Docstoc

ds hoc sinh nghi hoc nhieu trong tuan

Document Sample
ds hoc sinh nghi hoc nhieu trong tuan Powered By Docstoc
					ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TCN QUANGTRUNG PHÒNG CTHS-QHDN

DANH SÁCH HỌC SINH NGHỈ HỌC NHIỀU NGÀY TRONG TUẦN Từ ngày 27-10-2008 đến ngày 01-11-2008
STT HỌ VÀ TÊN LỚP SCMT 08-3 SCMT 08-3 KTDN+KTML08-3 ĐCN+MTT 08-3 QTM+ĐTCN 08-3 QTM+ĐTCN 08-3 QTM+ĐTCN 08-3 QTM+ĐTCN 08-3 KTML07-CT KTML07-CT SỐ NGAY NGHỈ KHÔNG PHÉP 3 4 3 5 4 3 4 6 5 4 Phòng CTHS-QHDN GHI CHÚ

1 Lâm Phước Huy 2 Lê Châu Bá Tùng 3 Phạm Thị Hoàng Ngân 4 Nguyễn Hoàng Lâm 5 Phạm Phương Minh 6 Nguyễn Minh Tài 7 Nguyễn Văn Tính 8 Nguyễn Hoàng Sơn 9 Nguyễn Văn Đồng 10 Nguyễn Mnh Đức


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:100
posted:11/1/2008
language:Vietnamese
pages:1