ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Energy Oven) by qjj20151

VIEWS: 204 PAGES: 2

									                 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Oven)

                       ผู้วิจัย นายอุทัย จันทะเวช
           อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง รศ.ประสาร ไชยณรงค์
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตรศึกษา, อุบลราชธานี, ประเทศไทย
              *
               โทรศัพท์ 08-7877-6801 E-Mail : kapomkrub@hotmail.com

บทคัดย่อ
      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (             2)
ศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดได้จากสิ่งแวดล้อม ภายในแผงรับรังสีจากดวงอาทิตย์ด้านบน
ภายในแผงรับรังสีจากดวงอาทิตย์ด้านล่าง และภายในตู้อบแห้ง (                                3)
เพื่อเปรียบเทียบร้อยละความชื้นของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับการตากแห้งโดยวิธีธรรมชาติ
      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการทาแห้งอาหารในครั้งนี้คือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย           2
ส่วนคือตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และแผงรับรังสีจากดวงอาทิตย์ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกว้าง
0.5       เมตร ยาว     0.5     เมตร สูง  0.7 เมตร มีพื้นที่ในการอบแห้ง     0.25     ตารางเมตร
สาหรับอากาศร้อนที่ใช้ในการอบแห้งได้มาจากแผงรับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นจากแผ่นซิ้งค์
ใช้กระจกใสในการป้องกันความร้อนจานวน 2 ชั้น สร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 0.5 เมตร ยาว 1.0 เมตร สูง 0.4 เมตร
มีพื้นที่ในการรับแสง 0.5 ตารางเมตร สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่าภายนอกตู้อบแห้งประมาณ           30 องศาเซลเซียส
ในวันที่อากาศแจ่มใส โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในการทดสอบประกอบด้วยเนื้อวัว กล้วยน้าว้า และพริกชี้ฟ้า        ชนิดละ 10 กิโลกรัม
ทาการทดลองครั้งละ 1 กิโลกรัม เป็นเวลานาน 9 ชั่วโมง ทาการทดลองระหว่าง วันที่ 1 – 30 เมษายน 2552 ณ บ้านดอนโปง
ตาบลนาคา อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อหาค่าปริมาณความชื้นในอาหารที่ลดลงโดยพิจารณาตามร้อยละความชื้นของอาหารตามมาตรฐานอาหารที่เปียกเป็นหลัก
ระหว่างอาหารที่ได้จากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับการตากแห้งโดยธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า (           1)
อุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดได้ในเวลาเริ่มการทดลองเป็น 25.90,       34.20,    32.90,   28.20   องศาเซลเซียสตามลาดับ
และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดวัดได้ในเวลา 14.00 น. เท่ากับ 45.00, 66.80, 80.80, 48.90 องศาเซลเซียสตามลาดับ ( 2)
อาหารแห้งที่ได้จากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พิจารณาตามร้อยละความชื้นของอาหารตามมาตรฐานอาหารที่เปียกเป็นหลัก
มีค่าความชื้นต่าสุด 58.82 %         ความชื้นสูงสุด 75.18 %       และค่าเฉลี่ยของความชื้นเท่ากับ 69.27 %
สาหรับอาหารแห้งที่ได้จากการตากแห้งโดยวิธีธรรมชาติ
พิจารณาตามร้อยละความชื้นของอาหารตามมาตรฐานอาหารที่เปียกเป็นหลัก มีค่าความชื้นต่าสุด 61.34 % ความชื้นสูงสุด
66.60 % และค่าเฉลี่ยของความชื้นเท่ากับ 63.72 %
Abstract
    The objectives of this research were to (1) design and build solar energy oven for drying
food (2) compare the ambient temperature , the temperature above the radiation received panel,
under radiation received panel and inside the solar energy oven (3) compare the percentage of
moisture content of products dried by using the solar energy oven to that by using traditional
drying method.
    The tool used in the study was the solar energy oven. It has 2 parts ; the solar energy oven
and the radiation received panel. The designed solar energy oven was 0.5 m long, 0.5 m width, and
0.7 m high. The area for drying products was 0.25 m 2 . The heat for drying was from the radiation
received panel made of 2 layers heat protection of clear glass. It was 0.5 m long, 1.0 m width, and
0.4 m high. The area for receiving sunlight was 0.5 m 2 . It could increase the temperature higher than
out side the solar energy oven approximately 30 C in the clear sky day. The testing was between 1 –
30 April 2009 at Ban Don Pong, Nacom District, Sri Muangmai, Ubon Ratchathani. The products in
the experiment were 10 kilograms bananas, beef and chilli. To determine the moisture content in the
products, 1 kilogram of each product was dried in the solar oven once for 9 hour period in one day
for 10 days. The moisture content in the product calculated from the percentage moisture of
primarily wet food standards. The research findings were (1) the mean temperature average at start
were 25.90, 34.20, 32.90, 28.20 C , respectively, and the maximum temperatures at 14.00 O’clock
were 45.00, 66.80, 80.80, 48.90 C ,respectively (2) the percentage of moisture content of the product
dried by the solar energy oven was 58.82 %, lowest and 75.18 %, highest. The average moisture was
69.27 %. The percentage of moisture content of the products dried by the traditional drying method
was and 61.34 %, lowest and 66.60 %, highest. And the average moisture was 63.72 %.

								
To top