CASPER by simee

VIEWS: 756 PAGES: 22

More Info
									Ciri-Ciri
Reka Letak

Yang Baik

Bersama…

Sebelum anda menentukan reka letak anda perlu menjawab soalan-soalan berikut:
Apakah kegunaan bahan grafik anda ? Siapakah yang akan menggunakan bahan grafik tersebut ? Apakah jenis maklumat yang hendak dimuatkan ? Adakah imej tertentu yang hendak ditonjolkan Adakah perlu sepadan dengan sesuatu stail atau sesuatu program ? Apakah format keseluruhan bahan grafik tersebut ? Apakah jenis gambar atau visual yang akan digunakan ?

CONTRAST
Warna

Imej Tipografi (font)

[ Adakan kontras yang jelas ]

Contrast
Prinsip contrast menyatakan bahawa jika dua item tidak serupa, maka harus jadikan mereka berbeza iaitu sangat berbeza.
Idea utama di sebalik contrast ialah untuk mengelak unsur di dalam suatu paparan kelihatan hampir sama.

Contrast adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk.
Contrast boleh diwujudkan antara
• font jenis besar dan kecil, • font berlainan, • garis halus dengan garis kasar, • warna sejuk dengan warna hangat,

• tekstur licin dengan tekstur kasar,
• unsur mendatar dengan unsur menegak, • garis berjauhan dengan garis berdekatan, • grafik kecil dengan grafik besar.

ALIGNMENT
Teks1 Teks2

Imej-Imej
[ Adakan susunan yang sejajar ]

Alignment
Prinsip alignment menyatakan bahawa tiada sesuatu item perlu diletakkan di atas sesuatu muka surat secara sendiri. Setiap item harus mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain di setiap paparan.

Contoh: Cawan, piring, napkin di atas meja biasanya disusun menggunakan allignment untuk mengelakkan dari kelihatan berselerak Kesilapan pereka grafik selalunya berlaku kerana ingin meletakkan teks dan grafik di mana ada tempat kosong di atas muka surat tanpa memikirkan item lain.

Nilai-nilai Murni
 Belas kasihan
 Kepercayaan  Hormat

 Kerajinan
 Kesederhanaan  Kesyukuran

 Penyayang/cinta
 Kebebasan  Keteguhan

 Rasional
 Kerendahan hati  Jujur

 Kerjasama
 Bersih diri dan pemikiran

 Adil
 Semangat kemasyarakatan

[ Permudahkan persembahan ]

Simplicity
Sesuatu bahan grafik perlu nampak mudah (simple) bagi mengelakkan penerima daripada merasa tertekan untuk mengetahui apakan maklumat sebenarnya yang hendak disampaikan.

Reka letak yang mudah memudahkan penerima memahami maksud sebenar yang hendak disampaikan.

TUJUAN SEKOLAH BESTARI
 membekalkan tenaga pekerja berilmu untuk MSC dan Era Informasi  mengeluarkan produk (pelajar) yang berdaya fikir serta celik dan mahir teknologi dan berkebolehan menghasilkan pelbagai produk inovatif yang mempunyai nilai tambah  mengurangkan keperluan modal, dan pekerja dalam membangunkan industri bagi golongan `teknoprenurs’

PROXIMITY
Jarak Antara Teks Jarak antara grafik Jarak antara teks dan grafik
[ Adakan jarak yang sesuai antara objek ]

Proximity
Prinsip proximity menyatakan bahawa item-item perlu dikumpulkan berdasar prinsip: • Item yang mempunyai kaitan perlu dirapatkan

• Item yang tidak berkaitan perlu dijarakkan
Item-item diletakkan dekat satu sama lain, supaya item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. Proses ini menjadi menghasilkan satu unit visual yang jelas dan terpisah di kalangan beberapa unit maklumat di dalam satu paparan.

MOD PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

( The Support Mode )

MOD SOKONGAN

MOD PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMPUTER

MOD PENEMUAN DAN KAWALAN ( The Exploration & Control Mode )

MOD RESOS (The Resource Mode ) MOD PERHUBUNGAN (The Link Mode )

( The Tutorial Mode )

MOD TUTORIAL

[ Adakan satu item utama ]

Emphasis
Reka letak harus fokus kepada maklumat sebenar yang hendak disampaikan. Ini selalunya dilakukan dengan meletakkan item utama ke dalam persembahan dan penekanan diberikan kepada item utama tersebut. Elakkan dari mengadakan terlalu banyak item yang dapat melarikan tumpuan dari penerima dari apa yang hendak ditekankan oleh penyampai.

Cara Membuat Bacaan Menggunakan Kertas pH

Cara Yang Betul Untuk Membaca Suhu Pada Termometer

REPETITION
Ketekalan warna Mata huruf yang piawai Imej dan bentuk yang berkaitan

[ Gunakan ulangan di mana perlu ]

Repetition
Prinsip repetition menyatakan bahawa harus ditekalkan sesuatu aspek rekabentuk pada tempat tertentu.
Biasanya item bagi maklumat yang berkaitan mempunyai unsur yang diulang manakala unsur rekabentuk item diubah bagi maklumat maklumat baru atau maklumat berlainan. Berikut mungkin unsur yang ditekalkan bagi item: Warna, jenis dan bentuk font Warna latar, kedudukan dan bentuk objek atas slaid Elakkan terlalu banyak pengulangan kerana boleh menyebabkan grafik tidak menarik dan tidak dapat menyampaikan mesej asal.

Always remember CASPER….


								
To top