyvaetsq s
                         otvethikom - licom ili organizaciej, kotoryx Vy       Dosti'enie soglasiq%
                         obvinqete v diskriminacii.                  V processe rassledovaniq SOCR gotov v
                                                        l[boe vremq pomoh; Vam i otvethiku
                        • Vy vstrehaetes; so sledovatelem, kotoryj obsu'daet s
                                                        uregulirovat; delo, podpisav vzaimnoe
                         Vami podrobnosti dela.
                                                        soglawenie.
                        • Sledovatel; provodit besedy i sobiraet dokazatel;stva.
                        ^Dostatohnoe osnovanie&% SOCR naxodit, hto dokazatel;stva   Vozme]enie u]erba% Esli SOCR
                        podtver'da[t Vawe obvinenie v nezakonnoj diskriminacii.    prixodit k vyvodu, hto ime[tsq
                                                        ^dostatohnye osnovaniq&, my vmeste s
5. Isxod dela                                                 Vami budem rewat;, kak luhwe vsego
  Usloviq zakrytiq Vawego dela         ^Net dostatohnyx osnovanij&% SOCR naxodit, hto sobrannye    kompensirovat; Vaw u]erb. Kompensaciq
                        dokazatel;stva nedostatohny dlq podtver'deniq Vawego iska.   mo'et vkl[hat; v sebq vyplatu zarplaty
                                                        za prowedwee vremq, vozvrat kvartplaty,
                                                        obqzatel;nu[ perepodgotovku
Rabota, poslu'ivwaq osnovoj dlq publikacii   Uregulirovanie dela% Vy i otvethik podpisyvaete        administracii i sotrudnikov i t.p.
`toj brow[ry, subsidirovana Departamentom    vyrabotannoe soglawenie, kotoroe mo'et vkl[hat; v sebq
'il;q i gorodskogo stroitel;stva SWA.      kompensaci[ u]erba.
Avtor i izdatel; nesut polnu[ otvetstvennost;                                 Apellqciq% Esli SOCR prid\t k vyvodu,
za soder'anie, kotoroe mo'et ne sovpadat; s   Snqtie obvineniq% Vy snimaete svo\ obvinenie.         hto ^osnovaniq nedostatohny&, Vy mo'ete
tohkoj zreniq vlastej.                                             apellirovat; `to rewenie v tehenie 30
                        Prekra]enie dela v administrativnom porqdke% SOCR       dnej, obrativwis; v Komissi[ po pravam
Nawi ofisy dostupny dlq l[dej, ime[]ix     zakryvaet delo v nekotoryx sluhaqx, naprimer, esli my ne    heloveka v Si`tle (Seattle Human Rights
fiziheskie nedostatki              smogli zaverwit; rassledovanie ili esli Vy rewili       Commission).
                        podat; isk v sud.

								
To top