PLAN OPERATIONAL by cag75835

VIEWS: 10,322 PAGES: 16

									                           PLAN OPERATIONAL

Domenii functionale  Actiuni             Comparti-         resurse             Indicatori de
Obiective specifice                  mentul     materiale Finan- umane      timp   perfor-manta
                            responsabil        ciare
1           2                3        4     5    6       7     8
1. Proiectare:    1.1.Realizarea analizei si a   Management   Rapoartele     Director         Realizarea
           diagnozei activitatii      si dezv,    de analiza     consiliul de  15.Oct.  obiect. stabi-
 Analiza si     desfasurate in gradinita     institutio-   si a ra-   -   adm.           lite in Planul
 diagnoza                       nala      poartelor                  manag.anterior
 activitatii                             C,E,C E
 manageriale si   1.2.Analiza si diagnoza     curriculum   Rapoartele     Resp.Comisi  15.oct.  Stabilirea
 educationale    activitatii desfasurate in            de analiza     e Metodica        obiectivelor
 Realizarea     cadrul Comisiei metodice a            si a ra-                  pentru anul
 documentelor de   educ.                      poartelor                  viitor
 planificare a                            C,E,C E
 activitatii     1.3.Elaborarea planului     Management   Rapoartele     director    15.oct,  Corelarea cu
 manageriale     managerial al gradinitei     si dezvoltare  de analiza                 standardele
 Cresterea      pentru anul scolar - si a    institutio-   pe anul                   I.S.J.,cu
 calitatii      celorlalte documente       nala      scolar                   criteriile de
 activitatii     manageriale                   trecut                   evalare
 manageriale     1.4.Proiectarea activitatii in  curriculum   Rapoartele     Respons.    15.oct.
           cadrul Comisiei metodice             de analiza     Comisie
           pentru anul scolar                si a ra-      Metodica
                                    poartelor
                                    C,E,C E
1.5.Elaborarea proiectelor  Management Rapoartele    director   Sept.   Eficientizarea
de dezvoltare pe termen    si dezv,    de analiza              activitatii
scurt si a planurilor     institutionala
operationale aferente
 1.7 Elaborarea proiectelor Manage-    Recensa-    Director   Sept.   Eficientizarea
de dezvoltare pe termen   ment si dezv, mantul     Resp C.M.        activitatii
scurt si a planurilor    institutionala efectuat    Resp
operationale aferente           de educa-   C.E.C.E
                      toare
1.8. Elaborarea programelor Management Analiza      Director   Oct.   Cresterea
de perfectionare a     si dezv.    situatiei   resp.cu         gradului de
personalului didactic    institutionala participari  activitatea       implicare
                      i la act,de  de perf.
                      perf.
              Management Recensa-      Director   Sept.-  Corelarea la
1.9.Prognozarea evolutiei  si dezv.    mantul     Educ.     oct.   comanda
populatiei scolare     institutionala efectuat           Martie  sociala
                      de educa-
                      toare
1.10.Intocmirea Planului de Management Recensa-      Director   Decem   Concordanta
scolarizare pentru anul   si dezv.    mantul     Educ.     brie   cu nevoile de
scolar           institutionala efectuat                formare a
                      de educa-               populatiei
                      toare                 scolare
1.9.Elaborarea proiectelor curriculum   Metodolog   Director   Sept.   Aplicarea
de curriculum               iile in                curriculum-ului
                      vigoare                national

1.10.Elaborarea progra-    curriculum  Metodolog   Director   01.oct.  Imbunatatirea
melor pentru C.D.S. pentru         iile in    cadre          ofertei
anul scolar                 vigoare    didactice        educationale
             1.11.Elaborarea programului  Management    Raportul   Director   Sept.  Dezvoltare
             de activitati extra-      si dezv.     cumisiei   Resp educ.      aptitudinilor
             curriculare          institutionala
             1.12.Realizarea proiectelor  Admn.si     Legislatia  Director   Dec.  Imbunatatirea
             de buget si a proiectelor de  gest.resurse   in vigoare  ,admn.finan      starii materi-
             achizitii           financ.            ciar cont.      ale a unitatii
             1.13. Conceperea proiec-    Admn.si     Legislatia  Director   Dec.  Dezv,bazei
             telor de identificare a noi  gest.resurse   in vigoare  ,admn.finan      materiale a
             resurse extrabugetare     financ.            ciar cont.      unitatii
             1.14.Intocmirea documen-    Admn.si     Legislatia  Director   Dec.  Dezv,bazei
             tatiilor privind reparatiile  gest.resurse   in vigoare  ,admn.finan      materiale a
             capitale.           financ.            ciar cont.      unitatii
             1.15. Elaborarea de      Management    Programe   Director   Cand  Deschiderea
             proiecte de parteneriat la   si dezv.     specifice  educ     este  gradinitei
             nivel local si national    institutionala               cazul  catre
                                                      societate

2. organizare      2.1.Elaborarea tematicii si a curriculum    Document   Director   Sept.  Corelarea cu
 eficientizarea     graficelor pentru sedintele           ele pentru  Comisia        obiectivele
  demersului      Consiliiloe profesorale,de           perfectio-  curriculum      activitatii
  managerial;      admn,Comisiei pentru              nare
 organizarea in     evaluarea calitatii educatiei
  vederea atinge-    si a Comisiei metodice
  rii standardelor
  si a finalitatilor;  2.2. Intocmirea tematicii si curriculum     Metodolo-  Director   Sept.  Corelarea cu
 utilizarea unor    a graficelor pentru               gia in    Comisia        obiectivele
  noi tehnici si me-  desfasurarea a asistentelor           vigoare   curriculum      activitatii
  tode de predare-   si a instrumentelor
  invatare-evalua-   utilizate
 re;        2.3. Intocmirea tematicii si  curriculum   Metodolo-   Director   Sept.  Corelarea cu
 organizarea exe-  si a graficului pentru des-          gia in    Comisia        obiectivele
 cutiei bugetare;  fasurarea asistentelor             vigoare    curriculum      activitatii
 extinderea si
 eficientizarea   2.4.Organizarea si       curriculum   Metodolo-   Director   Confor  Respectarea
 parteneriatului  desfasurarea asistentelor           gia in    Comisia   m    metodologiei
 educational                            vigoare    curriculum  grafic
           2.5. Asigurarea calitatii    Curriculum   Rapoartele  Director   Perma-  Formarea si
           demersului didactic.      C.E.C.E    C.E.C,E    Comisia   nent   dezv.abilitati-
                                         curriculum      lor si comp. Cf
                                                    .standardelor
           2.6.Repartizarea atribu-    Management Organigra     Director Sept.    Intocmirea
           tiilor si a sarcinilor pentru  si dezv.    ma unitatii  Cons.de        Fisei postu-lui
           membrii colectivului de     institutionala
                                         administr,
           lucru
           2.7. Realizarea cuprinderii   Management Legislatia    Director ,  Sept.  Cuprinderea
           copiilor inscrisi in gradini-  si dezv.    in vigoare  Educ.         tuturor copii-
           ta,repartizarea pe grupe    institutionala                   lor din sector


           2.8.Organizarea si desfasu- curriculum     Rapoarte   Director   Perma-  Cresterea
           rarea programelor de              si rezul-   Comisia   nent   calitatii
           remediere ?mentinere a             tatele    curriculum      educatiei
           rezultatelor                  anterioare

           2.9Realizarea programelor    curriculum   Rapoarte   Director   Perma-  Cresterea
           de pregatire pentru              si rezul-   Comisia   nent   nr,de premii
           concursuri                   tatele    curriculum
                                  anterioare
2.10. Organizarea si      curriculum  Metodolo-   Resur- Director ,  Aprilie  Stimularea
desfasurarea concursului          gia in     se   Educ.          competitiei
“Igenistii Priceputi”            vigoare    extra-
                              buget
2.11. Implementarea pro-  curriculum   Proiectul       Director ,  Anul sc. Reducerea
gramelor privind diminuarea         gradinitei      Educ.         absenteismu-
absenteismului                                      lui


2.12. Procurarea documen-   Curriculum  Document        Director   Perma-  Asigurarea
telor curriculare ,a      Admn.si   ele primite      Comisia   nent   tuturor
auxiliarelor curriculare,a   gestiune   de la         curriculum       materialelor
materialului didactic si          M.E.C.I                    did,si a auxi-
aparatura audio-video                                   liarelor did,
2.13. Elaborarea criteriilor  curriculum  Metodolog       Director   Sept.   Criteriile
pentru avizarea programe-          ia M.E.C.I.      Comisia        M.E.C.I.,intere
lor pentru disciplinele                      curriculum       -sele comuni-
optionale                                         tatii locale

2.14.Aprobarea de catre    curriculum  Metodolog       Director   Oct.   Aplicarea
Cons,de administratie a           ia M.E.C.I.      Comisia        criteriilor
operationalelor propuse                      curriculum       elaborate

2.15. Aplicarea proiectelor  curriculum  Document        Director   Anul sc. Atingerea
de curriculum si a planuri-         ele primite      Comisia        standardelor
lor-cadru elaborate             de la         curriculum      curriculare
.                      M.E.C.I.
2.16.Organizarea de mese    curriculum  Documen-        Director   Conf.   Eficientizarea
rotunde si dezbateri pe           te           Resp cu   graficu  demersului
teme de curriculum..            ,notificari,      munca cu   lui    didactic
                      auxiliare       parintii
2.17. Evaluarea activitatii  curriculum  Metodolog      Conform   Nov,   Cresterea
cadrelor didactice in            ia          nr,de         gradului de
vederea acordarii salariu-         M.E.C.I.cri     salarii        motivare
lui de merit,                teii         aprobat

2.18. organizarea si     Management Planifica-    Resur- Director   Conf.   Formarea abi-
desfasurarea activitatilor  si dezv.    rea     se   Resp.cu   graficu  litatilor si
extracurriculare,conform   institutionala Comisiei   extra- activ.educ  lui    competentelor
programelor                 educative  buget.            extracurricula
                                            re
2.19.Asigurarea asistentei  Admn.si    Legislatia      Director   Perma-  Prevenirea si
sanitare si a protectiei   gestiune   in vigoare            nent   asigurarea
muncii.                                         sanitra in
                                            munca
2.20. Relationarea cu     Management Parteneria       Director   Perma-  Facilitarea
mediul social,cultural si   si dezv.    tele               nent   comunicarii
economic sp[ecific comuni-  institutionala incheiate
tatii locale.

2.21. Aplicarea Programului  Admn.si    Ordinul       Director Perma-    Primirea de
guvernamental “Laptele si   gestiune   M.E.C.I.       Cons.de  nent     catre presco-
cornul”                                         lari
                                 administr
2.22. Repartizarea buge-   Admn.si    Analiza de      Director   Cf.graf Asigurarea
tului primit,conform     gestiune   nevoi        Cons.de   de exe- executiei
legislatiei in vigoare,                            cutie  bugetare
                                 administr
2.23. Identificarea resur-  Admn.si    Propune-       Director   Cf.pro-  Cresterea
selor extrabugetare si    gestiune   rile direc-     Cons.de   gram.   fondurilor
repartizarea lor conform          torului              Manag.  extrabugeta-
                                 administr
prioritatilor.                                     re
           2.24. Realizarea proiectelor Admn.si      Programul     Director Cf.pro- Dezvoltarea
           de investitii si reparatii  gestiune      propriu      Cons.de  gram.  bazei
                                                 propriu materiale
                                            administr
           2.25.Acordarea de consul-     curriculum  Legislatia    Director  Potrivit Impicarea unui
           tanta la nivelul specialitatii,         in vigoare    Resp C.M.  solicita numar mai
           in ceea ce priveste                              rilor  mare de
           parteneriatul educational.                               unuitati


3. Conducere     3.1. Incheierea          Administrate Legislatia     Director  Sept.   Respectarea
  operationala.   contractelor de munca       si gestiune , in vigoare               legislatiei
 Operationalizarea                   resurse fin.si
 activitatii.                     materiale
 Eficientizarea   3.2. Normarea judici-       Administrate Legislatia  Cf.  Director  Annual  Eficientizare
 demersului                      si gestiune , in vigoare Buget Cons de        a activitatii
           oasa si functionarea
 managerial.                      resurse fin.si      ului admn.
 Organizarea in   eficienta a personalului
                            materiale         apro-
 vederea atingerii  din subordine                        bat
 standardelor si a  3.3. Coordonarea acti-      curriculum  Documente,    Director  Perma-  Cresterea
 finalitatilor                            ordine,noti          nent   calitatii
           vitatii comisiei meto-
                                   ficari ale               demersului
           dice si a cadrelor did.
                                   M.E.C.I                 didactic

           3.4. Operationalizarea      Management Programe       Director  Perma-  Incadrarea
           resursei de timp in        si dezv.    proprii           nent   in
                            institutionala                    planificarea
           gradinita
                                                       resurselor
                                                       de timp
          3.5. Supervizarea        Management   Rapoarte,fi  Director,  Perma-   Feed-back
          desfaurarii activitatii     si dezv.    se de     resp.    nent    pentru
                          Institutio-  asistenta   comisii        activ.viitoare
          in toate sectoarele de
                          nala
          activitate           curriculum
          3.6 Realizarea proce-      Management Legislatia    Director  Cand este Respectarea
          durilor de disciplina a     si dezv.    in vigoare        cazul   legislatiei
                          institutionala
          muncii,de mediere si
                          curriculum
          rezolvare a confl.si
          contest,
          3.7.Operationalizarea     curriculum    Documente,  Director  Perma-   Management
          activitatii de indrumare,de          ordine,noti        nent    performant
          formare a resurselor              ficari ale
          umane,de evaluare               M.E.C.I
4. Monitorizare.  4.1.Elaborarea criteriilor si curriculum    Documente,  Director  periodic  Respectarea
 Evaluare.Control  a instrumentelor de              ordine,noti             metodologiei
          monitorizare si evaluare.           ficari ale              si a specific
  Eficientizarea
                                  M.E.C.I               .unitatii
  activitatii   4.2. Aplicarea criteriilor si  curriculum   Criteria   Director  Conf.grafi Respectarea
  Identificare   a instrumentelor de              stabilite         celor   metodologiei
  punctelor sla-  evaluare.
  be si a     4.3. Prelucrarea datelor    curriculum   Documenta   Director  semestria Relevanta
  punctelor tari  obtinute prin activitatile           tia            l     acestei
  in activitate  de asistenta.                 rezultata              activitati

          4.4.Valorificarea rezulta-   curriculum   Documenta   Director  Cf.meto-  Redimensiona
          telor evaluarii                tia            dologiei  rea activita-
                                  rezultata              tii
4.5. Intocmirea tuturor    Management    Documente,      Directo   Cf,terme- Respectarea
documentelor cerute de    si dezv.     ordine,noti      admn.fin.  nelor   termenelor
I,S,J.si primarie       institutionala  ficari ale      contabil
               curriculum    M.E.C.I
4.6. Intocmirea raportului  curriculum    Documenta       Director   Semestri  Respectarea
annual/semestrial asupra            tia                al,anual  structurii si
activitatii                  rezultata                   a termenelor

4.7. Intocmirea documen-  Management Legislatia           Director   Cf,terme- Respectarea
telor privind managementul si dezv.    in vigoare         admn.fin.  nelor   legislatiei
resurselor umane      institutionala              contabil

4.8. Arhivarea si pastrarea Administrate Legislatia         Director   Semestri  Respectarea
tuturor documentelor     si gestiune , in vigoare        admn.fin.  al,anual  normativelor
legale            resurse fin.si             contabil        arhivarii
               materiale
4.9. Evaluarea ofertei    Management Criteria           Director   Conf.grafi Depistarea
educationale si a perfor-  si dezv.    stabilite        curriculum  celor   punctelor
mantelor ,pe baza      institutionala                         tari si a
criteriilor de monitorizare, curriculum                           punctelor
evaluare.                                          slabe din
                                               activ.
4.10. Asigurarea       Management Legislatia     Conf.  Director   Conform.l Respectarea
organizarii si desfasurarii  si dezv.    in vigoare   buget  educ.    egii    regulamen-
evaluarilor la sfarsit de   institutionala         ului              telor
ciclu.            curriculum           aprob

4.11. incheierea       Administrate Legislatia    Conf.  Director   Semestri  Incadrarea
exercitiului financiar    si gestiune , in vigoare    buget  admn.fin.  al,anual  in bugetul
               resurse fin.si         ului  contabil        alocat
               materiale           aprob
4.12. Evaluarea realizarii  Administrate Legislatia    Conf.  Director   Conform  Corelarea
planului de achizitii si a  si gestiune , in vigoare   buget  admn.fin.  regulame- cunevoile
utilizarii fondurilor     resurse fin.si        ului  contabil   tului   reale ale
extrabugetare         materiale           aprob             unitatii

4.13.Intocmirea documen-   Administrate   Legislatia  Conf.  Director   Conform.l  Respectarea
telor legale privind     si gestiune ,  in vigoare  buget  admn.fin.  egii    legislatiei si
managementul financiar    resurse fin.si        ului  contabil         a termenelor
               materiale           aprob
4.14. Monitorizarea      Administrate   Legislatia  Conf.  Director,  Perma-   Incadrarea
aplicarii Programului     si gestiune ,  in vigoare  buget  resp.cu   nent    in prevederi-
“Cornul si Laptele”      resurse fin.si        ului  distr.          le program.
               materiale           aprob
4.15. Monitorizarea si    Management    Criteria   Resur  Director,  periodic  Impactul
evaluarea proiectelor de   si dezv.     stabilite  extra  resp.proie        asupra
parteneriat          institutionala        bug.  cte si          gradinitei
                                  progr.
4.16. Evaluarea        Management    Criteria       Director,  Conformt  Redimensiona
periodica a activitatii    si dezv.     stabilite      cons.de   erme-    rea
               institutionala  Legislatia      admn.    nelor    activitatii
personalului din
               curriculum    in vigoare
subordine
4.17.Evaluarea ofertei    Management    Criteria       Director   Semestri  Depistarea
educationale si a       si dezv.     stabilite             al,     punctelor
performantelor,pe baza    institutionala  Legislatia                  tari si a
criteriilor de monitorizare  curriculum    in vigoare                  punctelor
si evaluare si/sau a indi-                                  slabe din
catorilor de performanta                                   activ.
5. Motivare     5.1.Stimularea auto-      Management    Ofertele      Director,  Perma-  Dezvoltare
 stimularea si   formarii profesionale     si dezv.     de         cons.de   nent   profesionala
                          institutionala  perfect.      admn.
  motivarea
                          curriculum
  materiala si   5.2. Stimularea spiritului   Management    Rezultate Resur- Director,   Perma-  Implicare,
  materiala a   de competitivitate.      si dezv.     bune popu- se   cons.de    nent   participare,
  cadrelor                    institutionala  larizate  extra- admn.         dezvoltare
  didactice si a                 curriculum         buget.
  copiilor     5.3. Incurajarea si spri-   Management    Rezultate     Director,   Perma-  Implicare,
          jinirea initiativelor prin   si dezv.     bune popu-    cons.de    nent   dezvoltare
          flexibilitate,deschidere    institutionala  larizate     admn.
                          curriculum
          5.4.incurajarea perfor-    Management    Rapoartele Resur- Director,   Perma-  Dezvoltarea
          mantei manageriale prin    si dezv.     de     se   cons.de    nent   performante-
          acordare de recompense     institutionala  evaluare  extra- admn.         lor
                                        buget.
          5.6. Repartizarea ,in con-   Administrate   Criteria   Resur- Director,  Lunar,oc Respectarea
          formitate cu legislatia in   si gestiune ,  stabilite  se   cons.de   azional performante-
          vigoare a stimulentelor    resurse fin.si  Legislatia  extra- admn.        lor
          materiale si morale (2%,    materiale    in vigoare  buget.
          salar de merit,diplome)

          5,7. Sprijinirea partene-   Management Analiza          Director,  Perma-  dezvoltarea
          riatului educational,prin   si dezv.    evolutiei       cons.de   nent   unitatii
          preluarea initiativei     institutionala comunita-       admn.
                                 tii locale
          5.8. Sprijinirea initiative-  Administrate   Analiza       Director,  Perma-  Participare,
          lor in atragerea resurselor  si gestiune ,  evolutiei      cons.de   nent   dezvoltarea
          materiale si financiare    resurse fin.si  comunita-      admn.        unitatii
                          materiale    tii locale
6.Implicare.Parti  6.1. Asigurarea deschiderii   Management    Programul     Director,  Perma-  Implicarea in
cipare.       si transparentei in actul    si dezv.     unitatii      cadre    nent   actul decizio-
          decizional,prin partici-    institutionala           didactice      nal
 Cresterea
          parea in luarea deciziilor   curriculum
  gradului de
          6.2. Incurajarea partici-    Management    Programul     Director,  Perma-  Optimizarea
  implicare.    parii si a initiativei pentru  si dezv.     unitatii            nent   culturii orga-
          optimizarea functionarii    institutionala                      nizationale
          culturii organizationale.

          6.3 implicarea personalului   Administrate Programul    Resur- Director,  Perma-  Responsabiliza
          din subordine in atragerea   si gestiune , unitatii    se         nent   rea
          de resurse materiale si     resurse fin.si        extra-           personalului
          financiare           materiale          buget

          6.4. Cresterea gradului de   Management Programul        Director,  Perma-  Implicarea
          implicare a parintilor si a   si dezv.    unitatii       cadre    nent   activa a
          comunitatii locale in viata   institutionala           didactice      parintilor
          gradinitei           curriculum

          6.5. Organizarea de intal- Management Programul       Resur- Director,  Perma-  Implicarea
          niri periodice cu parintii, si dezv.    unitatii     se   cadre    nent   activa a
          autoritatea locala,agenti  institutionala         extra- didactice      parintilor
          economici,institutii,organiz                 buget
          atii,O.N.G.-uri
7. Formare si    7.1. Elaborarea ofertei de           Analiza de       Director,  Sept    Dezvoltare
dezvoltare     perfectionare si formare   curriculum    nevoi         cadre    periodic  profesionala
          continua,monitorizarea                        didactice
profesionala
          acestei activitati
 Optimizarea
  competentelor  7.2. Participarea la     Management    Analiza de  Conf   Director,  Cf.graf.  Cresterea nr.
          programe de (auto)forma-   si dezv.     nevoi,    .buget  cadre    M.E.C.I   De cadre care
 Dezvoltarea
          re continua.         institutionala  Cursuri de  ului   didactice  si I.S.J.  participa la
  competentelor
                         curriculum    formare   aprob               cursuri
          7.2. Participarea la intal-  Management    Graficul   Conf.   Director,  Cf.graf.  Dezvoltare
          niri de lucru,cercuri     si dezv.     M.E.C.Isi  bug.ap  cadre    M.E.C.I   profesionala si
          pedagogice,seminarii,sim-   institutionala  I.S.J.    rob,re  didactice  si I.S.J  personala
          pozioane,programe       curriculum          s.extr,
          organizate la nivel                     bug
          local,national
8. Formarea     8.1. Incurajarea culturii   Management Analiza de          Director,  Perma-   Lucru in echipa
grupurilor.Dezvol  organizationale de tip    si dezv.    nevoi                nent
          retea             institutionala
-tarea echipelor
 Dezvoltarea    8.2. Organizarea       Management Programul          Director,  Cand    Constituirea si
  spiritului de  colectivelor de proiect,in  si dezv.    unitatii               este    coeziunea
  echipa      functie de activitatea    institutionala                   cazul    echipelor
          plnificate

          8.3. Organizare unor     Management Com .locala         Director,  Cand    coeziunea
          echipe mixte pentru reali-  si dezv.    Programul              este    echipelor
          zarea proiectelor de     institutionala unitatii               cazul
          dezvoltare comunitara
9. Negocierea si    9.1.Depistarea si       Management Solicita-         Director,  Cand    Inlaturarea
rezolvarea       pozitivarea rapida si     si dezv.    rile                este    conflictelor
            eficienta a conflictelor.   institutionala existente             cazul
conflictelor
 Utilizare       9.2. Negocierea cu comu-    Management Com .locala        Director,  Perma-   Implicarea
  negocierii ca    nitatea locala pentru     si dezv.    Programul             nent    comunitatii
  mijloc de opti-   eficientizarea sprijinului   institutionala unitatii
  mizare a       comunitar,
  activitatii
            9.3. Negocierea contrac-    Administrate   Oferta        Director,  Perma-   Cresterea
            telor pentru obtinerea     si gestiune ,  comunita-            nent    fondurilor
            fondurilor extrabugetare    resurse fin.si  tii locale                 extrabugetare
                            materiale
            9.4.Negocierea conditiilor   Administrate   Legislatia      Director,  Lunar   Respectarea
            financiare pentru executia   si gestiune ,  in vigoare                 legislatiei
            bugetara.           resurse fin.si
                            materiale
10. Comunicare     10.1 Informarea periodica   Management   Document        Director,  Perma-   Diseminarea
si informare.      si ritmica           si dezv.    e,ordine,no            nent    informatiei
 Asigurarea fluxu-                  institutionala tificari ale
 lui informational                          M.E.C.I
 Eficientizare     10.2.Editarea de brosuri,   Management Document      Cf.bug Director,  Perma-   Accesul largit
 comunicarii      ghiduri,indrumatoare,alte   si dezv.    e,ordine,no  .aprob, formatori  nent    la informatia
 Atragerea opiniei   materiale.           institutionala tificari ale  res.ex             stiintifica
 publice si a facto-                 curriculum   M.E.C.I    tr,bug
 rilor locali in    10.3. Colaborarea cu      Management Raportul          Director,  Periodic  Popularizarea
 vederea sprijinirii  mijloacelor mass-media,in   si dezv.    unitatii,                   activitatilor si
 gradinitei      vedera informarii opiniei   institutionala educ                     atragerea
            publice si atragerii posibi-                                sponsorilor
            lilor sponsori’
          10.4. Mentinerea canalelor   Management Raportul           Director,  Perma-   Fluidizarea
          de comunicare cu partene-    si dezv.    unitatii,         resp cu   nent    comunicarii
          rii educationali        institutionala educ           imaginea

          10.5. Organizarea de      Management Raportul       resurs Director,   Periodic  Schimburi de
          schimburi de buna practica   si dezv.    unitatii,    e.extr,             experienta
          pentru dezvoltarea profe-    institutionala educ       bug
          sionala si popularizarea
          experientelor,
          10.6. Organizarea de mese    Management Oferta        res.ex  Director,  Periodic  Implicarea
          rotunde,simpozioane cu o    si dezv.    comunita-    tr,bug             comunitatii
          larga participare a       institutionala tii locale
          factorilor implicati in
          activitatea scolara

          10.7. Transmiterea,in timp   Management    Document        Director,  Periodic  Respectarea
          util,catre forurile ierar-   si dezv.     e,ordine,no                  continutului si
          hice superioare a        institutionala  tificari ale                  a termenelor
          materialelor solicitate.    curriculum    M.E.C.I
11. Parteneriat   11.1 colaborarea cu O.N.G.-   Management    Oferta         Director,  Perma-   Initierea de
 Extinderea si   uri,asociatii,fundatii,insti-  si dezv.     comunita-              nent    activitati
          tutii de cultura si arta    institutionala  tii locale                   comune
 eficientizare
 parteneriatelor 11.2. Colaborarea         Management Oferta            Director,  Perma-   Siguranta si
          permanenta cu organele de    si dezv.    comunita-               nent    sanatatea
          politie,sanitare,politie    institutionala tii locale                    copiilor
          comunitara,pompieri,etc.
11.3. Implicarea organiza-  Management Parteneria        Director,  Perma-  Respectarea
tiei sindicale in procesul  si dezv.    tul cu              nent   drepturilor
decizional si in rezolvarea  institutionala sindicatele                salariale
problemelor.

11.4. Initiere de proiecte  Management Oferta      Cf.bug Director,  An    Dezvoltare
de parteneriat la nivel    si dezv.    comunita-   .aprob, resp.pro-  scolar  institutionala
local,judetean,nationaL.   institutionala tii locale      iecte
               curriculum          DIRECTOR, ed .BARBUR SUSANA

								
To top