Pożyczki na rozw�j biznesu Nowe �MasterCard� popularne wśr�d by crunchy

VIEWS: 60 PAGES: 2

									                                                                       czerwiec - sierpień 2007
                                        Stopy procentowe i warunki ofert ważne od 16 lipca 2007 r. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

                  Nowe ‘MasterCard‘                                    Pożyczki na rozwój
                  popularne                                        biznesu
                  wśród członków                                Właściciele małych i średnich biznesów
                  naszej Credit Union                              mogą otrzymać w naszej Credit Union po-
                                                         życzkę na rozwój biznesu, zgodnie z pro-
                                                         gramem rządu federalnego “Canada Small
                  Tegoroczna 8-tygodniowa (kwiecień -                     Business Financing Program”.
                  maj) kampania promocyjna firmy Master-
Card objęła wszystkie credit unions w Kanadzie. Miło nam poinformować, że                    Można pożyczyć do $250,000 ze spłatą w
nasza Credit Union zajęła III. miejsce w Kanadzie, w grupie instytucji liczą-                  ciągu 10 lat. Credit Union oferuje niskie
cych od 25,000 do 50,000 członków.                       oprocentowania, stałe lub zmienne. Pożyczone fundusze mogą pokryć do
                                        90% kosztów zakupu (lub ‘lease’) nieruchomości, samochodu, nowego lub
Cieszy nas ten sukces, w który zaangażowani byli wszyscy pracownicy na-     używanego wyposażenia, sprzętu do produkcji, itp.
szej instytucji. Wśród pracowników wyróżniła się pani Izabela z oddziału Lake
Shore w Toronto, która zajęła indywidualnie II. miejsce w tej ogólnokrajowej
konkurencji, za największą ilość otworzonych kont MasterCard.          Letnie godziny pracy w niektórych
Członkowie naszej Credit Union, którzy otworzyli w tym czasie konta       oddziałach Credit Union
MasterCard, otrzymali w nagrodę dodatkowe 200 punktów w programie        Jak co roku w sezonie wakacyjnym, niektóre oddziały Credit Union przecho-
Choice Rewards.                                 dzą na letni czas pracy. Decyzje o zmianach podejmowane są po wnikliwej
Przypomnijmy, że nasza Credit Union oferuje do wyboru zestaw ośmiu kart     analizie potrzeb klientów i aktywności oddziałów. W tym sezonie letnim
kredytowych firmy MasterCard, wliczając kartę personalną, biznesową, z ni-   zmienione są godziny pracy oddziałów ‘TATRY’ (od 9 lipca) i ‘SUMMERVILLE’
ską opłatą i bez opłaty. Mamy także kartę kredytową przygotowaną specjanie   (od 23 lipca) w Mississauga. Nowy plan pracy obu oddziałów: od poniedział-
dla studentów. Karty kredytowe MasterCard posiadają rozmaite cechy oraz     ku do piątku w godz. 11:00-19:00 i w sobotę 9:00-14:00.
związane z nimi udogodnienia, obejmując także ubezpieczenie zdrowotne      Od 18 lipca oddział w Scarborough zamknięty jest dodatkowo w środy, ot-
(poza prowincją Ontario), ubezpieczenie zakupów, przedłużoną gwarancję     warty jak dotychczas w czwartek i piątek w godz. 13:00-19:00 i w niedzielę
i wiele innych. Chętni mogą także przystąpić do programu Choice Rewards     10:00-12:00. Możliwe są zmiany także w innych oddziałach.
i zbierać punkty lojalnościowe, które można zamienić na nagrody rzeczowe    JAK SPRAWDZIĆ PLAN PRACY ODDZIAŁÓW?
lub darmowe podróże.
                                        Informacje o godzinach pracy są dostępne w każdym oddziale lub na stro-
          OPŁATY SERWISOWE                       nie internetowej www.polcu.com.

          6 planów dla kont biznesowych
           Od 1 lipca b.r. wprowadzone zostały niezbędne zmia-
           ny do tabeli opłat serwisowych w Credit Union. Pomi-
           mo wzrostu cen, nadal opłaty za usługi w naszej Cre-
           dit Union są konkurencyjne w porównaniu do banków,
a szereg usług jest za darmo. Nowością są miesięczne pakiety usług za jed-
ną niewielką opłatą.
W ramach kont personalnych prowadzimy obecnie w kilku oddziałach pilo-
tażowe działania, które pozwolą nam sprawdzić opinię członków na temat
proponowanych pakietów usług i opłat. Informacje o pełnym wprowadze-
niu w/w usług podane będą już wkrótce.
Właściciele kont biznesowych od 1 lipca mogą wybrać jeden z sześciu pa-
kietów usług, z jedną miesięczną opłatą serwisową. Wybierając odpowied-
ni dla swojej działalności biznesowej pakiet usług można znacznie zreduko-
wać koszty transakcji.                             Można też zadzwonić po informacje do Call Centre na numer 416.236.1225
                                        lub 1.888.558.5506.
                                        TRANSAKCJE FINANSOWE PRZEZ TELEFON, INTERNET LUB CALL CENTRE
          Opłaty podatków personalnych i                Warto pamiętać, że wiele transakcji finansowych można wykonać bez wi-
          biznesowych                         zyty w oddziale. Można skorzystać z Telephone Banking lub internetowego
          Informujemy, że od 1 lipca 2007 r. w naszej Credit Union   HomeBanking, lub z Call Centre. W Call Centre telefony odbierane są w ję-
          można załatwiać opłaty Income Tax - podatku osobistego    zyku polskim i angielskim. Można tu nie tylko otrzymać potrzebne informa-
          lub biznesowego. W niedługim czasie będzie można tak-    cje, ale także załatwić sprawy, jak np. transfer pieniędzy, opłaty rachunków,
          że odprowadzić do rządu swój podatek PST, GST i HST.     spłatę rat pożyczek, itp. Call Centre połączy Państwa z dowolnym oddziałem
                                        lub departamentem Credit Union.

   Call Centre: Tel. 416.236.1225                 Toll Free 1.888.558.5506                    www.polcu.com
            P O P I E R A M Y NA S Z Ą S P O Ł E C Z N O Ś Ć

Zawsze
pamiętamy
o seniorach
w Domu
Kopernika
W celu zgromadzenia
funduszy na potrzeby
domu seniora Coperni-
cus Lodge w Toronto,
dnia 12 maja b.r. odby-
ła się doroczna wielka gala charytatywna pod nazwą „Celestial Ball”.
Nasza Credit Union już tradycyjnie była ZŁOTYM SPONSOREM.
Na zdjęciu, Krys Streich, Executive Director Copernicus Lodge Foundation, wręczyła
naszej Credit Union dyplom uznania („Gwiazdę” sponsorską) na ręce Karola Fujarczu-
ka, Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Henry Brzuchalskiego, Prezesa Zarządu.
                                           II. Parada Jana Pawła II w Brampton
                                           27 maja br. już po raz drugi Polonijny Klub 1000 Biznesów im.
                                           Jana Pawła II oraz polska parafia św. Eugeniusza de Mazenod,
                                           byli organizatorami wielkiej parady polonijnej w Brampton.
                                           Na hasło przewodnie tegorocznej parady wybrano słowa Jana
                                           Pawła II „CYWILIZACJA MIŁOŚCI RODZI SIĘ W RODZINIE”.

        IX. BAL                                Credit Union zaznaczyła swoją współpracę z Parafią ofiarowując
                                           podczas Mszy św. polowej dotację 40 tys. dolarów na budowę
        dla absolwentów                            kościoła św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton. Suma ta jest
                                           częścią zadeklarowanej przez Radę Dyrektorów, w 2005 roku,
        klas ósmych                              dotacji w wysokości $200 tys. (do przekazania w okresie 5 lat).
                                           Przypomnijmy, że w Brampton działają już 2 oddziały naszej
Już po raz dziewiąty Komisja Edukacyjna Credit Union zorganizowała bal dla absol-   Credit Union.
wentów klas ósmych polskich szkół parafialnych. Odbył się on 2 czerwca w dolnej
sali budynku Credit Union przy Roncesvalles Avenue, a zgromadził około 40 absol-   W Credit Union otwarte jest konto Nr 88503 - BRAMPTON
wentów ze szkół przyparafialnych: św. Stanisława, św. Kazimierza, św. Leona i św.   CHURCH, na które można wpłacać ofiary (odpisywane od po-
Teresy. Uczniom towarzyszyli ich nauczyciele i kierownicy szkół.           datku) na budowę nowej świątyni.
W części oficjalnej Przewodnicząca Komisji Edukacyjnej Alina Karanikolov pogratulo-  Zdjęcie 1: Czek na 40 tys. dolarów wręczają: mec. Robert Jagielski, wice-
                                           przewodniczący Rady Dyrektorów Credit Union i dyrektor Kazimierz
wała absolwentom ukończenia szkoły i wyraziła nadzieję, że zwiążą oni w przyszło-
                                           Babiarz. W imieniu parafii św. Eugeniusza de Mazenod czek odbiera
ści swe losy z Credit Union. Następnie przemówili nauczyciele i uczniowie poszcze-  ks. Adam Filas, OMI.
gólnych szkół dziękując Credit Union za pamięć i sponsorowanie tego wydarzenia.
                                           Zdjęcie 2: Platforma Credit Union przygotowana do parady.
Na zakończenie tej części balu uczniowie otrzymali pamiątkowe albumy - nagrody
                                           W przygotowaniach udział brali pracownicy Credit Union: Tadeusz Best,
za wytrwałość w nauce języka polskiego i polskiej kultury. Zamiast wystawnego
                                           Tadeusz Cichoń, Andrzej Pitek i panie (na zdjęciu) Lucyna Jankowicz i
obiadu uczestnicy balu zjedli ulubioną pizzę i okolicznościowy tort.         Alicja Grela.
Wszystko przygotowane zostało ze smakiem i w uroczystej oprawie przez człon-
ków Komisji Edukacyjnej, na co z uznaniem zwrócili uwagę rodzice absolwentów.
Pozostałą część wieczoru wypełniła muzyka i tańce. Nam pozostaje życzyć absol-
wentom wielu sukcesów w kształtowaniu swej przyszłości i zachowania w pamięci
tego wszystkiego, co wynieśli z nauki w szkole polskiej.
                                           Polskie SKOK - Spółdzielcze Kasy
                                           Oszczędnościowo-Kredytowe
                                           18 maja b.r. w głównym biurze Credit Union przy Roncesvalles
Nasza Credit Union sponosorem „Wisły United”                     gościliśmy grupę z Polski, która przyjechała do Kanady na za-
Od wielu lat nasza Credit Union sposoruje i popiera klub piłkarski „Wisła United”.  proszenie Światowej Centrali Credit Unions, w celu poznania
Któż mógł przewidzieć, że pasja i praca organizatorów, trenerów i zawodników za-   kanadyjskiego systemu unii kredytowych.
owocuje w 2006 roku wielkim sukcesem i klub ten stanie się jedynym polonijnym     Na czele polskiej grupy stali Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej
pierwszoligowym klubem piłkarskim w Ontario.                     SKOK i Andrzej Sosnowski, prezes SKOK Stefczyka. Grupie towa-
Pan Ryszard Ślesiński, manager Wisły United i znany działacz piłkarski, przysłał   rzyszył Robert Mc Veigh, dyrektor Kanadyjskiej Centrali Credit
nam ostatnio nowe zdjęcia drużyny w koszulkach sponsorowanych przez Credit      Unions i jednocześnie dyrektor Światowej Centrali Credit Unions
Union. Na koszulkach widnieje logo i nazwa naszej instytucji, adres internetowy    (na zdjęciu - pierwszy z lewej). Polska grupa odwiedziła w Toron-
www.polcu.com. oraz reklama „C-Y-S” czyli „Child- Youth-Student Accounts”.      to także inne unie kredytowe, w tym policyjną credit union.
Klub stara się popularyzować naszą instytucję. Wielu zawodników i działaczy jest   Jak się okazuje, kasy kredytowe w Polsce radzą sobie bardzo
członkami naszej Credit Union. Najbliższe kontakty Klub utrzymuje z oddziałem w    dobrze oferując konkurencyjne i nowoczesne usługi finanso-
Oakville, którym kieruje pani Anita Ryżyńska. W imieniu członków Credit Union ży-   we. Wyzwaniem na lata najbliższe jest popularyzacja idei SKOK
czymy „Wiśle United” dalszego rozwoju i sukcesów.                   i pozyskanie większej liczby klientów.


  Call Centre: Tel. 416.236.1225                Toll Free 1.888.558.5506               www.polcu.com

								
To top