แบบฟอร์มใบสมัครงาน by laksrii

VIEWS: 1,439 PAGES: 4

									APPLICATION FOR EMPLOYMENT ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)

ชื่อ
Name

: …………………………………………………………………………………………….………………….……. 1 .…………………….…….…………………… เงินเดือน ……………….... บาท / เดือน 2 …………………………………………………. Salary Bath / month

ตาแหน่งที่ต้องการ
Position Applied for

Personal information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยูปัจจุบันเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..…. ถนน ............……………....……..... ตาบล/แขวง …………………….. ่
Present address Amphur Tel.

อาเภอ/เขต ……………………………………. จังหวัด ...…………...........….......... รหัสไปรษณีย์ …………………... โทรศัพท์ ………........………...............…...…. เพจเจอร์ ...............……...........……. มือถือ ....................................... อีเมล์ .…………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail Pager Mobile Province Post code

Moo

Road

District

อาศัยกับครอบครัว
Living with parent

บ้านตัวเอง
Own home

บ้านเช่า
Hired house

หอพัก
Hiredflat / Hostel

วัน เดือน ปีเกิด ................…………................ อายุ ……................... ปี
Date of birth Nationality Identity card no. Height Age Religion Expiration date Weight Yrs.

เชื้อชาติ ………………...............
Race

สัญชาติ ……………………………................ ศาสนา ………………….................... บัตรประชาชนเลขที.่ .............…...................... บัตรหมดอายุ ...…………….............. ส่วนสูง .................... ซม. ภาวะทางทหาร
Military status cm.

น้าหนัก ................... กก. ได้รับการยกเว้น
Exempted

ปลดเป็นทหารกองหนุน
Served

kgs.

ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
Not yet served

สถานภาพ เพศ
Sex

โสด

แต่งงาน
Married

หม้าย
Widowed

แยกกัน
Separated

Marital status

Single

ชาย

หญิง
Female

Male

Family Information (ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล .................................................................…….... อายุ ........... ปี อาชีพ .............................................
Father’s name-surname Age Age Yrs. Occupation Yrs. Occupation Position

มารดา ชื่อ-สกุล......................................................................... อายุ ........... ปี อาชีพ ............................................
Mother’s name-surname Name of wife / Husband

ชื่อภรรยา/สามี ….……………………………… สถานที่ทางาน ……………….……… ตาแหน่ง ……………….………… มีบุตร …………. คน
Number of children Working Place

มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) ............. คน
Number of Members in the family

ชาย ............. คน
Male

หญิง ............. คน
Female

เป็นบุตรคนที่ ...............
You’re the child of the family

ชื่อ
Name

อายุ (ปี)
Age

อาชีพ
Occupation

Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา
Educational Level

สถาบันการศึกษา
Institution

สาขาวิชา
Major

ตั้งแต่
From

ถึง
To

มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school

ปวช.
Vocational

ปวท. / ปวส.
Diploma

ปริญญาตรี
Bachelor degree

สูงกว่าปริญญาตรี
Post-Graduate

อื่นๆ
Others

Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลาดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทางาน
Company

ระยะเวลา Time เริ่ม ถึง
From To

ตาแหน่งงาน
Position

ลักษณะงาน
Job description

ค่าจ้าง
Salary

เหตุทออก ี่
Reasons of resignation

Language Ability (ภาษา )
ภาษา
Language

พูด (Speaking) ดี
Good

เขียน (Writing) พอใช้
Poor

ปานกลางF
air

ดี
Good

ปานกลาง
Fair

พอใช้
Poor

อ่าน (Reading) ปานกลาง พอใช้P ดี
Good Fair oor

ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ
(English)

ภาษาญี่ปุ่น
(Japan)

อื่นๆ (Other)

Special Ability (ความสามารถพิเศษ)
พิมพ์ดีด
Typing

:

ไม่ได้
No

ได้
Yes

ไทย ............ คา/นาที
Thai Words/Minute

อังกฤษ............ คา/นาที
English Words/Minute

คอมพิวเตอร์ :
Computer

ไม่ได้
No

ได้ ระบุ
Yes (Please Mention) …………………………………………………………

ขับรถยนต์ :
Driving

ไม่ได้
No

ได้
Yes

ใบขับขี่เลขที่
Driving License No. ………………………………………

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สานักงาน
Office Machine ……………………………………………………………………………………………………………

งานอดิเรก : ระบุ
Hobbies Please Mention ………………………………………………………………………………………...

กีฬาที่ชอบ : ระบุ
Favourite SportPlease Mention ………………………………………………………………………………………...

ความรู้พิเศษ : ระบุ
Special knowledge Please Mention ……………………………………………………………………………………

อื่นๆ
Others

: ระบุ
Please Mention ………………………………………………………………………………………...

สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
I can work up Country

ไม่ได้
No

ได้
Yes

อื่นๆ ระบุ …..............................................
Others (Please Mention) Related to the applicnt as Tel.

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ……............................................. เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ..........................
Person to be notified in case of emergency Address

ที่อยู่ ......................................................................................................................... โทร. ..................................…... ทราบข่าวการรับสมัครจาก .........................................................................................................................................
Sources of job information

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease? If yes, explain fully

เคย
Yes

ไม่เคย
No

ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค .............................................................................................................................................. ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม่
Have you ever applied for employment with us before?

เคย
Yes

ไม่เคย
No

ถ้าเคย เมื่อไร ?............
If yer,When?

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทางานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.

…………………………………….. ลายมือชื่อผู้สมัคร
(Applicants signature)


								
To top