Docstoc

bản in đề cương

Document Sample
bản in đề cương Powered By Docstoc
					Đề cương khóa luận tốt nghiệp

Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lý do chọn đề tài. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
 Hệ thống hoá các vấn đề về lý luận hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng.  Đánh giá thực trạng sản xuất lúa trong thời gian qua trên địa bàn xã và xác định các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng suất lúa.  Xác định những thuận lợi và khó khăn mà nông hộ gặp phải trong quá trình sản xuất lúa..  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã

3. Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp duy vật biện chứng  Phương pháp thống kê kinh tế  Điều tra thu thập số liệu  Phương pháp chuyên gia chuyên khảo..

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả cũng như hiệu quả sản xuất lúa của một số nông hộ ở cacs thôn điển hình trên địa bàn xã Đông Quý- Tiền HảiThái Bình.  Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả sản xuất lúa. + Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hinh sản xuất lúa của các hộ nông dân ở hai vụ đông xuân và hè thu năm 2009

Sinh viên: Nguyễn Lương Bằng -lớp K40A KTNN

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

+ Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu trên địa bàn xã Đông Quý-Tiền Hải-Thái Bình, trong đó tập trung chủ yếu ở 3 thôn: Hải Nhuận, Quý Đức và Ốc Nhuận.

Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở khoa học
1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lý luận về hiệu quả kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh tế 1.1.1.2 Bản chất hiệu quả kinh tế 1.1.1.3 Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế 1.1.2 Đặc điểm sinh thái và vai trò kinh tế của cây lúa 1.1.2.1 Đặc điểm sinh thái 1.1.2.1.1 Nguồn gốc 1.1.2.1.2 Đặc điểm sinh thái 1.1.2.1.3 Kỹ thuật gieo trồng 1.1.2.2 Vai trò của lúa gạo 1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả sản xuất lúa 1.1.3.1 Yếu tố về tự nhiên 1.1.3.2 Yếu tố về kinh tế- xã hội 1.1.3.3 Yếu tố về kĩ thuật 1.1.3.4 Phương pháp lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo thế giới 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo ở Việt Nam 1.2.3 Tình hình sản xuất lúa gạo của tỉnh Thái Bình
Sinh viên: Nguyễn Lương Bằng -lớp K40A KTNN

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

1.2.4 Tình hình sản xuất lúa gạo của huyện Tiền Hải 1.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá đặc điểm chung của nông hộ 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư các yếu tố sản xuất 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá nguồn lực lao động của nông hộ 1.3.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất lúa 1.3.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất lúa

Sinh viên: Nguyễn Lương Bằng -lớp K40A KTNN

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

Chương 2: Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa trên địa bàn xã Đông Quý - Tiền Hải - Thái Bình
2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý 2.1.1.2 Địa hình 2.1.1.3 Khí hậu 2.1.1.4 Điều kiện thuỷ văn 2.1.1.5 Đặc điểm đất đai 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.1.2.1 Tình hình dân số và lao động 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai 2.1.2.3 Tình hình cơ sở hạ tầng 2.1.2.3.1 Về giao thông 2.1.2.3.2 Thuỷ lợi 2.1.2.3.3 Giáo dục 2.1.2.4 Cơ cấu kinh tế 2.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 2.2 Thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa ở các hộ điều tra 2.2.1 Khái quát tình hình sản xuất lúa trên địa bàn xã Đông Quý 2.2.2 Năng lực sản xuất của các hộ điều tra 2.2.2.1 Tình hình nhân khẩu và lao động 2.2.2.2 Tình hình đất đai của các hộ điều tra 2.2.2.3 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các hộ điều tra 2.2.2.4 Tình hình thu nhập khác của các hộ điều tra 2.2.2.5 Chi phí đầu tư của các hộ điều tra 2.2.2.5.1 Chi phí về giống 2.2.2.5.2 Chi phí phân bón mua ngoài

Sinh viên: Nguyễn Lương Bằng -lớp K40A KTNN

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

2.2.2.5.3 Chi phí thuốc bảo vệ thực vật 2.2.2.5.4 chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác 2.2.2.5.5 Chi phí tự có của các hộ điều tra 2.3 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra 2.3.1 Chi phí sản xuất và kết cấu chi phí sản xuất 2.3.2 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa 2.3.2 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra 2.4 Tình hình tiêu thụ lúa của nông hộ

Sinh viên: Nguyễn Lương Bằng -lớp K40A KTNN

Đề cương khóa luận tốt nghiệp

Chương 3 Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa
3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất lúa ở xã Đông Quý 3.2 Một số giải pháp phát triển sản xuất lúa trên địa bàn xã Đông Quý 3.2.2 Những nguyện vọng của nông hộ trong sản xuất lúa 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa trên địa bàn xã Đông Quý

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sinh viên: Nguyễn Lương Bằng -lớp K40A KTNN


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: khoa, luan
Stats:
views:659
posted:1/27/2010
language:Vietnamese
pages:6
Description: Kh�a luận