MATERI AHLAK TERPUJI by ayahnahvi

VIEWS: 9,834 PAGES: 28

									Muh Muafaq Wirahadi
Office: MTsN Gresik Metatu Benjeng Gresik

• •

NIAT
Hasil dari perdebatan batin yang mempertimbangkan masukan berupa ilham dan was-was

PRILAKU
Ekspresi niat dengan kesadaran dan pemikiran, biasanya masih ada rasa keterpaksaan

KEBIASAAN
Setelah prilaku dibiasakan, maka ia menjadi ringan untuk dilakukan, tidak ada rasa berat dalam melakukan itu.

AKHLAK
Jika kebiasaan itu diinternalisasikan hingga terbentuklah perbuatan yang muncul tanpa pemikiran dan pertimbangan lagi. Pada level ini pelaku akan selalu merasakan kenikmatan melakukan akhlak terkait.

Macam-macam Akhlak
 Akhlak

terpuji = Akhlakul Karimah = Akhlakul Mahmudah tercela = Akhlakul Madzmumah = Akhlakus syai’ah

 Akhlak

AKHLAK TERPUJI
Akhlak terpuji yaitu perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma,aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku baik norma agama,hukum maupun norma adat yang berlaku dalam masyarkat.

AKHLAK TERCELA
Akhlak tercela

semua sifat rendah dan hina dipandang dari sudut agama atau norma sosial yang melekat pada tabiat diri manusia baik diasadari maupun tidak disadari sehingga perbuatan tersebut tergolong tercela, merugikan dirinya dan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat

Mengapa ada tingkahlaku baik/buruk? Allah mendesain manusia dengan:
-2 bahan/unsur : jasmani – ruh -2 potensi tingkahlaku: baik - buruk
Firman Allah dalam Qur’an Surat Asy-Syam ayat 8.

   Artinya : Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan (potnesi jahat) dan ketakwaannya (potensi baik)( Asy-Syam 9-10).

Macam Akhlak terpuji
8. Jujur 2. 9.Menepati Janji 3. 10. Pemaaf 4. 11. Pemurah/dermawan 5. 12.Pembrani 6. 13.Kreatif-produktif 7. 14.Positif thinking 8. 15.Kerja keras 16. dll Yang kita pelajari pada saat ini adalah Berilmu dan kerja Keras
1.

Ihlash Sabar Tawakkal Tawadhu’ Qona’ah Syukur Ihtiyar Berilmu

Macam Akhlak tercela
1.

2.
3. 4.

5.
6. 7.

Tama’/rakus Sombong Dusta Marah Egois Kikir Putus asa dll

AL-NARAQIY:

PENYAKIT RUHANI Penyakit al-Aql
Ketidak tahuan tunggal Ketidak tahuan ganda Keragu-raguan Turut godaan syetan Licik Syirik

Penyakit Nafsu (Ghodlob)
Takut Rendah diri Tidak percaya diri Kurang harga diri Gegabah Kecewa thd Allah dan makhlukNya Marah Benci, dendam Menipu diri Sombong Durhaka Tidak memperhatikan kesalahan sendiri Fanatik Menyembunyikan kebenaran Bengis, kejam, dll.

Penyakit Nafsu (Syahwat)
Cinta dunia Tamak, serakah, korup Kikir Khianat Kejangakan (zina, miras, narkoba) Berbicara kotor Ma’syiyat, dll.

KOMPLIKASI RUHANI
Hasad Suka ganggu orang lain Menyusahkan orang lain Tidak perduli urusan ummat Islam Lalai terhadap amar ma’ruf nahy munkar Tidak suka bermasyarakat Memutus tali silaturrahmi Durhaka kpd orang tua Mencari-cari aib orang lain Mengungkap rahasia orang lain Menjatuhkan orang lain, mendebat dg dendam Mengolok-olok Bercanda yg keterlaluan

KOMPLIKASI RUHANI
Menggunjing (ghibah) Dusta Riya’ (bangga diri) Munafik Bergurau tanpa arah tujuan Menghayal Berkekalan dlm durhaka/ dosa Tidak tahu diri Lalai dari Allah Pembenci Mengeluh jika ditimpa musibah Kufur Fasik, dll.

Tawakkal

Back

Ihtiyar/usaha

Back

sabar

Sabar –menjalankan perintah - Meninggalkan larangan - menerima cobaan/ujian

Back

syukur

Back

marah

Marah bibit pertengkaran dan perkelahian
Back

Putus asa

Back

sombong

Back

Rakus

Back

Ihlash menerima dan memberi

Back

Tawadhu’

Permisi bapak…/ Ibu…

Back

berilmu

Back

berilmu

Back

Kerja keras

Back

SEKIAN


								
To top