Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MySQL _______

VIEWS: 729 PAGES: 3

									พัฒนา Web-Based Database Application สาหรับผู้เริ่มต้นโดยใช้เทคโนโลยี OpenSource
ตัวเลือกของรูปแบบในการอบรม
-

แบบ 2 วัน: วันละ 8 ชั่วโมง แบบ 3 วัน: วันละ 5 ชั่วโมง 2 วันแรก และวันสุดท้าย 6 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม
ส่วนของ Database: (2 ชั่วโมง) - ฐานข้อมูลคืออะไร
Database Concept: Database / Table / Fields / Record / Data Elements

ยกตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูล พื้นฐานของการออกแบบฐานข้อมูลแบบง่ายๆ การออกแบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์เบื้องต้น ตาราง ER คืออะไร เกี่ยวข้องกับการออกแบบฐานข้อมูลอย่างไร การนาตาราง ER มาใช้ในงานออกแบบฐานข้อมูลจริงๆ WorkShop: ทดลองออกแบบฐานข้อมูลสาหรับ Case Study ที่กาหนดให้

การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL (2 ชั่วโมง)
-

พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนใช้ MySQL MySQL คืออะไร ทาไมต้องเป็น MySQL จะหา MySQL ได้จากที่ไหน แนะนาเว็บไซต์ของ MySQL การติดตั้งฐานข้อมูล MySQL บนวินส์โดว์ โฟลเดอร์และโครงสร้างต่าง ๆ ที่ MySQL สร้างขึ้นมา ภาษาไทยกับ MySQL รู้จักกับ SQL Statement คาสั่งที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล เข้าไปใช้คาสั่ง SQL ง่ายๆ ในการสร้างฐานข้อมูล o คาสั่งสร้างฐานข้อมูล o คาสั่งลบฐานข้อมูล o คาสั่งแก้ไขฐานข้อมูล o คาสั่งสร้างตารางในฐานข้อมูล

o คาสั่งเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล o คาสั่งเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล o คาสั่งแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล o คาสั่งลบข้อมูลในฐานข้อมูล

การใช้โปรแกรม OmniHttpd เป็น Web Server ในการพัฒนาโปรแกรม (1 ชั่วโมง) - Server คืออะไร - Web Server คืออะไร - Database Server คืออะไร มีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหน - ทาไมต้องมี Server เพื่อพัฒนาโปรแกรม Web Based - รู้จักกับโปรแกรม OmniHttpd - ตั้งค่าให้โปรแกรม OmniHttpd เพื่อ Setup Server รู้จักกับ PHP ภาษาที่ใช้พัฒนา Web-Based Application (3 ชั่วโมง)
PHP คืออะไร PHP ทางานอย่างไร PHP ทางานคู่กับฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างไร

การติดตั้ง PHP - รู้จักคาสั่งต่างๆ ของ PHP - WorkShop: จะมีการเขียนโปรแกรมง่ายด้วยภาษา PHP พร้อมแนะนาวิธีการรันโปรแกรมที่เขียนโดยภาษา PHP ผ่าน OmniHttpd ส่งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วขึ้นไปบนเว็บไซต์จริงด้วย FTP (1/2 ชั่วโมง) แยกความแตกต่างระหว่าง Developer Environment และ Real Web Site Environment - FTP คืออะไร มีความสาคัญอย่างไร - การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม CuteFTP
-

ใช้โปรแกรม PHPMyadmin เข้าช่วยในการจัดการฐานข้อมูล MySQL (2 ชั่วโมง) รู้จักกับ PHPMyadmin - วิธีการติดตั้ง PHPMyadmin - การใช้งาน PHPMyadmin เบื้องต้นเพื่อบริหารฐานข้อมูล MySQL o สร้างฐานข้อมูล o ลบฐานข้อมูล
-

o แก้ไขฐานข้อมูล o สร้างตารางในฐานข้อมูล o เพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล o เรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล o แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล o ลบข้อมูลในฐานข้อมูล -

จะเข้าใช้งานโปรแกรม PHPMyadmin บน Web Server จริงได้อย่างไร

การเขียนภาษา PHP เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล MySQL (4 ชั่วโมง)
PHP สามารถเรียกฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างไร

การใช้คาสั่ง PHP และ SQL Statement เพื่อจัดการฐานข้อมูล
Case Study:

จะมีการให้สร้างเว็บไซต์จริงขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการอธิบายการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อต่อเข้าฐานข้อมูล MySQL โดยจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการค้นหาหนังสือ และสามารถที่จะเรียกดูประวัติของผู้แต่งหนังสือแต่ละเล่มได้ และจะมีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมออกแบบฐานข้อมูลสาหรับ Case Study นี้ด้วย ในส่วน Case Study นี้จะเป็นการเอาเครื่องมือทั้งหมดที่นาเสนอไปมาใช้เหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมจริงๆ ซึ่งจาก Case ตัวอย่างนี้ผู้อบรมสามารถที่จะนาไปพัฒนา Web Based Application ได้อย่างหลากหลาย ความปลอดภัยของฐานข้อมูล MySQL (1 ชั่วโมง) หลักการของ MySQL ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล - การป้องกันฐานข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม PHPMyadmin เข้าช่วย - การแก้ไขโปรแกรมในส่วนของภาษา PHP เพื่อนาไปใช้ต่อเข้ากับฐานข้อมูล MySQL ที่มีการกาหนดสิทธิ์ไว้
-

สรุปภาพรวมของการพัฒนาเว็บไซต์โดยเทคโนโลยี OpenSource ทั้งหมด (1/2 ชั่วโมง) สรุปภาพรวมของเทคโนโลยี OpenSource - สรุปภาพของการทางานร่วมกันของสิ่งที่นาเสนอมาทั้งหมด - อนาคตของ PHP และ MySQL
-


								
To top