FOR DISCUSSION IN 3 OCTOBER 2006 AD HOC NAS MEETING_12_

Document Sample
FOR DISCUSSION IN 3 OCTOBER 2006 AD HOC NAS MEETING_12_ Powered By Docstoc
					Name of evaluator:

________________ GRUNDTVIG WORKSHOPS

COMMON EUROPEAN ELIGIBILITY CHECKLIST 2010
Grundtvig Workshop reference N° Name of applicant organisation: Workshop title:

The application has been submitted by the applicant organisation on 19 February 2010 at the latest (postmark date). The application has been submitted using the correct application form. The application has been submitted according to the instructions published by the National Agency. The form is not handwritten. The form has been completed in full and includes all the requested attachments. The subject is relevant for a GRUNDTVIG Workshop The planned duration of the workshop is from 5 to 10 days (excluding travel). It is envisaged that at least 10 learners from countries other than the host country of the workshop will participate. The learners come from at least 3 LLP participating countries other than the country where the Workshop is to be held. Not more than one third of the learners will come from any single country. The Workshop will take place in the same country as the one where the applicant organisation is located. The Workshop takes place within the eligible period. The applicant organisation is a legal body and is eligible to receive funding from this National Agency to organise a Grundtvig Workshop. The form has been signed by the legal representative of the applicant organisation or a person duly authorised by the legal representative.
1

The applicant organisation has fulfilled its contractual obligations in relation to any earlier grants received from the National Agency, i.e. the organisation has no outstanding repayments to the NA which should already have been made (exclusion criterion).

Wymagania (kryteria) formalne polskiej Narodowej Agencji
W przypadku, kiedy językiem roboczym (komunikacji) warsztatu jest inny niż angielski lub polski, dołączone zostało tłumaczenie treści wniosku na język polski lub angielski w jednym egzemplarzu. Do oryginału wniosku dołączony został aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności (np. KRS). Załączone dokumenty:

Tak

Niespełnienie powyższych wymagań (kryteriów) formalnych spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

Dodatkowe wymagania
Dołączono dwie kopie całego wniosku w języku roboczym projektu. Organizacja wnioskująca nie złożyła więcej wniosków niż wynika to z narodowych priorytetów administracyjnych (kryteriów formalnych).1

Tak

Działania wykonane w przypadku, gdy organizacja wnioskująca złożyła wnioski ponad dopuszczalną liczbę:

 Organizacja zdecydowała o odrzuceniu wniosków złożonych ponad dopuszczalną liczbę.  Narodowa Agencja odrzuciła losowo wnioski złożone ponad dopuszczalną liczbę. Wniosek został przeznaczony do dalszej selekcji:  Tak  Nie

ASSESSMENT The application is eligible: Yes No  

If the application is not eligible on the basis of one or several of the criteria above, please give details if necessary:

I hereby declare to the best of my knowledge that I have no conflict of interest (including family, emotional life, political affinity, economic interest or any other shared interest) with the organisation(s) or any of the persons having submitted this grant application. Furthermore, I confirm that I will not communicate to any third party any information that may be disclosed to me in the context of my work as an evaluator.

_______________________ Date
1

__________________________________ Name and signature

Jedna polska organizacja może realizować jeden Warsztat Grundtviga w danym roku budżetowym. Jeśli organizacja złoży więcej niż jeden wniosek, Narodowa Agencja zwróci się o decyzję, które wnioski organizacja decyduje się odrzucić na etapie oceny formalnej, a w przypadku braku takiej decyzji odrzuci losowo wnioski ponad jeden dopuszczalny.
2


				
DOCUMENT INFO