ใบบันทึกโรคภูมิแพ้1 by Peerapol2010

VIEWS: 14 PAGES: 1

									ใบบันทึกอาการภูมิแพ้ - สาเหตุและการตอบสนองของฉัน
สาเหตุ
อาหาร หอย ถัว ่ ไข่ แป้งสาลี ถัวเหลือง ่ อืน ๆ ่ เครืองดื่ม ่ เบียร์ เครืองดืมแอลกอฮอล์อน ๆ ่ ่ ื่ น้้าผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม อืน ๆ ่ ยา ยาปฏิชีวนะ (ชื่อ) ยาแก้ปวด (ชื่อ) ยาชา (ชื่อ) อืน ๆ ่ สภาพแวดล้อมภายใน ฝุ่น เชื้อรา ผลิตภัณฑ์น้าความสะอาด อืน ๆ ่ สภาพแวดล้อมภายนอก ละอองเกรส หญ้า ต้นไม้ อืน ๆ ่ สัตว์ แมว สุนัข แมลง อืน ๆ ่ น้้ามูกไหล ระคายคอ ลมพิษ คัน เป็นผื่น บวมทีหน้า/ ่ ล้าคอ หน้าแดง เจ็บทีท้องน้อย ่ หรือปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง หายใจล้าบาก อืน ๆ ่ น้้ามูกไหล ระคายคอ ลมพิษ คัน เป็นผื่น บวมทีหน้า/ ่ ล้าคอ หน้าแดง เจ็บทีท้องน้อย ่ หรือปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง หายใจล้าบาก อืน ๆ ่ น้้ามูกไหล ระคายคอ ลมพิษ คัน เป็นผื่น บวมทีหน้า/ ่ ล้าคอ หน้าแดง เจ็บทีท้องน้อย ่ หรือปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง หายใจล้าบาก อืน ๆ ่ น้้ามูกไหล ระคายคอ ลมพิษ คัน เป็นผื่น บวมทีหน้า/ ่ ล้าคอ หน้าแดง เจ็บทีท้องน้อย ่ หรือปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง หายใจล้าบาก อืน ๆ ่ น้้ามูกไหล ระคายคอ ลมพิษ คัน เป็นผื่น บวมทีหน้า/ ่ ล้าคอ หน้าแดง เจ็บทีท้องน้อย ่ หรือปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง หายใจล้าบาก อืน ๆ ่ น้้ามูกไหล ระคายคอ ลมพิษ คัน

การตอบสนองต่ออาการภูมแพ้ - เลือกทั้งหมดที่เข้าข่าย ิ
เป็นผื่น บวมทีหน้า/ ่ ล้าคอ หน้าแดง เจ็บทีท้องน้อย ่ หรือปวดท้อง ท้องผูก ท้องร่วง หายใจล้าบาก อืน ๆ ่


								
To top