Help with practical tasks at home. Advice on choosing an agency by vmarcelo

VIEWS: 0 PAGES: 12

									Information from Monmouthshire Social and Housing Services

Help with practical tasks at home. Advice on choosing an agency.

July 2007 A/S/19

Ref: 32189-06

This leaflet tells you about Agencies that will welcome contact from you, your family or social worker to make arrangements for your house cleaning or laundry jobs.

Cleaning companies that are not on this list

We know that you can approach people who will charge you less for cleaning and of course, you can do that if you prefer. However the agencies on this list have all been used regularly by Social and Housing Services and are expected to register with the Care Standards Inspectorate for Wales (CSIW) which will monitor their activity in providing personal care.

Making arrangements

By arranging your own domestic care you will be able to agree: N the tasks that you want doing N the way that you want them done N when you want it to happen N how often you want them done.

If we have arranged personal care for you, you do not have to use the same agency for your domestic care.

Any arrangements that you make for this type of service will be between yourselves and the agency.

Charges

Each agency has its own charges, and these are listed below. The charge we have shown relates to staff working ‘normal’ weekdays, usually between 9am and 5pm. Agencies may charge the same for domestic tasks done out of these hours, but charges are likely to be higher at evening, weekends and Bank Holidays. Please check with the individual agency for their out of normal hours charges.

Making a good choice

It is worthwhile taking some time to make sure that the agency you choose understands your requirements and how they can show you that they are able to meet these.

Assurance of the agencies competence

All the agencies we have listed have been taken from our ‘Approved’ list of Personal Care providers. We use these agencies ourselves and monitor their performance. This should give you some reassurance that their staff are appropriately vetted and managed.

Dealing with problems

Your day-to-day discussion to resolve problems needs to be direct with the agency. They should give you the contact details of who you should contact if you have a problem before they start any work.

If you have serious concerns about the way that you are treated you will be free to change to another agency. Also, if you feel that an agency’s place on our ‘Approved List’ should be challenged, please contact: Contracts Unit Newbridge House, Baker Street, Abergavenney NP7 5HU Tel: 01873 735974 Fax: 01873 735957

As with all lists of addresses and telephone numbers, the information can soon become out of date. To the best of our knowledge, the details were correct at the time of printing

If you would like this information in another language, Braille, large print, tape or a range of electronic formats please contact the Customer Relations Team on 01633 644672.

Domestic Task Rates
Agency list: domestic tasks

Please make sure you are giving the most up to date list with th
Allied Healthcare Phone number 02920 376499 £10.70 per hr (Mon-Fri) £13.50 per hr (Sat/Sun) plus 15p per mile £10.56 per hr Charge

Par G

County Homecare Dean Healthcare Greenbanks Homecare

01600 712301 01594 837914

Single M

Medico Homecare

Penpergwm Care Q Care Summerhill

0844 7360271 01873 840223

01633 250167

£11.94 per hr (Sat/Sun) £11.10 per hr plus £1.20 per visit £9.67 per hr

£11.10 per hr (Mon-Fri)

2 Coun New

4th F Van Mitch

3a

01873 850270 01633 851901

£12.36 per hr (Sat/Sun) £14.50 per hr (Sat/Sun) £13.50 per hr (Mon-Fri)

£10.82 per hr (Mon-Fri)

£10.90 per hr £7.35 30 minutes plus 21p per mile

Belg Road 29

Penp A

Please note that the charges we refer to are for an hour betw be an increase in charges for hours worked outside these t

e accompanying explanatory leaflet.
Office Address

July 2007

rk House, Ground Floor reyfriars Road, Cardiff CF10 3AF

Abergavenny, Monmouth and surrounding rural areas. Caldicot, Chepstow, Magor, Monmouth, Raglan, Usk, and surrounding rural areas

Monmouthshire areas where agency is currently working

eton Court, Wonastow Rd, Monmouth, NP25 5AH

nty Chambers, Pentonville, wport, Gwent NP20 5HB

Floor, The Carlson Suite, ntage Business Village, heldean, Gloucestershire

Caldicot, Chepstow, Magor, Monmouth and surrounding rural areas Abergavenny, Caldicot, Chepstow, Magor, Raglan, Usk and surrounding rural areas Abergavenny, Raglan, Usk and surounding rural areas Caldicot, Chepstow, Magor, Usk and surrounding rural areas

grave House, 81 Brecon d, Abergavenny, NP7 7RD Malpas Road, Newport NP20 5PB

pergwm House, The Bryn bergavenny, NP7 9AE

a The Circle, Tredegar Gwent NP22 3PS

Abergavenny, Caldicot, Chepstow, Magor, Raglan, Usk and surrounding areas Caldicot and Chepstow

ween the hours of 9am and 5pm on a weekday. There may imes.

Gwybodaeth am Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Sir Fynwy

Helpu gyda thasgau ymarferol yn y cartref. Cyngor ar ddewis asiantaeth.

Gorffennaf 2007 A/S/19

Mae’r daflen hon yn dweud wrthych am Asiantaethau fydd yn croesawu cysylltiad gennych chi, eich teulu neu eich gweithiwr cymdeithasol i wneud trefniadau ar gyfer glanhau eich tfl neu olchi dillad. Gwyddom y gallwch fynd at bobl fydd yn codi tâl is arnoch am lanhau, ac wrth gwrs gallwch wneud hynny os dyna’ch dewis. Fodd bynnag mae’r asiantaethau ar y rhestr hon i gyd wedi eu defnyddio’n rheolaidd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ac mae disgwyl iddynt gofrestru gydag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru (ASGC) fydd yn monitro eu gweithgaredd mewn darparu gofal personol. Bydd unrhyw drefniadau a wnewch ar gyfer y math yma o wasanaethau rhyngoch chi a’r asiantaeth

Cwmnïau glanhau nad sydd ar y rhestr hon

Gwneud trefniadau

Drwy drefnu eich gofal domestig eich hun gallwch gytuno ar: N y tasgau yr ydych am eu cael wedi eu gwneud N y ffordd yr ydych am iddynt gael eu gwneud N pryd yr ydych am iddynt ddigwydd N pa mor aml yr ydych am iddynt ddigwydd.

Os byddwn ni wedi trefnu gofal personol ar eich cyfer, nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio’r un asiantaeth ar gyfer eich gofal domestig.

Codi tâl

Mae gan bob asiantaeth eu prisiau eu hunain, a rhestrir y rhain isod. Mae’r prisiau yr ydym wedi eu dangos yn ymwneud â staff yn gweithio dyddiau wythnos ‘arferol’, fel arfer rhwng 9am a 5pm. Efallai y bydd asiantaethau yn codi’r un tâl am yr un tasgau domestig a wneir y tu allan i’r oriau hyn, ond bydd y taliadau’n debygol o fod yn uwch gyda’r hwyr, ar benwythnosau neu ar Wyliau Banc. Gwiriwch gyda’r asiantaeth unigol am eu prisiau wedi orau arferol.

Gwneud dewis da

Mae’n werth treulio amser yn gwneud yn siwr bod yr asiantaeth y byddwch yn ei dewis yn deall eich anghenion a’u bod yn gallu dangos i chi eu bod yn gallu diwallu’r anghenion hyn. Mae’r holl asiantaethau yr ydym wedi eu rhestru wedi eu cymryd o’n rhestr ‘Gymeradwyedig’ o ddarparwyr Gofal Personol. Dylai hyn roi ychydig o sicrwydd i chi bod eu staff wedi eu gwirio a’u rheoli’n briodol.

Sicrwydd o gymhwysedd yr asiantaethau

Mae angen i’ch trafodaeth o ddydd i ddydd i ddatrys problemau fod yn uniongyrchol gyda’r asiantaeth. Dylent roi manylion cyswllt pwy y dylech gysylltu â hwy os bydd gennych broblem cyn y byddant yn dechrau unrhyw waith. Os oes gennych bryderon difrifol am y modd yr ydych yn cael eich trin gallwch newid i asiantaeth arall. Hefyd, os ydych o’r farn y dylai lle asiantaeth ar ein ‘Rhestr Gymeradwyedig’ gael ei herio, cysylltwch â

Ymdrin â phroblemau

Os hoffech chi’r wybodaeth yma mewn iaith arall, Braille, print bras, ar da p neu ystod o fformatau ˆ electronig gallwch gysylltu â’r Swyddog Gwybodaeth Gyhoeddus ar 01633 644672.

Contracts Unit Newbridge House, Baker Street, Y Fenni NP7 5HU Ffôn: 01873 735974 Ffacs: 01873 735957

Fel gyda pob rhestr o gyfeiriadau a rhfau ffôn, gall y wybodaeth fynd allan o ddydiad yn gyflym. Cyn belled a gwyddom, roedd y manylion yn gywir pan gaeth ei brintio.

Cyfraddau Tasgau Domestig Sicrhewch eich bod yn rhoi’r rhestr ddiweddaraf a’r daflen eglur
Rhestr asiantaeth: tasgau domestig Allied Healthcare 02920 376499 01600 712301 01594 837914 01633 250167 Rhif ffôn Tâl £10.70 yr awr (Dydd Llun-Gwener) £13.50 yr awr (Sadwrn/Sul) plws to a 15c ar filltir £10.56 yr awr £11.10 yr awr (Dydd Llun-Gwener) £11.94 yr awr (Dydd Sadwrn-Sul) £11.10 yr awr a £1.20 yr ymweliad £9.67 yr awr

Park Gr

Gofal Cartref Sirol Dean Healthcare Greenbanks Homecare

Single T

4th F Van

Medico Homecare

Penpergwm Care Q Care Summerhill

0844 7360271 01873 840223

2 Coun Casne

3a

01873 850270 01633 851901

Nodwch os gwelwch chi’n dda, bod y tal yr ydym yn cyfeirio ^ Mae’n bosib y bydd tal yn codi ar gyfer orlau a weithir y tu a

£10.90 yr awr £7.35 am 30 muned 21c ar filltir £10.82 yr awr (Dydd Llun-Gwener) £12.36 yr awr (Dydd Sadwrn-Sul) £13.50 yr awr (Dydd Llun-Gwener) £14.50 yr awr (Dydd Sadwrn-Sul)

Penpe

Belg Roa

29 Ma

Gorffennaf 2007 haol sydd yn mynd gyda hi i ddefnyddwyr y gwasanaeth.
Cyfeiriad swyddfa Y Fenni, Trefynwy a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch Yr ardaloedd yn Sir Fynwy lle mae’r asiantaeth yn gweithio ar hyn o bryd

k House, Ground Floor eyfriars Road, Cardiff CF10 3AF

Floor, The Carlson Suite, ntage Business Village,

ton Court, Wonastow Rd, Trefynwy, NP25 5AH

a The Circle, Tredegar Gwent NP22 3PS

nty Chambers, Pentonville, ewydd, Gwent NP20 5HB

Cas-gwent, Cil-y-Coed, Magwyr, Trefynwy, Rhaglan, Brynbuga a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch Cas-gwent, Cil-y-Coed, Magwyr, Trefynwy a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch

rave House, 81 Brecon ad, Y Fenni, NP7 7RD

ergwm House, The Bryn Y Fenni, NP7 9AE

alpas Road, Casnewydd NP20 5PB

Y Fenni, Cas-gwent, Cil-y-Coed, Magwyr, Rhaglan, Brynbuga a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch Cas-gwent a Chil-y-Coed,

Y Fenni, Cas-gwent, Cil-y-Coed, Magwyr, Rhaglan, Brynbuga a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch Y Fenni, Rhaglan, Brynbuga a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch

Cas-gwent, Cil-y-Coed, Magwyr, Brynbuga a’r ardaloedd gwledig oddi amgylch

o ato fesul awr ar gyfer 9am a 5pm yn ystod yr wythnos. allan i’r oriau hyn.


								
To top