Hướng dẫn sử dụng t�m kiếm th�ng tin bằng GOOGLE

Document Sample
Hướng dẫn sử dụng t�m kiếm th�ng tin bằng GOOGLE Powered By Docstoc
					Th thu t Google

HƯ NG D N S

D NG TÌM KI M THÔNG TIN B NG GOOGLE

Tài li u này bao g m 2 ph n: A- Hư ng d n s d ng B- M t s m o tìm ki m A- HƯ NG D N S D NG GOOGLE

1- Cơ b n v Google: ơn gi n nh t là gõ vào nh ng t b n mu n tìm. Gõ ít thì k t qu nhi u, và ngư c l i. Hãy gi i h n ph m vi tìm ki m b ng cách k t h p thêm nh ng t ng khác. Ví d : B n tìm 2D fast fourier transform.

Hình 1.1 Tìm 2D fast fourier transform. K t qu có 201.000 liên k t (Hình 1.1). N u b n mu n tìm m t c m t , hãy nó trong c p ngo c kép ‘"’.

Ví d : B n tìm “2D fast fourier transform” (Hình 1.2)

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 1

Th thu t Google

Hình 1.2: Tìm “2D fast fourier transform”. K t qu ch còn 1.590 liên k t. Trong quá trình tìm ki m, các bi n th c a t (vd: diet, dietary,…) cũng ư c ưa vào quá trình tìm ki m. Vì v y b n không c n ph i lo l ng v vi c này. Lưu ý: Google không phân bi t hoa thư ng khi tìm ki m. Ngoài ra ta có th gi i h n vi c tìm ki m b ng cách ch n m c Preferences “Tùy ch n” gi i h n vi c tìm ki m, ch ng h n ch tìm nh ng liên k t có cùng m t ngôn ng hay kích ho t b l c SafeSearch lo i b nh ng tài li u có n i dung x u. Bài th c hành dư i ây s hư ng d n b n cách thi t l p các thông s : Bư c 1: Nh p www.google.com vào thanh a ch c a trình duy t và nh n Enter. Bư c 2: Nh p Preferences (Hình 1.3) Bư c 3: Nh p vào ô Interface Language (Hình 1.4) và ch n ngôn ng giao ti p c a Google v i b n. Bư c 4: Ch n tùy ch n Prefer pages written in these language(s) (Hình 1.4) l c b nh ng ngôn ng khác trong k t qu tìm ki m.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 2

Th thu t Google

Hình 1.3: M trang ch c a Google.

Hình 1.4: Xác nh các ngôn ng kèm theo trong k t qu tìm ki m. Bư c 5: Cu n xu ng trang dư i. Bư c 6: Trong ph n SafeSearch Filtering (Hình 1.5), ch n tùy ch n b l c mà b n mu n s d ng. Bư c 7: Nh p vào h p Display .... results per page và ch n s k t qu mu n Google hi n th trong m t trang. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 3

Th thu t Google Bư c 8: Ch n tùy ch n Open search results in a new browser window th k t qu tìm ki m trong m t c a s riêng. hi n

Hình 1.5: Thi t l p b l c, s liên k t hi n th . Bư c 9: Ch n tùy ch n Provide query suggestions in the search box c p câu tìm ki m ngh trong h p tìm ki m. cung

Bư c 10: Nh p nút Save Preferences. Google s thông báo là nó ã lưu l i các thi t l p c a b n. 2- Tìm ki m nâng cao: Dùng d u ‘+’ M t s t thông d ng trong ti ng Anh có th b b qua khi tìm ki m (vd: I, to, do, a, go, the,…). Nhưng n u t ó có nh hư ng áng k n k t qu tìm ki m c a b n, b n có th thêm vào d u ‘+’ phía trư c. Code: Star Wars Episode +I

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 4

Th thu t Google

Hình 1.6: Thi t l p c a s th hi n, g i ý tìm ki m và lưu các tùy ch n.

Hình 1.7: Google thông báo ã lưu các thi t l p. K t qu có 6.690.000 liên k t Nhưng t t hơn v n là dùng c p ngo c kép Code: “Star Wars Episode I” K t qu ch còn 703.000 liên k t

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 5

Th thu t Google

Hình 2.1: Tìm Star Wars Episode +I

Hình 2.2: Tìm “Star Wars Episode I”

Dùng d u ‘-’ NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 6

Th thu t Google Ngư c l i, n u b n mu n lo i b m t t nào ó b n không mu n tìm, b n có th t d u ‘-’ phía trư c t ó. Ví d “bass” là m t loài cá, và cũng có liên quan t i âm nh c; b n mu n tìm nh ng websites có t “bass” mà l i không có t “music”: Code: bass –music Tìm ng nghĩa

B n mu n tìm m t t và c nh ng ng nghĩa c a t ó? Thêm vào d u ‘~’ phía trư c t ó yêu c u Google tìm t t c nh ng t ng nghĩa c a nó. Toán t OR B n ch c n tìm ư c website có m t trong nhi u t nào ó? OR là toán t b n c n. Ví d b n tìm m t nơi ngh mát và b n mu n tìm ho c “london” ho c “paris”. Code: vacation london OR paris Lưu ý là OR ph i vi t in hoa. Tìm m t con s trong m t kho ng xác nh

Google cho phép b n tìm ki m m t con s trong m t kho ng xác nh. B n có th tìm m i lo i s li u, t ngày tháng, giá ti n cho n tr ng lư ng, kích thư c. B n ch vi c nh p vào 2 con s xác nh kho ng gi i h n và gi a là hai d u ch m. Nh là ph i có ơn v i kèm ho c m t t gì ó cho bi t ý nghĩa con s n u không mu n k t qu dư th a. Code: DVD player $250..350 3..5 megapixel digital camera Willie Mays 1950..1960 5000..10000 kg truck

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 7

Th thu t Google

Hình 2.3: M trang ch Google và ch n liên k t Advanced Search. Ngoài ra, khi b n click vào m c “Tìm ki m nâng cao” (Advanced Search), b n s có thêm nhi u l a ch n khác như ngày tháng, ph m vi tìm ki m… Bi u m u Advanced Search c a Google là m t cách th c thân thi n th c hi n các tìm ki m nâng cao mà không ph i nh p vào các t khóa và toán t . ti t ki m th i gian, b n có th nh p tr c ti p các t khóa và toán t vào màn hình tìm ki m c a Google. Bài th c hành dư i ây s ch cho b n cách s d ng nhi u tùy ch n h u d ng c a trang Advanced Search thu h p ph m vi tìm ki m. B n cũng có th thu ư c nh ng g i ý làm cho tìm ki m c a mình ư c t p trung hơn. Bư c 1: Nh p www.google.com vào thanh a ch c a trình duy t và nh n Enter. Bư c 2: Nh p liên k t Advanced Search (Hình 2.3). Bư c 3: Nh p vào t ho c các t tìm ki m trong m t ho c nhi u h p Find web pages that have (Hình 2.4). Bư c 4: Nh p vào h p Language và ch n ngôn ng b n mu n. Bư c 5: Nh p vào h p File Type ch n lo i t p tin ch a t c n tìm. Google h tr 10 lo i t p tin khác nhau. Bư c 6: Nh p vào h p Search within a site or domain gi i h n ph m vi tìm ki m trong m t site hay m t domain. Bư c 7: Nh p vào m c Date, usage rights, numeric range, and more (Hình 2.5). Bư c 8: Nh p vào h p Date và ch n ph m vi ngày c p nh t c a trang. Bư c 9: Nh p vào h p Region gi i h n ph m vi tìm ki m trong m t qu c gia nào ó. Bư c 10: Nh p nút Advanced Search b n ư c k t qu tìm ki m (Hình 2.6) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 8

Th thu t Google

Hình 2.4: Xác

nh t tìm ki m và các tùy ch n gi i h n ph m vi tìm ki m.

3- Các t khóa nâng cao h tr cho vi c tìm ki m nhanh chóng hơn và chính xác hơn, Google ưa ra m t s nh ng t khóa nh m m c ích gi i h n vi c tìm ki m vào trong nh ng i u ki n xác nh. T khóa luôn kèm theo d u hai ch m ‘:’ và nh ng t sau ó có th vi t dính li n ho c cách ra b i kho ng tr ng. Dư i ây là m t s t khóa mà Google h tr . filetype: T khóa này nh m gi i h n d ng th c tài li u mà b n mu n tìm ki m. Google hi n h tr tìm ki m t i 10 nh d ng tài li u khác nhau (PDF, MS Office, PostScript,...). Th m chí n u máy b n không cài s n chương trình xem d ng th c file ó, b n có th click vào “View as HTML” xem n i dung file ã ư c Google chuy n sang d ng webpage.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 9

Th thu t Google

Hình 2.5: Xác

nh ph m vi ngày tháng và vùng mi n.

Hình 2.6: K t qu tìm ki m. VD: Code Visual Basic filetype:pdf (Hình 2.7)

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 10

Th thu t Google

Hình 2.7: Ch n t c n tìm và lo i t p tin trong Advanced Search. K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.8. site: T khóa này cho phép b n gi i h n ph m vi tìm ki m vào m t domain nào ó. VD: Code web site:www.google.com (Hình 2.9) s tìm t “web” trong site c a Google (Hình 2.10). VD: Code web site:.com (Hình 2.11) s tìm t “web” trong m i site có uôi “.com” (Hình 2.12).

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 11

Th thu t Google

Hình 2.8: K t qu tìm ki m Visual Basic filetype:pdf.

Hình 2.9: Ch n t c n tìm và site trong Advanced Search.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 12

Th thu t Google

Hình 2.10: K t qu tìm ki m t web trong site:www.google.com. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advanced Search), ch c năng này ư c ch trong ph n Search within a site or domain. nh

allintitle: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này [allintitle:...], Google s ch tìm nh ng t b n ch nh trong tiêu c a trang web. Code: allintitle: Visual Basic (Hình 2.13) Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up. K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.14. intitle: Phía sau intitle: không có kho ng tr ng. B n t t khóa này trư c t nào thì Google s ch tìm t VD: Code: web intitle:google search intitle:help

ó trong tiêu

.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 13

Th thu t Google

Hình 2.11: Ch n t c n tìm và domain trong Advanced Search.

Hình 2.12: K t qu tìm ki m t web trong domain .com.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 14

Th thu t Google

Hình 2.13: Ch n t c n tìm Visual Basic và allintitle (in the title of the page)

Hình 2.14: K t qu tìm ki m dùng t khóa allintitle: Visual Basic. s cho b n nh ng trang web có t “google” và “help” trong tiêu và n i dung trang web có ch a t “web” và “search”. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 15

Th thu t Google allintext: B n t t khóa này trư c t nào thì Google s ch tìm t VD: Code: ó trong ph n văn b n.

allintext: Visual Basic Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up (Hình 2.15). K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.16.

Hình 2.15: Ch n t c n tìm Visual Basic và allintext (in the text of the page) allinurl: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này, Google s tìm m i trang web có a ch (URL) có ch a nh ng t b n ch nh. Lưu ý là m i d u câu u b lo i tr . VD: Code: allinurl: Visual Basic s tìm nh ng trang web có a ch (URL) ch a t Visual Basic. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up (Hình 2.17) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.18.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 16

Th thu t Google

Hình 2.16: K t qu tìm ki m dùng t khóa allintext: Visual Basic.

Hình 2.17: Ch n t c n tìm Visual Basic và allinurl (in the URL of the page)

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 17

Th thu t Google

Hình 2.18: K t qu tìm ki m dùng t khóa allinurl: Visual Basic. inurl: Cũng như [intitle:] và [allintitle:], t khóa này có cùng tính năng v i [allinurl:] nhưng ch áp d ng v i t ngay sau nó mà thôi. allinanchor: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này, Google s tìm m i trang web có liên k t ch a nh ng t b n ch nh. Lưu ý là m i d u câu u b lo i tr . VD: Code: allinanchor: Visual Basic s tìm nh ng trang web có liên k t ch a t Visual Basic. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up - in link to the page (Hình 2.19) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.20. define: Phía sau define: không có kho ng tr ng B n mu n tìm nh nghĩa c a m t t nào ó? (b ng m i th ti ng, thông thư ng là ti ng Anh) B n có th t [define:] u chu i tìm ki m r i sau ó là t mà b n mu n tìm.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 18

Th thu t Google

Hình 2.19: Ch n t c n tìm Visual Basic và allinanchor (in links to the page).

Hình 2.20: K t qu tìm ki m dùng t khóa allanchor: Visual Basic. VD: Code define:computer science NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 19

Th thu t Google K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.21.

Hình 2.21: K t qu tìm ki m dùng t khóa define:computer science. link: T khóa này cho bi t t t nh ng trang web có ch a link t i URL b n ch VD: Code link:www.google.com s tìm nh ng trang web ch a ư ng link t i trang www.google.com. nh.

Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Find pages that link to the page (Hình 2.22) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.23. related: T khóa này cho b n nh ng trang web “có v gi ng” v i trang web ta ch ra. B n có th dùng tính năng này i chi u thông tin t nhi u ngu n khác nhau m t cách d dàng. VD: Code related:www.google.com

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 20

Th thu t Google

Hình 2.22: Ch

nh tìm các trang có ư ng link t i www.google.com.

Hình 2.23: K t qu tìm ki m nh ng trang có ư ng link t i www.google.com. cho ta nh ng trang “g n gi ng” v i trang ch Google.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 21

Th thu t Google

Hình 2.24: Ch

nh tìm các trang tương t v i www.google.com.

Hình 2.25: K t qu tìm ki m nh ng trang tương t v i www.google.com.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 22

Th thu t Google Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Find pages similar to the page (Hình 2.24) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.25. Khái ni m “g n gi ng” ây không ph i lúc nào cũng chính xác. Máy tính có th cho ra nh ng so sánh sai l m. Nhưng b n c yên tâm là k t qu t t chi m a s . info: B n dùng t khóa này khi b n mu n bi t nh ng gì Google bi t v site b n ch VD: Code info:www.bbc.co.uk/vietnamese s cho thông tin v trang web c a ài BBC ti ng Vi t (Hình 2.26).

nh.

Hình 2.26: K t qu tìm ki m dùng t khóa info:www.bbc.co.uk/vietnamese. 4- Các ti n ích khác c a Google Ngoài tìm ki m website, b n còn có th tìm hình nh (Images), nhóm tin (News Groups), và tìm ki m theo thư m c (Directory). Nhóm tin là các h th ng news server ho t ng tương t như các di n àn. Trên ó các thành viên có th bàn lu n và trao i thông tin. T i ây b n có th tìm ư c nhi u thông tin h u ích cho công vi c c a b n.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 23

Th thu t Google

Hình 2.27: Ch n more và even more trên trang ch c a Google.

Hình 2.28: Trang web có ch a Directory và Translate. Directory là m t h th ng phân c p các websites ã ư c ánh giá phân lo i. T i ây b n có th tìm ki m nh ng thông tin chuyên sâu v m t lĩnh v c c th nào ó. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 24

Th thu t Google Hình 2.27 trình bày cách ch n Directory và Translate. B n nh p vào more và even more trên trang ch c a Google. Nó s m trang web có ch a Directory và Tranlate như Hình 2.28. B n nh p vào Directory s xu t hi n các lĩnh v c khác nhau và ta ch tìm nh ng liên k t trong ph m vi lĩnh v c ó như Hình 2.29.

Hình 2.29: Directory c a Computer. N u b n nh p m t t nào ó mà trong quá trình tìm ki m Google th y m t bi n th chính t khác c a t ó cho k t qu nhi u hơn, Google s cho là có th b n ã vi t sai chính t và s h i “Did you mean ...?”. Click vào ó Google s tìm l i l n n a cho b n v i t mà Google ngh . Cached pages là m t h th ng lưu l i t m th i nh ng trang web ã ư c h th ng hóa. N u như trang web b n c n tìm ã b thay i b i tác gi hay vì lý do nào ó mà liên k t t i trang web ó b l i, b n có th tìm l i trang ó trong h th ng Cache c a Google. B n có th dùng t khóa [cache:] l c l i nhi u phiên b n khác nhau theo th i gian c a h th ng Cache. B n c m th y hôm nay là m t ngày y may m n và b n click vào nút “Tôi c m th y may m n” (I’m Feeling Lucky). Google s t c kh c nh y t i m t trang mà nó tìm ư c mà không hi n th t t c nh ng trang web nó tìm ra. Bi t âu ó l i úng là trang mà b n c n tìm thì sao! B n ang trên m ng và không mang theo máy tính cá nhân. Hay b n mu n chuy n i gi a các lo i ơn v tính khác nhau mà không bi t tra c u âu? Google s giúp b n. Hãy th nh p các chu i dư i ây vào ô Tìm ki m và xem xem kh năng c a Google có th giúp b n t i âu. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 25

Th thu t Google VD: Code 5+2*2 K t qu trình bày trên Hình 2.30.

Hình 2.30: K t qu nh p code 5+2*2. VD: Code 2^10 K t qu trình bày trên Hình 2.31. VD: Code sqrt(25) K t qu trình bày trên Hình 2.32. B n mu n d ch m t website t ti ng này sang ti ng khác? Hãy vào translate.google.com. Hi n th i Google ã h tr d ch sang ti ng Vi t. Hình 2.33 và Hình 2.34 d ch m t câu ti ng Vi t sang ti ng Anh và ngư c l i.

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 26

Th thu t Google

Hình 2.31: K t qu nh p code 2^10.

Hình 2.32: K t qu nh p code sqrt(25).

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 27

Th thu t Google

Hình 2.33: D ch m t câu ti ng Vi t sang ti ng Anh.

B- M T S

Hình 2.34: D ch m t câu ti ng Anh sang ti ng Vi t. M O TÌM KI M

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 28

Th thu t Google B n c n tìm v m t lĩnh v c mà mình chưa bi t, th m chí b n không bi t ph i gõ cái gì vào ô tìm ki m??? Directory là nơi b n c n vào u tiên. B n ch c n nghĩ xem cái mình ang tìm có th thu c v lĩnh v c nào và b n vô m c tương ng tìm. Có th b n chưa tìm ra ngay nh ng thông tin b n c n. Nhưng t nh ng trang b n tìm ư c, b n có th rút ra nh ng t khóa quan tr ng b n có th tìm ki m r ng rãi trên web. Ho c b n cũng có th d a vào ó tìm n nh ng site tương t hi v ng có ư c cái b n c n. N u có quá nhi u k t qu không sát v i nh ng gì b n c n, hãy th thêm vào t gì ó gi i h n ph m vi tìm ki m l i. N u có nhi u hư ng khác nhau gi i h n, b n có th th t t c nh ng hư ng ó. M c Preferences (Tùy ch n) cho phép b n tùy bi n cách mà Google hi n th k t qu tìm ki m. Lưu ý là m c này c n s cho phép cookies trên máy b n. N u b n xóa h t cookie thì b n s ph i vào ch nh l i. Thông thư ng thì b n ch c n t m c ch n “M webpage trên m t c a s m i”. i u này giúp b n có th duy t qua nhi u trang web mà Google tìm ra cùng m t lúc. N u b n không ch n m c này, b n cũng có th dùng cách Shift-Left Click ho c Right Click > Open Link in New Window. Ngày 2 tháng 4 năm 2009 Tr n Ti n c

NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: nvavan@hueic.edu.vn - Trang 29


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:515
posted:1/23/2010
language:Vietnamese
pages:29